30.04.15

Консультативна рада EUBAM оцінила прогрес в питаннях митниці, управління кордонами та торгівлі. Визначені напрямки розвитку.

Консультативна рада EUBAM оцінила прогрес в питаннях митниці, управління кордонами та торгівлі. Визначені напрямки розвитку.

Одеса, 30 квітня 2015 р. – Консультативна рада EUBAM на сьогоднішній зустрічі обговорила стратегію на майбутнє. На зустрічі були присутні представники міністерств закордонних справ, відомств, що працюють на кордоні, правоохоронних органів Молдови та України, Представництв ЄС в Молдові та Україні, а також МОМ, ОБСЄ та ПРООН.
Протягом останнього року Місія зосередила свої зусилля на ключових сферах співробітництва з Молдовою та Україною: гармонізації законодавства та практик згідно зі стандартами ЄС; безпеці кордону та мірах з укріплення довіри; налагодженні професійних зв'язків, покращенні систем та інфраструктури своїх партнерів – прикордонних та митних відомств Молдови та України. Обговорювались питання безпеки, демаркації спільного кордону та продовження реформ в прикордонних та митних органах.
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні, посол Ян Томбінський, який головував на зустрічі, сказав: «ЕС проводить ряд заходів, для того щоб допомогти Україні та Молдові виконати вимоги Угод про асоціацію та тих, які відносяться до Угод про глибоку та всебічна зону вільної торгівлі. Ми здійснюємо це шляхом надання прямої допомоги та через наші програми. EUBAM є частиною цих зусиль та використовує свій досвід, зв'язки та безпосередню присутність на кордоні, щоб доповнити роботу інших агенцій ЄС та донорських організацій».
З грудня Місія ЄС збільшила свою присутність на придністровському сегменті кордону, що дозволило їй здійснювати більш ретельний моніторинг руху товарів і людей. Водночас, Місія використовувала свої технічні знання, щоб зміцнити довіру серед ключових партнерів, що представляють органи влади, бізнес і соціальну сферу, та висунути пропозиції щодо спрощення вільного переміщення людей і товарів у даному регіоні.
У цьому відношенні Посол ЄС в Молдові, Піркка Тапіола зазначив: "Це особливо важливо у зв'язку з заходами щодо зміцнення довіри, які здійснюються на обох берегах Дністра, тим самим забезпечуючи підтримку процесу придністровського врегулювання".
"В існуючій складній економічній обстановці та напруженій ситуації з безпекою більш ніж коли-небудь важливо не лише зберегти, але й стимулювати вільний потік торгівлі в регіоні", заявив Франческо Бастальї, Голова Місії ЄС. "Це вимагає взаємної довіри та готовності бути гнучкими".
Даніела Кужбе, Заступник Міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова, сказала: «Особливо слід відзначити підтримку EUBAM молдавської влади у контексті Глибокої та всебічної зони вільної торгівлі як частини Угоди про асоціацію між Молдовою та ЄС. Ми розраховуємо, що досвід та компетенція Місії дозволять нам досягти конкретних результатів та рухатися далі в напрямку європейської інтеграції. Місія є одним з найбільш успішних проектів Європейського Союзу і ми висловлюємо повну підтримку продовженню її мандата ще на два роки».
Всеволод Ченцов, Керівник Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України відмітив: «Україна вітає активну залученість Місії в рамках стратегічного курсу України та Молдови на євроінтеграцію, яка спрямована на реформування прикордонних та митних відомств, трансформацію правоохоронних відомств та вдосконалення роботи контролюючих органів».
Рада відзначила підтримку партнерських служб Місією в сфері прикордонного контролю, лібералізації візового режиму та заходів зі зміцнення довіри. І Молдова, і Україна висловили підтримку продовженню мандата Місії й після листопаду 2015.
Контакти
Відділ звітності та зв'язків з громадськістю
+380 482 36 52 74
press@eubam.org

EUBAM Advisory Board assesses progress in customs, border management and trade. Future direction outlined.


Odesa, 30 April 2015 - EUBAM's Advisory Board Meeting met today and discussed future strategies. The meeting was attended by representatives from the Foreign Ministries, border and law enforcement agencies of Moldova and Ukraine, the EU Delegations to Moldova and Ukraine, as well as IOM, OSCE and UNDP.
Over the last year, the Mission has been focusing on three key areas for its cooperation with Moldova and Ukraine; harmonization of legislation and practices in line with EU standards; border security and confidence-building; and strengthening the professional networks, systems and infrastructure of its partner services - the border and customs agencies of Moldova and Ukraine. Among the topics discussed were the security situation, the demarcation of the joint border and ongoing reforms in the border and customs services.
Head of the EU Delegation to Ukraine, Ambassador Tombinski, who chaired the meeting, said: "The EU is delivering a range of activities to help Moldova and Ukraine fulfil the requirements of their Association Agreements with the EU and the related Deep and Comprehensive Free Trade Area. We are doing this both through direct assistance and through our programmes. EUBAM is a part of that effort and is also using its expertise, networks and local presence to complement the work of other EU agencies and other donor organisations."
Since December EUBAM has increased its presence at the Transnistrian segment of the border, enabling the Mission to carry out more monitoring of the movement of goods and people. At the same time, EUBAM has used its technical expertise to build confidence among government, commercial and social stakeholders and to put forward proposals to further facilitate the free flow of people and trade across the wider region. EU Ambassador to Moldova, Pirkka Tapiola mentioned in this respect: "This is especially important in relation to the confidence building measures implemented on both banks of the Dniester River, thus providing inputs to supporting the Transnistrian settlement process."
"In the existing difficult economic and security environment, it's more important than ever not just to maintain, but to boost the free flow of trade across the wider region" said Francesco Bastagli, Head of EUBAM. "This requires mutual trust and a willingness to be flexible."
Daniela Cujba, Deputy Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova said: "It is worth emphasizing the growing role of the Mission in the context of the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area-related provisions of the EU-Moldova Association Agreement. We count on EUBAM's expertise and experience which can help us to get concrete results and move forward with our European integration agenda. EUBAM is one of the most successful projects of the EU and we express our support for extension of its mandate for another two-year cycle".
Vsevolod Chentsov, Head of the EU Directorate of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine said: "Ukraine welcomes the active involvement of the Mission within the framework of the strategic course of Ukraine and Moldova's European integration, focused on reforming the border and customs services, transformation of the law enforcement agencies, and improving the skills of the Ukrainian and Moldovan regulatory bodies.
The Board welcomed EUBAM support to the partner services in the area of border control, visa liberalization and confidence-building measures. Both Moldova and Ukraine expressed their support to the extension of the Mission's mandate beyond November 2015.
Contacts
 Reporting and Communications Office
+380 482 36 52 74
press@eubam.org
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

29.04.15

Посол ЄС Ян Томбінський зустрівся із Генеральним прокурором України Віктором Шокіним


Посол ЄС Ян Томбінський зустрівся із Генеральним прокурором України Віктором Шокіним

Голова Представництва Європейського Cоюзу в Україні, посол Ян Томбінський у супроводі голови Консультативної місії ЄС із питань реформ сектора цивільної безпеки в УкраїніКальмана Міжей зустрівся сьогодні із Генеральним прокурором України Віктором Шокіним та заступниками Генерального прокурора України Віталієм Касько і Давидом Сакварелідзе.
Дана зустріч була присвячена обговоренню існуючих механізмів співробітництва Україна-ЄС в контексті реформ Генеральної прокуратури та інших основних правоохоронних установ. У розмові сторони торкнулися питань поточних процесів реформ та підготовки до вступу у силу решти положень Закону "Про прокуратуру" від 15 липня. Інші питання, котрі обговорювалися на цій зустрічі, стосувалися призначення Спеціалізованого прокурора по боротьбі з корупцією. Європейська сторона закликала українських колег до активного використання технічної експертизи, яка була запропонована з боку ЄС, у тому числі Консультативної місії ЄС, Групи підтримки ЄС та проекту ЄС щодо реформи з питань юстиції.
Посол Ян Томбінський поцікавився про стан справ у розслідуванні злочинів, скоєних в ході протестів на Майдані Незалежності та дослідженні подій 2 травня в Одесі. У цьому контексті він закликав українську сторону до вирішення питань, зазначених Міжнародною дорадчою групою, встановленої за ініціативи Генерального секретаря Ради Європи.
Посол Ян Томбінський також закликав українських партнерів до співпраці з дорадчею групою, аби переконатися, що розслідування подій в Одесі відповідає вимогам Європейської конвенції з прав людини та прецедентного права Європейського суду з прав людини.

