28.05.21

ЄС і ОЕСР відкрили проєкт «Підтримка децентралізації в Україні у 2021–2022 рр.»

Logo
ЄС і ОЕСР відкрили проєкт «Підтримка децентралізації в Україні у 2021–2022 рр.»

English version is below

У травні, Європейський Союз і Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) провели онлайн-зустріч, присвячену відкриттю проєкту «Підтримка децентралізації в Україні у 2021–2022 рр.», що спільно фінансується ЄС та урядами Латвії, Литви та Словацької Республіки. В межах заходу українська сторона мала можливість розпочати обговорення досягнень і факторів успіху у сфері регіонального розвитку та децентралізації в Україні.

18-місячний проєкт спирається на результати попередньої роботи ОЕСР і спрямований на підтримку реформи децентралізації та регіонального розвитку в Україні. Він передбачає огляд досягнень України у регіональному розвитку та впровадженні реформ децентралізації, починаючи з 2018 року. З цією метою ОЕСР проведе оцінку координації між різними рівнями влади в Україні та її субнаціональними фінансовими механізмами. Проєкт спрямований на вдосконалення надання державних послуг (включаючи охорону здоров'я, транспорт, водопостачання та освіту) регіонами та місцевими органами влади, зміцнення інвестиційної спроможності і забезпечити ефективніше використання фінансових ресурсів регіональних та місцевих органів влади.

Ігор Корховий, Заступник Міністра розвитку громад та територій України зауважив: «Україна досягла значних результатів в процесі реформи децентралізації. Європейський парламент нещодавно визнав її однією з найуспішніших. У нашій країні сформувалася нова адміністративно-територіальна система, громади стали більш дієздатними і фінансово незалежними від центру. Тепер нам потрібно зосередитися на економічному розвитку регіонів. Тому реалізація проєкту ОЕСР «Підтримка децентралізації в Україні 2021-2022» дуже важлива на поточному етапі реформи. Проєкт сприяє подальшому зміцненню та розвитку реформи, а також підвищенню інвестиційного потенціалу регіонів та підтримки розвитку місцевої економіки».

«Децентралізація є однією з найдинамічніших реформ в Україні за останні роки. Однак попереду ще багато роботи для максимізації переваг реформи для громадян і бізнесу. У цьому контексті я пишаюся запуском проєкту «Підтримка децентралізації в Україні 2021-2022», який буде здійснюватися під управлінням ОЕСР і фінансується ЄС та трьома країнами-членами ЄС. Я впевнений, що з досвідом ОЕСР ми допоможемо українській владі на всіх рівнях успішно здійснити цю ключову реформу», – заявив Фредерік Куне, керівник програми співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні.

Ульрік Кнудсен, заступник Генерального секретаря ОЕСР, підкреслив: «ОЕСР з гордістю підтримує великі успіхи України в регіональному розвитку та децентралізації. Реформи, здійснені за останні роки, зміцнили багаторівневу систему управління в Україні, для кращої підтримки регіонального та місцевого розвитку, а також поліпшили цільові державні інвестиції для збалансованого зростання і підвищення добробуту громадян. Ми сподіваємося на тісну співпрацю з Урядом України в області регіонального розвитку, децентралізації та багаторівневої політики управління».

Після вступного слова, Варінія Міхалун, старший менеджер проєктів підрозділу регіонального розвитку та багаторівневого врядування ОЕСР, представила результати попереднього аналізу децентралізації в Україні, проведеного ОЕСР, зокрема звіт «Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні» (2018 р.). У ході панельної дискусії мери та представники Асоціації міст України й Асоціації об'єднаних територіальних громад мали змогу поділитися своїм досвідом і баченням факторів успіху об'єднаних територіальних громад зокрема та процесу регіонального розвитку в цілому. Висновки заходу враховуватимуться в ході проєктного аналізу та дадуть змогу вдосконалити результати регіонального розвитку та багаторівневого врядування.

 

Довідкова інформація

ОЕСР є міжнародною організацією, до складу якої входять 37 країн і яка працює над виробленням кращої урядової політики для кращого життя. Європейський Союз також бере участь у роботі Організації. ОЕСР має на меті формувати політику, яка сприяє процвітанню, рівності, наявності можливостей та добробуту для всіх. ОЕСР є унікальним форумом і центром знань для обміну даними й аналізу, обміну досвідом,     належними практиками і рекомендаціями у сферах державної політики та встановлення міжнародних стандартів. ОЕСР реалізовує проєкт «Підтримка децентралізації в Україні у 2021–2022 рр» згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР, що був підписаний у 2014 році у відповідь на запит України щодо подальшої підтримки процесу реформ відповідно до кращих міжнародних практик. Проєкт розрахований на 18 місяців і триватиме до вересня 2022 року. Проєкт співфінансується ЄС та урядами Латвії, Литви та Словацької Республіки.

 

Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до Габріели Міранди за адресою електронної пошти: gabriela.miranda@oecd.org або до Варінії Міхалун за адресою: mariavarinia.michalun@oecd.org

________________

 

EU and OECD launch new project Supporting Decentralisation in Ukraine 2021-2022

 

This May, the European Union and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) held an online event to launch their project: Supporting Decentralisation in Ukraine 2021-2022, co-financed by the EU and the governments of Latvia, Lithuania and Slovak Republic. The event provided an opportunity for European and Ukrainian stakeholders to kick off the discussion on the advances and success factors in regional development and decentralisation in Ukraine to date.

The 18-month project builds on previous OECD work to support decentralisation and regional development reform in Ukraine. It will review Ukraine's progress in strengthening regional development and implementing decentralisation reforms since 2018. In so doing, the OECD will evaluate co-ordination between different levels of government in Ukraine and its sub-national finance arrangements in Ukraine. The project aims to improve public service delivery (including health, transport, water and education services) by regions and local authorities, strengthen capacities to invest, and make more efficient use of financial resources at the disposal of regional and local authorities.

Ihor Korkhovyi, Deputy Minister for Communities and Territories Development of Ukraine on European Integration, highlighted that "Ukraine has achieved significant results in the decentralisation reform. The European Parliament recently recognised it as one of the most successful. A new administrative-territorial system has been formed in our country, communities have become more capable and financially independent from the center. We now need to focus on the economic development of the regions. Therefore, the implementation of the OECD project "Supporting Decentralisation in Ukraine 2021-2022" is very important at this stage of the reform. The project helps to further strengthen and develop the reform, as well as improve the investment capacity of the regions and support the development of the local economy."

"Decentralisation has been one of the most dynamic reforms in Ukraine during the past years. However, much work lies ahead to maximise its benefits for citizens and business. In this context, I am proud to launch the project "Supporting Decentralisation in Ukraine 2021-2022", that will be managed by the OECD and is funded by the EU and three EU Member States. I am confident that with the OECD's expertise, we will help Ukrainian authorities at all levels to successfully implement this key reform", stated Frederik Coene, Head of Cooperation at the Delegation of the European Union to Ukraine.

Ulrik Knudsen, OECD Deputy Secretary-General, underscored that "the OECD has been proud to support the great strides that Ukraine has made in regional development and decentralisation. The reforms implemented over the past years have strengthened Ukraine's multi-level governance system to better support regional and local development, and improve targeted public investment for balanced growth and greater citizen well-being. We look forward to working closely with the Government of Ukraine in regional development, decentralisation and the multi-level governance policy areas."

After the opening statements, Varinia Michalun, Senior Project Manager at the OECD Regional Development and Multi-level Governance Division, presented findings from previous OECD analysis on decentralisation in Ukraine, notably the Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine report (2018). The panel discussion allowed mayors and representatives from the Association of Ukrainian Cities and the Association of Amalgamated Territorial Communities to share their experiences and perspectives on success factors for amalgamated hromadas, in particular, and regional development more broadly. The conclusions of the event will feed into the project analysis, and will help enhance regional development and multi-level governance.

 

Background information

The OECD is an international organisation formed by 37 countries that works to build better policies for better lives. The European Union takes part in the work of the Organisation. The OECD aims to shape policies that foster prosperity, equality, opportunity and well-being for all. It provides a unique forum and knowledge hub for data and analysis, exchange of experiences, sharing of good practices, and advice on public policies and international standard-setting. The project "Supporting Decentralisation in Ukraine 2021-2022" is implemented by the OECD in the context of the OECD-Ukraine Memorandum of Understanding between the OECD and the Government of Ukraine which was signed in 2014 in response to Ukraine's request to further support its reform process in line with international best practices. The project runs for a period of 18 months until September 2022.  It is co-financed by the EU and the governments of Latvia, Lithuania and Slovak Republic.

 

For more information, please contact Gabriela Miranda via gabriela.miranda@oecd.org or Varinia Michalun via mariavarinia.michalun@oecd.org

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.