21.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] День кар’єри ЄС в м. Кривий Ріг, 26 травня (онлайн)

Logo
День кар'єри ЄС в м. Кривий Ріг, 26 травня (онлайн)

English version is below:

День кар'єри ЄС в м. Кривий Ріг,  26 травня 2021 року
Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Кривий Ріг, 26 травня 2021 року. Співорганізаторами події є Криворізький національний університет, ГО «Криворізька фундація майбутнього», МЕТІНВЕСТ, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Виконавчий комітет Криворізької міської ради.
26 травня 2021, 11:00
Відкриття «Дня кар'єри ЄС».
Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція»
Модераторка: Юлія Кашубіна, проректор з науково-педагогічно та виховної роботи Криворізького національного університету
 
Спікери:
 • Микола Ступнік, ректор Криворізького національного університету (вступне слово)
 • Денис Черніков, менеджер проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні»
 • Людмила Кругленко, начальник відділу міжнародних зв'язків Криворізького національного університету
 • Андрій Щербак, директор по персоналу та соціальним питанням ПРАТ «ПІВНГЗК» (МЕТІНВЕСТ)
 • Юлія Чермазович, директор департаменту з персоналу «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 • Олена Лещенко, директор ГО «Криворізька фундація майбутнього»
 • Оксана Павлушенко, в.о. начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради
Пряма трансляція: https://youtu.be/Fdf3y03H8nM
26 травня 2021, Тренінги soft skills
 • 13:00, тренінг № 1 «Перспективи грантових програм ЄС для молоді: можливості участі та особливості представлення заявок»
Тренерка: Моркун Наталя Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Криворізького національного університету
 • 13:00, тренінг № 2 «Формування готовності фахівця до подальшого професійного становлення»
Тренерка: Сулима Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету
 • 14:00, тренінг № 3 «Ефективна презентація стартап-ідеї»
Тренерка: Завсєгдашня Ірина Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Криворізького національного університету
 • 14:00, тренінг № 4 «Які навички знадобляться вам для успішної кар'єри в 2020-2025 роках»
Тренерка:Євгенія Кузьминська, керівник Корпоративного університету МЕТІНВЕСТ холдінгу, м. Кривий Ріг
День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.
Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників; тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.
За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Кривий Ріг, Наталя Моркун, +38(097) 555 46 33, nmorkun@gmail.com.
***
EU Career Day in Kryvyi Rih, 26 May 2021 (online)
 
EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Kryvyi Rih on May 26, 2021. The co-organizers of the event are Kryvyi Rih National University, NGO "Kryvyi Rih Foundation of the Future", METINVEST, PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih", Executive Committee of the Kryvyi Rih City Council.
26 May, 11:00
Opening of the EU Career Day
Panel Discussion "Professional Development and European Integration"
Moderator: Yulia Kashubina, Vice-Rector for Scientific, Pedagogical and Educational Work of Kryvyi Rih National University
 • Mykola Stupnik, Rector of Kryvyi Rih National University (introductory speech)
 • Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded project "Information Support of EU Networks in Ukraine"
 • Lyudmyla Kruglenko, Head of the International Relations Department of Kryvyi Rih National University
 • Andriy Shcherbak, Personnel and Social Affairs Director of  Northern Mining and Processing Plant PJSC of METINVEST
 • Yulia Chermazovych, Director of Personnel Department, ArcelorMittal Kryvyi Rih
 • Olena Leshchenko, Director of the Kryvyi Rih Foundation of the Future
 • Oksana Pavlushenko, Acting Head of the Economy Department of the Executive Committee of the Kryvyi Rih City Council
May 26, 2021, 13:00 Soft skills trainings
 • 13:00, Training  1 "Prospects of EU grant programs for young people: opportunities for participation and features of submission of applications"
Trainer: Natalia Morkun, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Automation, Computer Science and Technology, Kryvyi Rih National University
 • 13:00, Training  2 "Formation of a specialist's readiness for further professional development"
Trainer: Tetyana Sulima, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Professional and Social-Humanitarian Education of Kryvyi Rih National University
 • 14:00, Training  3 "Effective presentation of a start-up idea"
Trainer: Iryna Zavsegdashnya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Automation, Computer Science and Technology, Kryvyi Rih National University
 • 14:00, Training  4 "What skills will you need for a successful career in 2020-2025"
Trainer: Yevhenia Kuzminska, Head of METINVEST Holding Corporate University, Kryvyi Rih
EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.
During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers from the future employees. Trainings will help the participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.
EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua (link is external).
Contact person: Natalia Morkun, +38(097) 555 46 33, nmorkun@gmail.com.
Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.