EU Ambassador Tombinski met with the Prosecutor General Shokin

The Head of the EU Delegation to Ukraine, Ambassador Jan Tombinski, accompanied by the Head of the EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform, Kalman Miszei, met today with the Prosecutor General of Ukraine, Viktor Shokin, as well as Deputy Prosecutor General Vitaly Kasko and Deputy Prosecutor General David Sakvarelidze.

The meeting focused on the discussion of existing mechanisms of EU-Ukraine cooperation in the context of the reform of the General Prosecutor's Office and other essential rule of law institutions. The parties touched upon the ongoing reform processes and the preparations for the entry into force of the remaining provisions of the Law on the General Prosecutor's Office on 15 July. The other issue discussed at this meeting was the setup of the Specialised Prosecutor on Anti-Corruption. The EU side encouraged Ukrainian counterparts to make active use of the technical expertise offered by the EU, including the EU Advisory Mission, the EU Support Group and the EU Justice Reform Project.

Ambassador Tombinski asked about the state of play of investigation into crimes committed during the Maidan protests, as well as the investigation of the 2 May Odessa events. In this context, he urged Ukrainian side to address the issues highlighted by the International Advisory Panel established upon initiative of the Council of Europe's Secretary General.

Ambassador Tombinski called for cooperation with the Panel to ensure that the investigation of the Odessa events complies with the requirements of the European Convention of Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights.


Дні Європи в Україні 2015 у твоєму місті27 квітня 2015 року


Дні Європи в Україні 2015 у твоєму місті

12-20 травня Україна долучиться до відзначення Дня Європи. Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з 10-ма містами України проведе різнопланові заходи, що вкотре нагадають громадянам про європейськість України, її потенціал та інтелект. Тематично цьогорічні святкування Днів Європи об'єднані пошуком ідей для розвитку міст, здорового способу життя та спілкуванням між активними представниками міст. 
Дні Європи в Україні за участі Представництва ЄС триватимуть 12-16 травня 2015 року у Києві, Одесі, Львові, Дніпропетровську, Краматорську, Тернополі, Кіровограді, Житомирі, Кривому Розі та Івано-Франківську. В рамках святкувань планується проведення таких заходів:
Що? Хакатон - конкурс ідей молодіжних проектів «Моє креативне місто»
Де? Креативний простір твого міста
Чому? Під час хакатону активна молодь міста запропонує реальні проекти для модернізації міста у ще більш європейське, конкурентоздатне та привабливе до інвестицій. Один проект, який наприкінці заходу шляхом голосування всіх учасників набере найбільшу кількість голосів, буде інформаційно підтриманий Представництвом ЄС. Хакатон має на меті показати мешканцям міста приклади успіху, а також дати розуміння того, що європейська інтеграція є можливою на рівні індивідуальних історій людей, компаній, організацій тощо.
Що? Публічні дебати на тему «Чим Україна може надихнути Європу? Чим Україна може збагатити Європу?»
Де? Центральна площа твого міста
Чому? Відкрита вулична дискусія збере разом представників влади, бізнесменів, громадських активістів та експертів різного фаху, з якими може поспілкуватись кожен охочий та поставити свої запитання щодо модернізації життя в Україні та покращення життя в конкретному місті.
Що? Ярмарок проектів ЄС
Де? Креативний простір твого міста
Чому? На ярмарку проектів відбудеться презентація грантів, можливостей для розвитку міста і області, які реалізовують регіональні, національні організації, фонди. Ярмарок має на меті розповісти мешканцям міст про конкретні проекти та можливості для розвитку регіону.
Що? Спортивно-масовий захід «(Velo) Run to Europe»
Де? Головна вулиця твого міста
Чому? Під час заходу всі охочі разом проїдуть на велосипедах чи пробіжать головними вулицями свого міста та продемонструють, що Україна – це не тільки європейський інтелект та розвиток, а й європейський спосіб життя, який підтримує здоров'я та збереження довкілля.
Слідкуйте за новинами свого міста та Представництва ЄС для отримання детальнішої інформації про заплановані заходи у своєму місті в рамках святкування Днів Європи в Україні 2015.

April 27, 2015

Europe Days-2015 in your city

On 12-20 May Ukraine is to join the Europe Day celebration. The Delegation of the European Union to Ukraine, in cooperation with 10 cities of Ukraine shall held different types of events in order to once again remind the citizens about the "Europeanness" of Ukraine, its potential and intellectual power. This year's Europe Day events will be united by the topic of urban development, healthy lifestyle and interaction between the cities' activists. 
Europe Days in Ukraine with participation of the EU Delegation will last from 12 to 20 May 2015 in Kyiv, Odesa, Lviv, Dnipropetrovsk, Kramatorsk, Ternopil, Kirovohrad, Zhytomir, Kryvyi Rih and Ivano-Frankivsk. The following events are scheduled to be held in the framework of the celebration:
What? Hackathon – a competition of ideas for youth projects "My creative city"
Where? Your city's creative space
Why? During the hackathon, the active youth of your city shall propose real projects for modernization of your city into an even more European, competitive and investment attractive one. The EU Delegation shall informationally support the one project, which shall get the highest number of votes from all participants by the end of the event. The goal of the hackathon is to highlight the success stories for the residents as well as to build the understanding that the European integration is possible, inter alia, on the level of stories of individual people, campaigns and organizations.
What? Public debates on the topic "How Ukraine can inspire Europe? In what way can Ukraine enrich Europe?"
Where? Central square of your city
Why? Open street discussion shall gather together government representatives, businessmen, civil society activists and experts from various fields, with which all interested shall be able to communicate and pose questions concerning the modernization of life in Ukraine and improvement of life in a particular city.
What? The EU Projects Fare
Where? Creative space of your city
Why? During the Projects Fare, the grants and opportunities for the development of a city and oblast, which are implemented by regional and national organizations and funds, shall be presented. The goal of the fare is to tell residents of the cities about specific projects and opportunities for the development of the region.
What? Sports event "(Cycling and Track) Run to Europe"
Where? Main street of your city
Why? During the event, everyone interested shall cycle or run the main streets of their city and demonstrate that Ukraine is not only about European intelligence and development, but also the European lifestyle, which promotes health and environment protection.
Stay tuned on the news of your city and the EU Delegation for getting detailed information about the planned events in your city in the framework of the Europe Days celebration.


28.04.15

Юнкер: наголос на потребі реформ в Україні; додаткові 110 мільйонів євро допомоги українському підприємництву


Юнкер: наголос на потребі реформ в Україні; додаткові 110 мільйонів євро допомоги українському підприємництвуГоворячи сьогодні на міжнародній конференції з підтримки України, Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер наголосив на тій великій допомозі, яку ЄС надає Україні. Він також наголосив на потребі здійснення надійних реформ. Він описав реформи як своєрідну угоду між ЄС та Україною – але також як угоду між Україною та її народом.
У своїй промові він також наголосив на прикладах успішних реформ – зокрема, в енергетичній сфері чи у сфері боротьби проти корупції.
Юнкер також оголосив про надання 110 мільйонів євро від ЄС, які підуть на допомогу малому та середньому підприємництву в Україні. Із детальною інформацією про цю допомогу можна ознайомитися тут: IP/15/4868.
Ключові тези Президента Єврокомісії Юнкера презентовано нижче. Із повним текстом виступу можна ознайомитися у прес-релізі: IP/15/4880.
Промову Віце-президента Єврокомісії Домбровскіса на тій самій конференції оприлюднено тут: IP/15/4881
"Коли я зустрівся з Президентом Порошенком минулого року, я пообіцяв йому, що мій перший двосторонній візит за межі ЄС як Президента Єврокомісії буде у Київ. Хоч це дивно для політика, але я дотримався своєї обіцянки".
"ЄС підтримує Україну. Ми демонструємо свою солідарність з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч із народом України".
"Ми підтримуємо Україну макрофінансовою допомогою. Наприклад, минулого тижня ми надали 250 мільйонів євро, які були виділені в рамках наявних програм. ЄС також погодив надання наступного пакету допомоги, у 1,8 мільярди євро. Загалом ми вже виділили 6 мільярдів євро з тих 11 мільярдів євро допомоги, про які ми раніше заявили.
Ми підтримуємо Україну також і в інший спосіб.
Українські науковці мають змогу користуватися можливостями програми "Горизонт 2020", маючи (на рівні з науковцями ЄС) доступ до науково-дослідницької програми, чий загальний бюджет складає 80 мільярдів євро.
Український бізнес та українська економіка можуть скористатися вигодами торгівельних преференцій.
Ті, хто постраждав від кризи, можуть скористатися гуманітарною допомогою, яку ЄС надав на суму в 140 мільйонів євро.
Вчора ми виділили 70 мільйонів євро допомоги Чорнобилю. Ці гроші підуть на повноцінне відновлення безпечного середовища там, де відбулася ця руйнівна катастрофа.
Сьогодні я можу також оголосити, що допомогою від ЄС може скористатися і малий та середній бізнес. Сьогодні ми пропонуємо для нього пакет допомоги у 110 мільйонів євро. Він, зокрема, допоможе тим, хто живе на територіях, які найбільше постраждали від конфлікту." 
"Це наша підтримка. Але вона має супроводжуватися однією річчю: реформами. Економічними реформами, політичними реформами.
Це те, заради чого обирають урядовців. Українська влада вже досягла великих результатів, за дуже короткий часовий проміжок.
...
Усі ці реформаторські ініціативи є перспективним початком. Але вони є лише початком; ви маєте продовжувати цей процес та впроваджувати ці реформи в життя…
Реформи мають продовжуватися. Їм мають довіряти. Вони мають бути швидкими. Вони мають бути стабільними.
Ви продовжуєте робити реформи – а ми продовжуємо надавати підтримку. Ось та угода, яку ми з вами укладаємо.
Ми маємо угоду. Ми не читаємо вам лекцій, ми не нав'язуємо вам нічого. Це угода; це чесне партнерство".
"Ми не нав'язуємо, ми зміцнюємо ваші спроможності. Бо ці реформи йдуть не на благо кредиторів чи ваших міжнародних партнерів; вони йдуть на благо ваших громадян.
Ці люди надто довго жили в країні перехідного періоду; можливості втрачалися цілі десятиліття. Вони довго сподівалися жити в сучасній, європейській країні, у стабільній економіці, у політичній системі, вільній від корупції, здоровій та чесній. Це саме те, заради чого вони протестували, заради чого вони голосували; із цими надіями вони обрали собі владу".
Ці реформи також – для людей в східній Україні. Вони є громадянами України. На їхню долю випали жахливі страждання. Єдиним розв'язанням кризи є політичне розв'язання. Реформи є єдиним шляхом відновлення стабільності, відновлення економічних можливостей, вилікування ран країни, яка перебуває в конфлікті".
"Ці реформи також для тих людей в Україні, які закликають до тісніших зв'язків з ЄС. Реформи зроблять цей процес легшим."
"Україна є європейською країною, Україна є європейською державою, Україна є великою європейською нацією".
"По-третє, це реформи для всіх тих, хто виходив на Майдан із європейським прапором. Вони протестували не через те, що вони прагнули вторгнення чи втручання ЄС. А через те, що розуміли європейські цінності та прагнули до них. Це цінності та чесноти діалогу та дипломатії; рішень, які є мирними та політичними; поваги до людської гідності, свободи, демократії , прав людини та верховенства права.
Верховенства права всередині країни; верховенства міжнародного права, якому завдали такої глибокої шкоди в останні часи.
Саме ці речі реформи здатні їм принести."
"Після падіння Залізної завіси ми побачили, що багато країн почали реформуватися, рухаючи у бік ЄС, відновлюючи європейську єдність, знаходячи примирення у європейській історії та європейській географії, звільнюючи багатьох людей від тиранії, ведучи їх до свободи. Сьогодні ці країни є відкритими економіками в межах нашого єдиного ринку, рівними партнерами у союзі вільних та чесних націй..
Це диво історії.
Люди на Майдані, народ України, побачили ту дорогу, якою йшли інші. Вони побачили ті свободи, якими скористалися інші. Вони хочуть також їх користуватися ними, і вони мають рацію, на них сподіваючись.
Я хочу, щоб ці реформи відбулися. І я хочу їх підтримати. Але, зрештою, цей вибір здійснює не ЄС; його здійснює Україна. Його здійснюють її громадяни, її політичні лідери, її інституції.
Ми надамо засоби; ви продемонструйте волю.
Хай живе ЄС, хай живе вільна та незалежна велика українська нація".
Юнкер: наголос на потребі реформ в Україні; додаткові 110 мільйонів євро допомоги українському підприємництву
Говорячи сьогодні на міжнародній конференції з підтримки України, Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер наголосив на тій великій допомозі, яку ЄС надає Україні. Він також наголосив на потребі здійснення надійних реформ. Він описав реформи як своєрідну угоду між ЄС та Україною – але також як угоду між Україною та її народом.
У своїй промові він також наголосив на прикладах успішних реформ – зокрема, в енергетичній сфері чи у сфері боротьби проти корупції.
Юнкер також оголосив про надання 110 мільйонів євро від ЄС, які підуть на допомогу малому та середньому підприємництву в Україні. Із детальною інформацією про цю допомогу можна ознайомитися тут: IP/15/4868.
Ключові тези Президента Єврокомісії Юнкера презентовано нижче. Із повним текстом виступу можна ознайомитися у прес-релізі: IP/15/4880.
Промову Віце-президента Єврокомісії Домбровскіса на тій самій конференції оприлюднено тут: IP/15/4881
"Коли я зустрівся з Президентом Порошенком минулого року, я пообіцяв йому, що мій перший двосторонній візит за межі ЄС як Президента Єврокомісії буде у Київ. Хоч це дивно для політика, але я дотримався своєї обіцянки".
"ЄС підтримує Україну. Ми демонструємо свою солідарність з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч із народом України".
"Ми підтримуємо Україну макрофінансовою допомогою. Наприклад, минулого тижня ми надали 250 мільйонів євро, які були виділені в рамках наявних програм. ЄС також погодив надання наступного пакету допомоги, у 1,8 мільярди євро. Загалом ми вже виділили 6 мільярдів євро з тих 11 мільярдів євро допомоги, про які ми раніше заявили.
Ми підтримуємо Україну також і в інший спосіб.
Українські науковці мають змогу користуватися можливостями програми "Горизонт 2020", маючи (на рівні з науковцями ЄС) доступ до науково-дослідницької програми, чий загальний бюджет складає 80 мільярдів євро.
Український бізнес та українська економіка можуть скористатися вигодами торгівельних преференцій.
Ті, хто постраждав від кризи, можуть скористатися гуманітарною допомогою, яку ЄС надав на суму в 140 мільйонів євро.
Вчора ми виділили 70 мільйонів євро допомоги Чорнобилю. Ці гроші підуть на повноцінне відновлення безпечного середовища там, де відбулася ця руйнівна катастрофа.
Сьогодні я можу також оголосити, що допомогою від ЄС може скористатися і малий та середній бізнес. Сьогодні ми пропонуємо для нього пакет допомоги у 110 мільйонів євро. Він, зокрема, допоможе тим, хто живе на територіях, які найбільше постраждали від конфлікту." 
"Це наша підтримка. Але вона має супроводжуватися однією річчю: реформами. Економічними реформами, політичними реформами.
Це те, заради чого обирають урядовців. Українська влада вже досягла великих результатів, за дуже короткий часовий проміжок.
...
Усі ці реформаторські ініціативи є перспективним початком. Але вони є лише початком; ви маєте продовжувати цей процес та впроваджувати ці реформи в життя…
Реформи мають продовжуватися. Їм мають довіряти. Вони мають бути швидкими. Вони мають бути стабільними.
Ви продовжуєте робити реформи – а ми продовжуємо надавати підтримку. Ось та угода, яку ми з вами укладаємо.
Ми маємо угоду. Ми не читаємо вам лекцій, ми не нав'язуємо вам нічого. Це угода; це чесне партнерство".
"Ми не нав'язуємо, ми зміцнюємо ваші спроможності. Бо ці реформи йдуть не на благо кредиторів чи ваших міжнародних партнерів; вони йдуть на благо ваших громадян.
Ці люди надто довго жили в країні перехідного періоду; можливості втрачалися цілі десятиліття. Вони довго сподівалися жити в сучасній, європейській країні, у стабільній економіці, у політичній системі, вільній від корупції, здоровій та чесній. Це саме те, заради чого вони протестували, заради чого вони голосували; із цими надіями вони обрали собі владу".
Ці реформи також – для людей в східній Україні. Вони є громадянами України. На їхню долю випали жахливі страждання. Єдиним розв'язанням кризи є політичне розв'язання. Реформи є єдиним шляхом відновлення стабільності, відновлення економічних можливостей, вилікування ран країни, яка перебуває в конфлікті".
"Ці реформи також для тих людей в Україні, які закликають до тісніших зв'язків з ЄС. Реформи зроблять цей процес легшим."
"Україна є європейською країною, Україна є європейською державою, Україна є великою європейською нацією".
"По-третє, це реформи для всіх тих, хто виходив на Майдан із європейським прапором. Вони протестували не через те, що вони прагнули вторгнення чи втручання ЄС. А через те, що розуміли європейські цінності та прагнули до них. Це цінності та чесноти діалогу та дипломатії; рішень, які є мирними та політичними; поваги до людської гідності, свободи, демократії , прав людини та верховенства права.
Верховенства права всередині країни; верховенства міжнародного права, якому завдали такої глибокої шкоди в останні часи.
Саме ці речі реформи здатні їм принести."
"Після падіння Залізної завіси ми побачили, що багато країн почали реформуватися, рухаючи у бік ЄС, відновлюючи європейську єдність, знаходячи примирення у європейській історії та європейській географії, звільнюючи багатьох людей від тиранії, ведучи їх до свободи. Сьогодні ці країни є відкритими економіками в межах нашого єдиного ринку, рівними партнерами у союзі вільних та чесних націй..
Це диво історії.
Люди на Майдані, народ України, побачили ту дорогу, якою йшли інші. Вони побачили ті свободи, якими скористалися інші. Вони хочуть також їх користуватися ними, і вони мають рацію, на них сподіваючись.
Я хочу, щоб ці реформи відбулися. І я хочу їх підтримати. Але, зрештою, цей вибір здійснює не ЄС; його здійснює Україна. Його здійснюють її громадяни, її політичні лідери, її інституції.
Ми надамо засоби; ви продемонструйте волю.
Хай живе ЄС, хай живе вільна та незалежна велика українська нація".

President Juncker stresses need for reform in Ukraine, announces extra €110 million in support of SMEs in Ukraine

Speaking today at the International Support for Ukraine Conference, President Juncker stressed the EU's significant support for Ukraine; and the need to keep delivering credible reforms. He described this as a contract between the EU and Ukraine - but also a contract between Ukraine and its people.
In his speech he also highlighted examples of successful reforms - such as in energy, or anti-corruption.
He also announced €110 million in support to benefit small- and medium-sized enterprises and entrepreneurship in Ukraine. The details are set out in IP/15/4868.
Extracts from President Juncker's speech are presented below, and published in full as a press release IP/15/4880.
Vice-President Dombrovskis' speech at the same conference is published at IP/15/4881.
"When I met President Poroshenko last year, I promised him my first bilateral visit outside the EU as President would be for Kyiv. Quite surprisingly for a politician, I kept my promise."
"The EU supports Ukraine. We show solidarity with Ukraine. We stand shoulder to shoulder with the people of Ukraine."
"We are supporting with macro-financial assistance. Just last week, we disbursed 250 million euro under existing programmes. And the EU has now also just agreed a further, third package of 1.8 billion euro. In total, we have already mobilised 6 billion euro of a total 11 billion euro support package.
And we are supporting the country in other ways.
Ukrainian scientists benefit from Horizon 2020, with equal access to our 80 billion euro research and development programme.
Ukrainian businesses and the Ukrainian economy benefit from trade preferences.
Those facing crisis benefit from €140 million in humanitarian aid.
Just yesterday, we committed €70 million in support for Chernobyl. To ensure a complete return to a safe environment at the site of that devastating accident.
And today I can announce that small and medium sized businesses will also benefit. Today we offer a €110 million package for them. It will help in particular those areas most affected by the conflict." 
"That is our support. But it must be accompanied by one thing: reform. Economic reform, political reform.
That is what the government was elected for. It has already achieved much, in a very short period of time.
...
Such initiatives are a promising start. But they are only a start; you must pursue and implement them. ...
Reform must continue. It must be credible. It must be swift. It must be sustained.
You keep reforming, and we will keep supporting. That is the contract we are making with you.
We have a contract: we are not lecturing, we are not imposing. It is a contract, a virtuous partnership."
"This is not about imposing: it is about empowering. Because these are not reforms for the benefit of your creditors or your international partners; but for your citizens.
Those people have lived for too long in a country of transition: enduring decades of missed opportunities. They aspire and long to live in a modern, European country, in a stable economy, in a sound and fair, corruption-free political system. That is what they have protested for, that is what they have voted for, that is the government they have elected."
"For the people in eastern Ukraine. They are Ukrainian citizens. They suffer terribly.... the only solution to this crisis is a political one. Reform is the only way to restore stability, to restore economic opportunity, to heal the wounds of a country in conflict. "
"For those in Ukraine who call for closer ties with the EU, reform will make that process easier."
"Ukraine is a European country, Ukraine is a European state, Ukraine is a great European nation."
"Third, for those who were waving the EU flag on the Maidan. ... They were protesting not because they sought the intervention or interference of the EU. But because they saw the European values, and aspired to them. The values and virtues of dialogue and diplomacy; solutions that are peaceful and political; respect of human dignity, freedom, democracy, human rights and the rule of law.
The rule of law inside the country, and the rule of international law that has been harmed so deeply in recent times.
That is what reform can bring them. "
"After the Iron Curtain fell, we saw many countries reforming towards the EU: restoring European unity, reconciling European history and European geography, releasing millions from tyranny into freedom. Today, those countries are open economies within our single market, equal partners in a union of free and fair nations.
This is a miracle of history.
The people on the Maidan, the people of Ukraine, have seen this path that others followed. They have seen the freedoms that others enjoy. They want to enjoy them too, and they are rightly hoping that.
I want that reform to happen. And I want to support it. But ultimately, these choices lie not with the EU, but with Ukraine: with its people, its political leadership, its institutions.
We will provide the means, and you provide the will.
Long live the EU, and long live a free and independent great Ukrainian nation."


Міжнародна конференція з підтримки України: ЄС оголошує про надання 110 млн. євро для розвитку малого та середнього бізнесу і підприємництва в Україні


Міжнародна конференція з підтримки України: ЄС оголошує про надання 110 млн. євро для розвитку малого та середнього бізнесу і підприємництва в Україні

Європейська Комісія ухвалила Спеціальний захід для розвитку і зближення приватного сектору із бюджетом у 70 млн. євро. Він є частиною пакету підтримки України із бюджетом в 11 млрд. євро. Цей захід є відповіддю на нагальну потребу підтримати відновлення та економічний розвиток України. Він, зокрема, допоможе малим і середнім підприємствам по всій Україні, підвищуючи зайнятість і активізуючи економічне зростання. Його буде доповнено кредитно-гарантійним механізмом із бюджетом у 40 млн. євро; він покликаний полегшити доступ українського бізнесу до фінансування.
За словами Європейського Комісара з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоганнеса Гана, розвиток малих і середніх підприємтсв «повинен відігравати надважливу роль у активізації економічного зростання і підвищенні зайнятості». «Підтримуючи і створюючи сприятливі умови для інвестицій, – продовжує Ган, – надаючи послуги для розвитку бізнесу на регіональному рівні та усуваючи перепони на шляху розвитку малих і середніх підприємтсв – зокрема, тих, що стосуються доступу до фінансування, – ЄС робить свій внесок у відновлення економіки, особливо у регіонах, які найбільше відчули на собі потребу інтегрувати внутрішньо переміщених осіб».
Заохочення інновацій та диверсифікації приватного сектору і сприяння розвитку малого і середнього бізнесу є наріжним каменем розвитку України; такі дії зміцнюють можливості, які постають з Угоди про асоціацію, підписаної у 2014 році, та із впровадження глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі, яке розпочнеться від січня 2016 року. Центри з підтримки бізнесу, що будуть створені у рамках нових заходів, також допоможуть підприємцям адаптуватися до нових можливостей і проблем у рамках глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі.
У центрі уваги цих заходів будуть насамперед регіони, які найбільше постраждали від війни.
Контекст 
Із загального пакету підтримки України (11 млрд. євро), про який було оголошено у 2014 році, Єврокомісією, Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції і розвитку вже було мобілізовано 6 млрд. євро у формі грантів і кредитів. 
Спеціальний захід для розвитку і зближення приватного сектору складається з двох дій:
1. Підтримка України з боку ЄС для відновлення економіки (55 млн. євро + 40 млн. євро через програму Інвестиційного інструменту сусідства)
У рамках цієї дії надається підтримка національній, регіональній та місцевій владі, а також іншим зацікавленим сторонам задля розвитку та впровадження ефективних політик економічного розвитку, включаючи тих, які стосуються малого і середнього бізнесу. Одним із компонентів цієї дії буде створення Центрів із підтримки бізнесу, що управлятимуться Європейським банком реконструкції та розвитку. Їхньою метою буде розвиток регіональних можливостей та тренування підприємницьких навичок у щонайменше 15 регіонах України; це відбуватиметься у партнерстві з місцевими бізнесовими асоціаціями, банками та представниками місцевої та/або регіональної влади. Особливий наголос робитиметься на районах, уражених війною, задля стимулювання відновлення. Інший компонент (40 млн. євро) надійде через програму Інвестиційного інструменту сусідства для впровадження проекту доступу малих і середніх підприємств до фінансування. Ця дія також сприятиме участі України у програмі «Horizon 2020».

2. Інструмент технічної співпраці (15 млн. євро)
Загальна мета Інструменту – це ефективне підвищення спроможності державної влади України розробляти і впроваджувати ключові реформи, що випливають з Угоди про асоціацію, включаючи спроможність проводити зближення правових норм. Пріоритетними сферами для цієї дії є, зокрема, реформи урядування, економічне урядування і торговельні реформи, включаючи статистику, технічні бар'єри для торгівлі та фінансові послуги, а також транспорт і енергетика. Програма впроваджуватиметься переважно за допомогою технічної підтримки і надання грантів.
Більше інформації: 

Веб-сайт Йоганнеса Гана
Веб-сайт Генерального директорату Європейської Комісії із сусідства і перемовин про вступ
Веб-сайт Представництва Європейського Союзу в Україні

Підтримка України з боку Європейської Комісії (Повідомлення від 5 березня 2014 року):
МЕМО/14/159: підтримка України з боку Європейської Комісії
Brussels/Kyiv, 28 April 2015

International Conference on Support for Ukraine: EU announces €110 million benefitting SMEs and entrepreneurship in Ukraine

As part of the EU's €11 billion package supporting Ukraine, the European Commission has adopted a Special Measure for Private Sector Development and Approximation worth €70 million. This measure is a response to the urgent need to support the recovery and economic development in Ukraine. It will notably help SMEs across the regions of Ukraine, boosting jobs and growth. It will be complemented by a €40 million loan guarantee facility which will also ease access to finance for Ukrainian businesses.
European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Commissioner, Johannes Hahn, said: "The development of small and medium enterprises (SME) has a crucial role to play in creating growth and job opportunities. By supporting an enabling environment to invest, by providing business development services at regional level and by addressing some of the obstacles to SME development such as access to finance, the EU is contributing to economic recovery, in particular in the regions most affected by the need to integrate internally displaced persons".
Encouraging innovation and diversification in the private sector and promoting SMEs is a cornerstone for Ukrainian development and enhances the opportunities deriving from the Association Agreement signed in 2014 and the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) starting from January 2016. The Business support centres set up under this new measure will also help entrepreneurs adapt to the new opportunities and challenges under the DCFTA.
These measures will be focussed in particular on the regions that have been most affected by the conflict.
Background
Of an €11 billion package to support Ukraine announced in 2014, around € 6 billion has already been mobilised in grants and loans from the European Commission, EIB and EBRD.
The 2015 Special Measure for Private sector Development and Approximation includes two actions:
1. EU Support to Ukraine to re-launch the Economy -EU SURE (€55 million + €40 million through the Neighbourhood Investment Facility Programme)
The action supports national, regional and local authorities and other stakeholders to develop and implement effective economic development policies, including SMEs policy. One component will be the setting up of Business Support Centres to cover 15 regions, managed by the EBRD for the development of regional capacities and training in entrepreneurial skills in at least 15 regions of Ukraine, in association with local business associations, banks and local/regional authorities; particular emphasis will be put on the areas affected by the conflict to contribute to the recovery. Another component (€40 million) will be channelled through the Neighbourhood Investment Facility (NIF) Programme for a project on access to finance for SMEs. This action will also facilitate Ukraine's participation in Horizon 2020.
2. Technical Cooperation Facility (€15 million)
The overall objective is to effectively raise Ukrainian public authorities' capacities in designing and implementing key reforms stemming from the Association Agreement, including the capacity to carry out legal approximation. Main priority areas of this action are governance reforms, economic governance and trade reforms, including statistics, technical barriers to trade and financial services, transport and energy. The programme will be implemented mainly through technical assistance and grants.
For more information:
Website of the Commissioner Hahn:
Website of DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations: http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
Delegation of the European Union to Ukraine:
European Commission's support to Ukraine (Announcement of 5 March 2014):

Конференція з реформ: ЄС оголошує про надання 110 млн. євро для розвитку підприємництва в УкраїніБрюссель/Київ, 28 квітняКонференція з реформ: ЄС оголошує про надання 110 млн. євро для розвитку підприємництва в Україні

Європейська Комісія ухвалила Спеціальний захід для розвитку і зближення приватного сектору із бюджетом у 70 млн. євро. Цей захід є відповіддю на нагальну потребу підтримати відновлення та економічний розвиток України. Він, зокрема, допоможе малим і середнім підприємствам по всій Україні, підвищуючи зайнятість і активізуючи економічне зростання. Його буде доповнено кредитно-гарантійним механізмом із бюджетом у 40 млн. євро; він покликаний полегшити доступ українського бізнесу до фінансування.
За словами Європейського Комісара з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоганнеса Гана, розвиток малих і середніх підприємтсв «повинен відігравати надважливу роль у активізації економічного зростання і підвищенні зайнятості». «Підтримуючи і створюючи сприятливі умови для інвестицій, – продовжує Ган, – надаючи послуги для розвитку бізнесу на регіональному рівні та усуваючи перепони на шляху розвитку малих і середніх підприємтсв – зокрема, тих, що стосуються доступу до фінансування, – ЄС робить свій внесок у відновлення економіки, особливо у регіонах, які найбільше відчули на собі потребу інтегрувати внутрішньо переміщених осіб».
Заохочення інновацій та диверсифікації приватного сектору і сприяння розвитку малого і середнього бізнесу є наріжним каменем розвитку України; такі дії зміцнюють можливості, які постають з Угоди про асоціацію, підписаної у 2014 році, та із впровадження глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі, яке розпочнеться від січня 2016 року. Центри з підтримки бізнесу, що будуть створені у рамках нових заходів, також допоможуть підприємцям адаптуватися до нових можливостей і проблем у рамках глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі.
У центрі уваги цих заходів будуть насамперед регіони, які найбільше постраждали від війни.
Контекст
Спеціальний захід для розвитку і зближення приватного сектору складається з двох дій:
1. Підтримка України з боку ЄС для відновлення економіки (55 млн. євро + 40 млн. євро через програму Інвестиційного інструменту сусідства)
У рамках цієї дії надається підтримка національній, регіональній та місцевій владі, а також іншим зацікавленим сторонам задля розвитку та впровадження ефективних політик економічного розвитку, включаючи тих, які стосуються малого і середнього бізнесу. Одним із компонентів цієї дії буде створення Центрів із підтримки бізнесу, що управлятимуться Європейським банком реконструкції та розвитку. Їхньою метою буде розвиток регіональних можливостей та тренування підприємницьких навичок у щонайменше 15 регіонах України; це відбуватиметься у партнерстві з місцевими бізнесовими асоціаціями, банками та представниками місцевої та/або регіональної влади. Особливий наголос робитиметься на районах, уражених війною, задля стимулювання відновлення. Інший компонент (40 млн. євро) надійде через програму Інвестиційного інструменту сусідства для впровадження проекту доступу малих і середніх підприємств до фінансування. Ця дія також сприятиме участі України у програмі «Horizon 2020».
2. Інструмент технічної співпраці (15 млн. євро)
Загальна мета Інструменту – це ефективне підвищення спроможності державної влади України розробляти і впроваджувати ключові реформи, що випливають з Угоди про асоціацію, включаючи спроможність проводити зближення правових норм. Пріоритетними сферами для цієї дії є, зокрема, реформи урядування, економічне урядування і торговельні реформи, включаючи статистику, технічні бар'єри для торгівлі та фінансові послуги, а також транспорт і енергетика. Програма впроваджуватиметься переважно за допомогою технічної підтримки і надання грантів.
Більше інформації:
Веб-сайт Йоганнеса Гана
Веб-сайт Генерального директорату Європейської Комісії із сусідства і перемовин про вступ
Веб-сайт Представництва Європейського Союзу в Україні
Підтримка України з боку Європейської Комісії (Повідомлення від 5 березня 2014 року):
МЕМО/14/159: підтримка України з боку Європейської Комісії

Brussels/Kyiv, 28 April 2015

Ukraine Reform Conference: EU announces €110 million benefitting SMEs and entrepreneurship in Ukraine

The European Commission has adopted a Special Measure for Private Sector Development and Approximation worth €70 million. This measure is a response to the urgent need to support the recovery and economic development in Ukraine. It will notably help SMEs across the regions of Ukraine, boosting jobs and growth. It will be complemented by a €40 million loan guarantee facility which will also ease access to finance for Ukrainian businesses.
European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Commissioner, Johannes Hahn, said: "The development of small and medium enterprises (SME) has a crucial role to play in creating growth and job opportunities. By supporting an enabling environment to invest, by providing business development services at regional level and by addressing some of the obstacles to SME development such as access to finance, the EU is contributing to economic recovery, in particular in the regions most affected by the need to integrate internally displaced persons".
Encouraging innovation and diversification in the private sector and promoting SMEs is a cornerstone for Ukrainian development and enhances the opportunities deriving from the Association Agreement signed in 2014 and the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) starting from January 2016. The Business support centres set up under this new measure will also help entrepreneurs adapt to the new opportunities and challenges under the DCFTA.
These measures will be focussed in particular on the regions that have been most affected by the conflict.
Background
The 2015 Special Measure for Private sector Development and Approximation includes two actions:
1. EU Support to Ukraine to re-launch the Economy -EU SURE (€55 million + €40 million through the Neighbourhood Investment Facility Programme)
The action supports national, regional and local authorities and other stakeholders to develop and implement effective economic development policies, including SMEs policy. One component will be the setting up of Business Support Centres to cover 15 regions, managed by the EBRD for the development of regional capacities and training in entrepreneurial skills in at least 15 regions of Ukraine, in association with local business associations, banks and local/regional authorities; particular emphasis will be put on the areas affected by the conflict to contribute to the recovery. Another component (€40 million) will be channelled through the Neighbourhood Investment Facility (NIF) Programme for a project on access to finance for SMEs. This action will also facilitate Ukraine's participation in Horizon 2020.
2. Technical Cooperation Facility (€15 million)
The overall objective is to effectively raise Ukrainian public authorities' capacities in designing and implementing key reforms stemming from the Association Agreement, including the capacity to carry out legal approximation. Main priority areas of this action are governance reforms, economic governance and trade reforms, including statistics, technical barriers to trade and financial services, transport and energy. The programme will be implemented mainly through technical assistance and grants.
For more information:
Website of the Commissioner Hahn:
Website of DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations: http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
Delegation of the European Union to Ukraine:
European Commission's support to Ukraine (Announcement of 5 March 2014):


27.04.15

Саміт Україна-ЄС: Євросоюз збільшує свій внесок у ядерну безпеку Чорнобиля, надаючи 70 млн. євро

Саміт Україна-ЄС: Євросоюз збільшує свій внесок у ядерну безпеку Чорнобиля, надаючи 70 млн. євро

Сьогодні Європейська Комісія збільшить свій внесок на 70 млн. євро для гарантування повного відновлення безпечного середовища на Чорнобильському об'єкті.
За словами Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера, ЄС вже надає безпрецедентну фінансову підтримку Україні. «Сьогодні ми продовжимо йти цим шляхом, – переконує Юнкер. – Сьогодні ми пообіцяли надати додаткові 70 млн. євро для забезпечення повного повернення до безпечного навколишнього середовища на місці руйнівної аварії у Чорнобилі. Наші дії говорять голосніше за наші слова. Євросоюз допомагає зробити Чорнобиль безпечнішим».
Фінансова допомога у 70 млн. євро, про яку було оголошено під час саміту між Україною та ЄС, додається до близько 360 млн. євро. Ці кошти вже були надані на завершення низки проектів – зокрема, на спорудження нового безпечного конфайнменту (саркофагу), що будується для того, аби огородити чинний саркофаг і 4-й ядерний реактор, що було зруйновано під час аварії, яка сталася 1986 року.
Мета нового саркофагу – захищати довкілля від викидів радіації; також він покликаний надати інфраструктуру для підтримки реконструкції чинного саркофагу, решток реактору, а також здійснення операцій з переробки відходів.
Зведення нового безпечного конфайнменту розпочалося у 2010 році французьким консорціумом NOVARKA. Наразі роботи просуваються до стадії завершення. Очікується, що роботи над ректором завершаться до середини 2017 року; загальні витрати становитимуть приблизно 1,5 млрд. євро.
Оголошення про виділення коштів було зроблено перед донорською конференцією, що покликана заповнити чинну фінансову прогалину у 615 млн. євро для завершення Плану зведення укриття – всеохопної програми з нового саркофагу. Конференція відбудеться 29 квітня у Лондоні; її організаторами є чинний голова Великої сімки (G-7), Німеччина, і Європейський банк реконструкції і розвитку, які розпоряджаються міжнародними коштами.
Разом із внеском Європейської Комісії, 420 млн. євро було також надано країнами-членами ЄС; очікується, що під час конференції вони збільшать свою допомогу. ЄБРР надасть додаткові 350 млн. євро, про що буде оголошено під час майбутньої конференції. Іншими головними донорами також є: США, Росія, Японія, Канада і Китай.
Проект нового безпечного конфайнменту (саркофагу)
Новий конфайнмент (саркофаг) гарантує екологічно безпечні умови на об'єкті. Із терміном експлуатації щонайменше 100 років, він створить часові проміжки для розвитку і впровадження заходів зі зниження ризиків задля майбутнього поводження зі зруйнованим реактором. Новий саркофаг наразі зводиться на об'єкті; згодом він огородить саркофаг, що накриває зруйнований 4-й ядерний реактор.
Укриття, побудоване у 1986 році, не було покликано остаточно розв'язати проблему. Тому у 1997 році – за відчутної підтримки Європейської Комісії – група міжнародних експертів з ЄС, США, Японії та України завершили розробку програми з багатопрофільного управління будівництвом – План зведення укриття.
У 1997 році країни Великої сімки (G-7), Єврокомісія та інші донори попросили ЄБРР створити Чорнобильський фонд «Укриття» задля впровадження Плану зведення укриття. До 2007 року, за плином 10 років від часу погодження Плану, було завершено низку основних дій, що, своєю чергою, проклало шлях для початку будівництва нового саркофагу.
Роблячи Чорнобиль знову безпечним
Загалом, на даний момент Єврокомісія зобов'язалася надати понад 600 млн. євро на проекти, пов'язані із Чорнобилем. Йдеться, зокрема, про таке:

 • Промислові проекти: 480 млн. євро. 400 млн. євро з них надійшли через міжнародні фонди; 80 млн. євро – було освоєно Європейською Комісією;
 • Підтримка на виробництво електроенергії: близько 65 млн. євро;
 • Соціальні проекти: близько 15 млн. євро;
 • Дослідницькі проекти: близько 100 млн. євро.

Детальніша інформація:
Співпраця з ядерної безпеки у країнах з-поза меж Євросоюзу
Інформація щодо донорської конференції

EU-Ukraine Summit: EU steps up its contribution to nuclear safety in Chernobyl with €70 million


Today, the European Commission will step up its contribution with €70 million to ensure the complete return to a safe environment at the Chernobyl site (Ukraine).
European Commission President Jean-Claude Juncker said: "The European Union already provides unprecedented financial support to Ukraine and today we continue along this path. Today we have pledged another €70 million to ensure a complete return to a safe environment at the site of the devastating accident at Chernobyl. Our actions speak louder than our words. The EU is helping to make Chernobyl safe again."
The €70 million pledge, announced at the EU-Ukraine Summit, amounts to some €360 million provided already for the completion of a number of projects, including the New Safe Confinement being built to enclose the existing 'sarcophagus' and reactor 4 destroyed during the 1986 accident.
The aim of the New Safe Confinement is to protect the environment from radiation releases and provide the infrastructure to support deconstruction of the 'sarcophagus', remains of the reactor and nuclear waste management operations.
Construction of the new safe confinement started in 2010 by the French-led NOVARKA consortium and is at an advanced stage of completion. It is expected to be slid over the reactor by mid-2017 with a total cost of some €1.5 billion.
The announcement comes ahead of a pledging conference to close the current funding gap of €615 million to complete the Shelter Implementation Plan – the umbrella programme of the New Safe Confinement. The conference will take place on 29 April in London and is organised by the current G-7 Presidency (Germany) and the European Bank for Reconstruction and Development (ERBD), which manages the international funds.
On top of the European Commission's contribution, EU Member States have provided around €420 million so far and they are also expected to further strengthen their support at the Conference. The EBRD will contribute an additional €350 million which will be announced at the upcoming conference. Other major donors include non-EU countries such as the United States, Russia, Japan, Canada and China.
The New Safe Confinement project
The New Safe Confinement will bring the site into an environmentally safe condition. With a lifespan of a minimum of 100 years it creates the timeframe to develop and implement mitigating strategies for the future treatment of the damaged reactor. The New Safe Confinement is being constructed on site and will later be slid over the sarcophagus which shelters the destroyed unit 4.
The Shelter built in 1986 was not intended as a permanent solution and in 1997 - with the strong support of the European Commission - a group of international experts from the EU, USA, Japan and Ukraine finalised a multidisciplinary construction management programme known as the Shelter Implementation Plan (SIP).
In 1997, the G-7, the Commission and other donors requested the EBRD to set up the Chernobyl Shelter Fund for the implementation of the SIP. By 2007, 10 years after the agreement on the SIP, a number of main actions had been completed which paved the way for starting the construction of a New Safe Confinement.
Making Chernobyl safe again
In total, the European Commission has committed more than €600 million so far to Chernobyl projects, including the following:
 • Industrial projects: €480 million –of which €400 million was channelled through the international funds, and €80 million was implemented directly by the European Commission
 • Power generation support: some €65 million
 • Social projects: some €15 million
 • Research projects: some €100 million

For more information:
Nuclear Safety Cooperation in third countries:
Information about the pledging conference:

Спільна заява за результатами 17-го cаміту між Україною і Європейським Союзом
Спільна заява за результатами 17-го cаміту між Україною і Європейським Союзом

1. 27 квітня у Києві відбувся 17-ий саміт між Україною і ЄС. Європейський Союз представляв Президент Європейської Ради Дональд Туск і Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Президент Петро Порошенко представляв Україну. Це був перший саміт, що проходив у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементація якої стане визначальним кроком у процесі поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом на основі шани спільних цінностей та їх ефективного поширення.

