27.06.15

Минув рік після підписання Угоди про асоціацію

Минув рік після підписання Угоди про асоціацію

27 червня 2015 року минув рік від підписання Угод про асоціацію між ЄС та Грузією, Молдовою та Україною. Громадяни цих країн уже починають відчувати переваги від підписання угоди.
«Стало легше дихати. Ми маємо відчуття, що майбутнє в наших руках – попри всю трагедію та всі складнощі нинішньої ситуації», - говорить Володимир Єрмоленко, філософ та університетський викладач з України.
Цього тижня відзначається рік від моменту, коли ЄС підписав Угоди про асоціації з Грузією, Молдовою та Україною. Кожна Угода про асоціацію також включає в себе розділ про так звану «глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі», яка відкриває шлях для глибшої торгівлі з ЄС, наближуючи ці країни ближче до ЄС, ніж коли-небудь. Ближчі відносини Україна та ЄС дали Володимирові можливість спілкуватися з новою аудиторією, адже він почав виступати з лекціями в різних країнах Європи, а європейська преса публікує його статті.
Водночас ЄС надає підтримку його країні, яка стикається з серйозними проблемами. Однією з найбільших є продовження конфлікту у східних регіонах країни.
Угоди про асоціацію також допомогли Грузії, Молдові та Україні дістати доступ до найбільшого внутрішнього ринку світу, що об'єднує понад 500 мільйонів споживачів. Семен Золотко, фермер з Молдови, бачить вигоди для свого бізнесу: «Європейський ринок зараз відкритіший для нас, і ми можемо експортувати свою продукцію».
Експорт Молдови до ЄС минулого року виріс на 20%, і він зростає більше, ніж зовнішня торгівля Молдови в цілому (+8%). Коли частина російських ринків для молдовських товарів виявилася закритою, ЄС прийшов на допомогу та дозволив замінити втрачені російські ринки на європейські. «Аби попередити великі втрати у нас, ЄС прийшов нам на допомогу, дозволивши постачати 80 тон яблук до державних інституцій, наприклад притулків для дітей-сиріт».
Так само, протягом шести місяців після підписання Угоди про асоціацію, на 12% виріс експорт Грузії до ЄС. Підприємець Реваз Джанелідзе із Цхалтубо експортує на європейські ринки свіжі трави з Грузії. «Ми хочемо мати стелажі з нашою продукцією в усіх європейських супермаркетах», - говорить він, показуючи на стелажі зі своїми товарами. Угода про асоціацію дає йому можливість використати потенціал ринків ЄС, на яких живуть понад 500 мільйонів споживачів.
Малі та середні підприємства, на кшталт тих, якими займається Семен чи Реваз, часто стикаються зі складнощами, пов'язаними з потребою відповідати стандартам ЄС, що є вимогою для імпорту до Євросоюзу. ЄС надав грантову підтримку, яка здатна привабити 2 мільярди євро нових інвестицій, аби надати малим та середнім підприємствам Грузії, Молдови та України можливість відповідати європейським стандартам на продукцію.
Приєднуйтеся до кампанії #1YearTogether, на Фейсбуку та Твітері. У рамках цієї кампанії ви можете розказати чи дізнатися про інші історії.
Більше інформації:

#1YearTogether - Our future is in our hands

27 June 2015: One year on from the signature of the EU Association Agreements with GeorgiaMoldova and Ukraine, citizens in partner countries are starting to feel the benefits.
"It has become easier to breathe. There is a feeling that our future is in our hands despite all the tragedy and all the difficulties," says Volodymyr Yermolenko, a philosopher and university professor from Ukraine. This week marks one year since the EU signed Association Agreements with Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. Each Association Agreement also includes a so-called Deep and Comprehensive Free Trade Area which opens the way for increased trade with the EU, bringing the three countries closer to the EU than ever before. For Volodymyr, Ukraine's closer relations with the EU have exposed him to new audiences as he has started giving lectures in Europe and European journals now publish his articles. At the same time, the EU is providing support to his country as it faces significant challenges, not least the ongoing conflict affecting the Eastern regions.
The Association Agreements have also helped Georgia, Moldova and Ukraine to access the biggest internal market in the world, with more than 500 million customers. Simion Zolotco, a farmer from Moldova, has seen the benefits for his business first hand: "The European market is now open for us and we can export our products."
Moldova's exports to the EU increased by 20% last year, growing faster than general trade, which went up by 8%. When parts of the Russian market were closed to Moldovan trade, the EU was there to replace that business. Simion explains: "To prevent big losses on our side, the EU helped us to give 80 tons of apples to public institutions such as orphanages."
Georgia has also seen its exports to the EU rise by 12% in the first six months of the Association Agreement. Entrepreneur Revaz Janelidze from Tskaltubo targets the European market with fresh herbs from Georgia. He points to stands with his produce: "We want to have similar stands in every European supermarket." The Association Agreement gives him the chance to tap into the potential of the EU market with its 500million plus consumers.
Small and medium-sized enterprises, like those of Simion and Revaz, often struggle to meet the product standards for imports to the European Union. The EU has given grant funding that is set to unlock €2 billion of new investments to help SMEs upgrade to European product standards.
Join the #1YearTogether campaign on Facebook and Twitter to find more stories.
Read more here:

26.06.15

Заява Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань


Заява Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань

Заява Високого представника ЄС / Віце-президента Європейської Комісії Федеріки Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань, що відзначається під егідою ООН 26 червня.
Сьогодні, коли ми відзначаємо Міжнародний день підтримки жертв катувань, ми подумки солідарні з усіма тими людьми по всьому світу, хто страждав чи продовжує страждати від цих жахливих дій. ЄС ніколи не відмовиться від своєї рішучої позиції щодо протидії катуванням та викорінення цієї практики, а також іншого жорсткого, нелюдяного чи принижувального поводження з людьми чи покарання, які однозначно забороняються міжнародним правом.
ЄС підтримує Ініціативу з реалізації Конвенції проти катувань та її зусилля, спрямовані на досягнення всесвітньої ратифікації та, що найважливіше, реалізації цієї Конвенції до 2024 року. Ми зробимо якнайбільше для досягнення цієї мети. Наша рішуча налаштованість посилити діяльність щодо боротьби проти тортур також віддзеркалена Комюніке Єврокомісії щодо Плану дій ЄС на захист прав людини, розрахованого на 2015-2019 роки.
У цій роботі ми максимально використовуємо наші політичні інструменти, а також надаємо фінансову підтримку. ЄС, завдяки Європейському інструменту з підтримки демократії та прав людини, є одним із найбільших донорів у цій сфері. Він фінансує низку проектів, спрямованих на попередження катувань, підвищення відповідальності людей, протидію безкарності та реабілітацію жертв тортур. Разом із громадянським суспільством ми підтримуємо кампанії з підвищення рівня усвідомлення громадян, з розробки механізмів попередження катувань та моніторингу їхнього застосування, а також зі створення реабілітаційних центрів, що допомагають жертвам та їхнім родинам відновлювати свої життя.
ЄС надзвичайно цінує роботу, здійснену Спеціальним доповідачем ООН, Комітетом проти катувань, Підкомітетом з попередження катувань та Комітетом з попередження катувань Ради Європи, а також іншими міжнародними механізмами, і закликає усі держави виконати їхні рекомендації.
Викорінення катувань вимагає політичної волі, спільних зусиль та спільної роботи на рівні всього світу. ЄС завжди був і залишатиметься в авангарді цих зусиль.

Statement by the High Representative/Vice-President Frederica Mogherini on the occasion of the United Nations International Day in Support of Victims of Torture, 26 June 2015

Today, as we celebrate the International Day in Support of Victims of Torture, our thoughts go to all those around the world who have been and continue to be exposed to this horrible practice. The EU will never give up its staunch commitment to the prevention and eradication of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, which are unequivocally prohibited under international law.
The EU supports the Convention against Torture Initiative and its efforts to achieve global ratification and, most importantly, implementation of the Convention against Torture by the year 2024. We will do our utmost to contribute to the achievement of this goal. Our commitment to enhance activities to combat torture is also reconfirmed in the Communication on the EU Action plan on Human Rights 2015-2019.
In this work we are using our political tools to the maximum, coupled with financial support. Through the European Instrument for Democracy and Human Rights, the EU is one of the major donors in this field and funds a number of activities to prevent torture, increase accountability, fight impunity and rehabilitate victims of torture. Together with civil society we are supporting awareness raising campaigns, the development of prevention and monitoring mechanisms as well as rehabilitation centres to help victims and their families to rebuild their lives.
The European Union expresses its appreciation for the work undertaken by the UN Special Rapporteur, the Committee Against Torture, the Subcommittee for the Prevention of Torture, and the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and other international mechanisms, urging all states to implement their recommendations.
Eradication of torture requires political will, joint effort and global teamwork. The EU has always been and will remain at the frontline of these efforts.


Заява Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань


Заява Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань

Заява Високого представника ЄС / Віце-президента Європейської Комісії Федеріки Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань, що відзначається під егідою ООН 26 червня.

Сьогодні, коли ми відзначаємо Міжнародний день підтримки жертв катувань, ми подумки солідарні з усіма тими людьми по всьому світу, хто страждав чи продовжує страждати від цих жахливих дій. ЄС ніколи не відмовиться від своєї рішучої позиції щодо протидії катуванням та викорінення цієї практики, а також іншого жорсткого, нелюдяного чи принижувального поводження з людьми чи покарання, які однозначно забороняються міжнародним правом.
ЄС підтримує Ініціативу з реалізації Конвенції проти катувань та її зусилля, спрямовані на досягнення всесвітньої ратифікації та, що найважливіше, реалізації цієї Конвенції до 2024 року. Ми зробимо якнайбільше для досягнення цієї мети. Наша рішуча налаштованість посилити діяльність щодо боротьби проти тортур також віддзеркалена Комюніке Єврокомісії щодо Плану дій ЄС на захист прав людини, розрахованого на 2015-2019 роки.
У цій роботі ми максимально використовуємо наші політичні інструменти, а також надаємо фінансову підтримку. ЄС, завдяки Європейському інструменту з підтримки демократії та прав людини, є одним із найбільших донорів у цій сфері. Він фінансує низку проектів, спрямованих на попередження катувань, підвищення відповідальності людей, протидію безкарності та реабілітацію жертв тортур. Разом із громадянським суспільством ми підтримуємо кампанії з підвищення рівня усвідомлення громадян, з розробки механізмів попередження катувань та моніторингу їхнього застосування, а також зі створення реабілітаційних центрів, що допомагають жертвам та їхнім родинам відновлювати свої життя.
ЄС надзвичайно цінує роботу, здійснену Спеціальним доповідачем ООН, Комітетом проти катувань, Підкомітетом з попередження катувань та Комітетом з попередження катувань Ради Європи, а також іншими міжнародними механізмами, і закликає усі держави виконати їхні рекомендації.
Викорінення катувань вимагає політичної волі, спільних зусиль та спільної роботи на рівні всього світу. ЄС завжди був і залишатиметься в авангарді цих зусиль.

Statement by the High Representative/Vice-President Frederica Mogherini on the occasion of the United Nations International Day in Support of Victims of Torture, 26 June 2015

Today, as we celebrate the International Day in Support of Victims of Torture, our thoughts go to all those around the world who have been and continue to be exposed to this horrible practice. The EU will never give up its staunch commitment to the prevention and eradication of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, which are unequivocally prohibited under international law.
The EU supports the Convention against Torture Initiative and its efforts to achieve global ratification and, most importantly, implementation of the Convention against Torture by the year 2024. We will do our utmost to contribute to the achievement of this goal. Our commitment to enhance activities to combat torture is also reconfirmed in the Communication on the EU Action plan on Human Rights 2015-2019.
In this work we are using our political tools to the maximum, coupled with financial support. Through the European Instrument for Democracy and Human Rights, the EU is one of the major donors in this field and funds a number of activities to prevent torture, increase accountability, fight impunity and rehabilitate victims of torture. Together with civil society we are supporting awareness raising campaigns, the development of prevention and monitoring mechanisms as well as rehabilitation centres to help victims and their families to rebuild their lives.
The European Union expresses its appreciation for the work undertaken by the UN Special Rapporteur, the Committee Against Torture, the Subcommittee for the Prevention of Torture, and the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and other international mechanisms, urging all states to implement their recommendations.
Eradication of torture requires political will, joint effort and global teamwork. The EU has always been and will remain at the frontline of these efforts.


25.06.15

Представництво ЄС обрало найкращі відеоролики про Європу від української молодіПредставництво ЄС обрало найкращі відеоролики про Європу від української молоді

Стали відомі переможці Конкурсу відео «Бути європейцем» від Представництва ЄС в Україні. Ними стали Максим Наконечний у номінації «Найкращий ролик» з роботою «Для всіх як для себе», Олена Єфимова у номінації «Найкраща ідея» з роботою «Наш європейський вибір: толерантність та полікультурність». У номінації «Найпопулярніше відео» перемогу розділили Наталія Андрющенко з роботою «Європа – це мир» та Іванна Папушенко з роботою «Бути європейцем». 
Найкращою роботою було названо відеоролик «Для всіх як для себе» киянина Максима Наконечного. В його ролику показані маленькі добрі справи, які разом можуть змінювати країну і робити її більш європейською. http://euroquiz.org.ua/video-contest/vote/138
Перемогу в номінації «Найкраща ідея» отримала Олена Єфимова з Чернівецького шкільного європейського клубу «Ми Разом» за роботу «Наш європейський вибір: толерантність та полікультурність», яке присвячене темі рівних прав та можливостей. http://euroquiz.org.ua/video-contest/vote/22
Приз глядацьких симпатій розділили між собою Наталія Андрющенко із Дніпропетровська з роботою «Європа – це мир» http://euroquiz.org.ua/video-contest/vote/2 та киянка Іванна Папушенко з роботою «Бути європейцем» http://euroquiz.org.ua/video-contest/vote/56.
«Всього до участі у конкурсі надійшло близько 200 відеороликів – значно більше, ніж ми очікували, - коментує член журі, президент Фундації «Відкрите суспільство» Леся Шевченко. – Безперечно, кожна з отриманих робіт унікальна і має свої переваги. Але ми намагалися обрати відео, які найкраще розкривають тему того, в чому ж полягає «європейськість» і чого не вистачає нам, щоб бути справжніми взірцевими європейцями».
До поважного журі конкурсу входили: Оксана Панасівська, директор Ukrainian Media E-School, головний продюсер «Сool production», екс-головний продюсер телеканалу Новий; Вікторія Давидова, керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні; Яніна Соколова, ведуча 5 каналу, експерт з кіно; Леся Шевченко, президент Фундації "Відкрите суспільство".
Нагородження переможців відбудеться 1 липня о 14:00 у залі «Комерційна» Спорткомплексу «Олімпійський» (Київ, вул. Велика Васильківська, 55). Реєстрація для участі у заході: http://goo.gl/forms/tsa3QenEpm
Нагадуємо, Конкурс відео «Бути Європейцем» є частиною проекту «Euroquiz: Європа починається з тебе», який включає в себе також онлайн-вікторину на тему ЄС та Всеукраїнський чемпіонат з брейн-рингу для молоді. Більше інформації про проект можна знайти на сайті www.euroquiz.org.ua 

The EU Delegation has selected the best videos about Europe produced by young Ukrainians

The winners of the "Being European" video contest, organized by the EU Delegation to Ukraine, have been announced. They were: Maksym Nakonechny in the "Best movie" category with his work "Treat Others as Yourself", Olena Yefimova in the "Best Idea" category with her work "Our European Choice: Tolerance and Multiculturalism" and Natalia Andryushchenko with her work "Europe is Peace" and Ivanna Papushenko with video "Being European» shared the "Most Popular Video" category. 
Maksym Nakonechny from Kyiv won in the "Best movie" category with work "Treat Others as Yourself". His video shows the little good things that can change the entire country and make it more European. Watch the video here: https://www.youtube.com/watch?v=q9Hw67ZSSA8.
Olena Yefimova from Chernivtsy School Euroclub "We are Together" was the best in "Best Idea" category with the video "Our European Choice: Tolerance and Multiculturalism". Her work is devoted to equal rights and opportunities. Watch the video here https://www.youtube.com/watch?v=asV7ljXXY2g&noredirect=1.
People's Choice Awards were given to Natalia Andryushchenko's from Dnipropetrovsk with work "Europe is Peace" https://www.youtube.com/watch?v=TuVtmo5J83I& and Ivanna Papushenko from Kyiv with video "Being European" http://euroquiz.org.ua/video-contest/vote/56.
"We received about 200 videos for competition. This was definitely much more than we expected - says Lesya Shevchenko, the jury member and President of the Open Society Foundation. – Beyond the doubt, each work was unique and had its advantages. At the same time, we tried to choose the videos which tackled the issue of "Europeanness" in the most comprehensive manner, and showed what was missing to be real Europeans".
The jury members were Oksana Panasivska, Director of Ukrainian Media E-School, the chief producer of Cool Production; the former chief producer of 'Novy Kanal' TV channel; Victoria Davydova, Head of Press and Information Section of the EU Delegation to Ukraine; Yanina Sokolova, the presenter at Channel 5 and movie expert; Lesya Shevchenko, President of the Open Society Foundation.
The award ceremony will take place on July 1, 2015 at 14:00 in the "Commercial" hall of "Olimpiyskyi" sports complex (Kyiv, Velyka Vasylkivska str., 55). Registration for the event is possible via link http://goo.gl/forms/tsa3QenEpm.
"Being European" video contest is the part of the "Euroquiz: Europe Starts with You" project, which also includes an online quiz on the EU and the all-Ukrainian brain-ring championship. More information about the project can be found at www.euroquiz.org.ua.

22.06.15

Децентралізація має дати регіонам реальні повноваження і кращі послуги громадянам


Децентралізація має дати регіонам реальні повноваження і кращі послуги громадянам

Київ, 19 червня, 2015

У Верховній Раді відбувся третій семінар-круглий стіл в рамках проекту «Рада за Європу» на тему «Регіональна політика в контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС». Народні депутати України, представники уряду та провідні експерти України та ЄС, що взяли участь у круглому столі, обговорили проблеми впровадження реформи децентралізації, нову регіональну політику в Україні та транскордонне співробітництво. Круглий стіл організовано за підтримки Української частини Парламентського комітету асоціації, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування у рамках проекту «РАДА за ЄВРОПУ», що впроваджується Лабораторією законодавчих ініціатив та фінансується Європейським Союзом.
«Справжнього процвітання та благополуччя можна досягнути лише тоді, коли держави дають своїм регіонам можливість розвивати їхній потенціал і приймати хоча б деякі рішення щодо інвестицій у їхнє майбутнє», - сказала на відкритті круглого столу Хуана Мера Кабелло, Радник, керівник відділу економічного співробітництва та територіального розвитку Представництва ЄС в Україні.  ЄС вітає і підтримує кроки, зроблені центральною владою для реформи децентралізації - поправки до бюджету і Податкового кодексу, ухвалення законів про співробітництво територіальних громад, добровільного об'єднання територіальних громад, а також роботу щодо плану дій з реалізації Стратегії регіонального розвитку.
Водночас, учасники дискусії зазначили, що для завершення децентралізації потрібно ухвалити зміни до Конституції України, закони про місцеве самоврядування, про зміни адміністративно-територіального устрою, органів з самоорганізації населення поправки до низки галузевих законів у сфері освіти, охорони здоров'я, землі і води кодів тощо.
"Угода про Асоціацію між Україною та ЄС має на меті наближення стандартів життя українців до європейського рівня. Для цього ми маємо зробити швидкі реформи. Українська частина Парламентського комітету асоціації є платформою для обговорення такого плану змін і реформ. Важливо, щоби план реформ розроблявся і втілювався у співпраці з громадянським суспільством. Наш Парламентський комітет з Асоціації комітет вітає проведення заходів для розгортання цих реформ, які будуть найкращою відповіддю України Путіну і сепаратистам"- зауважив Остап Семерак, Голова Української частини Парламентського комітету асоціації.
Хоча в процесі децентралізації у парламентській коаліції виникають суперечки щодо інструментів впровадження цієї реформи, залишається спільна мета – підвищення рівня життя громадян: «Політика децентралізації та стимулювання регіонального розвитку – є одним із пріоритетів державної політики України протягом останнього часу. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС створює необхідні передумови для впровадження нових підходів у регіональній політиці, а особливо у питанні забезпечення транскордонного співробітництва. Нову регіональну політику варто розуміти як політику розвитку, інновацій та стимулювання інвестиційної діяльності, а також створення нових робочих місць в Україні,» - сказав Олексій Гончаренко, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
Учасники «круглого столу» обговорили досвід успішного проведення реформи децентралізації, зокрема, у Польщі, та склали рекомендації для центральної і регіональної влади щодо поліпшення поінформованості громадян про мету децентралізації, ефективні способи проектування та фінансування проектів розвитку у регіонах України за участі фондів ЄС та державного бюджету України.
Довідкова інформація
Проект «РАДА за ЄВРОПУ» спрямований на підвищення рівня знань, пов'язаних з ЄС, особливо щодо реалізації АА і співробітництва Україна-ЄС, членів парламенту України і місцевих політиків шляхом проведення шести тематичних круглих столів.
Підвищення рівня знань про ЄС та реалізацію АА дуже очікується в парламентській більшості України. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» відповідає на ці виклики шляхом аналізу результатів опитування знань щодо АА серед членів парламенту, підготовки аналітичних звітів і матеріалів та організації ряду інформативних круглих столів. Проект триватиме до жовтня 2015 року та реалізовується Лабораторією законодавчих ініціатив - одним із провідних українських аналітичних центрів, створених у 2000 році. Проект фінансується ЄС.
За додатковою інформацією звертайтесь до Уляни Полтавець за телефоном 0631803083

Decentralization must give real powers to regions and better services to citizens

Kyiv, 19 June, 2015

The third seminar-round table on the topic "Regional policy in the context of the Association Agreement between the EU and Ukraine" in the framework of the project "RADA ZA EUROPU" took place in the Verkhovna Rada. Members of the Parliament, representatives of the government and leading experts from Ukraine and the EU, who took part in the round table, discussed problems of implementation of the decentralization reform, new regional policy in Ukraine and cross-border cooperation. The round table is organized with the support of Ukrainian part of the Parliamentary committee on Association, Verkhovna Rada of Ukraine Committee on State Building, Regional Policy and Local Government in the framework of the project "RADA ZA EUROPU" implemented by the Agency for Legislative Initiatives and financed by the European Union.
 «Real prosperity and well-being can only be developed when countries give their different regions the opportunity to develop their potential, and to take at least some of their own decisions about how to invest in their future», - said Juana Mera Cabello, Counsellor, Head of Economic Cooperation and Territorial Development, EU Delegation to Ukraine, during the opening of the round table. The EU welcomes and supports the steps taken by the central government for decentralization reform - amendments to the budget and the Tax Code, adoption of laws on cooperation of local communities, voluntary association of communities, and work on an action plan to implement the Strategy for Regional Development.
At the same time, participants of the discussion noted that to complete decentralization it is necessary to adopt changes to the Constitution of Ukraine, the laws on local government, changes of administrative-territorial system and bodies of self-governance, make a series of amendments to sectoral laws in education, health, land and water codes and more.
«The Ukraine-EU Association Agreement aims at bringing life standards of Ukrainians in compliance with the European level. Thus we need to do quick reforms. Ukrainian part of the Parliamentary Committee on Association is a platform for discussion of such changes and reform. Importantly the plan of reforms would be developed and implemented in cooperation with the civil society. Our Parliamentary Committee on Association welcomes the events carried out for launching reforms that will be the best response of Ukraine to Putin and separatists» - noted Ostap Semerak, Head of Ukrainian Part of Parliamentary Committee on Association.
Although during the decentralization process some disputes arise in the parliamentary coalition regarding the instruments of implementation of this reform, there is a common goal – improving standards of life for citizens: «Politics of decentralization and stimulation of regional development have recently been main priorities of public policy of Ukraine. The Association Agreement between the EU and Ukraine creates the necessary preconditions for the implementation of new approaches in regional policy, especially to ensure cross-border cooperation. The new regional policy is to be understood as a policy of development, innovation and stimulation of investment activity, and also as a boost for the labor market in Ukraine», - said Oleksiy Goncharenko, Secretary, Verkhovna Rada of Ukraine Committee on State Building, Regional Policy and Local Government.
Participants of the round table discussed the experience of successful decentralization reform, particularly in Poland, and made recommendations for the central and regional authorities to improve public awareness of the purpose of decentralization, effective ways of designing and funding development projects in the regions of Ukraine with the help of the EU funds and the state budget Ukraine.
Background information:
"RADA za EUROPU" project aims at raising EU-related knowledge, particularly of the AA implementation and the EU-Ukraine cooperation, of Members of Parliament of Ukraine and local politicians through holding six topic specific roundtables.
Raising knowledge about the EU and the AA implementation is highly expected in Ukrainian parliament's majority. Project "RADA za EUROPU" targets these challenges by analysing results of the survey on AA knowledge among the MP's, preparing analytical reports and materials and organizing a number of informative roundtables. The project runs till October 2015 and is implemented by the Agency of Legislative Initiatives – one of the leading Ukrainian think tanks established in 2000. The project is funded by the EU.
For further information please contact Uliana Poltavets at +380445313768.


19.06.15

ЄС збільшує допомогу для Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні


ЄС збільшує допомогу для Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні

Європейський Союз збільшує свою підтримку роботі Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), надаючи пакет допомоги у розмірі 18-и млн. євро для Спеціальної спостереженої місії ОБСЄ в Україні (ССМ); фінансування виділяється в рамках підтримки Євросоюзом виконання Мінських угод. У такий спосіб загальна сума підтримки ССМ з боку Європейської Комісії сягнула 25 млн. євро. Ці гроші покликані підвищити спроможність Місії у моніторингу та контролі за режимом припинення вогню та відведенням важкого озброєння у східній Україні, як це передбачено Мінськими домовленостями.
За словами Федеріки Моґеріні (Високого представника Європейського Союзу із зовнішніх відносин і безпекової політики), ЄС надає усі інструменти, які має у своєму розпорядженні, на підтримку повного виконання Мінських угод. «Угоди пропонують найкращий шанс, який ми наразі маємо, аби рухатися у напрямі мирного і раціонального розв'язання конфлікту в Україні, що ґрунтуватиметься на шані її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, – підкреслила Моґеріні. – Саме через це ми сприяємо залученості у різних форматах; і саме тому ми є найбільшими донорами Спеціальної спостережної місії, яка відіграє ключову роль у дотриманні Мінських угод. Сьогодні ми збільшуємо нашу підтримку, виділяючи додаткові 18 млн. євро на здійснення Місією своєї вкрай важливої роботи».
Пакет підтримки у 18 млн. євро буде використано для фінансування роботи спостерігачів Місії (6 млн. євро), проведення супутникової візуальної розвідки і подальшого аналізу отриманої інформації (послуги надаватимуться Супутниковим центром ЄС), а також додаткових спостережних інструментів (12 млн. євро). Заходи фінансуються у рамках Інструменту ЄС, який робить внесок у стабільність і мир (Instrument contributing to Stability and Peace); це на додачу до попередніх внесків у розмірі 7 млн. євро, зроблених також у рамках цього Інструменту.
Загалом, ЄС і країни-члени роблять внесок у майже дві третини бюджету ССМ, а більшість спостерігачів Місії – громадяни Євросоюзу. На додачу до своєї фінансової допомоги, ЄС підтримував Місію від самого початку її діяльності в Україні, даруючи їй устаткування, включаючи 24 броньованих автомобілі. Ці машини є вкрай важливими для того, аби (цивільні) спостерігачі могли безпечно пересуватися у зоні непостійного конфлікту та ефективно слідкувати за перемир'ям і відведенням важкого озброєння. Наразі ЄС проводить перемовини з ССМ, аби надати їм додаткові 43 броньовані машини. Окрім того, Євросоюз забезпечив Місію 40-а неброньованими автомобілями, медичним обладнанням, а також провів навчання для спостерігачів і надав підтримку для розвитку спроможностей з планування.
Більше інформації:

EU increases support for the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

As part of its support for the implementation of the Minsk agreements, the European Union is stepping up its support for the work of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) with a further EUR 18 million assistance package for the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM). This will bring the total amount of European Commission support to the SMM to EUR 25 million. The funding should increase the SMM's capacity to monitor and verify the ceasefire and withdrawal of heavy weapons in eastern Ukraine, as foreseen in the Minsk agreements.
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission Federica Mogherini said: "The EU is deploying all the tools at its disposal to support the full implementation of the Minsk agreements, which offer the best chance we have for moving towards a peaceful, sustainable solution to the conflict in Ukraine based on respect for its independence, sovereignty and territorial integrity. This is why we are facilitating engagement in various formats – and it is why we are the biggest contributor to the OSCE's Special Monitoring Mission, which plays a key role in this implementation. Today we are stepping-up this support with an additional € 18 million for the crucial work of the Mission."
The EUR 18 million package will be used to fund SMM monitors (EUR 6 million) and satellite imagery and analysis (to be provided by the EU Satellite Centre) as well as other complementary monitoring tools (EUR 12 million). The measures are funded under the EU's 'Instrument contributing to Stability and Peace' and come on top of previous contributions of EUR 7 million under this instrument.
Taken together, the EU and its Member States contribute around two thirds of the SMM budget, and the majority of SMM monitors are EU nationals. In addition to its financial assistance, the EU has supported the SMM since the beginning of its deployment through the donation of equipment, including 24 armoured vehicles. These armoured cars are crucial for the (civilian) monitors to move safely in the volatile conflict zone and effectively monitor the ceasefire and weapons withdrawal. The EU is currently in talks with the SMM to supply it with up 43 additional armoured vehicles. The EU has also provided the SMM with 40 unarmoured vehicles, medical equipment, training for monitors and support for the SMM's planning capacity.
For more information
EU relations with Ukraine: http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm


ЄС подовжує обмеження у відповідь на незаконну анексію Криму


ЄС подовжує обмеження у відповідь на незаконну анексію Криму

Сьогодні, 19 червня, Рада ЄС подовжила до 23 червня 2016 року обмежувальні заходи Євросоюзу у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя.
У санкціях, зокрема, містяться заборони щодо:
  • Імпорту продуктів, які походять з Криму або Севастополя, до ЄС;
  • Здійснення інвестицій у Крим або Севастополь; це означає, що ані європейці, ані компанії, розташовані у Євросоюзі, не можуть купувати об'єкти нерухомості або організації у Криму, фінансувати кримські компанії або надавати відповідні послуги;
  • Туристичних послуг у Криму і Севастополі – зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити у порти Кримського півострова, окрім лише у разі виникнення надзвичайної ситуації;
  • Здійснення експорту певних товарів і технологій кримським компаніям; товарів і технологій для використання у Криму у транспортній, телекомунікаційній та енергетичній сферах і тих, які стосуються пошуку, використання та виробництва нафти, газу і мінеральних ресурсів. Також не повинні надаватися послуги, пов'язані з технічною допомогою, посередництвом, будівництвом або інжинірингом у цих сферах.
Як йдеться у висновках Європейської Ради від 19 березня 2015 року, ЄС продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією та залишається відданим ідеї повного дотримання своєї політики невизнання.
Більше інформації:

Crimea: EU extends restrictions in response to illegal annexation

On 19 June 2015, the Council extended the EU restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol until 23 June 2016. The sanctions include prohibitions on:
  • imports of products originating in Crimea or Sevastopol into the EU;
  • investment in Crimea or Sevastopol, meaning that no Europeans nor EU-based companies can buy real estate or entities in Crimea, finance Crimean companies or supply related services; 
  •  tourism services in Crimea or Sevastopol, in particular, European cruise ships cannot call at ports in the Crimean peninsula, except in case of emergency;
  • exports of certain goods and technologies to Crimean companies or for use in Crimea in the transport, telecommunications and energy sectors and related to the prospection, exploration and production of oil, gas and mineral resources. Technical assistance, brokering, construction or engineering services related to infrastructure in these sectors must not be provided either.
As stated by the European Council on 19 March 2015, the EU continues to condemn the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation and remain committed to fully implement its non-recognition policy
More information:


18.06.15

ЄС і надалі підтримує порядок денний реформ і економічне відновлення України


ЄС і надалі підтримує порядок денний реформ і економічне відновлення України

Сьогодні з нагоди свого візиту до Києва Європейський Комісар з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоганнес Ган підписав з Міністром економіки України Айварасом Абромавічусом угоду про фінансування на суму у 55 млн. євро. Угода була підписана для програми «Підтримки України з боку ЄС для перезапуску економіки» (EU SURE). Завдяки цій програмі грантова допомога ЄС Україні лише цього року складе близько 200 млн. євро; це є знаком безпрецедентної підтримки – яка надається у формі грантів і кредитів, – що є доступною для країни з-поза меж Євросоюзу у такий короткий період часу. Окрім того, сьогодні Верховна Рада ратифікувала Меморандум про розуміння для третього пакету макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 1,8 млрд. євро.
«Сьогоднішня ратифікація українським Парламентом Меморандуму про розуміння для нової макрофінансової допомоги ЄС є чітким знаком, який свідчить про налаштованість України до того, аби пройти шляхом реформ, – сказав Віце-президент Європейської Комісії з питань євро і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс. – Заходи, які містяться у Меморандумі, особливо, які стосуються боротьби проти корупції та реформування сфери державного управління, є надважливими для того, аби Україна, попри конфлікт на сході, стала безпечною та заможною державою. Наразі ми працюємо над виділенням першого платежу у розмірі 600 млн. євро протягом наступних тижнів».
Своєю чергою, Ган висловив задоволення підписанням угоди про фінансування спеціальних заходів 2015 року на підтримку розвитку приватного сектору та економічного відновлення. «Ця програма підтримає розвиток малих і середніх підприємств по всій Україні та якнайшвидше відновлення регіонів, найбільш уражених конфліктом», – пояснив Ган.
За його словами, цей пакет допоможе створити Центри з підтримки бізнесу у 15-и регіонах. «Ми сподіваємося, це допоможе у старті нових бізнесових проектів; також це зробить свій внесок у початок нового життя для людей, які були змушені залишити свої домівки через конфлікт», – підкреслив Єврокомісар.
Це є частиною ширших скоординованих зусиль, які втілюються у рамках Східного партнерства, з поліпшення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств; також вони спрямовані на те, аби допомогти бізнесу підготуватися до торговельної частини Угоди про асоціацію, яка має на меті створення глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) і яка набуде чинності від 1 січня 2016 року. Нещодавно започаткований Інструмент ГВЗВТ повинен залучити для України близько 1 млрд. євро; це допоможе малим і середнім підприємствам скористатися новими торговельними можливостями, поліпшити доступ до фінансування та привести бізнес у відповідність до європейських стандартів.
Під час свого візиту Ган також оголосить, що, на знак визнання зусиль для проведення реформ, Україна поточного року отримає вагому додаткову фінансову допомогу у рамках Парасолькового фонду; це означає, що поточного року Україна, у відповідності до зобов'язань, взятих торік у березні, отримає користь від щонайменше 200 млн. євро у формі грантового фінансування.
Контекст
Програма «Підтримки України з боку ЄС для перезапуску економіки» (EU SURE; 55 млн. євро). Ініціатива підтримує національну, регіональну, місцеву владу та інші зацікавлені сторони у розвитку і впровадженні ефективних політик з розвитку економіки, включаючи політики, які стосуються малих і середніх підприємств. Одним із компонентів програми буде створення Центрів з підтримки бізнесу у 15 регіонах, які управлятимуться Європейським банком реконструкції і розвитку. Мета – розвиток регіональних спроможностей і проведення тренінгів зі стимулювання підприємницьких навичок у щонайменше 15-ох регіонах України. Втілення цієї мети відбуватиметься у співпраці з місцевими бізнесовими асоціаціями, банками і представниками місцевої/регіональної влади. Під час цих заходів особливий наголос робитиметься на сферах, уражених конфліктом, з метою зробити свій внесок у відновлення. Ця програма також сприятиме участі України у програмі "Horizon 2020".
Інструмент ГВЗВТ для малих і середніх підприємств було започатковано під час саміту Східного партнерства, який відбувся у Ризі у травні. Протягом наступних 10-и років Інструмент надасть грантів на суму у приблизно 200 млн. євро з бюджету ЄС. Очікується, що цей внесок розблокує нові інвестиції (на щонайменше 2 млрд. євро) для малих і середні підприємств у трьох країнах, в яких діятиме ГВЗВТ: Грузії, Республіці Молдова та Україні. Фінансові засоби для інвестицій будуть переважно надходити з Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку.
Більше інформації:  
Слідкуйте за Валдісом Домбровскісом у Twitter: @vdombrovskis
Слідкуйте за Йоганнесом Ганом у Twitter: @JHahnEU

EU further supports Ukraine's reform agenda and its economic recovery

Today, on the occasion of his visit to Kyiv, Commissioner Hahn has signed with Minister of Economy, Mr Abromavicius, the financing agreement worth €55 million for the programme EU Support to Ukraine to Re-launch the Economy (EU SURE). With this programme, the EU's grant allocation for this year alone is set to amount to around €200 million and it is a further sign of the unprecedented support made available to a non-EU country in such a short period of time, in a variety of grants and loans. In addition, also today the Verkhovna Rada of Ukraine has ratified the "Memorandum of Understanding" for the third macro-financial assistance package from the European Union, amounting to €1.8 billion.
"Today's ratification by the Ukrainian Parliament of the Memorandum of Understanding for the new EU macro-financial support is a clear sign of the commitment of Ukraine to its reforms path", said Valdis Dombrovskis, Vice-President for the Euro and Social Dialogue. "The measures included in the Memorandum, in particular on the fight against corruption and on the reform of its public administration, are key for Ukraine to become a secure and prosperous state, despite the conflict in the East of the country. We are now working towards disbursing the first payment of EUR 600 million in the coming weeks."
European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Commissioner, Johannes Hahn, said: "I am glad to sign the financing agreement for the 2015 special measure in support of private sector development and economic recovery. This programme will support the development of SMEs across Ukraine and early recovery of those regions most affected by the conflict. The package will help to set up Business Support Centres in 15 regions. We hope this can help launch new businesses and contribute to a new start for people who have had to leave their homes due to the conflict."
This is part of a wider coordinated effort under the Eastern Partnership to improve access to finance for SMEs and to help them prepare for the Trade part of the Association Agreement aiming at establishing a Deep and Comprehensive Free Trade Area which will be provisionally applied as of 1 January 2016. The recently launched DCFTA Facility should leverage about €1billion for Ukraine to help SMEs seize new trade opportunities, improve access to finance and helping businesses comply with European standards.
During his visit Commissioner Hahn will also be announcing that, in recognition of reform efforts undertaken, Ukraine will receive a substantial additional allocation this year under the Umbrella fund, which means that Ukraine will benefit from at least €200 million this year in grant funding, in line with commitments taken in March of last year.
Background
The Financing Agreement signed today is part of the first 2015 Special Measure for Private sector Development and Approximation approved by the European Commission on 23 April.
EU Support to Ukraine to Re-launch the Economy - EU SURE (€55 million): The action supports national, regional and local authorities and other stakeholders to develop and implement effective economic development policies, including SMEs policy. One component will be the setting up of Business Support Centres to cover 15 regions, managed by the EBRD for the development of regional capacities and training in entrepreneurial skills in at least 15 regions of Ukraine, in association with local business associations, banks and local/regional authorities; particular emphasis will be put on the areas affected by the conflict to contribute to the recovery. This action will also facilitate Ukraine's participation in Horizon 2020.
DCFTA Facility for SMEs has been launched at the Eastern Partnership Summit in Riga in May this year. The Facility will provide some €200 million worth of grants from the EU budget over the next 10 years. This contribution is expected to unlock new investments worth at least €2 billion for the SMEs in the three DCFTA countries: Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The financial means for the investments will be largely coming from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB).
For more information:
Follow Vice-President Dombrovskis on Twitter @vdombrovskis
Follow Commissioner Hahn on Twitter @JHahnEU
Website of the Vice-President Dombrovskis:
Website of the Commissioner Hahn:
Website of DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations:
Delegation of the European Union to Ukraine:
Press Release IP/15/5012 EU to unlock €2 billion worth of investment for small businesses in Georgia, Moldova and Ukraine:
Memo on DCFTA facility:
MEMO/15/4863 European Commission support for Ukraine:
MEMO/14/159 European Commission's support to Ukraine:
Press Release IP/15/5024 on the signature of the Memorandum of Understanding for Macro-financial Assistance to Ukraine:

 

В Одесі обговорюють стратегію реформ сектору юстиції: розпочато пілотну ініціативу щодо створення регіональних рад з питань реформи юстиції


В Одесі обговорюють стратегію реформ сектору юстиції: розпочато пілотну ініціативу щодо створення регіональних рад з питань реформи юстиції

Київ, 18 червня 2015 р.
19 червня 2015 року проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» проведе перше засідання Регіональної ради з питань реформи юстиції в м. Одеса, на якому ключові суб'єкти сектору юстиції Одеської області обговорюватимуть Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки та інші теми. Подія відбудеться в рамках пілотної ініціативи зі створення регіональних рад з питань реформи юстиції, метою яких є допомога українським партнерам у зміцненні інституційної співпраці, що є важливою передумовою для успішного впровадження реформи сектору юстиції. Пілотна ініціатива також впроваджуватиметься у Львові та Харкові.
«Ідея полягає в тому, щоб ми могли зібрати разом представників судової влади, прокуратури та адвокатури з метою визначення та обговорення ними проблемних питань, пов'язаних з реалізацією Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, яка нещодавно була прийнята Президентом України. Єдине розуміння та співпраця між усіма ключовими інституціями сектору юстиції дуже важливі для ефективної імплементації Стратегії,» – зазначив Д-р Віргіліюс Валанчюс, Керівник групи експертів Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні».
У першому засіданні Одеської Регіональної ради з питань реформи юстиції, модератором якого буде Віргіліюс Валанчюс, візьмуть участь Григорій Колесніков, Голова Апеляційного суду Одеської області, Роман Говда, Прокурор Одеської області, Йосип Бронз, Голова Ради адвокатів Одеської області, а також інші представники місцевої судової влади, прокуратури та адвокатури. Вони почнуть з обговорення питання неоднакового тлумачення різних правових норм, яке вони визначили як основну проблему, що перешкоджає ефективній співпраці між установами сектору юстиції.
«Реформа сектору юстиції є однією з нагальних вимог українського суспільства після Революції Гідності. Український народ чекає на ефективні, прозорі та некорумповані установи сектору юстиції,» – зауважив Віргіліюс Валанчюс.
Довідка:
Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» має на меті сприяння консолідованим реформам на рівні всього сектору юстиції в Україні. Ця ініціатива, що впроваджуватиметься у 2014-2016 рр., об'єднає всіх партнерів у сфері юстиції — Уряд України, професійні асоціації юристів та громадські організації — та допомагатиме їм розробити та впровадити комплексну Стратегію реформування сектору юстиції, що відповідає європейським принципам та найкращим практикам країн Євросоюзу. Сукупне фінансування проекту у сумі 8 млн. євро надане Європейським Союзом. Виконавцем проектує консорціум організацій з країн Європейського Союзу, очолюваний організацією Justice Coopération Internationale (Франція).
    

Justice sector reform strategy discussed in Odesa: kick-off event for new Regional Justice Reform Councils

Kyiv, 18 June, 2015
On June 19, 2015, the EU Project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" will hold its first meeting of Odesa Regional Justice Sector Reform Council that will bring together key justice sector stakeholders of Odesa Oblast to discuss the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 as well as related topics. The event will be the launch for a pilot initiative establishing regional justice reform councils to assist Ukrainian partners with strengthening institutional cooperation as an important prerequisite for successful implementation of the Justice Sector Reform. This pilot initiative will also be implemented in Lviv and Kharkiv.
"The idea is to bring together representatives of the judiciary, prosecution and advocacy to define and discuss problem issues related to the implementation of the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 recently approved by the President of Ukraine. Mutual understanding and cooperation among key justice sector stakeholders is of utmost importance for ensuring its effective implementation," – said Dr. Virgilijus Valančius, Team Leader of the EU Project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine".
The participants of the first meeting of the Odesa Regional Justice Sector Reform Council, which will be moderated by Dr. Valančius, include Grigoriy Kolesnikov, President of the Court of Appeal of Odesa Oblast, Roman Govda, Prosecutor of Odesa Oblast, Iosif Bronz, Chairman of the Odesa Oblast Bar Council, as well as other representatives of the regional judiciary, public prosecution and advocacy. They will begin with discussion of the issue of different interpretation of various legal norms, which they have identified as a key problem hindering effective cooperation among the justice sector institutions.
"Reforms of the justice sector is among urgent demands of Ukrainian society after the Revolution of Dignity. Ukrainian people want to see efficient, transparent and non-corrupt justice sector institutions," – noted Virgilijus Valančius.
Background information
The EU-funded project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" aims to support consolidated justice sector-wide reforms in Ukraine. This initiative implemented during 2014-2016 brings together all the justice sector stakeholders – the Government of Ukraine, legal professional associations and civil society organizations – in order to assist them with development and implementation of a comprehensive sector reform strategy in line with democratic principles and EU best practices. The total budget of the project is €8M allocated by the European Union. The project is implemented by the EU Member State consortium led by Justice Coopération Internationale (France) in the lead.
For more information, please contact Karen Madoian, tel.: +38044 234 83 77; cell: +38 050 215 05 03; email: karen.madoian@justicereformukraine.eu


Заява речника ЄС щодо подальшого утримання Надії Савченко


Заява речника ЄС щодо подальшого утримання Надії Савченко

Рік тому сепаратисти, яких підтримує Росія, захопили Надію Савченко у полон у східній Україні. 365 днів арешту, більшість з яких вона провела у Росії, серйозно вплинули на її здоров`я. Їй неодноразово відмовляли у засадничому праві на справедливе судочинство.
Минулого тижня російський суд вирішив подовжити її перебування у слідчому ізоляторі до 30 вересня. У той час як розслідування, проведене російською владою, залишається завершеним протягом місяців, а дати суду над нею не було оголошено, подовження терміну перебування Савченко під вартою є невиправданим.
Європейський Союз настійливо закликає до її звільнення. Це відповідатиме «Пакету заходів із виконання Мінських домовленостей», а також зобов`язанню зі звільнення усіх заручників і затриманих осіб, пов`язаних із конфліктом в Україні.

EU Statement by the Spokesperson on the continuing detention of Nadiya Savchenko

A year ago, Nadiya Savchenko was captured in eastern Ukraine by Russian-backed separatists. 365 days of detention, most of them in Russia, have severely affected her health. She has repeatedly been denied the core right to fair proceedings.
Last week, a Russian court decided to further extend her stay in pre-trial detention until 30 September. Whereas the investigation conducted by the Russian authorities has been closed for months, her trial hasn't been announced yet, thereby unnecessarily prolonging her custody.
The European Union firmly calls for her release. This would be in keeping with the "Package of measures for the implementation of the Minsk agreements" and the commitment to release all hostages and detained persons related to the conflict in Ukraine.


17.06.15

Єврокомісар Ган відвідає Київ та Харків


Єврокомісар Ган відвідає Київ та Харків

18-19 червня Єврокомісар Йоганес Ган здійснить свій четвертий візит до України. Він зустрінеться з Президентом Петром Порошенком, Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністрами Павлом Клімкіним та Айварасом Абромавічусем.
Один із акцентів його візиту полягає в підписанні документів щодо нового пакету допомоги українському малому та середньому бізнесу. Бюджет пакету – 55 мільйонів євро, які дозволять привабити 1 мільярд євро кредитів для малих та середніх підприємств у різних регіонах України, аби вони змогли скористатися можливостями глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (детальнішу інформацію буде викладно в окремому прес-релізі, який невдовзі буде опубліковано).
У Харкові Єврокомісар Ган зустрінеться з губернатором Райніним, представниками місцевого громадянського суспільства, студентами університетів. Він також відвідає проекти ЄС, спрямовані на підтримку внутрішніх переселенців та малого бізнесу.
Інформація для медіа:
18 червня, Київ
Що? Підписання з міністром Абромавічусем нового пакету допомоги (EU SURE) для українського бізнесу. + спільний вихід до преси
Коли? Приблизно 8:15
Де? Клуб Кабінету Міністрів України, вул. Інститутська 7
Акредитація: вхід з паспортом
Що? Спільний вихід до преси з Президентом Порошенком
Коли? Буде визначено
Де? Адміністрація Президента
Акредитація: прес-служба Адміністрації Президента
Що? Спільний вихід до преси зі спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом
Коли? Близько 14:45
Де? Верховна Рада
Акредитація: прес-служба Верховної Ради

19 червня, Харків
Що? Візит до проектів ЄС, що допомагають внутрішнім переселенцям – проект МОМ (центр прийняття переселенців; презентації грошових ваучерів та нехарчової допомоги; спілкування з переселенцями)
Коли? 8:30-9:30
Де? Білгородське шосе
Акредитація: Деталі будуть оголошені завтра 18 червня
Що? Візит до різних компонентів проекту ЄС: «Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб – Харківська область» (включаючи розмову з волонтерами неурядової організації «Станція Харків» і візит до приміщень, в яких проходить реєстрація і поселення внутрішньо переміщених осіб)
Коли? 10:00-11:15
Де? Неурядова організація «Станція Харків», вул. Карла Маркса, 2/15; згодом – вул. Котлова, 7
Акредитація: Деталі будуть оголошені завтра 18 червня
Що? Візит проекту для малих і середніх підприємств, підтриманого ЄС
Коли? 11:45-12:45
Де? Вул. Постишева, 93
Акредитація: Деталі будуть оголошені завтра, 18 червня
Що? Візит проекту ЄС «Міжуніверситетські стартап-центри для розвитку і сприяння інноваціям серед студентів», а також лекція і сесія запитань/відповідей для студентів та викладачів із університетів Харкова
Коли? 15:00-16:15
Де? Просп. Леніна, 9А
Акредитація: Деталі будуть оголошені завтра 18 червня

EU Commissioner Hahn to visit Kyiv and Kharkiv

Commissioner Hahn will pay his fourth visit to Ukraine on 18-19 June. He will meet with President Poroshenko, Prime Minister Yatsenyuk, Ministers Klimkin and Abromavicius.
One of the highlights of this visit will be the signature of the new support package for Ukrainian small and medium business (€55 mln, which will leverage further €1 bln helping SMEs across Ukraine's regions to seize the opportunities of the Deep and Comprehensive Free Trade Area - for more details see a separate press release to be issued soon).
In Kharkiv, Commissioner will meet the Governor Rainin, representatives of local civil society, university students and will also visit EU-funded projects supporting IDPs and local small business.
Media advisory:
18 June, Kyiv
What? Signature together with Minister Abromavicius of the new financial package
for Ukrainian business + joint press point
When? Approx. 8:15
Where? Club of Cabinet of Ministers, Instytutska 7
Accreditation: entrance with passports and/or IDs

What? Joint press point with President Poroshenko
When? TBD
Where? Presidential Administration
Accreditation: press service of the Presidential Administration
What? Joint press point with Verkhovna Rada Speaker Hroysman
When? Approx. 14:45
Where? Verkhovna Rada
Accreditation: press service of the Verkhovna Rada
19 June, Kharkiv
What? Visit to EU-funded project for IDPs - IOM Project (reception centre with presentations on the cash voucher and non-food item support; interaction with affected people)
When? 8:30-9:30
Where? Bilgorod Highway
Accreditation: Details to be announced tomorrow, eg. Thursday 18 June
What? Visit to different components of the EU project: "Human Rights Defence of Internal Displaced Persons in Ukraine – Kharkiv Oblast" (includes the visit and interaction with the volunteers NGO 'Stanziya Kharkiv" and the visit to premises to register and accommodate IDPs)
When? 10:00-11:15
Where? NGO Stansia Kharkiv, 2/15 K Marx Street and then 7 Kotlov Street
Accreditation: Details to be announced tomorrow, eg. Thursday 18 June

What? Visit to EU supported SME project (SPS Private Enterprise, trade house for own spices production
When? 11:45-12:45
Where? 93 Postyshev Street
Accreditation: Details to be announced tomorrow, eg. Thursday 18 June
What? Visit EU-funded 'Inter-university start up centres for students innovation development and promotion' project + Lecture to students and teachers from joint universities Kharkov followed by Q/A
When? 15:00-16:15
Where? 9-a, Lenin Av.
Accreditation: Details to be announced tomorrow, eg. Thursday 18 June


16.06.15

Cубсидії, лічильники та просвітницька кампанія – необхідні складові реформи енергоспоживання

Київ, 16 червня 2015
Cубсидії, лічильники та просвітницька кампанія – необхідні складові реформи енергоспоживання

Вчора відбувся круглий стіл проекту "РАДА за ЄВРОПУ" на тему «Енергоефективність: як підтримати вразливих споживачів». Політики та експерти обговорили, як підвищити енергоефективність України, особливо домогосподарств. Серед інших тем, що обговорювалися були можливості для для зменшення енергоспоживання; як захистити вразливих споживачів та як стимулювати підприємства і домогосподарства бути максимально енергоощадними. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» впроваджується Лабораторією законодавчих ініціатив спільно із Представництвом ЄС в Україні, Комітетом ВР з паливно-енергетичного комплексу, Комітетом ВР з будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства, Українською частиною парламентського комітету з європейської та Групи підтримки для України (SGUA).

 «Перші кроки для вирішення проблеми енергоспоживання в Україні — підняти ціни на справжній рівень. Це болючий процес, але він дуже необхідний. Непотрібно вдавати, що енергія нічого не коштує. Значна кількість вразливих споживачів, сімей можуть мати проблеми з оплатою своїх рахунків. Субсидії за такі рахунки вразливим людям — це цільовий напрямок, але одночасно з цим ми не вирішимо реальні проблеми. Субсидії тільки маскуватимуть цю драматичну ситуацію, проблему, а не вирішуватимуть її»,— сказав заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Томас Фреллесен.
Субсидії слід поєднати із просвітницькою кампанією для громадян. «Нам треба більше говорити з громадянами не про те, звідки газ, а про те, як нам знизити споживання газу», - сказав голова Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, член фракції «Народний фронт» Микола Мартиненко.
 «Важливо інформувати населення, яким чином можна зекономити, заощадити енергію. Наступний законопроект, над яким ми працюємо, буде якраз спрямований, зокрема, і на те, щоб підвищувати поінформованість населення щодо способів економії енергоресурсів»,— розповів Голова підкомітету енергозбереження та енергоефективності, народний депутат із фракції «Батьківщина» Олексій Рябчин.
Українська економіка є однією з найбільш енерговитратних в Європі. «Якби середньостатистичні українці стали споживати енергію, як середньостатистичні поляки, Україна могла би повністю відмовитися від закупівлі російського газу», - вважає Наталія Кацер-Бучковська, Голова підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу.
Неможливо зменшити енергоспоживання без тотального обліку того, хто і скільки споживає енергії. «Всі споживачі мають бути поінформовані, за що саме вони платять гроші. Лічильники мають стояти скрізь, на всіх рівнях у кожного споживача на кожен вид енергії,» - сказав Кжиштоф Гєрульські, експерт з Європейської Комісії, член Групи підтримки для України.
Ключовий експерт, Проект ЄС «Угода мерів – Схід» Святослав Павлюк наголосив, що субсидії не повинні бути пожиттєвою гарантією для кожного громадянина, бо такий захист не спонукатиме українців стати насправді енергоощадними: «Уряд має оголосити графік зниження рівня субсидій для домогосподарств, аби люди свідомо інвестували в утеплення власних помешкань, зменшення споживання води і електрики, а не сподівалися на постійну компенсацію своїх нераціональних енерговитрат»

Голова Державного агентства з енергоефективності Сергій Савчук вважає, що державна політика енергоощадності має безліч додаткових позитивних наслідків, окрім скорочення споживання енергоносіїв: «Нам потрібно дивитися на енергоефективність, як на новий сектор зайнятості, нові робочі місця для наших громадян. До того, утеплені помешкання одразу зростають у ціні на 15-25%».
Один із співорганізаторів круглого столу, Голова «Лабораторії законодавчих ініціатив» Ігор Когут зазначив, що учасники дискусії від парламенту та уряду продемонстрували готовність швидко та енергійно впроваджувати реформу у енергоспоживання: «Ми почули про цілий перелік законопроектів, готових до голосування у Верховній Раді, спрямованих як на наведення порядку, прозорості у енергетичній галузі, так і на проведення широкої інформаційної кампанії задля того, щоби кожен громадянин перейнявся ідеєю енергоощадності, а відтак і енергонезалежності України».

Довідкова інформація
Проект «РАДА за ЄВРОПУ» спрямований на підвищення рівня знань, пов'язаних з ЄС, особливо щодо реалізації АА і співробітництва Україна-ЄС, членів парламенту України і місцевих політиків шляхом проведення шести тематичних круглих столів.
Підвищення рівня знань про ЄС та реалізацію АА дуже очікується в парламентській більшості України. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» відповідає на ці виклики шляхом аналізу результатів опитування знань щодо АА серед членів парламенту, підготовки аналітичних звітів і матеріалів та організації ряду інформативних круглих столів. Проект триватиме до жовтня 2015 року та реалізовується Лабораторією законодавчих ініціатив - одним із провідних українських аналітичних центрів, створених у 2000 році. Проект фінансується ЄС.
Kyiv, 16 June 2015

Subsidies, meters and educational campaign – necessary energy reform components

Yesterday "RADA za Europu" round table on "Energy efficiency – how to support vulnerable consumers" took place. Politicians and experts discussed how to improve energy efficiency of Ukraine, especially in the households. Other topics discussed were the possibilities to reduce energy consumption; how to protect vulnerable consumers and how to encourage businesses and households to be more energy efficient. "RADA za EUROPU" project is implemented by Agency for Legislative Initiatives together with the EU Delegation to Ukraine, Verkhovna Rada Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Nuclear Safety, and Committee on Construction, Urban Development, Housing and Communal Services and Regional Policy, Ukrainian Part of the Parliamentary Committee on Association, and Support Group for Ukraine (SGUA).
«The first steps to solve the problem of energy consumption in Ukraine are to raise the price to their real level. This is a painful but also a very necessary process. We cannot pretend that energy does not cost anything. A significant number of vulnerable consumers, families can have difficulties paying their bills. Subsidies for such bills of vulnerable consumers is a key direction, however, it does not solve real problems. Subsidies will only mask these dramatic problems and situation but not solve them», — said Deputy Head of the EU Delegation to Ukraine Thomas Frellesen.
Subsidies should be combined with educational campaign for citizens. «We should talk more to the citizens not about where the gas comes from but rather how to reduce its consumption», - said Mykola Martynenko, Member of the Parliament (Narodnyy Front), Chairman of the Verkhovna Rada Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Nuclear Safety
«It is important to inform the population on how it is possible to save energy. The next draft law that we are working on will particularly target raising awareness of the population on the way to save energy resources», — said Head of subcommittee on energy saving and energy efficiency, Member of the Parliament (Batkyvshchyna) Oleksiy Ryabchyn.
Ukrainian economy is one of the most energy-intensive in Europe. «If an average Ukrainian started consuming energy like an average Pole, Ukraine could completely give up purchasing Russian gas», - thinks Natalia Katser-Buchkovska, Chairman of the Subcommittee on Sustainable Development Strategy and Investment Parliamentary Committee on Fuel and Energy Complex.
It is impossible to reduce energy consumption without taking into account who consumes energy and how much. «All consumers should be informed for what they pay the money. Meters should be installed everywhere, at all levels for each consumer for each type of energy», - said Krzysztof Gierulski, expert from the European Commission, member of the Support Group for Ukraine.
Key Expert of the EU Project "Covenant of Mayors - East" Svyatoslav Pavlyuk highlighted that subsidies should not be a lifetime guarantee for every citizen because such protection does not actually encourage Ukrainians to save energy: «The government should announce a schedule for reducing subsidies for households so that people consciously invest in insulation of their homes, reduce consumption of water and electricity, and do not expect permanent compensation for their irrational energy consumption».
Head of the State Agency for Energy Efficiency Sergiy Savchuk thinks that the energy saving policy has many additional positive effects, besides reducing energy consumption: «We need to look at energy efficiency as a new sector of employment, jobs for our citizens. Moreover, insulated apartments immediately grow in price by 15-25%».

One of the co-organizers of the round table, Chairman of the Board, Agency for Legislative Initiatives, Igor Kogut said that participants of the discussion from the Parliament and the government expressed willingness to quickly and vigorously implement reforms in energy consumption: «We heard about several draft laws ready for voting in the Verkhovna Rada that are both aimed at restoring order and transparency in the energy sector, and to carry out a broad information campaign so that every citizen was concerned with the idea of energy efficiency and thus energy independence of Ukraine».
Background information
"RADA za EUROPU" project aims at raising EU-related knowledge, particularly of the AA implementation and the EU-Ukraine cooperation, of Members of Parliament of Ukraine and local politicians through holding six topic specific roundtables.
Raising knowledge about the EU and the AA implementation is highly expected in Ukrainian parliament's majority. Project "RADA za EUROPU" targets these challenges by analysing results of the survey on AA knowledge among the MP's, preparing analytical reports and materials and organizing a number of informative roundtables. The project runs till October 2015 and is implemented by the Agency of Legislative Initiatives – one of the leading Ukrainian think tanks established in 2000. The project is funded by the EU.