12.11.14

Симпсоны и курс рубля

Видео: Симпсоны и курс рубля


Симпсоны и курс рубля

Симпсоны и курс рубля

Симпсоны и курс рубля

05.11.14

30-31 жовтня в Києві відбулась зустріч лідерів євроклубів України
30-31 жовтня в Києві відбулась зустріч лідерів євроклубів України

30-31 жовтня 2014 року Представництво Європейського Союзу в Україні організувало в Києві зустріч для лідерів євроклубів. Протягом дводенного візиту керівники найактивніших євроклубів з різних регіонів України зустрілись, щоб обмінятись досвідом, ідеями, презентувати результати своєї діяльності та познайомитися з новими колегами.

30 жовтня лідери євроклубів відвідали офіс Представництва ЄС в Україні, де поспілкувались з Юргісом Вілчінскасом, Керівником відділу преси та інформації, та Вікторією Давидовою, Радником з питань преси та інформації Представництва ЄС. Під час візиту керівники євроклубів розповіли про діяльність своїх клубів, пріоритетні напрямки розвитку, нові ідеї для заходів та вже реалізовані проекти. Також учасники обговорили варіанти подальшої співпраці і познайомилися з новими інформаційними матеріалами на тему ЄС. З 1995 року Представництво ЄС підтримує рух євроклубів в Україні та надає всебічну інформаційну підтримку - літературу, бази даних, організовує поїздки до Європи, інформаційні семінари та щорічні зустрічі. "Українські євроклуби виступають основним джерелом Представництва ЄС у роботі з учнями, школярами та дітьми. І ми раді підтримувати діяльність осередків, які виховують молодих людей у дусі спільних європейських цінностей. Такі зустрічі найактивніших керівників регіональних євроклубів в Києві допомагають водночас і дізнатись про проблеми та роботу євроклубів по Україні, і приділити увагу максимальній кількості учасників", - зазначила Вікторія Давидова.
У рамках візиту учасники зустрічі приєднались до проекту Школи європейських студії в Україні (EU Study Days) та прослухали лекцію на тему освітніх можливостей в Європі. Лектори, випускники програм Erasmus, College of Europe, CEU, розповіли про особливості навчання за кордоном, студентське самоврядування, процедури подачі заявок, терміни і форми участі в освітніх програмах, а також окреслили переваги міжнародних обмінів. Для керівників євроклубів це виявилась гарна нагода дізнатись більше актуальної інформації про навчання за кордоном, яку вони зможуть переказати учням та активістам у своїх містах.
Також керівники євроклубів прослухали лекцію з фандрайзингу та дізнались про особливості пошуку фінансування для своїх проектів, ознайомились з конкретними донорськими фондами та програмами від Європейського Союзу, які можуть надати кошти для реалізації ідей та заходів євроклубів.
31 жовтня керівники євроклубів разом зі студентами EU Study Days взяли участь в інтелектуальній грі "Що? Де? Коли?". Каверзні запитання та завдання гри стосувалися історії Європейського Союзу, його ключових осіб, історичних, географічних, культурних та фінансових особливостей. Запропонований формат гри керівники євроклубів зможуть адаптувати у своїх подальших шкільних ініціативах.
Завершилась зустріч лідерів Євроклубів екскурсією Києвом. Під час подорожі гості з різних міст України детальніше познайомились з містом, його історією та відвідали найвизначніші місця столиці.
Дводенна зустріч відзначились насиченою і цікавою роботою, що була спрямована на налагодження тісної співпраці між євроклубами. Учасники неодноразово висловлювали свої думки щодо важливості таких зустрічей, під час яких вони можуть познайомитись з колегами з різних куточків України, запозичити їхній досвід у роботі з євроклубами, набути нові навички та знання для розвитку власного клубу.

Проведені заходи відбулись в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Це серія інформаційно-просвітницьких заходів (публічних заходів, вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить протягом року в різних містах України. Мета кампанії – пояснити важливість впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.
Фотографії з події можна переглянути тут: https://www.flickr.com/photos/89735755@N03/sets/72157649125759751/
За додатковою інформацією щодо інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» звертайтесь, будь ласка, до Вікторії Давидової, Радника з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні за тел. +38 (044) 390-80-10, або e-mail: victoria.davydova@eeas.europa.eu.

Leaders of Ukrainian Euroclubs met in Kyiv on 30-31 October

On 30-31 October 2014, the EU Delegation to Ukraine gathered leaders of Euroclubs for a meeting in Kyiv. During the two-day visit, the most active coordinators of Euroclubs from different regions of Ukraine met to exchange experiences, ideas and present the results of their on-site work.

On 30 October, Euroclubs' leaders visited the office of the EU Delegation to Ukraine to communicate with Jurgis Vilcinskas, Head of Press and Information Section, and Victoria Davydova, Press and Information Officer of the EU Delegation. During the visit, leaders of Euroclubs presented activities of their clubs and informed about their priority development fields as well as implemented projects. The participants also discussed options for further cooperation and found out about the new EU information materials and publications. Since 1995, the EU Delegation has been supporting the network of Euroclubs in Ukraine and providing comprehensive information support – literature and information materials, access to databases, filed trips to Europe, informational seminars and annual meetings. "Ukrainian Euroclubs are the main contributors of the EU Delegation who help working with students, pupils and children. We are pleased to support the activities of raising young people in a spirit of common European values. Such meetings with the most active coordinators of regional European clubs in Kyiv at the same time help to learn about the problems and work of Euroclubs in Ukraine, and pay attention to the maximum number of participants," said Victoria Davydova.
During the visit, participants joined EU Study Days project and listened to a lecture on educational opportunities in Europe. Lecturers, alumni of Erasmus, College of Europe, CEU, described the features of study abroad, student government, procedures for submitting applications, timing and form of participation in educational programs and benefits of international exchangeі. It was a good opportunity for coordinators of European clubs to know more about relevant study abroad programs, which they will be able to share with the students and activists in their home cities.
Furthermore, leaders of European clubs had a training in fundraising and learned about the features of seeking financing for their projects. They found out about the donor funds and different programs of the European Union that can provide financial support in implementing ideas and initiatives of Euroclubs.
On 31 October, coordinators of European clubs and students of EU Study Days took part in the intellectual game "What? Where? When?" Tricky questions and tasks of the game related to the history of the European Union, its key personalities, historical, geographical, cultural, and financial features. Coordinators of Euroclubs will be able to adapt the proposed format of the game to their future school initiatives.
At the end of the meeting, leaders of Euroclubs took an excursion bus tour. During the overview sightseeing tour, guests from different cities of Ukraine acquainted with Kyiv, its history and visited the most prominent places of the capital.
The two-day meeting with rich and interesting program was aimed at establishing close cooperation between the European Clubs. Participants expressed their views on the importance of such meetings, during which they can meet with the colleagues from different parts of Ukraine, borrow their experience in working with European clubs, to acquire new skills and knowledge to develop their own club.
Meeting of Euroclubs' coordinators is a part of the information campaign "Building Europe in Ukraine", which the EU Delegation to Ukraine implements throughout the country. The campaign is a series of informational and educational events (public events, street actions, seminars, trainings, round tables) which the EU Delegation to Ukraine holds throughout the year in different cities of Ukraine. The goal of the campaign is to explain the importance of implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, promotion of European values and the enhancement of Ukrainians' knowledge concerning the development of EU-Ukraine relations.
.
Photos from the videoconference can be accessed here: https://www.flickr.com/photos/89735755@N03/sets/72157649125759751/
For further information concerning the informational campaign "Building Europe in Ukraine" please contact Victoria Davydova, Press and Information Officer of the EU Delegation to Ukraine, Tel.: +38 (044) 390-80-10, e-mail: victoria.davydova@eeas.europa.eu.