2. Лідери привітали проведення вільних та справедливих президентських і парламентських виборів в Україні у 2014 році, під час яких український народ скористався своїм правом обирати власне майбутнє і які ознаменували собою важливий крок у прагненнях України консолідувати свій демократичний розвиток відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Лідери відзначили безпрецедентну громадську підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом, а також її демократичних прагнень. Вони згадали трагічні події початку 2014 року та віддали належне тим, хто віддав своє життя. Вони вкотре підтвердили спільну мету побудувати демократичну, стабільну та заможну країну із гарантією захисту прав людини та засадничих свобод для усіх її громадян; лідери підтвердили відданість України ідеї розбудови глибокої та стійкої демократії й ринкової економіки. Вони визнали європейські прагнення України і привітали її європейський вибір, як визначено в Угоді про асоціацію.
3. Лідери привітали підписання і початок тимчасового застосування відповідних частин Угоди про асоціацію та прогрес у підготовці до тимчасового застосування глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) від 1 січня 2016 року. Вони підкреслили важливість якнайшвидшої ратифікації Угоди про асоціацію крїнами-членами ЄС відповідно до їхніх внутрішніх процедур. Активізація процесу реформ матиме вирішальне значення з огляду на політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з Євросоюзом.
4. Лідери привітали рішучу відданість амбітному процесу реформ, визначених в українській «Стратегії – 2020», Програмі уряду та Коаліційній угоді. Вони також привітали підтримку Євросоюзом України в її зусиллях, спрямованих на започаткування цього оновленого процесу реформ, а також створення Групи підтримки України в ЄС та Консультаційної місії ЄС для сприяння реформі сектору цивільної безпеки в Україні. У цьому контексті лідери привітали оновлення Порядку денного асоціації як важливого спільно узгодженого інструменту для сприяння імплементації та моніторингу Угоди про асоціацію.
5. Вони привітали перші кроки з проведення реформ, що їх здійснила Україна у ключових сферах; йдеться, зокрема, про конституційну реформу, децентралізацію, боротьбу з корупцією, реформу системи судочинства, реструктуризацію енергетичного сектору та поліпшення бізнесового клімату. Лідери наголосили, що впровадження цих реформ буде надважливим, воно має швидко досягти подальших конкретних результатів. Зокрема, вони привітали:


 • започаткування роботи Конституційної комісії;
 • прогрес у процесі децентралізації (ухвалення законів про добровільне об'єднання територіальних громад та про співпрацю територіальних громад, внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів);
 • внесення змін до законодавства про суспільне мовлення;
 • ухвалення пакету антикорупційного законодавства, включаючи державну Антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки, а також законодавства про прокуратуру, систему судочинства та статус суддів;
 • призначення Директора Національного антикорупційного бюро;
 • внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів про державну службу, зокрема на рівні органів місцевого самоврядування;
 • ухвалення Закону про Рахункову палату України, законодавства про державну допомогу, внесення змін до законодавства про державні закупівлі, підвищення прозорості у діяльності підприємств, що перебувають у державній власності;
 • чинну реформу тарифів та цін на енергоносії, ухвалення нового законодавства про ринок газу відповідно до зобов'язань у рамках Енергетичного співтовариства, внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту про національних регуляторів ринку газу та електроенергії;
 • прогрес у скороченні кількості регуляторних та ліцензійних вимог з метою спрощення ведення підприємницької діяльності.
 • завершення впровадження всеосяжної конституційної реформи з метою створення передумов для поглибленої реформи судочинства, децентралізації та ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
 • вчасне завершення реформи нормативно-правової бази напередодні виборів до органів місцевого самоврядування;
 • боротьба проти корупції та запобігання їй за допомогою відповідних інституцій і незалежних розслідувань, а також за допомогою створення Національного центру запобігання корупції;
 • підвищення рівня прозорості, відповідальності та незалежності системи судочинства;
 • професіоналізація та деполітизація системи державної служби, включаючи органи місцевого самоврядування;
 • реструктуризація енергетичного сектору згідно з вимогами Третього енергетичного пакету, зокрема розділення функцій НАК «Нафтогаз України», посилення уваги до проблем енергоефективності;
 • реформа сектору цивільної безпеки;
 • модернізація системи управління державними фінансами за допомогою введення прозорішої системи державних закупівель, покращеного фіскального менеджменту та посиленого зовнішнього аудиту.


6. Лідери погодилися з необхідністю подальшого прискорення реформ, які стосуються ключових системних питань, зокрема таких:

7. У цьому контексті лідери привітали організацію Києвом Міжнародної конференції з підтримки України наступного дня після Саміту; це дозволить Україні донести до відома широкої світової громадськості прогрес у реалізації реформ та обговорити з міжнародною спільнотою наступні кроки у процесі здійснення реформ та необхідні заходи з їх підтримки.
8. Лідери привітали зобов'язання Європейського Союзу та європейських фінансових інституцій, представлені у березні 2014 року, щодо надання Києву фінансової підтримки у розмірі 11 млрд. євро з метою підтримки політичної, економічної та фінансової стабілізації в Україні. Наразі вже було виділено 6 млрд. євро у формі кредитів і грантів, включаючи нещодавно погоджену додаткову третю програму макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,8 млрд. євро та перерахування минулого тижня останнього траншу у розмірі 250 млн. євро в рамках попередньої програми макрофінансової допомоги. Лідери домовилися щодо якнайшвидшого укладення Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди щодо третьої програми макрофінансової допомоги; це уможливить надання Україні першого траншу, ймовірно, вже до середини 2015 року.
9. Лідери вкотре рішуче засудили очевидне порушення суверенітету і територіальної цілісності України актами агресії з боку російських збройних сил, починаючи від березня 2014 року. Ці дії є прямим порушенням Статуту ООН і Гельсінського заключного акта, а також конкретних зобов'язань Росії шанувати суверенітет і територіальну цілісність України у рамках Будапештського меморандуму від 1994 року та двостороннього Договору про дружбу, співробітництво і партнерство від 1997 року.
10. Лідери вкотре рішуче засудили незаконну анексію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та Севастополя, яку вони не визнаватимуть. Зіштовхнувшись із порушенням суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України та міжнародного права, вони підтвердили свою рішучість у повному обсязі проводити політику невизнання, включаючи за допомогою обмежувальних заходів; лідери закликали країни-члени ООН шанувати Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй № 68/262 від 27 березня 2014 року. Вони підтвердили свою глибоку стурбованість з приводу безперервного нарощування військової присутності й погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові, включаючи придушення свободи слова та переслідування осіб, які належать до меншин, зокрема кримських татар. Вони закликають до надання повного, вільного і безперешкодного доступу до Автономної Республіки Крим та Севастополя міжнародних захисників прав людини.
11. Євросоюз, зі своєї сторони, підтвердив зобов'язання рішуче підтримувати єдність, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Лідери наголосили на своїй рішучій підтримці зусиль, спрямованих на деескалацію та політичне врегулювання, яке ґрунтується на шані незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема у рамках Нормандського формату. Вони висловили свою повну підтримку Мінським домовленостям, включаючи Комплекс заходів від 12 лютого 2015 року, підтриманий Резолюцією Ради Безпеки ООН № 2202 від 17 лютого 2015 року.
12. Лідери закликали всі сторони швидко та у повному обсязі імплементувати Мінські домовленості й виконувати свої зобов'язання, підкресливши у зв'язку із цим відповідальність російської влади. Вони закликали до негайного звільнення всіх заручників та осіб, які незаконно утримуються, включаючи Надію Савченко. У цьому контексті вони висловили свою повну підтримку Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, а також зусиллям Спеціального представника чинного голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі. Лідери закликали всі сторони співпрацювати з органами міжнародного розслідування та кримінально-процесуальних заходів з метою притягнення до відповідальності тих, хто причетний до катастрофи літака рейсу MH17.
13. Лідери взяли до відома Висновки Європейської Ради від 19 березня 2015 року щодо обмежувальних заходів ЄС проти Російської Федерації.
14. Лідери наголосили на необхідності протидіяти чинній дезінформаційній кампанії Росії та погодилися щодо потреби посилити свої відповідні стратегічні комунікаційні зусилля.
15. Лідери висловили жаль з приводу масштабної гуманітарної кризи. Україна подякувала ЄС та його країнам-членам за значний обсяг наданої гуманітарної допомоги. Лідери домовилися активізувати свої зусилля з надання допомоги для задоволення потреб населення, постраждалого внаслідок конфлікту, незалежно від місця їхнього перебування, а також обговорили перспективи активнішого використання ресурсів, що надаються міжнародним співтовариством. Вони домовилися про необхідність надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам у коротко- і довгостроковій перспективах, а також про вдосконалення механізму координації й усунення наявних правових та адміністративних перешкод для безперешкодного надання міжнародної гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.
16. Лідери привітали прогрес у тристоронніх консультаціях між Україною, Євросоюзом і Російською Федерацією щодо постачання газу з Росії в Україну з метою підвищення безпеки газопостачань для України та її громадян, а також забезпечення стабільного, достатнього й безперебійного транзиту газу до ЄС. Підкресливши важливість міцнішого енергетичного партнерства між Україною та ЄС, включаючи сферу безпеки атомної енергетики, враховуючи міжнародні зобов'язання, лідери висловили готовність продовжувати співпрацю між Києвом і Брюсселем у сфері невідкладного реформування енергетичного сектору України, спільної модернізації та експлуатації української газотранспортної системи та підземних газових сховищ, забезпечення газопостачань з Європи в Україну, а також особливо привітали ухвалення нового Закону про ринок природного газу. Вони погодилися надалі співпрацювати з метою сприяння інтеграції ринків, зокрема за допомогою розвитку інтерконекторів й укладення стандартних угод про поєднання газотранспортних систем між операторами газотранспортної системи України і сусідніх країн-членів ЄС.
17. Лідери очікують на початок тимчасового застосування положень щодо ГВЗВТ між Україною та ЄС від 1 січня 2016 року, а також на позитивний вплив від її імплементації. Вони також наголосили на важливості продовження тристоронніх консультацій щодо впровадження ГВЗВТ між Україною та ЄС у конструктивному дусі, використовуючи наявні для договірних сторін гнучкості угоди.
18. Лідери підтвердили свою відданість наміру досягти спільної мети безвізових поїздок за умови виконання визначених у Плані дій з візової лібералізації для України передумов для добре контрольованого та безпечного пересування осіб. Вони привітали досягнутий Україною прогрес, наголошуючи на потребі повного й ефективного виконання усіх критеріїв та підкреслюючи у зв'язку з цим важливість очікуваного оприлюднення до саміту у Ризі наступної доповіді про прогрес у виконанні Плану дій з візової лібералізації.
19. Лідери привітали поглиблення співпраці між Україною і Євросоюзом, особливо що стосується проведенням першого засідання Ради асоціації, яка визначила інституційні рамки посиленої співпраці, та підписанням угоди, що тісно пов'язує Україну з програмою ЄС Horizon 2020. Лідери позитивно оцінили поглиблення міжлюдських контактів, зокрема за допомогою участі України в програмі Erasmus+, яка підтримує мобільність студентів, академічну співпрацю та молодіжні обміни. Окрім того, вони привітали прагнення обох сторін до асоційованої участі України в програмі ЄС Creative Europe, Програмі Євратому з досліджень та навчання (2014-2018 роки) та Програмі ЄС з підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств (COSME 2014-2020 роки). Лідери підтвердили важливість укладання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, як це зазначено в Угоді про асоціацію, у найближчий можливий день у 2015 році.
20. Лідери обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних питань, особливо у світлі очікуваного саміту Східного партнерства у Ризі та перегляду Європейської політики сусідства. Вони відзначили важливість відновлення конструктивного залучення до мирного врегулювання придністровського конфлікту, шануючи переговори у форматі «5+2» у належний спосіб. Лідери привітали роль Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні у розвитку системи управління кордоном та реформуванні прикордонних і митних служб України, вітаючи подовження мандату Місії на наступний дворічний період до грудня 2017 року. Вони також висловили задоволення зростанням кількості приєднань України до заяв ЄС у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, а також участю Києва у 2014 році у військово-морській операції під проводом ЄС (EUNAVFOR – Сомалі «Аталанта») та бойових тактичних групах Євросоюзу. Лідери привітали започаткування переговорів щодо укладання Адміністративної угоди між Міністерством оборони України та Європейською оборонною агенцією.Заява Федеріки Моґеріні після телефонної розмови з Павлом Клімкіним


Заява Федеріки Моґеріні після телефонної розмови з Павлом Клімкіним

Заява Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Моґеріні після телефонної розмови з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним:
«Учора, напередодні саміту між Європейським Союзом і Україною, який має відбутися сьогодні у Києві, я розмовляла з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Ми обговорили питання порядку денного, включаючи чинний процес реформ та ситуацію на сході України.
Я принесла свої найщиріші вибачення Клімкіну через те, що не зможу приєднатися до Президента Європейської Ради Дональда Туска і Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера під час саміту, оскільки маю зобов'язання перед Генеральним секретарем ООН Пан Ґі Муном після спеціальної зустрічі Європейської Ради, яка відбулася 23 квітня.
Я вкотре наголошує на своїй твердій відданості питанню продовження тісної роботи з Україною заради її стабільності і процвітання».

Statement by Federica Mogherini following her call with Pavlo Klimkin

Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini following her call with Foreign Minister of Ukraine, Pavlo Klimkin:
"I spoke today to Foreign Minister of Ukraine Pavlo Klimkin ahead of tomorrow's summit between the European Union and Ukraine in Kyiv.
We discussed the issues on the agenda, including the ongoing reform process as well as the situation in eastern Ukraine.
I expressed my most sincere apologies to the Minister for not being able to join President of the European Council Donald Tusk and President of the European Commission Jean-Claude Juncker at the summit, due to a commitment with UN Secretary General Ban Ki-moon following the Special European Council of 23 April.
I stressed my strong commitment to continue working closely with Ukraine for the stability and prosperity of the country."


25.04.15

Саміт між ЄС і Україною

Саміт між ЄС і Україною

Понеділок, 27 квітня, Київ

У понеділок, 27 квітня 2015 року, у Києві відбудеться 17-й саміт між Євросоюзом і Україною. Це буде перший саміт, що проходитиме у контексті нової Угоди про асоціацію, що була підписана у червні минулого року.
Європейський Союз представлятимуть Президент Європейської Ради Дональд Туск і Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Також у саміті братимуть участь Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віце-президент Європейської Комісії Федеріка Моґеріні та Європейський Комісар з Європейської політики сусідства і перемовин про вступ Йоганнес Ган. Президент Петро Порошенко представлятиме Україну.
Саміт розпочнеться о 12:00 із зустрічі тет-а-тет між Туском, Юнкером і Порошенком у Будинку з химерами.
Після цього, о 13:00, у Будинку з химерами відбудеться робочий обід. Головною темою обіду буде виконання Мінських домовленостей та регіональні питання.
На 14:30 у будівлі президентської адміністрації запланована пленарна сесія. Вона стане приводом для обговорення двосторонніх питань, включаючи реформи і галузеву співпрацю. 
Прес-конференція відбудеться після закінчення зустрічі – приблизно о 16:00.

Останній саміт між Україною і Євросоюзом відбувся у Брюсселі 25 лютого 2013 року. Відтоді співпраця між Києвом і Брюсселем поглибилася на усіх рівнях. Зокрема, сторони зосередили свою увагу на підготовці до підписання і тимчасового застосування Угоди про асоціацію, стабілізації макроекономічної ситуації в Україні, впровадженні процесу амбітних реформ, вирішенні безпекової ситуації у східній Україні та дотримання Мінських угод. Євросоюз послідовно закликав до повної шани суверенітету і територіальної цілісності України.
Прийдешній саміт стане хорошою нагодою для того, аби надіслати міцний сигнал партнерства між Україною і ЄС. Євросоюз продовжить підтримувати Україну та допомагати їй у всіх її зусиллях. Під час зустрічі лідери підведуть підсумки того, де ми наразі знаходимося, зміцнять консолідацію чинної співпраці та погодять посилену підтримку у низці сфер. Після нещодавнього періоду великих рішень, реформ і нових угод, наголос робитиметься насамперед на впровадженні та консолідації. 

Під час саміту сторони, зокрема, обговорять такі питання:
Впровадження Угоди про асоціацію; політичні та економічні реформи в Україні, включаючи фінансову та іншу допомогу ЄС;
Війну у східній Україні та впровадження Мінських угод;
Регіональні питання та підготовку до прийдешнього саміту Східного партнерства у Ризі.

Після саміту відбудеться міжнародна конференція реформ для України.

Високоякісні фотографії та відео зустрічі президентів та візитів можна завантажити на сайті Newsroom: