17.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] День кар’єри ЄС в м. Сєвєродонецьк, 17-18 травня 2021 року

Logo
День кар'єри ЄС в м. Сєвєродонецьк, 17-18 травня 2021 року

English version is below:

День кар'єри ЄС в м. Сєвєродонецьк, 17-18 травня 2021 року

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Сєвєродонецьк 17-18 травня 2021 року. Співорганізаторами події є Інформаційний центр ЄС в СНУ ім. В. Даля, Центр розвитку кар'єри СНУ ім. В. Даля, Луганська обласна державна адміністрація, Луганський обласний центр зайнятості.

17.05.2021, 10:30. Відкриття «Дня кар'єри ЄС».

Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція»

Модераторка: Яна Литовка, фахівчиня відділу міжнародних проєктів та програм СНУ ім. В. Даля

Спікери:

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Ольга Поркуян, ректорка СНУ ім. В. Даля

Михайло Івонін, підприємець, засновник науково-дослідного інституту «Водоочисні технології»

Едуард Фільчаков, директор Макрорегіонального управління «Східне»

Валентина Колесник, заступник директора Департаменту - начальник управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнродної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської облдержадміністрації

Сергій Болотський, директор Луганського обласного центру зайнятості

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/fCDwXvoM42mkkQuQ8.

Лінк прямої трансляції: https://youtu.be/s1koGrgEKd0

17.05.2021, Тренінги soft skills

12:00, Тренінг № 1 «Презентація можливостей для молоді за програмами Еразмус+. Власний досвід»

Тренерка: Яна Литовка, фахівчиня відділу міжнарожних проєктів та програм СНУ ім. В. Даля.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/DtgMKq6D8EPRXELz7

14:00, Тренінг № 2 «Впровадження європейських цінностей у державні органи влади України»

Тренерка: Валентина Колесник, заступник директора Департаменту - начальник управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку Департаменту міжнродної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської облдержадміністрації.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/zuBSsPRFPCU2MsyZ7

15:00, Тренінг-гра № 3 «Світ громад»

Тренерка: Галина Посвалюк, керівниця обласної комунальної установи "Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень".

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/CYNSSCojfpQ1CFUG8

15:00, Тренінг № 4 «Цифровізація: розвиток цифрових навичок, безпека та захист прав людини у цифровому середовищі, інтеграція України до цифрового ринку ЄС»

Тренер: Богдан Демченко, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області ДКП НП України, старший лейтенант поліції.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/Fk4uiH4ik4Q41TM27

18.05.2021, Тренінги soft skills, Дебатний турнір

11:00, Дебатний турнір.

12:00, Тренінг № 5 «Лабораторія Амбасадорів миру «Трансформації конфліктів»

Тренери: Олена Давідова та Станіслава Стасенко, амбасадорки миру, UN RPP.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/Ne3WxcZvwUccxBG78

14:00, Тренінг № 6 «Презентація роботи університетського Центру розвитку кар'єри»

Тренер/ка: Альона Федорова, деканеса факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки, керівниця Центру розвитку кар'єи СНУ ім. В. Даля.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/U44LZ95uGRWVs9qZ6

День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.

Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників; тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.

За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м.Сєвєродонецьк Яна Литовка, +38 (050) 848-77-92, yana.lytovka@gmail.com

***

EU Career Day in Sievierodonetsk, 17-18 May 2021 (online)

EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Sievierodonetsk on 17-18 May 2021. Event is organised by the EU Information Centre of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (EUNU), Career Development Centre of the EUNU, Luhansk Regional State Administration, Luhansk Regional Employment Centre.

17 May, 10:30

Opening of the EU Career Day

Panel Discussion "Professional Development and European Integration"

Moderator: Yana Lytovka, Specialist of the Department of International Projects and Programs of EUNU

Speakers:

Serhiy Haidai, Head of the Luhansk Regional State Administration - Head of the Regional Military-Civil Administration

Olga Porkuyan, EUNU Rector

Mykhailo Ivonin, Entrepreneur, Founder of the Water Treatment Technologies Research Institute

Eduard Filchakov, Director of the Eastern Regional Macroregional Department

Valentyna Kolesnyk, Deputy Director of the Department - Head of the Department of Foreign Relations, Promotion and Innovative Development of the Department of International Technical Assistance, Innovative Development and External Relations of the Luhansk Regional State Administration

Serhiy Bolotskyi, Director of the Luhansk Regional Employment Center

Registration: https://forms.gle/fCDwXvoM42mkkQuQ8.

Live broadcast: https://youtu.be/s1koGrgEKd0

Soft Skill Trainings

17 May, 12:00, Training 1 "Presentation of opportunities for young people under Erasmus+ programs. Own experience"

Trainer: Yana Lytovka, Specialist of the Department of International Projects and Programs of EUNU

Registration: https://forms.gle/DtgMKq6D8EPRXELz7

17 May, 14:00, Training 2 "Implementation of European values ​​in the state authorities of Ukraine"

Trainer: Valentyna Kolesnyk, Deputy Director of the Department - Head of the Department of Foreign Relations, Promotion and Innovative Development of the Department of International Technical Assistance, Innovative Development and External Relations of the Luhansk Regional State Administration

Registration: https://forms.gle/zuBSsPRFPCU2MsyZ7

17 May, 15:00, Training-game 3 'World of Communities'

Trainer: Halyna Posvalyuk, Head of the Luhansk Regional Centre for Support of Youth Initiatives and Social Research

Registration: https://forms.gle/CYNSSCojfpQ1CFUG8

17 May, 15:00, Training 4 "Digitalization: development of digital skills, security and protection of human rights in the digital environment, Ukraine's integration into the EU digital market"

Trainer: Bohdan Demchenko, Inspector of the Department for Combating Cybercrime in the Luhansk Region of the State Penitentiary of Ukraine, Senior Lieutenant

Registration: https://forms.gle/Fk4uiH4ik4Q41TM27

18 May, 11:00, Debate Tournament

18 May, 12:00, Training 5 "Laboratory of Peace Ambassadors: Transformation of Conflicts"

Trainers: Olena Davidova, Stanislava Stasenko, Peace Ambassadors, UN RPP

Registration: https://forms.gle/Ne3WxcZvwUccxBG78

18 May, 14:00, Training 6 "Presentation of the Career Development Centre"

Trainer: Alyona Fedorova, Dean of Faculty of Humanities, Psychology and Pedagogy of EUNU.

Registration: https://forms.gle/U44LZ95uGRWVs9qZ6

EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.

During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers from the future employees. Trainings will help the participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.

EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua (link is external).

Contact person: Yana Lytovka, +38 (050) 848-77-92, yana.lytovka@gmail.com

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.