21.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] День кар’єри ЄС в м. Острог, 24-25 травня 2021 року (онлайн)

Logo
День кар'єри ЄС в м. Острог, 24-25 травня 2021 року (онлайн)

English version is below:

День кар'єри ЄС в м. Острог, 24-25 травня 2021 року (онлайн)
Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Острог 24-25 травня 2021 року. Співорганізатором події є Національний університет «Острозька академія».
24 травня, 10:00
Відкриття «Дня кар'єри ЄС»
Панельна дискусія:
«Професійний розвиток та європейська інтеграція»
Модераторка: Оксана Балашова, викладачка НаУОА, координаторка ІЦ ЄС в м. Острог
Спікери:
 • Денис Черніков, менеджер проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні»
 • Руслана Каламаж, проректор НаУОА
 • Олексій Губанов, директор Волинської бізнес-школи НаУОА
 • Володимир Дзьобак, керівник Радивилівської меблевої фабрики, ГО «Центр дослідження і відродження Волині»
 • Ольга Стецюк, керівниця відділу проєктної та інвестиційної діяльності Острозької міської ради
 • Наталія  Малиновська, експертка з політики та керівниця проєктів Інституту «Республіка» та волонтерської ініціативи «Активна  громада»
 • Людмила Дуніна, директорка телеканалу Рівне1
Посилання на реєстрацію: https://tinyurl.com/dyskusia.
Лінк прямої трансляції: https://youtu.be/MKlRT3L8-SQ
Тренінги soft skills
 • 24 травня, 13:00, Тренінг № 1 «Емоційний інтелект для професійного зростання »
Тренерка: Дарина Самолюк, керівниця тренінг-центру в м. Луцьк, мотиваційна промовиця.
Посилання на реєстрацію: https://tinyurl.com/treningEQ
 • 25 травня, 09:00, Тренінг № 2 «Фінансова грамотність»
Тренерка: Олена Завадська, фінансова консультантка, організаторка тренінгів, підприємиця з досвідом створення бізнесу в ЄС
Посилання на реєстрацію: https://tinyurl.com/finansovaGram
 • 25 травня, 11:00, Тренінг № 3 «Як просувати свій бренд в соціальних мережах»
Тренери: Команда тренерів від Nestle Business Services Lviv
Посилання на реєстрацію: https://tinyurl.com/SupportBrand
День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.
Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників; тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.
За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Острог – Оксана Балашова (0971863847)
***
EU Career Day in Ostroh, 24-25 May 2021 (online)
EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Ostroh on 24-25 May 2021. The event is co-organised by the National University 'Ostroh Academy' (NaUOA).
24 May, 10:00
Opening of the EU Career Day
Panel Discussion "Professional Development and European Integration"
Moderator: Oksana Balashova, NaUOA lecturer, EU Information Centre Coordinator in Ostroh
Speakers:
 • Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded project "Information Support of EU Networks in Ukraine"
 • Ruslana Kalamazh, Vice-Rector of NaUOA
 • Oleksiy Gubanov, Director of the Volyn Business School of NaUOA
 • Volodymyr Dziobak, Head of Radyvyliv Furniture Factory, NGO "Center for Research and Revival of Volyn"
 • Olga Stetsiuk, Head of the Project and Investment Department of the Ostroh City Council
 • Natalia Malinovska, Policy Expert and Project Manager of the Respublika Institute and Active Community Initiative
 • Lyudmila Dunina, Director of Rivne1 TV channel
Soft skill trainings
 • May 24, 13:00, Training № 1 "Emotional intelligence for professional growth"
Trainer: Daryna Samolyuk, head of the training center in Lutsk, motivational speaker.
 • May 25, 09:00, Training № 2 "Financial Literacy"
Trainer: Olena Zavadska, financial consultant, training organizer, entrepreneur with experience in doing business in the EU
 • May 25, 11:00, Training № 3 "How to promote your brand on social networks"
Coaches: A team of coaches from Nestle Business Services Lviv
EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.
During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers from the future employees. Trainings will help the participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.
EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua (link is external).
Contact person: Oksana Balashova, (0971863847)
Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.