03.11.14

Спільна заява президентів України, Європейської Ради і Європейської Комісії з нагоди початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Спільна заява президентів України, Європейської Ради і Європейської Комісії з нагоди початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію

Ми вітаємо початок тимчасового застосування важливих частин Угоди про асоціацію між ЄС та Україною від 1 листопада. Це відповідає прагненням українського народу, який засвідчив свою підтримку тіснішим відносинам з Європейським Союзом – зокрема, зовсім нещодавно, під час парламентських виборів, які відбулися минулої неділі.
Угода про асоціацію стане ключовим елементом проведення таких необхідних реформ у наступні роки, які реалізовуватимуться за підтримки Євросоюзу. Тимчасове застосування Угоди стосуватиметься важливих сфер, зокрема верховенства права, боротьби проти злочинності і корупції, а також посиленої секторальної співпраці. Інавгураційна зустріч Ради асоціації, яка визначить пріоритети та започаткує моніторинг впровадження Угоди, відбудеться до закінчення поточного року.
Ми також вітаємо подовження автономних торговельних преференцій Євросоюзу для України до кінця 2015 року; ми вкотре підкреслюємо важливість адекватної підготовки до тимчасового застосування торговельних положень Угоди про асоціацію від 1 січня 2016 року.
Ми очікуємо на швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію усіма країнами-членами ЄС у відповідності до їхніх внутрішніх процедур. Ця Угода зробить внесок у процвітання і стабільність на нашому континенті та створить нові можливості для регіональної співпраці між Україною та її сусідами.
Євросоюз відданий ідеї підтримки України на її шляху до сучасної європейської демократії. Угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між ЄС і Україною.

Joint Statement by the Presidents of Ukraine, the European Council and the European Commission on the occasion of the beginning of the provisional application of the Association Agreement

We welcome the launch of the provisional application of important parts of the EU-Ukraine Association Agreement as of 1 November 2014. This follows the aspirations of the Ukrainian people, who have demonstrated their support for closer relations with the European Union, most recently in the parliamentary elections last Sunday.
The Association Agreement will be a key instrument for carrying out the much-needed reforms in Ukraine in the years to come, underpinned by the EU's support. The provisional application will cover important areas such as the rule of law, the fight against crime and corruption as well as intensified sectorial cooperation. The inaugural meeting of the Association Council, which will define priorities and launch the monitoring of the implementation of the Agreement, will be held before the end of the year.
We also welcome the extension of the EU autonomous trade preferences for Ukraine until the end of 2015 and reaffirm the importance of adequate preparations for the provisional application of the trade provisions of the Agreement as of 1 January 2016.
We look forward to swift finalization of the process of ratification of the Association Agreement by all the EU Member States in accordance with their national procedures. The Agreement will contribute to increased prosperity and stability on our continent and create new opportunities for regional cooperation between Ukraine and its neighbours.
The EU is committed to supporting Ukraine in its path towards a modern European democracy. The Association Agreement does not constitute the final goal in EU-Ukraine cooperation.

Новий склад Єврокомісії Юнкера розпочинає свою роботу

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Новий склад Єврокомісії Юнкера розпочинає свою роботу

Від 1 листопада розпочався мандат нового складу Європейської Комісії, яку очолив Жан-Клод Юнкер. Він триватиме до 31 жовтня 2019 року.
«Завдячуючи демократичній підтримці європейських громадян, Європейського Парламенту та голів держав і урядів ЄС, від 1 листопада розпочинає виконання своїх обов'язків новий склад Єврокомісії, – відзначив Юнкер, коментуючи початок роботи нової Єврокомісії. – Саме час закатати рукава і почати працювати. Проблеми Європи не можуть чекати. Від сьогодні [1 листопада], я та моя команда тяжко працюватимуть, аби надати Європі новий старт, який ми обіцяли. Разом з міцною і досвідченою командою я сподіваюся виконати обіцяне для Європи протягом наступних п'яти років».
Контекст
«Європейські проблеми не можуть чекати» – таким є гасло дня. Це вперше, коли нова Європейська Комісія розпочинає свою роботу у часи, коли вперше були започатковані слухання Європейського Парламенту (у 1994 році). Тоді Комісію очолював Жак Делор.
Початок мандату Єврокомісії Юнкера знаменує собою закінчення довгого процесу, результатом якого стало формування нового складу Європейської Комісії. 27 червня Європейська Рада запропонувала Європейському Парламенту кандидатуру Юнкера на посаду Президента Європейської Комісії. Цьому передувала всеєвропейська виборча кампанія. У такий спосіб Європейська Рада взяла до відома результати виборів до Європейського Парламенту, як це передбачено Статтею 17(7) Договору про Європейський Союз.
15 липня Європейський Парламент обрав Юнкера Президентом Європейської Комісії. На свою підтримку він отримав переважну більшість голосів європейських депутатів – 422 (за необхідної більшості у 376 голосів). Юнкера було обрано на основі Засадничих політичних принципів (Political Guidelines), які він представив на розгляд європейським депутатам.
Після цих виборів та процесу інтерв'ювання кандидатів на посаду Єврокомісарів, Юнкер відібрав інших членів Єврокомісії. У такий спосіб остаточний список призначених Єврокомісарів було погоджено між Юнкером і Радою ЄС 5 вересня. 10 вересня новий очільник Європейської Комісії представив свою команду та оголосив про розподіл портфелів у новій Єврокомісії. Після цього відбулися персональні слухання кандидатів на посаду Єврокомісара у відповідних комітатах Європейського Парламенту.
На основі цього, а також зважаючи на поправки, які Юнкер вніс у свою команду задля розгляду питань, піднятих під час слухань у Європейському Парламенті (з приводу цього детальніше можна ознайомитися за цим посиланням і за цим посиланням), Європейський Парламент схвалив усю колегію Європейської Комісії, віддавши за неї 426 голосів (із 699 можливих). Опісля, під час саміту, який відбувся 23 жовтня, Європейська Рада призначила нову Європейську Комісію.
Більше інформації:
Слідкуйте за Жан-Клодом Юнкером у Twitter: @JunckerEU

Juncker Commission takes office

On 1 November, the Juncker Commission officially started its term of office that will run until 31 October 2019.
On this occasion, European Commission President Jean-Claude Juncker said: "Thanks to the democratic support of European citizens, the European Parliament and Heads of State and government, today [on 1 November] the new Commission takes office. Now it's time to roll up the sleeves and get down to work. Europe's challenges cannot wait. As of today, my team and I will work hard to deliver Europe the new start we have promised. Together with a strong and experienced team I look forward to deliver for Europe during the next five years."
Background
"Europe's challenges cannot wait" – this is the motto of the day: It is the first time that a European Commission takes office on time since the first European Parliament hearings were introduced in 1994 under the Jacques Delors Commission.
The beginning of the mandate of the Juncker Commission marks the end of a long process leading up to the new European Commission. Following the first pan-European election campaign, Jean-Claude Juncker was proposed on 27 June by the European Council to the European Parliament as candidate for Commission President. The European Council thereby took the result of the elections to the European Parliament into account, as required under Article 17(7) of the Treaty on European Union.
On 15 July, Mr Juncker was then elected by the European Parliament by a strong majority of 422 votes (he needed a majority of 376 votes), on the basis of the Political Guidelines he presented to the Parliament.
Following this election and an interview process of candidates for Commissioners, the President-elect selected the other members of the Commission. The final list of Commissioners-designate was then agreed between the President-elect and the Council on 5 September. President-elect Juncker presented his team and the allocation of portfolios on 10 September which was followed by individual hearings of the Commissioners-designate in front of the relevant European Parliament committees.
On this basis, and following the adjustments Juncker made to his team to address issues raised in the European Parliament hearings (see IP/14/1163 and SPEECH/14/705), the European Parliament gave its consent to the entire College with 426 votes in favour (out of 699 votes). The European Council then appointed the European Commission at its Summit of 23 October.
For more information:
Visit the new Homepage of the Juncker Commission:
Follow the President on Twitter: @JunckerEU

Заява Моґеріні щодо «президентських» і «парламентських» виборів у східній Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Заява Моґеріні щодо «президентських» і «парламентських» виборів у східній Україні

Заява Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віце-президента Європейської Комісії Федеріки Моґеріні з приводу так званих «президентських» і «парламентських» виборів на Сході України:

«Я розглядаю «президентські» і «парламентські» вибори, які відбулися у Донецькій і Луганській народних республіках, як нову перешкоду на шляху до встановлення миру в Україні. Це голосування – незаконне і нелегітимне; Європейський Союз не визнає його.

Ці так звані «вибори» були проведені всупереч букві і духу Мінського протоколу, що його було підписано представниками тристоронньої контактної групи. Вони перешкоджають зусиллям, спрямованим на пошук раціонального політичного вирішення цієї кризи.

Дочасні місцеві вибори у відповідності до українського законодавства, як це передбачено Мінським протоколом, – законний і легітимний спосіб оновлення демократичного мандату місцевої влади у цій частині України. Я закликаю усі сторони працювати у напрямі проведення таких виборів.

Прагнення миру не може бути лише політичної заявою; воно вимагає політичної волі та сумлінності. Я сподіваюся, що усі сторони знову підтвердять свою прихильність до Мінського протоколу та діятимуть злагоджено, аби повністю виконати усі його частини.

Європейський Союз відданий ідеї підтримки цих зусиль та продовжуватиме працювати у напрямі розв'язання кризи в Україні. Я закликаю усі сторони діяти із повною шаною до територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та єдності України».


Statement by Mogherini on "presidential and parliamentary elections" in Eastern Ukraine

Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the "presidential and parliamentary elections" in Eastern Ukraine:

"I consider "presidential and parliamentary elections" in Donetsk and Luhansk "People's Republics" a new obstacle on the path towards peace in Ukraine. The vote is illegal and illegitimate, and the European Union will not recognise it.

These "elections" were held contrary to the letter and the spirit of the Minsk Protocol, signed by the representatives of the trilateral Contact Group, and obstruct efforts to find a sustainable political solution to the crisis. 

Early local elections in accordance with Ukrainian law, as foreseen in the Minsk Protocol, are the legal and legitimate means of renewing the democratic mandate of the local authorities in these parts of Ukraine. I call on all sides to work towards such elections. 

The aspiration for peace can't be only a political statement, it requires political will and good faith. I hope all parties will reaffirm their commitment to the Minsk Protocol, and will act coherently in order to implement it fully in all its parts.

The European Union is committed to supporting these efforts and will continue working towards the solution of the crisis in Ukraine. I call on all parties to act in full respect of the territorial integrity, sovereignty, independence and unity of the country."
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

Спільна заява президентів України, Європейської Ради і Європейської Комісії з нагоди початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Спільна заява президентів України, Європейської Ради і Європейської Комісії з нагоди початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію

Ми вітаємо початок тимчасового застосування важливих частин Угоди про асоціацію між ЄС та Україною від 1 листопада. Це відповідає прагненням українського народу, який засвідчив свою підтримку тіснішим відносинам з Європейським Союзом – зокрема, зовсім нещодавно, під час парламентських виборів, які відбулися минулої неділі.

Угода про асоціацію стане ключовим елементом проведення таких необхідних реформ у наступні роки, які реалізовуватимуться за підтримки Євросоюзу. Тимчасове застосування Угоди стосуватиметься важливих сфер, зокрема верховенства права, боротьби проти злочинності і корупції, а також посиленої секторальної співпраці. Інавгураційна зустріч Ради асоціації, яка визначить пріоритети та започаткує моніторинг впровадження Угоди, відбудеться до закінчення поточного року.

Ми також вітаємо подовження автономних торговельних преференцій Євросоюзу для України до кінця 2015 року; ми вкотре підкреслюємо важливість адекватної підготовки до тимчасового застосування торговельних положень Угоди про асоціацію від 1 січня 2016 року.

Ми очікуємо на швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію усіма країнами-членами ЄС у відповідності до їхніх внутрішніх процедур. Ця Угода зробить внесок у процвітання і стабільність на нашому континенті та створить нові можливості для регіональної співпраці між Україною та її сусідами.

Євросоюз відданий ідеї підтримки України на її шляху до сучасної європейської демократії. Угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між ЄС і Україною.


Joint Statement by the Presidents of Ukraine, the European Council and the European Commission on the occasion of the beginning of the provisional application of the Association Agreement

We welcome the launch of the provisional application of important parts of the EU-Ukraine Association Agreement as of 1 November 2014. This follows the aspirations of the Ukrainian people, who have demonstrated their support for closer relations with the European Union, most recently in the parliamentary elections last Sunday.

The Association Agreement will be a key instrument for carrying out the much-needed reforms in Ukraine in the years to come, underpinned by the EU's support. The provisional application will cover important areas such as the rule of law, the fight against crime and corruption as well as intensified sectorial cooperation. The inaugural meeting of the Association Council, which will define priorities and launch the monitoring of the implementation of the Agreement, will be held before the end of the year.

We also welcome the extension of the EU autonomous trade preferences for Ukraine until the end of 2015 and reaffirm the importance of adequate preparations for the provisional application of the trade provisions of the Agreement as of 1 January 2016.

We look forward to swift finalization of the process of ratification of the Association Agreement by all the EU Member States in accordance with their national procedures. The Agreement will contribute to increased prosperity and stability on our continent and create new opportunities for regional cooperation between Ukraine and its neighbours.

The EU is committed to supporting Ukraine in its path towards a modern European democracy. The Association Agreement does not constitute the final goal in EU-Ukraine cooperation.

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

31.10.14

Всеукраїнські інформаційні дні програми Еразмус+ у вищій освіті

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Київ, 30 жовтня 2014

Всеукраїнські інформаційні дні програми Еразмус+ у вищій освіті

4-5 листопада відбудуться Всеукраїнські інформаційні дні Програми Європейського Союзу Еразмус+. Інформаційні дні будуть присвячені висвітленням можливостей, які надає Еразмус+ студентами та вищим навчальним закладам.

Перший день буде присвячено можливостям співпраці навчальних закладів та інших організацій в рамках Еразмус+, а другий – індивідуальним можливостям мобільності. Учасники ознайомляться з загальною інформацією щодо програми Еразмус+, правилами та умовами участі для українських вищих навчальних закладів у конкурсах програми співпраці за напрямами: «навчальна мобільність», «розвиток потенціалу вищої освіти» (колишня програма Темпус), «Жан Моне»; рекомендаціями для підготовки проектних заявок; з досвідом найбільш успішних проектів програми Темпус, що може бути застосований для підготовки проектів Еразмус+.

Журналісти запрошуються до участі:

Що? Всеукраїнські інформаційні дні

Коли? 4 листопада 2014 р. з 9:00 до 17:00.

5 листопада 2014 р. з 13.30 до18.00.

Де? Конференц-зал Національного університету харчових технологій за адресою:

м. Київ, вул. Володимирська, 68, 2-й поверх

До участі запрошено пані Інну СОВСУН, Першого заступника Міністра освіти і науки України, пані Хуану МЕРА КАБЕЛЛО, керівника відділу економічної співпраці, соціального та регіонального розвитку Представництва ЄС в Україні, експертів Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Брюссель.

Довідково

Захід організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури за організаційної підтримки Національного університету харчових технологій.

За додатковою інформацією та для акредитації, звертайтеся до Жанни Таланової з Національного офісу Еразмус+ в Україні: +38044 3344645, +38044 2866668, office@erasmusplus.org.ua; www.erasmusplus.org.ua. Акредитація триває до 15:00 03.11.2014

Kyiv, 30 October 2014

All-Ukrainian Information Days on Erasmus+ Programme in Higher Education

On November 4th and 5th All-Ukrainian Information Days on Erasmus+ programme in higher education will take place in Kyiv. Information Days will communicate Erasmus+ opportunities for students and representatives of higher educational institutions.

First day will be devoted to cooperation between Institutions within Erasmus+, whereas the second day will focus on sndividual opportunities for mobility. The participants will be introduced to the basic information about Erasmus+ programme; rules and conditions of participation for Ukrainian higher education institutions in Erasmus+ actions: learning mobility, capacity building in the field of higher education (ex-Tempus), Jean Monnet; recommendations on how to prepare project proposals; good practices in Tempus projects that can be applied to prepare Erasmus+ projects.

The journalists are invited:

What? All-Ukraine Information Days

When? November 4, 2014; 9.00-18.00.

November 5, 2014; 13.30-18.00

Where? Conference hall (2nd floor) of the National University of Food Technologies,

68 Volodymyrska St., Kyiv

Among the speakers at the opening of the Information days will be: Ms. Inna Sovsun, the First Deputy Minister of Education and Science of Ukraine; Ms. Juana Mera Cabello, Head of Section "Economic Cooperation, Social and Regional Development", Delegation of the European Union to Ukraine; experts from Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussels.

Background information

Information Days are organised by the National Erasmus+ Office in Ukraine in close cooperation with the EU Delegation to Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, as well as the National University of Food Technologies.

For media requests and accreditation please, contact: National Erasmus+ office in Ukraine, Zhanna Talanova, +38044 3344645, +38044 2866668, office@erasmusplus.org.ua; www.erasmusplus.org.ua before 15:00 03.11.2014

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

Росія та Україна погодили зимовий пакет із постачання газу

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Росія та Україна погодили зимовий пакет із постачання газу

Після семи раундів перемовин щодо газу, перговори, які відбулися учора ввечері і які модерував Європейський Комісар з енергетики Ґюнтер Еттінґер, призвели до прориву; між Росією та Україною було погоджено зимовий пакет у розмірі 4,6 млрд. дол., який гарантує газ для України і врешті-решт для Європи.

«Я радий, що можу оголосити про великий успіх наприкінці мого перебування у кріслі Президента Європейської Комісії, – підкреслив Жозе Мануел Баррозу, який був свідком підписання зимового пакету. – За нашої міцної підтримки Україна та Росія досягли згоди щодо їхніх невирішених питань із енергетичними боргами, а також щодо проміжного розв'язання проблеми, яке уможливлює продовження постачань цієї зими. Я радий, що політична відповідальність, логіка співпраці та простий економічний глузд взяли гору».

Еттінґер, своєю чергою, зазначив, що цей прорив «не лише гарантуватиме Україні належне опалення під час лютої зими». «Він також є внеском у деескалацію ситуації між Росією та Україною», – відзначив Єврокомісар.

 

Зимовий пакет складається з таких двох документів:

 • Зобов`язального протоколу, підписаного Європейською Комісією (Віце-президентом Еттінґером), Російською Федерацією (Мінітром енергетики Олександром Новаком) та Україною (Міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Проданом);
 • Додатку до чинного контракту на постачання газу, підписаного російським Газпромом (Олексієм Міллером) і українським Нафтогазом (Андрієм Коболєвим).

 

Пакет розповсюджується на період від зараз до кінця березня 2015 року. Він складається з таких головних пунктів:

  1. Борги: Україна вирішить свої питання із боргами, ґрунтуючись на попередній ціні у 268,5 дол. за 1000 куб. м. газу за допомогою двох платежів: у 1,45 млрд. дол., який буде зроблено без затримок, та у 1,65 млрд. дол., який буде здійснено до кінця поточного року. У такий спосіб потрібно погасити заборгованість у 3,1 млрд. дол. Остаточна ціна і відповідно остаточний борг будуть визначені за допомогою розгляду суперечки між Газпромом і Нафтогазом у Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма;
  2. Новий газ: Росія доставлятиме газ після передоплати і щомісячних платежів. Ціна – нижче 385 дол. за 1000 куб. м.; вона вираховується за формулою у чинному контракті та за зниженням ціни через знижку у експортних митах Російською Федерацією. Україна може замовити стільки газу, скільки їй потрібно; вона не бере на себе зобов'язання придбати товар або сплатити недодержку, як це передбачено у чинному контракті. До кінця поточного року Київ планує придбати 4 млрд. куб. м. газу; це еквівалентно сумі у 1,5 млрд. дол.

Останніми тижнями Європейська Комісія дуже інтенсивно працювала з міжнародними фінансовими інституціями та Україною, аби допомогти Києву внести передоплату за постачання газу цієї зими. Безпрецендентні рівні допомоги ЄС будуть надаватися у встановлені терміни. Водночас Міжнародний валютний фонд запевнив Україну, що вона може використовувати усі фінансові заосби, якими вона володіє, для сплати за газ. Подальша робота з міжнародними фінансовими інституціями щодо фінансової допомоги Україні, включно з тією, що стосується постачання газу, продовжуватиметься. Усі три сторони були запевнені, що Україна має необхідні фінансові засоби.

Breakthrough: 4,6 billion dollar deal secures gas for Ukraine and EU

After seven rounds of gas negotiations, last night's talks moderated by Günther H. Oettinger, Vice-President of the European Commission, yielded finally a breakthrough: A 4,6 billion dollar winter package, agreed by Russia and Ukraine, secures gas for Ukraine - and ultimately also for Europe.

José Manuel Barroso, President of the European Commission who witnessed today's signing of the winter package, said: "I am delighted that I can announce a major success at the end of my mandate as President of the European Commission. With our strong support, Ukraine and Russia have today found agreement on their outstanding energy debt issues, and on an interim solution that enables supplies to continue this winter. I am glad that political responsibility, the logic of cooperation and simple economic sense have prevailed."

Günther H. Oettinger, Vice-President of the European Commission, said: "This breakthrough will not only make sure that Ukraine will have sufficient heating in the dead of the winter. It is also a contribution to the de-escalation between Russia and Ukraine."

The winter package consists of two documents: 

1. A binding protocol, signed by the European Commission (Vice-President Oettinger), the Russian Federation (Energy Minister Alexander Novak) and Ukraine (Energy Minister Yuri Prodan);

2. An addendum to the existing gas supply contract, signed by Gazprom of Russia (CEO Alexey Miller) and Naftogaz of Ukraine (CEO Andriy Kobolyev);

The package covers the period from now until the end of March 2015 and includes the following main points:

1. Debts: Ukraine would settle its debts based on a preliminary price of $268,5/ 1000m3 by making payments in two tranches: 1,45 billion dollar without delay, and 1,65 billion dollar by the end of the year 2014. This adds in total up to 3,1 billon dollar of debt payment. The final price and thus the final sum of debt will be determined through the pending arbitration by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce between Gazprom and Naftogaz.

2. New gas: Russia will deliver gas following advanced, monthly payments by Ukraine. The price is below $385/ 1000m3 and calculated according to a formula in the present contract and a price reduction through a discount in export duties by the Russian Federation. Ukraine is free to order as much gas as it needs and is not subject to take-or-pay obligations foreseen in the current contract. Ukraine foresees to purchase 4 bcm until the end of the year 2014, meaning 1,5 billion dollar.

In the last weeks, the European Commission has been working intensively with the International Financial Institutions (IFI) and Ukraine to help Ukraine prepay for deliveries of gas in the coming winter. Unprecedented levels of EU aid will be disbursed in a timely manner, and the International Monetary Fund (IMF) has reassured Ukraine that it can use all financial means at its disposal to pay for gas. Further work with the IFIs on financial assistance to Ukraine, also in relation to gas supplies, will still continue, but all three sides are reassured that Ukraine will have the necessary financial means.


 

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

30.10.14

Президент Баррозу провів ряд телефонних розмов з Презентом Порошенком

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Президент Баррозу провів ряд телефонних розмов з Презентом Порошенком

Вчора Президент Баррозу провів ряд телефонних розмов з Презентом Порошенком під час трьохсторонніх газових переговорів, що відбувались в той час в Брюсселі. Президент Баррозу підкреслив, що домовленість на основі пропозицій, які були представлені Європейською Комісією, була майже досягнута. Він закликав всі сторони скористатись цією можливістю та підбити підсумки переговорів для того, щоб забезпечити безперервні надійні та основані на ринкових цінах поставки газу в Україну.

Phone conversations between President Barroso and President Poroshenko

President Barroso spoke a number of times yesterday with President Poroshenko during the parallel trilateral talks on gas that took place in Brussels. President Barroso emphasised that an agreement was within reach on the basis of the proposals put forward by the European Commission. He urged all sides to seize the opportunity and conclude the negotiations in order to secure a continuous, reliable and market based supply of gas to Ukraine.

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

Заява речника Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики щодо дочасних місцевих виборів у східній Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Заява речника Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики щодо дочасних місцевих виборів у східній Україні

«Ми засуджуємо коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо майбутнього визнання Росією виборів, які відбудуться на території самопроголошених Луганської та Донецької республік, у контексті впровадження Мінського протоколу. Ми нагадуємо, що Мінський протокол, підписаний спільно представниками Російської Федерації та двох самопроголошених республік, передбачає проведення позачергових місцевих виборів у частині Донецької та Луганської областей у відповідності до українського законодавства про внутрішнє самоврядування.

Проведення так званих «президентських» і «парламентських» виборів, що їх призначила самопроголошена влада республік, йтиме урозріз з буквою і духом Мінського протоколу. Також ці вибори порушуватимуть прогрес на шляху до пошуку раціонального політичного розв'язання кризи у цих рамках. Євросоюз не визнає їх. Ми спонукаємо Росією скористатися своїм впливом задля прокладення шляху до проведення місцевих виборів у відповідності до українського законодавства. Це було би доволі бажаним внеском у впровадження Мінського протоколу».

 Statement by the Spokesperson on early local elections in Eastern Ukraine

"We deplore Minister Lavrov's remarks about Russia's forthcoming recognition of the elections "on the territory of the proclaimed Lugansk and Donetsk People's Republics" in the context of the implementation of the Minsk Protocol. We recall that the Minsk Protocol, co-signed by representatives of the Russian Federation and the two self-proclaimed "republics", foresees early local elections in parts of the Donetsk and Luhansk regions, in accordance with the Ukrainian law on interim self-governance.

The holding of "presidential" and "parliamentary" elections, called by the self-appointed authorities, would run counter to the letter and the spirit of the Minsk Protocol and disrupt progress towards finding a sustainable political solution in this framework. The EU would not recognise them. We urge Russia to use its influence to help pave the way towards local elections in accordance with the Ukrainian law. This would be a highly welcome contribution to the implementation of the Minsk Protocol."

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

28.10.14

9-а сесія освітнього проекту «EU Study Days»: дивіться трансляцію лекції онлайн

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Київ, 28 жовтня 2014 року

9-а сесія освітнього проекту «EU Study Days»: дивіться трансляцію лекції онлайн

29 жовтня в Києві розпочнеться 9-а сесія Школи європейських студій в Україні (EU Study Days). Школа є проектом Представництва ЄС в Україні. Ініціатива прагне дати українським студентам та випускникам університетів глибші та ширші знання про основні риси нинішнього Європейського Союзу та стосунки між Україною та ЄС.

 

Дев'ята сесія Школи європейських студій EU Study Days пройде в Києві з 29 жовтня по 2 листопада 2014 року. Вона об'єднає 40 студентів та випускників українських ВНЗ із центральної України, відібраних за підсумками відкритого конкурсу. Учасники Школи послухають лекції з актуальних питань взаємин між Україною та Європейським Союзом. Перед слухачами виступатимуть посадовці та експерти Представництва Європейського Союзу в Україні, а також визнані українські експерти з європейської тематики. Тематика Школи охопить політичний, економічний, енергетичний, та правовий аспекти взаємин між Києвом та Брюсселем.

Онлайн-трансляція окремої лекції.

Окрема лекція Школи буде транслюватися онлайн, що дозволить долучитись до Школи всім охочим. За трансляцією можна буде слідкувати на блозі проекту (eustudydays.blogspot.com). Нижче ви знайдете програму онлайн-трансляції лекції:

П'ятниця, 31 жовтня, 12:15 – 13:15, лекція Олександра Банчука, експерт із адміністративно-деліктного права та кримінальної юстиції Центру політико-правових реформ

Тема лекції: Вплив євроінтеграції на правову реформу в Україні

Трансляція лекції також пройде в Інформаційному центрі ЄС у Сумах, що знаходиться в приміщенні Академії банківської справи Національного Банку України (вул. Петропавлівська, 57, кімната 218).


Контактні дані Інформаційного центру: тел.: (542) 61-91-96, контактна особа: Надія Петрина.

Докладнішу інформацію можна отримати від команди Школи європейських студій в Україні (EU Study Days in Ukraine)
eustudydays@gmail.com, Телефон: 097 321 47 30. Більше про Школу європейських студій та про її попередні сесії можна дізнатись на веб-сайті Школи: http://eustudydays.com/, а також в соціальних мережах Фейсбук: https://www.facebook.com/EUStudyDays та Вконтакте: http://vk.com/eustudydays

EU Study Days є проектом Представництва Європейського Союзу в Україні. Він втілюється Українським освітнім центром реформ (УОЦР).Kyiv, 28 October 2014

EU Study Days 9th session – see lecture broadcasted online

On 29 October the 9th session of EU Study Days, an educational project of the EU Delegation to Ukraine, will be launched in Kyiv. The initiative aims at providing Ukrainian students and recent graduates with deeper and broader knowledge about the EU in general and its relations with Ukraine in particular.  

 

The 9th session of EU Study Days will take place in Kyiv on 29 October - 2 November. The event will bring together 40 students and recent graduates from central Ukraine selected through an open competition. The participants will attend lectures on current issues in EU-Ukraine relations delivered by officials from the EU Delegation to Ukraine as well as the country's leading experts. The EU Study Days will cover political, economic, legal and energy aspects of EU-Ukraine relations.

EU Study Days online broadcasting

An EU Study Days lecture will be broadcasted online, allowing anyone who is interested to join in the experience. The lecture can be followed on the EU Study Days blog at eustudydays.blogspot.com. The preliminary schedule of the lecture broadcasted online is as follows:

Friday, 31 October,

12:15 – 13:15, Oleksandr Banchuk, expert on criminal justice, PhD. Centre for political and legal reforms

Topic: The impact of European integration on Ukraine's legal system reform

EU Study Days lectures will be also broadcasted at the EU Information Centre in Sumy. The Centre is located on the premises of Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine (Petropavlivska street, 57, room 218). The EU Information Centre in Sumy can be reached via phone at: (542) 61-91-96. The contact person is Nadiya Petryna.

More information on EU Study Days can be obtained from the EU Study Days team at
eustudydays@gmail.com, tel: 097 321 47 30 as well as on the website: http://eustudydays.com/ on Facebook: https://www.facebook.com/EUStudyDays and on Vkontakte: http://vk.com/eustudydays

EU Study Days is a project of the EU Delegation to Ukraine run by the Centre for Ukrainian Reform Education (CURE).
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

27.10.14

Заява Ван Ромпея і Баррозу щодо парламентських виборів в Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Заява Ван Ромпея і Баррозу щодо парламентських виборів в Україні

Спільна заява Президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея та Президента Європейської Комісії Жозе Мануела Баррозу з приводу парламентських виборів в Україні:

ЄС вітає проведення учора парламентських виборів в Україні. Ми взяли до відома попередні оцінки волевиявлення від ОБСЄ/БДІПЛ; експерти організації відзначили важливий крок у бажанні України консолідувати демократичні вибори у відповідності до міжнародних зобов'язань країни. Це було перемогою українського народу і демократії. Електоральний мандат, наданий українським народом, має бути реалізовано.

Ми очікуємо на швидке формування нового уряду. Ґрунтуючись на результатах цих виборів, необхідно шукати широкий національний консенсус з метою інтенсифікації таких вкрай потрібних політичних та економічних реформ в Україні. Активізація процесу реформ, включаючи започаткування вседержавного національного діалогу, буде надважливою задля політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також для консолідації єдності та внутрішньої згуртованості України. Ми очікуємо на тісну співпрацю з новою Верховною Радою і майбутнім новим урядом для допомоги у цих зусиллях.

Ми нагадуємо про важливість проведення дочасних місцевих виборів на Донбасі, які відбудуться пізніше, у рамках українського законодавства. Також важливо, аби вони слугували меті з деескалації ситуації в регіоні та зосереджувалися на проведенні реформ за допомогою всеохопного діалогу між українським урядом та демократично обраними представниками.

Joint statement by Van Rompuy and Barroso on parliamentary elections in Ukraine

Joint statement on the parliamentary elections in Ukraine by President of the European Council Herman Van Rompuy and President of the European Commission José Manuel Barroso:

The EU welcomes the holding yesterday of parliamentaryelections in Ukraine. We take good note of the OSCE/ODIHR's preliminary assessment that they marked an important step in Ukraine's aspirations to consolidate democratic elections in line with its international commitments. This was a victory of the people of Ukraine and of democracy. The electoral mandate given by the Ukrainian people must now be implemented.

We look forward to the early formation of a new Government. On the basis of the outcome of the elections a broad national consensus should be sought in view of intensifying much needed political and economic reforms in Ukraine. A reinvigorated reform process, including the launching of a country-wide national dialogue, will be crucial in view of Ukraine's political association and economic integration with the EU and to consolidate Ukraine's unity and internal cohesion. We look forward to working closely together with the new Verkhovna Rada and the future new government to assist in these endeavours.

We reiterate the importance that the upcoming early local elections in Donbas later this year will be held under Ukrainian law and will serve the same goal of de-escalation and focusing on reforms through an inclusive dialogue between the Ukrainian Government and democratically elected representatives.
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

24.10.14

Висновки Європейської Ради по Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Висновки Європейської Ради по Україні

Нагадуючи про свої висновки від 30 серпня, Європейська Рада вітає Мінський протокол від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня як кроки на шляху до раціонального політичного розв'язання кризи, що має ґрунтуватися на шані незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Вона очікує на повне залучення усіх сторін у виконання зобов'язань у рамках Мінських документів, зокрема тих, що стосуються припинення вогню, встановлення всеохопного порядку щодо прикордонного контролю та проведення дочасних виборів у Донецьку і Луганську у відповідності до українського законодавства. Європейська Рада розглядає проведення так званих «президентських» і «парламентських» виборів самопроголошеною владою регіону як таке, що суперечитиме букві і духу Мінського протоколу; такі «вибори» не будуть визнані. Також Європейська Рада нагадує про свій заклик негайно надати безпечний і безперешкодний доступ до місця падіння літака малайзійських авіаліній МН17.
Європейський Союзу очікує, що Російська Федерація шануватиме національний суверенітет і територіальну цілісність України. Також вона сподівається, що Росія зробить свій внесок у політичну стабілізацію та економічне відновлення України. Європейська Рада вкотре нагадує, що вона не визнає незаконну анексію Криму. Російська Федерація має усвідомити свою відповідальність за повне впровадження Мінських угод. Зокрема, російська влада має запобігати будь-якому потраплянню військової сили, зброї або бойовиків зі своєї території в Україну. Вона має скористатися своїм впливом, аби забезпечити добросовісне виконання сепаратистами зобов'язань, досягнутих у Мінську. Окрім того, Москва має підтримати зусилля ОБСЄ, спрямовані на здійснення контролю.
Європейський Союз і його країни-члени повністю підтримують політичне розв'язання кризи в Україні. Така підтримка може включати, зокрема, зміцнення спостережних спроможностей ОБСЄ, збільшення гуманітарної допомоги та заохочення і допомога Україні у процесі реформ – зокрема, тих, що стосуються децентралізації та захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Європейська Рада вітає прийдешнє тимчасове застосування Угоди про асоціацію. Вона підкреслює важливість суворого дотримання Російською Федерацією, Україною та Європейським Союзом зобов'язань, зазначених у спільній міністерській заяві від 12 вересня.
Говорячи про парламентські вибори, які відбудуться в Україні 26 жовтня, Європейська Рада нагадує про своє бажання підтримати країну, оскільки вона проводить політичну та економічну реформу, включаючи реформу в енергетичному секторі, у відповідності до зобов'язань, які взяли на себе обидві сторони у рамках Угоди про асоціацію.
Також Європейська Рада вітає прогрес у розв'язанні української енергетичної кризи. Вона очікує на завершення тристоронніх перемовин між Російською Федерацією, Україною та Європейською Комісією.
Європейська Рада нагадує про попередні рішення ЄС щодо обмежувальних заходів. Вона слідкуватиме за ситуацією в Україні, аби, за потреби, визначити подальший напрям дій.
Більше інформації:

European Council Conclusions on Ukraine

Recalling its conclusions of 30 August, the European Council welcomed the Minsk Protocol of 5 September and the Minsk Memorandum of 19 September as steps towards a sustainable political solution of the crisis, which must be based on respect for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity. It expects the parties' full engagement and swift implementation of all commitments under the Minsk documents, in particular with regard to the full implementation of the cease-fire, the setting-up of comprehensive border control arrangements and the holding of early elections in the Donetsk and Luhansk regions in accordance with Ukrainian law. It considers that the holding of "presidential" and "parliamentary" elections, called by the self-appointed authorities, would run counter to the letter and the spirit of the Minsk Protocol and will not be recognised. The European Council reiterates its call for immediate, safe and unrestricted access to the MH17 crash site.
The European Union expects the Russian Federation to respect Ukraine's national sovereignty and territorial integrity and to contribute to the political stabilisation and economic recovery of Ukraine. The European Council reiterates that it will not recognize the illegal annexation of Crimea. The Russian Federation should assume its responsibilities for the full implementation of the Minsk agreements. In particular, Russian authorities should prevent any movement of military, weapons or fighters from its territory into Ukraine. They should exercise their influence to ensure that the separatists implement in good faith the obligations assumed in Minsk. The Russian Federation should also support OSCE verification efforts.
The European Union and its Member States remain fully engaged in support of a political solution to the Ukrainian crisis, including through contributions to enhance the OSCE monitoring capacity, scaling up their humanitarian assistance, and encouraging and assisting Ukraine in its process of reforms, in particular on decentralisation and protection of rights of persons belonging to national minorities. The European Council welcomed the upcoming provisional application of the Association Agreement. It underlined the importance for the Russian Federation, Ukraine and the European Union to strictly abide by the commitments reflected in the Joint Ministerial Statement of 12 September.
Looking ahead to Parliamentary elections on 26 October, the European Council reiterates its willingness to support Ukraine as it addresses political and economic reform, including in the energy sector, in line with the commitments both sides have made through the Association Agreement.
The European Council welcomed progress in the resolution of the Ukrainian energy crisis. It looks forward to the finalisation of ongoing trilateral negotiations between the Russian Federation, Ukraine and the European Commission.
The European Council recalled previous EU decisions on restrictive measures. It will remain seized with the situation in Ukraine in order to provide further direction as required.
More information:
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

У Києві пройде навчальний курс з основ спільної безпекової та оборонної політики

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

У Києві пройде навчальний курс з основ спільної безпекової та оборонної політики

27-31 жовтня у Києві відбудеться ознайомчий навчальний курс з основ спільної безпекової та оборонної політики. Курс організовано спільно Національним університетом оборони України та Міністерством оборони і спорту Австрії.
Курс розроблено для чиновників, які залучені у питання або працюють у сфері спільної безпекової та оборонної політики. Він є одним з найбільш популярних тренінгових заходів, що їх проводить Європейський безпековий та оборонний коледж. Під час навчання учасники отримають глибинні знання про Європейський Союз, безпекові стратегії, структури і процедури спільної безпекової та оборонної політики, підвищення кваліфікації у рамках середовища ЄС, а також про місії та операції, що проводяться у рамках спільної безпекової та оборонної політики. Про усе це говоритимуть високопосадовці, представники наукових спільнот та неурядових організацій, багато з яких є колишніми міністрами, генералами і послами.
Цей курс є частиною програми Європейського союзу «Східне партнерство». У такий спосіб він відкритий як для цивільних осіб, так і для військових з країн-членів Євросоюзу, інституцій та агенцій ЄС та усіх шести країн-учасниць Східного партнерства. У червні 2013 року східні партнери ЄС та країни-члени створили так звану Панель для співпраці у сфері спільної безпекової та оборонної політики. Вона є своєрідною платформою для чисельних діалогів та тренінгової діяльності. Панель функціонує як частина Платформи 1 Східного партнерства з питань демократії, належного управління та стабільності. Вона, зокрема, сприяє діалогу щодо практичних і політичних аспектів участі зацікавлених країн-партнерів у місіях і операціях, що проводяться у рамках спільної безпекової та оборонної політики ЄС. Також вона надає майданчик для обміну досвідом між ЄС, країнами-членами та зацікавленими країнами-партнерами щодо залученості у міжнародні антикризові та миротворчі заходи, розвитку національних спроможностей для цих цілей, а також щодо загальних реформ безпекового сектору.
Серед країн-учасниць Східного партнерства Україна є однією з провідних країн у співпраці з ЄС у сфері спільної безпекової та оборонної політики. Вже понад десятиріччя Україна безперервно бере участь у різних заходах у рамках спільної безпекововї та оборонної політики. Зокрема, у 2003 році вона приєдналася до Поліційної місії ЄС у Боснії та Герцеговині (EUPM) та Поліційної місії у Колишній Югославській Республіці Македонія (EUPOL Proxima). Також нещодавно Україна стала учасницею операції з боротьби проти піратів, яку очолює ЄС (EUNAVFOR ATALANTA). Окрім того, на даний час Україна є першою країною з усіх членів Східного партнерства, що робить свій внесок у бойові групи Євросоюзу.

CSDP Orientation Course in Kyiv

An Orientation Course on Common Security and Defence Policy will be hosted by the Ukrainian National Defence University and the Austrian Ministry of Defence and Sports in Kyiv from 27 to 31 October.
The Course is designed for officials working with or within the Common Security and Defence Policy (CSDP). It is one of the most popular training activities of the European Security and Defence College (ESDC) and provides participants with a thorough knowledge of the European Union, the Security Strategies, CSDP structures and procedures, and capability development within the EU environment, as well as CSDP missions and operations. These topics will be introduced by high ranking officials, academia and NGOs, some of them being former ministers, generals and ambassadors.
This course is part of the Eastern Partnership programme of the European Union and hence, is open to both civilian and military personnel from EU-Member States, EU Institutions and Agencies and from all six Eastern Partnership countries. The Eastern Partners and EU Member States have established in June 2013 a Panel on co-operation in the area of Common Security and Defence Policy, which offers a framework for various dialogue and training activities. The Panel is functioning as part of the Eastern Partnership Platform 1 on Democracy, Good Governance and Stability. It facilitates dialogue on political and practical aspects of participation by interested partner countries in EU CSDP missions and operations, provides a forum for sharing experience between the EU, its Member States and interested Partner Countries on engagement in international crisis management and peacekeeping activities, development of national capabilities for those purposes, as well as on overall security sector reforms.
Among Eastern Partners, Ukraine has been pioneering co-operation with the EU in the area of Common Security and Defence Policy. For more than a decade Ukraine has been continuously engaged in various CSDP activities, having joined in 2003 the EU Police Mission in Bosnia-Herzegovina (EUPM) and the EU Police Mission (EUPOL Proxima) in the former Yugoslav Republic of Macedonia, and recently the EU led anti-piracy operation EUNAVFOR ATALANTA. Ukraine is the first amongst Eastern Partners so far, who is contributing to EU Battle Groups.
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

Європейські депутати прибувають в Україну для спостереження за парламентськими виборами

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Європейські депутати прибувають в Україну для спостереження за парламентськими виборами 

24 жовтня делегація з 14-и депутатів Європейського Парламенту розпочне свою діяльність зі спостереження за парламентськими виборами в Україні. Делегацію очолює європейський депутат від Хорватії Андрей Пленкович (представник Європейської народної партії). 
«Прийдешні парламентські вибори в Україні важливі для консолідації демократії – особливо, зважаючи на те, що у деяких регіонах вони проводитимуться у дуже вимогливих обставинах. Ми разом з нашими міжнародними спостерігачами відіграватимемо важливу роль у спостереженні за тим, чи проводяться ці вибори у вільний та справедливий спосіб», – підкреслив Пленкович.
Мета місії депутатів Європейського Парламенту – визначити, чи будуть проведені парламентські вибори в Україні у відповідності до міжнародних зобов'язань країни та міжнародного права. У своїй роботі депутати керуватимуться міжнародними стандартами і критеріями, як це визначено, зокрема, ОБСЄ/БДІПЛ та передбачено засадничими громадянськими та політичними правами.
Як працюватимуть європейські депутати 
24-25 жовтня депутати зустрінуться з представниками органів, що відповідальні за вибори в Україні, міжнародними та українськими спостережними організаціями, лідерами головних політичних партій, представниками медіа та громадянського суспільства. Також заплановані зустрічі з Президентом, Прем'єр-міністром та Міністром закордонних справ України.
У неділю, 26 жовтня, у день виборів, депутати спостерігатимуть за волевиявленням у таких містах: Києві, Черкасах, Одесі, Харкові та Дніпропетровську. Вони відвідають виборчі дільниці, а також спостерігатимуть за процесом голосування, відкриттям урн для голосування та підрахунком голосів.
Делегація завершить свою роботу після спільної прес-конференції, яка відбудеться по обіді, 27 жовтня. Під час цієї прес-конференції європейські депутати разом з іншими міжнародними спостерігачами представлять попередні висновки щодо виборчого процесу.
Склад делегації депутатів Європейського Парламенту 
Делегація Європейського Парламенту складатиметься з 14-ох депутатів. Вона буде інтегрованою у Міжнародну спостережну місію за виборами, яку очолює давній експерт місії ОБСЄ/БДІПЛ.
У делегації представлено увесь спектр Європарламенту, а також низка країн-членів ЄС. Отже, склад місії такий:
Андрей Пленкович (Хорватія, Європейська народна партія) – Голова;


Анна Марія Корацца-Більдт (Швеція, Європейська народна партія);Йоахим Целлер (Німеччина, Європейська народна партія);Міхал Боні (Польща, Європейська народна партія);Каті Пірі (Нідерланди, група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів);Тібор Жані (Угорщина, група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів);Мірослав Поче (Чеська Республіка, група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів);Рішард Чарнецкі (Польща, група Європейських консерваторів і реформістів);Марк Демесмекер (Бельгія, група Європейських консерваторів і реформістів);Йоганнес Корнеліс ван Баален (Нідерланди, Альянс лібералів і демократів заради Європи);Пятрас Ауштрявічус (Литва, Альянс лібералів і демократів заради Європи);Мілослав Рансдорф (Чеська республіка, Конфедераційна група Європейських об'єднаних лівих/Північних зелених лівих);Ребекка Гармс (Німеччина, група Зелених/Європейського вільного альянсу);Валентінас Мазуроніс (Литва, група «Європа за свободу та пряму демократію»).

Інформація для журналістів 
Голова делегації Європейського Парламенту зі спостереження за виборами Андрей Пленкович говорить від імені делегації.
За додатковою інформацією щодо діяльності делегації, її місцезнаходження, а також за запитами з приводу інтерв'ю тощо звертайтеся, будь ласка, до прес-аташе, який подорожує разом з європейськими депутатами:
Agnese KRIVADE (мови: англійська, німецька, російська)
GSM: +38 09 63 74 13 08 або (+32) 498 98 39 83
agnese.krivade@europarl.europa.eu
Twitter: EP_ForeignAff
Експерт з аудіовізуальних можливостей, який подорожує разом з делегацією (можливість отримати фото- та відеоматеріали для журналістських робіт):
Charlotte DU RIETZ (мови: англійська, німецька, шведська)
GSM: (+32) 473 540636
charlotte.durietz@europarl.europa.eu
Посилання 
Профайл Андрея Пленковича:
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112755/ANDREJ_PLENKOVIC_home.html
Посилання для завантаження аудіовізуального матеріалу:
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1637 

Members of European Parliament arrive in Ukraine to observe the Rada elections

On 24 October 2014 a delegation of 14 Members of the European Parliament (MEPs), led by Croatian MEP Andrej Plenković (EPP) starts their activities to observe the 2014 parliamentary election in Ukraine. 
"The forthcoming parliamentary elections in Ukraine are important for consolidation of democracy in Ukraine, especially since in some regions they are held in very demanding circumstances. We, together with other international observers, will have an important role in observing that the elections are conducted in free and fair manner", said Mr Plenkovic, who leads the MEPs delegation.
The aim of MEPs' mission is to assess whether the 2014 parliamentary elections in Ukraine are conducted according to country's international commitments and national laws. MEPs' work will be guided by international standards and criteria, as defined by OSCE/ODIHR, and grounded in fundamental civil and political rights. 
How will MEPs work 
On 24-25 October MEPs will meet the Ukrainian electoral authorities, international and Ukrainian election observation organisations, leaders of the main political parties, civil society and media representatives. Also meetings with Ukraine's President, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs are scheduled.
On Sunday, 26 October, day of the election, MEPs will observe the elections in the capital Kyiv and also cities of Cherkasy, Odesa, Kharkiv and Dnipropetrovsk. They will visit polling stations, watch the voting process and observe the opening of the ballot boxes and counting of votes.
The delegation will finish its work after the joint press conference in the afternoon on 27 October, where they, together with other international observers, will present the preliminary conclusions on the election process. 
Composition of the MEPs delegation 
The EP delegation will be composed of 14 MEPs and integrated in an International Election Observation Mission led by the long-term expert mission of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR).
The whole political spectrum of the European Parliament and various EU countries are represented in the delegation:
Andrej PLENKOVIĆ (Croatia, European People's Party — EPP), Chair
Anna Maria CORAZZA BILDT (Sweden, EPP)

Joachim ZELLER, (Germany, EPP)

Michal BONI (Poland, EPP)
Kati PIRI (Netherlands, Progressive Alliance of Socialists and Democrats — S&D)

Tibor SZANYI (Hungary, S&D)
Miroslav POCHE (Czech Republic, S&D)
Ryszard CZARNECKI (Poland, European Conservatives and Reformists — ECR)
Mark DEMESMAEKER (Belgium, ECR)

Johannes van BAALEN (Netherlands, Alliance of Liberals & Democrats for Europe - ALDE)
Petras AUŠTREVIČIUS (Lithuania, ALDE)

Miloslav RANSDORF (CZ, European United Left - Nordic Green Left — GUE/NGL)

Rebecca HARMS (DE, The Greens/ European Free Alliance)

Valentinas MAZURONIS (LT, Europe for Freedom and Direct Democracy group — EFDD) 
Info for journalists 
Head of the European Parliament election observation delegation Mr. Andrej PLENKOVIĆ speaks on behalf of the delegation.
For additional information on delegations activities and whereabouts, interview requests e.o. please contact the press officer travelling with the delegation: 
Agnese KRIVADE (EN, DE,RU)
GSM: +38 096 374 13 08 or (+32) 498 98 39 83
agnese.krivade@europarl.europa.eu
Twitter: EP_ForeignAff
Audiovisual producer travelling with the delegation (photo and video material available for journalist's use)
Charlotte DU RIETZ (EN, FR, SV)
GSM: (+32) 473 540636
charlotte.durietz@europarl.europa.eu
Links
Further information on EP election observation missions
European Parliament
Profile of the Chair of delegation Mr Andrej PLENKOVIĆ
Link for downloading audiovisual material
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15