31.01.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Понад 8000 підприємців з усієї України отримали підтримку у COVID-19 Бізнес-клініках

Logo
Понад 8000 підприємців з усієї України отримали підтримку у COVID-19 Бізнес-клініках

English version is below

Впродовж лютого–грудня 2021 року понад 8000 малих і середніх підприємців (МСП) з усіх областей України отримали консалтингову підтримку в COVID-19 Бізнес-клініках в межах програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за спільного фінансування Європейського Союзу та Федерального уряду Німеччини.

«На початку коронакризи ніхто не мав уявлення, як підтримати приватний бізнес швидко і потужно. Однак з запуском програми разом з GIZ нам вдалося розробити потрібні бізнес-інструменти. Зокрема, відкрити COVID-19 Бізнес-клініки. Вони мали стати тимчасовим заходом, але криза продовжилася, а водночас інструмент виправдав себе. Я дуже вдячна організаціям підтримки бізнесу, які підключилися до ініціативи, набули тих знань і експертності, які й надалі дозволять їм надавати бізнес-послуги для МСП. Дуже важливо, щоб підприємці змогли розробити нові бізнес-моделі на цифрових засадах. Європейський Союз буде підтримувати МСП в Україні, щоб вони могли і надалі розвиватися, рости і ставати більш інноваційними та орієнтованими на експорт, мати доступ до нових ринків», – зауважила Клое Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні.

Офіси COVID-19 Бізнес-клінік працювали у Харкові, Дніпропетровську, Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Миколаєві та Чернігові. Завдяки онлайн формату, їхня діяльність охоплювала і сусідні області й, таким чином, усю Україну (карта офісів). Бюджет ініціативи склав приблизно 350 тисяч євро.

МСП з кількістю від 1 до 249 співробітників, що мали фокус на жіноче підприємництво й інновації та прагнули продавати продукцію на ринках країн Європейського Союзу та за його межами, взяли участь у програмі. Завдяки консультаціям, які надавалися бесплатно, МСП змогли підвищити свою конкурентоспроможність. Суть Клінік полягала у проведенні поточної бізнес-оцінки, після якої відбувалися менторські програми, тренінги, семінари, дорадчі ради, форуми, бізнес-бранчі. МСП отримали консультації від фахових експертів (індивідуальна швидка бізнес-діагностика до 30 хвилин, індивідуальна поглиблена консультація до 2 годин та групові консультації) та допомогу у заповненні конкурсних заявок на одержання COVID-19 Консалтингового Ваучера (10 повних днів експертної допомоги від міжнародної консалтингової компанії CIVITTA).

«Малі та середні підприємства представляють собою один із основних стовпів, на яких тримається економіка України. Ми маємо зазначити, що підприємці не залежать від робочих місць, які пропонує уряд, натомість вони створюють робочі місця для інших співгромадян і збільшують ВВП країни. Ідея бізнес-клінік полягала у наданні таким підприємцям нових знань щодо сучасних інструментів розвитку бізнесу. Я сподіваюся, це дасть поштовх для їхнього зростання та бізнес-успіху в майбутньому», – відзначив Армін Хофманн, програмний директор проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП».

Залученість підприємців розподілилася за офісами COVID-19 Бізнес-клінік у пропорції: Івано-Франківськ – 2 320 учасників, Миколаїв – 1 332, Дніпро – 1 253, Вінниця – 1 114, Харків – 815, Чернігів – 678, Львів – 501. Частка жінок склала 63%.

Найбільше до COVID-19 Бізнес-клінік зверталися підприємці з наступних областей: Львівської (883 особи), Вінницької (841), Дніпропетровської (757), Київської та Києва (746), Харківської (630), Миколаївської (435), Чернігівської (369).

За масштабами компаній: 1-4 співробітники – 31% підприємств, 5-9 співробітників – 19%, 10-19 співробітників – 14%, 20-49 співробітників – 13%, 50-249 співробітників – 18% та понад 250 співробітників – 6%.

За видом діяльності найчастіше (44%) зверталися компанії з сегменту оптової та роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу, транспорту, складських послуг, зв'язку, фінансів, страхування, нерухомості та бізнес-послуг (громадських, соціальних та персональних). Друге місце (27%) зайняли підприємства сільського господарства, мисливства, лісництва, рибальства й видобування. Третє місце (25%) – за освітянами та публічним сектором. Решта (всього 3%) – за іншими секторами. 

Усього COVID-19 Бізнес-клініки провели 150 заходів групового навчання. Найпопулярнішими серед них виявилися вебінари (56 заходів), тренінги (30), конференції і семінари (обидва по 11), решта розподілилася за форумами, воркшопами, круглими столами, тренерськими програмами, бізнес-сніданками і бранчами, дорадчими радами, менторством і відкритими дискусіями (усього 42).

Серед найактуальніших тем індивідуальних і групових консультацій для співробітників МСП в часи пандемії стали: маркетинг – 25%, експорт – 11%, заявки на програми підтримки бізнесу – 11%, фінанси – 9%, податкові консультації – 7%, юридичні консультації – 6%, бізнес-модель – 6%, продажі – 5%, людський капітал – 5%, інше (інструменти підтримки, цифровізація, інновації, закупівлі) – 16%.

Заявки на COVID-19 Консалтинговий Ваучер вартістю в 100 тисяч гривень подали 235 МСП, проте здобути його змогли лише 105 підприємств. Вони розподілилися за офісами COVID-19 Бізнес-клінік: Миколаїв – 20 переможців, Івано-Франківськ – 20, Дніпро – 10, Вінниця – 16, Львів – 16, Харків – 10, Чернігів – 10. За юридично-правовою формою переможці складають: 60% – ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), 23% – ПП (приватні підприємці), 17% – ФОП (фізичні особи-підприємці).

Відповідно до поданих тем на COVID-19 Консалтинговий Ваучер, власники українських МСП прагнуть налаштувати в своїй компанії наступні складові: маркетинг та продажі – 43 заявки (41%), стратегію й бізнес-модель – 16 заявок (15%), експорт – 13 заявок (12%), адаптувати і оптимізувати операційні бізнес-процеси – 13 заявок (12%), запровадити цифрові рішення – 10 заявок (10%), підвищити фінансову грамотність й покращити звітність – 6 заявок (6%), інші питання (наприклад, технічне регулювання нехарчової продукції, формування кадрової стратегії тощо) – 4 заявки (4%).

Більше аналітики та інфографіки – у презентації.

 

Довідкова інформація: Програма «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.

EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні – зокрема надає додаткове фінансування та послуги з розвитку бізнесу, а також сприяє ефективному регулюванню підприємницької діяльності.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до проєктної команди «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» – eu4business.ukraine@giz.de

______________

 

 

More than 8,000 entrepreneurs from all over Ukraine received support in COVID-19 Business Clinics

 

During February–December 2021, more than 8,000 small and medium sized enterprises (SMEs) from all regions of Ukraine received consulting support in COVID-19 Business Clinics within the programme "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" co-financed by the European Union and the Federal Government of Germany.

"At the beginning of the corona-crisis, no one had any idea of ​​how to support private business quickly and strongly. However, with the launch of the programme together with GIZ, we managed to develop the necessary business tools. In particular, we opened COVID-19 Business Clinics. They were expected to be a temporary measure, but the crisis continued, and at the same time the tool proved useful. I am very grateful to the business support organisations that joined the initiative and acquired the knowledge and expertise that allowed them to continue providing business services to SMEs. It is very important that entrepreneurs can develop new business models and apply new principles of digitalisation. The European Union will support SMEs in Ukraine so that they can continue to develop, grow and become more innovative and export oriented, able to access new markets," says Chloe Allio, Head of the Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment section of the Delegation of the European Union to Ukraine.

COVID-19 Business Clinics offices were operating in Kharkiv, Dnipro, Lviv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Mykolaiv and Chernihiv. With their online format, they were able to cover the neighbouring regions and thus the entire territory of Ukraine. The budget of the initiative amounted to approximately EUR 350,000.

SMEs within the range of 1 up to 249 employees having a focus on women's entrepreneurship and innovation and a desire to trade with and beyond the European Union participated in the programme. Thanks to the advisory services which were provided free of charge, SMEs increased their competitiveness. The services of the Clinics included business model assessment, followed by mentoring programmes, trainings, seminars, advisory boards, forums, business branches, etc. The businesses received consultations by professional experts (individual rapid business diagnostics up to 30 minutes, individual in-depth consultation up to 2 hours and group consultations), and received assistance when filling in applications for the COVID-19 Consulting Voucher (10 full days of expert assistance from the international consulting company CIVITTA).

"Small and medium-sized enterprises are one of the main pillars of Ukraine's economy. We should note that entrepreneurs do not depend on jobs offered by the government, instead they create jobs for other citizens, and increase the country's GDP. The idea of business clinics was to provide such entrepreneurs with insight into modern business development tools. I hope this will give impetus to their growth and business success in the future," says Armin Hofmann, Programme Director of the project "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation".

The client entrepreneurs represented all locations where COVID-19 Business Clinics were focused. In Ivano-Frankivsk, there were 2 320 participants, 1 332 in Mykolayiv, 1 253 in Dnipro, 1 114 in Vinnytsia, 815 in Kharkiv, 678 in Chernihiv, and 501 in Lviv. The share of women participants was 63%.

Entrepreneurs applied to COVID-19 Business Clinics most actively in the following regions: Lviv (883 people), Vinnytsia (841), Dnipropetrovsk (757), Kyiv region and Kyiv city (746), Kharkiv (630), Mykolayiv (435), Chernihiv (369).

Breakdown by company size: 1-4 employees  31% of enterprises, 5-9 employees – 19%, 10-19 employees – 14%, 20-49 employees – 13%, 50-249 employees  18% and more than 250 employees – 6%.

Breakdown by the sector: the most frequent (44%) activities were in trade (wholesale and retail), hotel and restaurant operations, transport, storage, communications, finance, insurance, real estate, and business services (public, social and personal). The second place (27%) was taken by enterprises of agriculture, hunting, forestry, fishing, and mining. The third place (25%) was taken by educators and the public sector. The rest (only 3%) was taken by the remaining sectors.

In total, the COVID-19 Business Clinics conducted 150 group training events. The most popular among them were webinars (56 events), trainings (30), conferences and seminars (both 11). The rest were distributed among forums, workshops, round tables, coaching programs, business breakfasts and brunches, advisory boards, mentoring and open discussions (42 in total).

Among the most relevant topics of individual and group consultations for the SMEs during the pandemic were: marketing – 25%, exports – 11%, applications for business support programs – 11%, finance – 9%, tax consulting – 7%, legal consulting – 6%, business model – 6%, sales – 5%, human capital – 5%, and the rest (support tools, digitisation, innovations, procurement) – 16%.

235 SMEs applied for the COVID-19 Consulting Voucher worth UAH 100,000, but only 105 companies were selected for an award. They represented the offices of COVID-19Business Clinics in the following way: Mykolaiv – 20 awards, Ivano-Frankivsk – 20, Dnipro – 10, Vinnytsia – 16, Lviv – 16, Kharkiv – 10, Chernihiv – 10. According to the legal form, the awarded companies consisted of 60% – LLC (limited liability company), 23% – Private Entrepreneurs, 17% – Individual Physical Entrepreneurs.

According to the topics submitted to the COVID-19 Consulting Voucher, Ukrainian SME owners seek the following services: marketing and sales  43 applications (41%), strategy and business model  16 applications (15%), exports  13 applications (12%), adaptation and optimisation of operational business processes  13 applications (12%), digitisation  10 applications (10%), increase financial literacy and improve reporting  6 applications (6%), other issues (e.g. technical regulation of non-food products, formation of personnel strategy, etc.)  4 applications (4%).

More analytics and infographics are available in the presentation.

 

Background information: The "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" programme is co-financed by the European Union and the German Government. It is implemented by the German Federal Company "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH". The programme aims to create better conditions for the development of Ukrainian small and medium-sized enterprises and support innovation and export promotion, resulting in sustainable and equitable economic growth. As part of the Team Europe approach, the initiative will also contribute to Ukraine's COVID-19 recovery.

EU4Business is an umbrella initiative that includes all EU support to SMEs in the Eastern Partnership countries – Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine. EU4Business supports SME growth by improving access to finance and business development services, and by promoting better business regulation.

 

For additional information, please contact the project team of "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" via eu4business.ukraine@giz.de

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

28.01.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Інфографіка: солідарність Європейського Союзу з Україною

Logo
Інфографіка: солідарність Європейського Союзу з Україною

EN version is below

Україна – пріоритетний партнер Європейського Союзу. Ми посилюємо нашу підтримку. Завантажуйте інфографіку, щоб дізнатись більше про обсяг, напрями та найновіші плани.

PDF icon str_euassistanceto_ukraine_factsheet_28-01-2022_copy.pdf

 

________________

 

Factsheet: EU solidarity with Ukraine

Ukraine is a priority partner for the European Union. We are stepping up our support.  Follow the link to download our newest factsheet about volumes, directions and most recent plans.

PDF icon str_euassistanceto_ukraine_factsheet_26010_06_en.pdf

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

24.01.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Заява Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо фінансової підтримки України Євросоюзом

Logo
Заява Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо фінансової підтримки України Євросоюзом

English version is below

Минулої п'ятниці я провела розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, аби оцінити ситуацію в Україні, яка склалася через агресивні дії Росїї. Ми обговорили, як ЄС може й надалі підтримувати Україну у найближчій та середньостроковій перспективах. Як і завжди, ЄС підтримує Україну у цей складний час. Ми непохитні у нашій рішучості. Євросоюз уже надав Україні вагому допомогу – як задля підтримки стійкості країни та її модернізації, так і конкретно задля боротьби проти пандемії COVID-19. Від 2014 року ЄС та європейські фінансові інституції надали Україні понад 17 млрд євро у формі грантів та позик.

Сьогодні я оголошую новий пакет підтримки, який складається з екстрених позик і грантів. По-перше, Єврокомісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет має допомогти Україні задовольнити її фінансові потреби у зв'язку із конфліктом. Ми розраховуємо на якнайшвидше ухвалення цього екстреного пакету Радою ЄС та Європейським Парламентом. Після схвалення ми зможемо швидко виділити перший транш у розмірі 600 млн євро. Окрім того, незабаром ми розпочнемо роботу над другою довгостроковою програмою з макрофінансової допомоги, покликаною підтримати зусилля країни з модернізації. По-друге, поточного року Єврокомісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у формі грантів: країні буде надано 120 млн євро. Ці кошти сприятимуть зміцненню стійкості країни та її зусиль з розбудови держави.

Окрім того, завдяки нашому Інвестиційному плану ми продовжимо здійснювати інвестиції у майбутнє країни. Мета цього плану – залучити понад 6 млрд євро у формі інвестицій. Дозвольте ще раз чітко зазначити: Україна – вільна та суверенна країна. Лише вона робить свій власний вибір. ЄС і надалі стоятиме пліч-о-пліч з Україною. 

 

                                     ------------------------------------ 

 

Statement by European Commission President von der Leyen on EU financial support for Ukraine

Last Friday, I spoke with President Zelenskyy to assess the situation in Ukraine created by Russia's aggressive actions. We discussed how the EU could continue to support Ukraine, both in the immediate and medium term. As ever, the EU stands by Ukraine in these difficult circumstances. We are firm in our resolve. The EU has already provided significant assistance to Ukraine, both to support the country's resilience and modernisation, and specifically to fight the COVID-19 pandemic. Since 2014, the EU and European financial institutions have allocated over EUR 17 billion in grants and loans to the country.

