21.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Журналісти Закарпаття та Чернівецької області дізналися про сучасні підходи до вивчення української мови національними громадами

Logo
Журналісти Закарпаття та Чернівецької області дізналися про сучасні підходи до вивчення української мови національними громадами

English version is below

Вивчення державної мови національними громадами виходить на новий рівень завдяки реформі Нової української школи. Знання державної мови сьогодні – основа освітніх і професійних можливостей. Про це говорили спікери дводенної онлайн-майстерні «УКРАЇНСЬКА MOWA: нові можливості для вивчення», яка відбулася 13–14 травня 2021 року.

«"Єдність у різноманітті" – це гасло Європейського Союзу. Збереження та підтримка нашої спільної культурної спадщини – одна з наших головних цілей. Розмаїття традицій і мов у Європі та її динамічних суспільствах – це унікальне надбання, яке формує основу нашої ідентичності та цінностей. Важливо, аби мовне розмаїття поєднувалось із рівністю, повагою і толерантністю, спонукало до взаємозбагачення різних культур. Кожна мова є цінністю та слугує мостом до інших країн ЄС, адже сприяє взаєморозумінню», – переконаний Мартін Шрьодер, Очільник Секції місцевого та людського розвитку Представництва ЄС в Україні.

У заході взяли участь понад п'ятдесят журналістів, представників медіа та блогерів. Більшість – представники медіасфери Чернівецької та Закарпатської областей. Реалізувати набуті знання на практиці вони зможуть завдяки програмі грантів, презентованої під час онлайн-майстерні, що передбачає створення журналістських матеріалів про українську мову як мову можливостей.

«Дво- та багатомовність є великим надбанням людей у сучасному світі. Держава та її політика відіграють у цьому центральну роль. Фінляндія має дві офіційні мови – фінську та шведську. Обидві мовні групи мають право навчатися своєю мовою, але зобов'язані вивчати мови одне одного. Знання мови національної більшості допомагає людям повноцінно інтегруватися в суспільство, а функціональна двомовність значно збільшує їхні можливості для навчання та працевлаштування», – каже Пяйві Лайне, Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні.

Допомогти національним громадам вивчати українську мову покликаний Проєкт «Навчаємось разом». Під час майстерні відбулася презентація напрацювань проєкту, які сприяють швидкому та доступному засвоєнню державної мови.

«Ми системно підходимо до питання підвищення якості викладання української мови серед національних спільнот. Маємо низку заходів з підвищення кваліфікації педагогів (з-поміж найяскравіших – Літня академія для вчителів, серія тренінгів й практичних матеріалів для освітян, безплатні онлайн-курси); проводимо драйвові весняні та літні мовні табори для учнів, популяризуємо освіту через комунікаційні кампанії; творимо новий освітній простір (посібники, мобільний додаток для вивчення української мови в ігровій формі, термінологічні онлайн-словники тощо)», – розповідає Ігор Хворостяний, радник із питань мови Проєкту «Навчаємось разом».

 

Довідкова інформація:

Онлайн-майстерня є складовою комунікаційної кампанії «Українська мова для національних громад: вивчати, щоб досягати вершин», яку реалізує ГО «Інтерньюз-Україна» в рамках Проєкту «Навчаємось разом». Проєкт фінансується Європейським Союзом та Міністерством закордонних справ Фінляндії.

«Навчаємось разом» – це чотирирічна програма співпраці, яка розпочалася між Україною та Фінляндією в липні 2018 року.Наприкінці 2018 року до неї приєднався ЄС, що надав додаткове фінансування для підвищення якості викладання української мови серед національних спільнот. Проєкт реалізує компанія FCG Finnish Consulting Group Ltd. Він має національне охоплення та спрямований на підтримку реформи Нова українська школа (НУШ), особливо в галузі початкової освіти. Основними цілями проєкту є увідповіднення викладання й адміністрування в школах стандартам НУШ; популяризування цієї реформи серед освітян і широкої громадськості; удосконалення освітнього середовища в 1-12 класах.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до координаторки проєктів ГО «Інтерньюз-Україна» Олесі Савенко, osavenko@internews.ua, +38 093 701 36 23

_______________

 

Journalists of Zakarpattia and Chernivtsi regions became acquainted with modern approaches to studying the Ukrainian language by national minority communities

 

The study of the state language by national minority communities with the help of the New Ukrainian School reform comes to a new level. Knowledge of the state language today is key for educational and professional opportunities. This is what the speakers of the two-day online workshop 'UKRAINIAN MOWA (language): new learning opportunities' on 13-14 May 2021, focused on.

"United in Diversity" is the motto of the European Union. Preserving and supporting our common cultural heritage is one of our major goals. The diversity of traditions and languages in Europe and its dynamic societies are unique assets that form the basis of our identity and values. This linguistic diversity must combine with equality, respect, and tolerance so that it can serve to mutually enrich different cultures. Every language is a value which serves as a bridge to other EU countries because it promotes mutual understanding," notes Martin Schroeder, Head of Section local and human development of the EU Delegation to Ukraine.

The event was attended by more than fifty journalists, media representatives, and bloggers, the majority from Chernivtsi and Zakarpattia regional media. Participants of the online workshop will be able to put the acquired knowledge into practice thanks to the grant programme presented at the event. It provides for the creation of journalistic materials about the Ukrainian language as a language of opportunities.

"Bilingualism and multilingualism are great assets for modern society. State and its policy have a key role in this case. Finland has two official languages: Finnish and Swedish. Both linguistic communities have the right to study in their languages, but they must learn the language of each other. The knowledge of the majority national language helps people to be fully integrated into society, and functional bilingualism increases their opportunities for studying and employment," says Päivi Laine, The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Finland to Ukraine.

Helping the national minority communities learn the Ukrainian language is the aim of the "Learning Together" project, which contributes to the quick and accessible learning of the state language.During the workshop, a presentation of the project was held.

 "We systematically approach the issue of improving the quality of teaching the Ukrainian language among national communities. We have a set of measures to improve the skills of teachers, we hold cool Spring and Summer language camps for students, promote education through communication campaigns, and create a new educational space (manuals, a mobile application for learning the Ukrainian language in the form of games, online terminological dictionaries, etc)," says Ihor Khvorostianyi, 'Learning Together' project Language Adviser.

 

Background information:

The online workshop is part of the communication campaign "Ukrainian language for national communities: learn to reach success", which is implemented by the NGO Internews Ukraine in the framework of the Learning Together project, which is funded by the European Union and the Ministry of Foreign Affairs of Finland.

Learning Together is a four-year cooperation project, which was started between Ukraine and Finland in July 2018. At the end of 2018, the EU joined and gave the additional financial resources for increasing the quality of teaching Ukrainian among the national communities. The project is implemented by FCG Finnish Consulting Group Ltd. It has national coverage and aims to support New Ukrainian School reform, especially in the field of primary school. The main goals of the project are to bring teaching and administration in schools to New Ukrainian School's standards; to promote the reform among teachers and in society; to improve the teaching environment at 1-12 grades.

 

For additional information please contact the Internews Ukraine project coordinator Olesia Savenko, osavenko@internews.ua, +38 093 701 36 233

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.