Today, I am announcing a new financial assistance package to the country made of both emergency loans and grants. First, the Commission proposes a new emergency macro-financial assistance package (MFA) of EUR 1.2 billion. This package will help Ukraine now to address its financing needs due to the conflict. We count on the Council and the European Parliament to adopt this emergency MFA as soon as possible. We will then proceed to the rapid disbursement of a first tranche of EUR 600 million. Moreover, we will soon start work on a second, longer-term MFA programme to support the country's modernisation efforts. Second, the Commission will almost double its bilateral assistance to Ukraine in grants this year: Another EUR 120 million will be allocated. This support will strengthen Ukraine's state-building and resilience efforts.

On top of this, we will continue to invest in the country's future, thanks to our Investment Plan for the country. This plan aims to leverage over EUR 6 billion in investments. Let me be clear once more: Ukraine is a free and sovereign country. It makes its own choices. The EU will continue to stand by its side.

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Рада ЄС з закордонних справ: Коментарі Високого представника Жозепа Борреля перед засіданням

Logo
Рада ЄС з закордонних справ: Коментарі Високого представника Жозепа Борреля перед засіданням

English version is below

Виголошений текст може відрізнятися!

 

Доброго ранку!

Сьогодні у нас на порядку денному два основних питання. Як ви знаєте, два полюси напруги – це Росія та Україна, з одного боку, та Малі - з іншого. Водночас, ми також говоритиме про Сирію, адже в цій країні триває забута війна.

Водночас, я вважаю, що найважливішим питанням для вас та для громадськості наразі є розвиток подій на українському кордоні.

Ми закріпимо те, що обговорили на зустрічі у форматі Гімніх. Ми продовжимо працювати над нашою позицією щодо спроб Росії підірвати структуру безпеки в Європі та відновити сфери впливу, що є абсолютно застарілим світобаченням. Ми проведемо відеоконференцію з Держсекретарем [США Ентоні] Блінкеном, аби продовжити нашу тісну координацію. Протягом усього процесу Європейський Союз залишався у тісному контакті зі Сполученими Штатами, та був поінформований про стан справ до та після зустрічі. Ми й надалі залишатимемося у тісній координації.

Щодо Малі, ми проведемо зустріч з державами-членами, що беруть участь в операції Такуба, очолюваній Францією.

Насамкінець, ми також поговоримо про інші частини світу, де відбуваються події, що є важливими для безпеки Європейського Союзу, але найважливішим, безперечно, є те, що відбувається на українському кордоні.

Сесія питань та відповідей

Питання: Чи означає той факт, що американці попросили сім'ї дипломатів невдовзі покинути Україну, що війна вже дуже близько?

Держсекретар Блінкен розповість нам про причини такого кроку. Ми не збираємося вдаватися до аналогічних дій, оскільки не бачимо для цього конкретних підстав. Але Держсекретар Блінкен поінформує нас, і, на мою думку, не варто драматизувати ситуацію.  Поки тривають переговори – а вони тривають – я не думаю, що наші представники повинні залишати Україну. Втім, можливо, Держсекретар Блінкен володіє більш повною інформацією і поділиться нею з нами.

Питання. Представники Європейського Союзу та їхні сім'ї поки залишаться в Україні?

Наразі рішення щодо цього немає. Якщо Держсекретар Блінкен не надасть нам інформації, що виправдовувала б такий крок, представники ЄС залишаться в Україні.

Питання. Щодо санкцій, чи вважаєте ви Берлін надійним партнером, зважаючи на неоднозначні сигнали, що надходять звідти? Чи не є Німеччина надто нерішучою, коли мова йде про Росію?

 

Як Ви можете запитувати мене, чи я сприймаю Берлін як надійного партнера? Усі члени Європейського Союзу є надійними партнерами.

Питання. Але чи вважаєте Ви, що Німеччина є занадто нерішучою, коли мова йде про Росію?

Усі члени Європейського Союзу є єдиними. Ми демонструємо безпрецедентну єдність щодо ситуації в Україні. Ми знаходимося у тісній координації зі Сполученими Штатами, беремо участь в усіх дебрифінгах та отримуємо інформацію про все, що відбувається. Жодні проблеми з жодною державою-членом не виникають.

Питання. Санкції у вигляді відключення Росії від SWIFT більше не розглядаються?

Процес прийняття рішень щодо санкцій є складним. Такі рішення має ухвалювати Рада за поданням Високого представника (тобто мене), або держави-члена. Але ми хочемо діяти у тісній координації з нашими союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами, а також Канадою та Великобританією. Наразі ми продовжуємо працювати над потужним пакетом санкцій, але нічого конкретного сьогодні не буде затверджено, тому що цей процес відбувається за процедурою. Процес триває. Будьте певні, що все буде готово у необхідний момент, але ми не збираємося оголошувати про будь-які конкретні заходи.

Питання. Ви згадали про єдність, але чи дійсно Європейський Союз відіграє активну роль у всьому процесі?

Звичайно.

 

                                                             ------------------------------------- 

 

Foreign Affairs Council: Remarks by High Representative Josep Borrell upon arrival

 

Check against delivery! 

Good morning early in the morning, 

Today we have two main points on the agenda. As you can imagine, the two focuses of tension are Russia and Ukraine on one side and Mali on the other side, although we are going to talk also about Syria, because Syria is a forgotten war and we have to think about Syria also. 

But I suppose the most important issue for you, for the public opinion, is what is happening in the Ukrainian border.

We will formalise what we discussed at the Gyminch meeting. We will continue building up our position towards Russia's attempts to undermine the security structure in Europe, and to rebuild spheres of influence which are completely outdated. We are going to have a video conference with Secretary [of State of the United States, Antony] Blinken in order to continue our strong coordination. During the whole process, the European Union has been very much in touch coordinating with the United States, being informed before and after the meeting. And we will continue doing so. 

On Mali, we are going to have now a meeting with the Member States that are part of the Takuba operation led by France.

And, finally, we will have also something to discuss about other parts of the world where there are events that are important for the European Union security, but the most important one for sure is what is happening in the Ukrainian border.

Q&A 

Q. The fact that the Americans asked the families of the diplomats to leave Ukraine soon, does it mean that the war is very close?

Well, Secretary Blinken will explain us the reasons of this announcement. We are not going to do the same thing, because we do not know any specific reasons. But Secretary Blinken will inform us and I do not think we have to dramatise. As far as the negotiations are going on - and they are going on - I do not think that we have to leave Ukraine. But maybe Secretary Blinken has more information that he will share with us.

Q. The European Union personnel and their families will stay in Ukraine for now? 

There is no decision about that now. Unless Secretary Blinken gives us information that justifies a move, it is not.

Q. On sanctions, do you consider Berlin a reliable partner, because they are sending mixed signals? Are they too hesitant when it comes to Russia?

How can you ask if I could see in Berlin a reliable partner? All members of the European Union are reliable partners.

Q. But do you consider Berlin too hesitant when it comes to Russia?

All members of the European Union are united. We are showing an unprecedented unity about the situation in Ukraine with a strong coordination with the United States, being perfectly coordinated and participating with all in debriefing and being informed about what is going on. No problem with any Member States.

Q. SWIFT sanctions are not on the table anymore? 

The process of deciding about sanctions is a complex one. Sanctions have to be decided by the Council at the proposal of the High Representative - that is to say, me - or a Member State. But we want to act in strong coordination with our allies, with the United States, in particular, also with Canada and the United Kingdom. For the time being, we continue building up a strong package of sanctions, but nothing concrete will be approved today because there is a process. The process is underway. Be sure that everything will be ready when needed, but we are not going to announce any concrete measures.

Q. You said there is unity, but is the European Union really playing an active role on this?

Sure, it is.

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection