31.07.15

У м. Липовець Вінницької області відсвяткували відкриття велопарку завдяки ЄСм. Липовець, 31 липня 2015

У м. Липовець Вінницької області відсвяткували відкриття велопаркузавдяки ЄС

31 липня 2015 року у місті Липовець Вінницької області відбулось святкове відкриття велосипедного парку. За фінансовою підтримкою ЄС  звичайний міський сквер вдалося перетворити на чудовий велопарк із сучасними велодоріжками та спусками, скейт-площадкою і дитячим майданчиком. 
Окрім велопарку, був облаштований туристичний маршрут до місця падіння метеориту, так званої Астроблеми «Зоряна рана», вік якого становить близько 400 млн. років. У рамках проекту було здійснено велопробіг «Липовець-Йихві» (Україна-Польща-Литва-Латвія-Естонія) загальною відстанню 1880 км з метою привернення уваги до туристичного потенціалу України, і Липовецького району зокрема.
Під час урочистої церемонії Міра Дідух, менеджер проектів Представництва Європейського Союзу в Україні, зазначила: "Проект «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі», до якого ми сьогодні привертаємо увагу, спрямований на підвищення кількості туристів у сільських районах. Липовець завершив реконструкцію міського парку та продовжить впроваджувати проект, аби надалі просувати ідею велотуризму, розвиток малого бізнесу, тренінги та медіа-кампанії "."Децентралізація та регіональний розвиток залишаться головним пріоритетом в співробітництві між ЄС та Україною"- додала вона.
Наразі Проект ЄС «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі» працює над створенням туристичного центру, сервісу з прокату велосипедів, послугами готелю та екскурсоводів, громадським харчуванням тощо. Все це дасть нові робочі місця, підтримає бізнес та збільшить надходження до бюджету міста.
Із більш детальною інформацією щодо проекту можна ознайомитись: http://lipovec.com.ua/, www.facebook.com/velolypovets
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, контактуйте з: Аллою Заблоцькою, керівником проекту, e-mail: allazablocka@mail.ru, тел.: +38 (068)7233055
Довідкова інформація:
Проект ЄС «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі» розпочав свою діяльність 18 липня 2014 року. Термін реалізації проекту становить 24 місяці, а сума фінансування проекту складає 235 тис. євро в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Партнерами проекту є Липовецька міська рада у співпраці з Липовецькою районною радою та Липовецьким благодійним фондом громади.

Lypovets, 31 July 2015

Lypovets Town in Vinnytsia Region Celebrated Opening of Cycling Park thanks to the EU


On 31st July 2015 a Cycling Park was opened in Lypovets town, Vinnytsia region. With the EU financial support an ordinary town garden has been changed to the fabulous Cycling Park with modern bikeways and descents, skate playground and a children's playground.
Besides the Cycling Park, the tourist routes were established to the site of a meteorite impact, so-called Astrobleme «Star wound» aged around 400 million years. Within the Project Lypovets – Jõhvi Bike Ride (Ukraine – Poland – Lithuania – Latvia – Estonia) with a total distance of 1,880 km was held to draw public attention to Ukraine's tourist potential and, in particular, in Lypovets district.
During the opening ceremony Mira Didukh, project manager at the EU Delegation to Ukraine noted: «Development of a cycling tourism in Lypovets district» which is in our focus today, aims at increasing the number of tourists to rural areas. Lypovets town has completed the reconstruction of the town park and will continue implementation of the project to further promote cycling tourism, small business development, trainings and media-campaign. Decentralisation and regional development will continue to be a top priority under the EU-Ukraine cooperation.-she added.
Currently, the EU-funded Project «Development of cycling tourism in Lypovets district» works on creation of the tourist center, bicycle rental service, hotel and tour guides, public catering, etc. This will create new work places, support business and increase revenues to the city budget.
Please find more information about the project at: http://lipovec.com.ua/, www.facebook.com/velolypovets
For detailed information, please contact: Anna Zablotska, project manager, e-mail: allazablocka@mail.ru, tel.: +38 (068)7233055
Background information:
The EU-funded Project «Development of cycling tourism in Lypovets district» was launched July 18, 2014. The project is implemented during 24 months, and its budget is €235k within the EU Programme «Support to Ukraine's Regional Development Policy». The Partners are Lypovets City Council in cooperation with Lypovets Rayon Council and Lypovets Community Charity Fund.


28.07.15

16 тисяч уразливих вимушених переселенців отримають грошову допомогу від Євросоюзу, Німеччини та Норвегії

ПРЕС-РЕЛІЗ

16 тисяч уразливих вимушених переселенців отримають грошову допомогу від Євросоюзу, Німеччини та Норвегії

Київ, 28 липня 2015
За підтримки донорів, Міжнародна організація з міграції (МОМ) розширює програми грошової допомоги, аби підтримати найуразливіших вимушених переселенців в Україні.
У липні МОМ розпочала другий раунд багатоцільових виплат на підтримку переселенців у Харківській області. Це стало можливим завдяки додатковому мільйону євро, наданому Європейським Союзом через Департамент Європейської Комісії із гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ECHO), та 400 тис. євро співфінансування від Уряду Норвегії.
Люди похилого віку від 75 років, родини з трьома та більше дітьми, одинокі батьки та люди з першою та другою групою інвалідності, які втратили працездатність, цього літа отримають безумовну грошову допомогу в розмірі тисячі гривень на людину. Європейський Союз, Норвегія та МОМ мають за мету у такий спосіб допомогти 9,5 тис. осіб.
«Ми повинні спрямувати нашу допомогу на потреби тих, кому вона найбільше потрібна, тих, хто не може самостійно впоратися з випробуваннями, що випали на їхню долю, – каже Голова офісу ECHO в Києві Мамар Мерзук. – Грошові виплати є не лише найшвидшим способом надати допомогу. Вони зберігають гідність людей, бо переселенці самі можуть вирішити, на які найнагальніші потреби витратити ці кошти». Із грудня 2014 до квітня 2015, Євросоюз уже допоміг понад 23 тис. уразливих вимушених переселенців на Харківщині одноразовими грошовими виплатами через МОМ. Харківську область було обрано для проекту через близькість до зони конфлікту та велику кількість зареєстрованих у ній вимушених переселенців. За даними Міністерства соціальної політики України на липень, їх кількість у цьому регіоні становить близько 180,000 осіб.
Завдяки одному мільйону євро, наданому Німеччиною, МОМ зможе допомогти ще 6,5 тис. уразливих вимушених переселенців, які перебувають у дев'яти регіонах України, а саме Вінницькій, Полтавській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях. У рамках цього проекту люди віком 75 років і старші, родини з трьома та більше дітьми та люди з першою та другою групою інвалідності також отримають по тисячі гривень під час літнього раунду виплат. Станом на липень 2015, у цих дев'яти регіонах перебували понад 130 тис. вимушених переселенців.
Восени буде здійснено ще один раунд виплат у вищезазначених десяти регіонах, які отримають ті ж люди, що й влітку, а також, потенційно, новоприбулі уразливі переселенці. Сума виплат другого раунду буде визначена пізніше з урахуванням кількох факторів, таких як рівень інфляції та ринкових цін. Початкові списки отримувачів допомоги готуватиме державна служба соціального захисту, перевірку даних здійснюватиме команда проекту.
 «Криза триває, і переселенці й надалі перебувають у складних життєвих умовах. Для нас важливо, що люди зможуть самостійно визначати свої пріоритети, на що витратити допомогу, чи то буде підготовка дітей до школи, купівля ліків, одягу чи інші важливі потреби для кожної окремої родини», – зазначає Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі.

За додатковою інформацією звертайтеся до менеджера Представництва МОМ в Україні зі зв'язків із громадськістю Варвари Жлуктенко, iomkievcomm@iom.int, +38 044 568 50 15

 

16,000 vulnerable IDPs in Ukraine to receive cash assistance from the EU, Germany and Norway

Kyiv, 28 July 2015
Supported by its donors, the International Organization for Migration (IOM) is expanding its cash assistance programmes to serve the needs of the most vulnerable internally displaced persons (IDPs) in Ukraine.
In July, IOM launched the second round of multipurpose cash transfer support to IDPs in the Kharkiv Region thanks to an additional EUR 1 million provided by the European Union through its Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO) and EUR 400,000 in co-funding from the Government of Norway. Elderly people aged 75 and older, families with three or more children, single parents, and people with the 1st and 2nd groups of disability who are unfit for work, are going to receive unconditional cash assistance of UAH 1,000 per person this summer. The EU, Norway and IOM aim to support a total of 9,500 people with this assistance.
"We must target our assistance to those most in need, those who cannot support themselves," stated Mamar Merzouk, Head of the ECHO office in Kyiv. "Cash grants are not only the quickest way to provide assistance. They preserve the dignity of the people since they can decide on their own how to best meet their most urgent needs." From December 2014 until April 2015, the EU assisted over 23,000 vulnerable IDPs with one-time cash transfers through IOM. The Kharkiv Region was chosen for the project by the EU for its proximity to the conflict zone and the large number of IDPs registered there. According to the Ministry of Social Policy of Ukraine, close to 180,000 displaced persons were staying in the region as of July.
With an additional EUR 1 million provided by Germany, IOM will be able to target another 6,500 vulnerable IDPs currently staying in nine regions of Ukraine: Vinnytsya, Poltava, Sumy, Odesa, Mykolayiv, Kherson, Cherkasy, Chernihiv and Zhytomyr. Within this project, people aged 75 and older, families with three and more children, and people with the 1st and 2nd groups of disability will also receive UAH 1,000 per person during the summer round of transfers. In total, these 9 regions account for over 130,000 IDPs as of July 2015.
In autumn, another round of cash support will be conducted in these 10 regions of Ukraine, targeting beneficiaries who received support in the summer and possible new arrivals. The amount of cash assistance for the second round in autumn will be established at a later point of time and taking into account several factors, including the level of inflation and market fluctuations. The initial lists of beneficiaries will be prepared by the state social services and verified by project teams.
"Displacement continues and IDPs are still facing harsh living conditions. It is important for us that IDPs will be able to independently determine priorities for spending the funds, be it buying school supplies for children, purchasing medicine, clothes or anything else essential for the each individual family," says IOM Ukraine's Chief of Mission Manfred Profazi.
For more information, please contact Varvara Zhluktenko, IOM Ukraine's Communications Officer, iomkievcomm@iom.int, +38 044 568 50 15


24.07.15

Діалог між Україною і ЄС з питань прав людини


Діалог між Україною і ЄС з питань прав людини

Київ, 24 липня
Прес-реліз
24 липня у Києві відбувся щорічний Діалог з питань прав людини між Європейським Союзом і Україною. Делегацію ЄС очолював Дірк Шубель, Голова департаменту Європейської служби зовнішньої дії з питань двосторонніх відносин з країнами Східного партнерства. Україну, своєю чергою, представляв Антон Янчук, заступник Міністра юстиції України.
Учасники Діалогу між Україною і ЄС з питань прав людини зібралися вже вдруге з часу підписання Угоди про асоціацію; у цьому документі Київ і Брюссель висловили обопільну прихильність до спільних цінностей, зокрема, що стосується повної шани демократичних цінностей, верховенства права, належного урядування, прав людини і засадничих свобод. У відповідності до своєї політики з проведення консультацій з громадянським суспільством перед зустрічами з питань прав людини, перед Діалогом ЄС зустрівся з представниками українських і міжнародних неурядових організацій.
Зустріч пройшла у відкритій і конструктивній атмосфері. Вона сприяла ґрунтовному обміну думками з приводу ситуації з правами людини в Україні та щодо зобов'язань країни у напрямі досягнення відчутного прогресу у цій сфері.
Зважаючи на події, які відбулися з часу останньої зустрічі, що пройшла у липні 2014 року, дискусія торкнулася багатьох питань, що становлять обопільний інтерес, – від погіршення ситуації з правами людини у незаконно анексованому Криму і неконтрольованих Україною територій у східній частині держави до забезпечення підзвітності, реформи виборчого законодавства і свободи медіа та мирних зібрань в країні. Також були підняті питання політики із боротьби проти дискримінації, включаючи права людей, які належать до ЛГБТІ-спільноти (ЛГБТІ – лесбійки, гомосексуалісти, бісексуали, транссексуали і інтерсексуали), і людей, які належать до етнічних, мовних, релігійних і національних меншин, права дитини, а також ґендерну рівність і права жінок. У такий спосіб Євросоюз скористався можливістю і представити свій План дій з питань прав людини і демократії на період 2015-2019 років, який було ухвалено під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ 20 липня.
ЄС вкотре наголосив на важливості, яку він приділяє ратифікації Україною Римського статуту міжнародного кримінального суду. У зв'язку із цим представники ЄС наголосили на потребі проведення розслідувань і встановлення відповідальності за усі випадки порушення прав людини, включаючи можливі воєнні злочини, які були скоєні у контексті чинного збройного конфлікту. У таких випадках усіма сторонами має бути гарантована повна відповідність Міжнародному гуманітарному праву, наголосила європейська сторона.
Окрім того, ЄС і Україна обговорила чинні судові розслідування, які проходять в Росії над українськими громадянами Надією Савченко, Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком. ЄС пильно слідкує за цими судовими провадженнями.
Цьому Діалогу передувала зустріч Підкомітету з питань юстиції, свободи і безпеки, яка відбулася у Києві 23 липня. Під час неї учасники обговорили, зокрема, питання, які стосуються судової реформи і реформи правоохоронних органів, боротьби проти корупції, міграційної політики і політики з надання притулку, безпеки кордонів і захисту даних.
Наступна зустріч між Україною і Євросоюзом у рамках Діалогу з питань прав людини запланована до проведення влітку 2016 року.

EU-Ukraine Human Rights Dialogue

Kyiv, 24 July 2015
Press release
The European Union and Ukraine held their annual Human Rights Dialogue meeting on 24 July in Kyiv. The EU delegation was led by Mr Dirk Schuebel, Head of Division for bilateral relations with the Eastern Partnership countries in the European External Action Service. The Ukrainian delegation was led by Mr. Anton Yanchuk, Deputy Minister of Justice of Ukraine.
The EU-Ukraine Human Rights Dialogue convened in its second meeting since the signature of the EU-Ukraine Association Agreement in which the EU and Ukraine express mutual commitment to common values, in particular full respect for democratic principles, rule of law, good governance, human rights and fundamental freedoms. In line with its policy of consulting civil society ahead of its meetings on human rights, the EU met with representatives of Ukrainian and international NGOs prior to the dialogue.
The meeting was held in an open and constructive atmosphere, allowing for a thorough exchange of views on the human rights situation in Ukraine and on the country's commitment to achieving sustainable progress in this area.
Following up on developments since the last meeting in July 2014, discussions covered a range of issues of mutual interest, from the deteriorating human rights situation in the illegally annexed Crimean peninsula and non-government controlled areas in eastern Ukraine to ensuring accountability, reform of the electoral framework and freedom of media and peaceful assembly in the country. The exchanges also included non-discrimination policy, including rights of LGBTI persons and persons belonging to ethnic, linguistic, religious and national minorities, the rights of the child as well as gender equality and women's rights. The EU used the opportunity to present its new Action Plan on Human Rights and Democracy for the period 2015-2019, adopted by the Foreign Affairs Council on 20 July.
The EU re-emphasised the importance it attaches to Ukraine's ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court and stressed the need to investigate and ensure accountability for all reported human rights violations, including possible war crimes, committed in the context of the ongoing armed conflict, and to ensure full compliance with International Humanitarian Law by all sides.
In addition, Ukraine and the EU discussed the on-going judicial proceedings in Russia against Ukrainian citizens Nadiya Savchenko, Oleh Sentsov and Oleksandr Kolchenko, which are being closely monitored by the EU.
The meeting was preceded by the Subcommittee on Justice, Freedom and Security on 23 July in Kyiv that covered policy areas such as reform of the judiciary and law enforcement, fight against corruption, asylum and migration policy, border security and data protection.
The next Human Rights Dialogue meeting between Ukraine and the EU is scheduled to take place in summer 2016.


Отказалась ли российская власть от идеи 'русского мира'?

Видео: Отказалась ли российская власть от идеи 'русского мира'?


Отказалась ли российская власть от идеи 'русского мира'?

Отказалась ли российская власть от идеи 'русского мира'?

Реформу децентралізації обговорили в у Одесі


Реформу децентралізації обговорили в у Одесі

Одеса, 23 липня, 2015
23 липня 2015 року в м. Одеса відбулась інформаційна зустріч з функціональної децентралізації в Україні для органів місцевого самоврядування та працівників і членів громадських організацій у рамках проекту "Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні".
Інформаційна зустріч проводилась з метою підтримати впровадження «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації в Україні», який прискорить процеси децентралізації влади в Україні.
Захід було розпочато у форматі "відкритий мікрофон", де учасники зустрічі висловили свої бачення реформи місцевого самоврядування, та роль громади і громадян в процесі децентралізації влади.
Формат проведення зустрічі забезпечив активний обмін думками щодо процесів реформування місцевого самоврядування та децентралізації в Україні.
Під час панельної дискусії експертами коротко були презентовані основні засади і принципи, що лягли в основу законопроектів про реформу децентралізації влади.
Разом з експертами, учасники спробували дійти до причин проблем громад та згенерувати рішення, що дозволять громадам та регіону стати на шлях реформування вже сьогодні.
Після зустрічі було проведено тренінг для представників громадських організацій Одеської області «Практичні аспекти децентралізації та формування дієздатних громад». Учасниками тренінгу було опрацьовано сім тем, таких як: «Загальні підходи побудови публічної влади»; «Перспективний план формування спроможних громад»; «Бюджетна децентралізація», «Інструменти та фінансові ресурси для територіального розвитку» та інші. Після закінчення тренінгу всі учасники отримали сертифікати.
Анатолій Ткачук - керівник стратегічної групи з питань децентралізації, директор з науки і розвитку Інституту громадянського суспільства та провідний тренер даного курсу зазначив, що: "варто проявляти власну відповідальність за своє майбутнє, щоб забезпечити для своєї громади покращену інфраструктуру та стабільність розвитку свого краю в майбутньому".
Андрій Гінкул - керівник проекту додав, що "об'єднавши зусилля неурядових організацій, громад та органів влади на місцях, українських та міжнародних експертів, залучивши грантову підтримку від Європейського Союзу, команда проекту працює над підтримкою децентралізації влади, розширенням повноважень громад та формуванням ефективної публічної влади".
Аналогічні інформаційні зустрічі та навчальні курси вже пройшли у Київській та Львівській областях. У решті регіонів проекту, а саме у Івано-Франківському, Донецькому та Луганському, заходи відбудуться до кінця цього року.
За додатковою інформацією звертатись до менеджера проекту – Лесі Ладогубець: тел/факс.: + 38 044 2537236, моб. +38 050 2944442 або по е-mail: project@csi.org.ua

Decentralization reform discussed in Odesa

Odesa, 23 July, 2015
On July 23, 2015 Odesa held an information meeting on functional decentralization in Ukraine for local governments and NGOs within the EU-funded project "Support to local government reform in Ukraine".
The information meeting aimed to facilitate implementation of the "Concept of reforming local government and territorial organization in Ukraine", which will accelerate decentralization of the government in Ukraine.
The event was launched in the "open mic" format where participants of the meeting expressed their views on local government reform and the role of communities and citizens in the process of decentralization.
Meeting format provided an active exchange of views on the ongoing reform of local governance and decentralization in Ukraine, and the practice of law on communities associations.
During the panel discussion experts briefly presented the basic principles of the draft laws on decentralization reform. Participants together with experts tried to find out causes of community problems and generate solutions that enable communities and regions to embark on reform today.
Following the meeting a training on "Practical Aspects of decentralization and the formation of viable communities" was held for representatives of Odesa region NGOs. The participants of the training worked on seven topics, such as: "Common approaches for building public authority"; "Perspective plan for capable communities' formation"; "Fiscal Decentralization", "Instruments and financial resources for territorial development" and others. At the end of the training course all the participants got rewarding certificates.
Anatoliy Tkachuk, head of strategic group on decentralization, director of science and development of Institute of civil society and the leading trainer of the course, stressed that "it is necessary to exercise the responsibility for your own future, to provide improved infrastructure and stability of land for your community in the future".
Andriy Ginkul, project manager, added, that "by uniting efforts of NGOs, communities, local authorities, Ukrainian and international experts, and by involving EU grants, the project team is working to support decentralization, empowerment of communities and formation of effective public authority".
Similar informational meetings and training courses have already been held in Kyiv and Lviv regions. In other regions, namely Ivano-Frankivsk, Donetsk and Luhansk, events will take place later this year.
For additional information, contact project manager Lesya Ladohubets: tel / fax .: + 38 044 2537236, mob. +38 050 2944442 or by e-mail: project@csi.org.ua.


22.07.15

Нова регіональна рада з питань реформи юстиції має буди створена в Харкові


Нова регіональна рада з питань реформи юстиції має буди створена в Харкові

Харків, 22 липня, 2015 р.

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» продовжує реалізацію ініціативи зі створення регіональних рад з питань реформи юстиції. Маючи на меті надання підтримки українському уряду з впровадженням нещодавно прийнятої Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 рр., цю пілотну ініціативу було поширено й на Харківську область.
21-22 липня, Вірґіліюс Валанчюс, Керівник групи експертів Проекту, відвідав Харків для обговорення перспектив створення регіональної ради з питань реформи юстиції. Д-р Валанчюс провів робочі зустрічі з В'ячеславом Аббакумовим, заступником Голови Харківської облдержадміністрації, Антоніною Колтуновою, Головою Харківського обласного апеляційного суду, Володимиром Остапенко, Головою Державної судової адміністрації в Харківській області, Юрієм Данильченком, прокурором Харківської області, Василем Тацієм, ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Євгеном Захаровим, Виконавчим директором Харківської правозахисної групи, а також представниками професійних асоціацій адвокатів.
«Спочатку створення регіональних рад з питань реформи юстиції було заплановано як пілотна ініціатива лише в трьох регіонах. Старт ініціативи в Одесі та Львові продемонстрував важливість існування майданчика, де судді прокурори та адвокати могли б обговорювати проблемні питання. Тому наступним кроком для нас стане підтримка створення регіональних центрів з реформування сфери юстиції в Одесі, Львові й Харкові для залучення до цього процесу сусідніх регіонів» – заявив д-р Валанчюс. Він також відмітив, що ідею створення Регіональної ради з питань реформи юстиції у Харківській області підтримали всі місцеві партнери.
Ініціатива щодо створення регіональних рад з питань реформи юстиції була запущена в квітні 2015 р., щоб допомогти українським партнерам поліпшити міжвідомче співробітництво як важливу передумову успішної реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 рр. з метою зміцнення верховенства права і захисту прав людини. Перші зустрічі регіональних рад вже відбулися в Одесі та Львові.
Довідка:
Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» має на меті сприяння консолідованим реформам на рівні всього сектору юстиції в Україні. Ця ініціатива, що впроваджуватиметься у 2014-2016 рр., об'єднає всіх партнерів у сфері юстиції — Уряд України, професійні асоціації юристів та громадські організації — та допомагатиме їм розробити та впровадити комплексну Стратегію реформування сектору юстиції, що відповідає європейським принципам та найкращим практикам країн Євросоюзу. Сукупне фінансування проекту у сумі 8 млн. євро надане Європейським Союзом. Виконавцем проектує консорціум організацій з країн Європейського Союзу, очолюваний організацією Justice Coopération Internationale (Франція).
За подальшою інформацією просимо звертатися до Карена Мадояна, тел.: +38044 234 83 77; моб.: +38 050 215 05 03;
Email: karen.madoian@justicereformukraine.eu

New Regional Justice Reform Council to be established in Kharkiv

Kharkiv, 22 July 2015
The EU Project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" continues to promote its initiative on establishing the regional justice reform councils. Aimed to support the Government of Ukraine with implementation of the newly adopted Justice Sector Reform Strategy 2015-2020, this pilot initiative is now extended to Kharkiv Oblast.
On 21-22 July, Virgilijus Valancius, Team Leader of the Project, visited Kharkiv to discuss prospects for launching the regional justice sector reform council. Dr. Valancius held working meetings with Vyacheslav Abbakumov, Deputy Head of Kharkiv Oblast State Administration, Antonina Koltunova, Head of the Kharkiv Oblast Court of Appeal, Volodymyr Ostapenko, Head of the State Judicial Administration in Kharkiv Oblast, Yuri Danilchenko, Prosecutor of Kharkiv Oblast, Vasyl Tatsiy, Rector of the Yaroslav Mudry National Law University, Yevhen Zakharov, Executive Director of the Kharkiv Human Rights Protection Group, as well as the representatives of the professional associations of lawyers.
"Initially an establishment of the regional justice reform councils was intended as a pilot initiative limited to three regions only. The start of the initiative in Odesa and Lviv have demonstrated an importance of the platform enabling judges, prosecutors and lawyers to discuss problem issues. This is why our next step will be to support creation of the justice reform clusters in Odesa, Lviv and Kharkiv to extend this work to the neighboring regions," – said Virgilijus Valancius. He noted that all local stakeholders strongly supported setting up the Kharkiv Oblast Justice Sector Reform Council. Kharkiv Oblast State Administration also expressed interest in cooperation in the area of free legal aid provision.
The initiative to establish regional justice reform councils has been launched in April 2015 with a purpose to assist Ukrainian partners to improve institutional cooperation as an important prerequisite for successful implementation of the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 aiming to strengthen the rule of law and protection of human rights. The first meetings of the regional councils already took place in Odesa and Lviv.
Background information
The EU-funded project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" aims to support consolidated justice sector-wide reforms in Ukraine. This initiative implemented during 2014-2016 brings together all the justice sector stakeholders – the Government of Ukraine, legal professional associations and civil society organizations – in order to assist them with development and implementation of a comprehensive sector reform strategy in line with democratic principles and EU best practices. The total budget of the project is €8M allocated by the European Union. The project is implemented by the EU Member State consortium led by Justice Coopération Internationale (France) in the lead.
For more information, please contact Karen Madoian, tel.: +38044 234 83 77; cell: +38 050 215 05 03; email: karen.madoian@justicereformukraine.eu

Що? Коли? Як? - все, що потрібно знати про правила ЄС щодо продукції, тепер доступно українською мовою


Що? Коли? Як? - все, що потрібно знати про правила ЄС щодо продукції, тепер доступно українською мовою 

Київ, 22 липня 2015 року

Відтепер українці можуть ознайомитися з «Блакитною настановою» правил ЄС щодо продукції українською мовою. Ця публікація Європейської комісії підготовлена з метою сприяння розумінню питань впровадження європейських правил щодо продукції в різних секторах єдиного ринку ЄС. Блакитна настанова ЄС розрахована для усіх сторін, які беруть участь в процесі вільного обігу товарів у Європейському Союзі, зокрема, законодавців, органів ринкового нагляду, органів акредитації та стандартизації, органів оцінки відповідності, виробників, імпортерів, дистриб'юторів, торгових асоціацій, асоціацій споживачів і профспілок.
«Блакитна настанова» базується на нових законодавчих рамках, прийнятих Європейським Союзом у липні 2008 року, а також враховує набутий 20-річний досвід у сфері Нового підходу», - зазначив Леонід Віткін, директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Блакитна настанова є детальною інструкцією, яка також відіграватиме важливу роль в Україні для забезпечення вільного обігу товарів між Україною та Європою в рамках майбутньої Угоди про асоціацію.
«Блакитна настанова» широко використовується на практиці економічними суб'єктами, що провадять свою діяльність на території ЄС, а також новими учасниками ринку з усього світу, які постачають свою продукцію на європейський ринок.
Вона застосовується в державах-членах ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, а також у Туреччині для певних видів продукції.
Українська версія документа підготовлена Проектом, що фінансується Європейським Союзом, «Додаткові заходи щодо виконання Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Повна версія документу доступна за посиланням: http://bit.ly/1fldP7Y .
Додаткова інформація
Проект «Додаткові заходи щодо виконання Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» розпочато з метою надання підтримки українським органам державної влади у модернізації системи технічного регулювання нехарчової продукції України та її приведенні у відповідність з європейською системою. Проект співпрацює з урядом України та відповідними установами, зокрема, Національним органом стандартизації, Національним агентством з акредитації України, а також органами оцінки відповідності в напрямку покращення їх інституційної спроможності задля впровадження змін, покликаних відкрити ринок ЄС для української продукції.
Більш детальна інформація доступна за посиланням: http://ukr.no-trade-barriers.com/

What? When? How? – Everything there is to know about EU product rules is now available in Ukrainian


22 July 2015, Kyiv

Ukrainians can now get acquainted with the "Blue Guide" on the EU product rules in Ukrainian language. This publication of the European Commission aims to promote understanding of the implementation of EU product rules across different sectors of the EU single market. It is addressed to all parties involved in the free circulation of products in the European Union e.g. legislators, market surveillance authorities, accreditation and standardisation bodies, manufacturers, importers and distributors, trade and consumer associations, trade unions.

"The Blue Guide is based on the new legislative rules adopted by the EU in July 2008 and it takes into account the experience during 20 years of the New Approach implementation", – says Leonid Vitkin, the head of the department of the technical regulation at the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. This is a thorough manual that will also play an important role in Ukraine, when, in the frame of the Association Agreement, the free movement of products between Ukraine and Europe will be established.
The Blue Guide is widely used in practice by economic entities which are operating in the EU, as well as by entrants from all over the world, supplying their products to the European market.
It is applied in the EU Member States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, as well as in Turkey for certain product groups.
The Ukrainian version of the document was prepared by the EU-funded project "Complementary Measures to the Sector Policy Support Programme, "Promoting mutual trade by removing technical barriers to trade between Ukraine and the European Union" in cooperation with the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.
To read the document, please follow the link http://bit.ly/1C2GglO.
Background information
The Project "Complementary Measures to the Sector Policy Support Programme "Promoting mutual trade by removing technical barriers to trade between Ukraine and the European Union" was launched to help the Ukrainian government to modernise the technical regulation system for non-food products and to it with the EU system. The Project cooperates with the Ukrainian government and related institutions such as the National Standards Body, the National Accreditation Agency of Ukraine as well as conformity assessment bodies with the purpose of improving their institutional capacity to implement the changes that are expected to contribute toward opening up the EU market to Ukrainian products.
For more information please visit the website: http://no-trade-barriers.com/


Європейська Комісія виділяє 600 млн. євро допомоги Україні

Європейська Комісія виділяє 600 млн. євро допомоги Україні

Сьогодні Європейська Комісія від імені ЄС виділила Україні кредит у розмірі 600 млн. євро. Це відповідає першому траншу у рамках нової програми з макрофінансової допомоги Україні, загальний бюджет якої становить 1,8 млрд. євро.
За допомогою цієї програми ЄС прагне задовольнити нагальні фінансові потреби, з якими зіштовхнулася Україна. Також програма покликана підтримати економічну стабілізацію країни. Окрім того, пакет макрофінансової допомоги підтримає українську владу у впровадженні важливих реформ. Йдеться, зокрема, про сфери управління державними фінансами, урядування і прозорості, а також енергетичний сектор, систему соціальної безпеки, бізнесове середовище і фінансовий сектор. Підтримуючи порядок денний реформ українського уряду у цих сферах, Євросоюз прагне допомогти Україні закласти підґрунтя для тривалого повернення до економічного зростання.
Коментуючи виділення коштів, Валдіс Домбровскіс (Віце-президент Європейської Комісії з євро і соціального діалогу) зазначив, що воно відображає «непохитну рішучість ЄС підтримувати Україну у ці важкі часи». «ЄС гордий підтримувати сміливий порядок денний реформ, яким рухається уряд, за допомогою цієї фінансової допомоги. Я певен: впровадження цих амбітних реформ допоможе Україні повністю скористатися своїми численними активами – задля активізації міцного і довготривалого економічного зростання на благо усіх громадян України», – підкреслив Домбровскіс.
Водночас П'єр Московічі (Європейський Комісар з економічних і монетарних справ, оподаткування і митниць) нагадав, що 600 млн. євро макрофінансової допомоги, що їх було виділено сьогодні, доповнюють 1,6 млрд. євро, які Євросоюз вже надав з початку кризи в Україні. «Також у наступні місяці передбачається виділення Європейською Комісією ще 1,2 млрд. євро – за умови вдалої реалізації економічних і структурних реформ, погоджених між ЄС і Україною, – відзначив Московічі. – Це більше, аніж допомога, збільшена будь-яким іншим двостороннім партнером України. Через обсяг і величину нашої допомоги Україні ми хочемо запевнити усіх українських громадян, що вони можуть розраховувати на повну підтримку з боку їхніх європейських сусідів».
Операції з макрофінансової допомоги є частиною ширшої залученості ЄС з країнами-сусідами. Вони створені як винятковий інструмент ЄС реагування на кризи, доступний для сусідських країн Євросоюзу, які потерпають від жорстких проблем з платіжним балансом. На додачу до макрофінансової допомоги, Європейський Союз також підтримує Україну за допомогою торговельних преференцій, гуманітарної допомоги, допомоги задля розвитку і бюджетної підтримки для здійснення реформ.
Контекст
Макрофінансова допомога Україні
Від самого старту кризи (на початку 2014 року) Україна скористалася кредитами ЄС на загальну суму у 2,21 млрд. євро. Зокрема, 610 млн. євро було виділено як частина першої операції з макрофінансової допомоги; водночас 1 млрд. євро – як частина другої програми для країни. Після сьогоднішнього кредиту Київ зможе скористатися також коштами у розмірі 1,2 млрд. євро з чинної програми – за умови вдалого впровадження реформ.
Після прохання України про надання додаткової фінансової допомоги через погіршення макроекономічної ситуації, що надійшло наприкінці 2014 року, 8 січня Європейська Комісія запропонувала третю операцію з макрофінансової допомоги. Її мета – полегшити зовнішні фінансові потреби країни. Співавтори законопроекту ухвалили пропозицію Єврокомісії 15 квітня. 22 травня у Ризі Україна і ЄС підписали Меморандум про розуміння і Угоду про кредитний інструмент, що були долучені до програми макрофінансової допомоги. Згодом, 18 червня, обидва документи були ратифіковані Верховною Радою України; вони набули чинності 3 липня. 7 липня Європейська Комісія прийняла рішення, яким ініціювала процес щодо виділення Україні 600 млн. євро у формі кредиту. Європейська Комісія залучила кошти для надання сьогоднішнього кредиту на фінансових ринках 15 липня – у той самий час, коли було випущено облігації на суму у 600 млн. євро.
Разом з попередніми операціями ЄС з макрофінансової допомоги і додатковою допомогою, яка надається Брюсселем (йдеться, зокрема, про Контракт на державне будівництво із бюджетом у 355 млн. євро у формі грантів; нову позику від Європейського інвестиційного банку на суму 3 млрд. євро на період 2014-2016 років; кредит Euratom на 300 млн. євро; програму EU SURE – підтримку ЄС для України для перезавантаження її економіки – із бюджетом у 55 млн. євро; Інструмент глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі для малих і середніх підприємств та гуманітарну допомогу тощо), цей внесок є найбільшим фінансовим пакетом ЄС, що був коли-небудь наданий країні з-поза меж Європейського Союзу за такий короткий проміжок часу.
Більше інформації:

EU Commission disburses €600 million assistance to Ukraine

The European Commission, on behalf of the EU, today disbursed a loan of €600 million to Ukraine. This corresponds to the first instalment under the new Macro-Financial Assistance (MFA) programme for Ukraine, which amounts to a total of €1.8 billion.
Through this programme, the EU contributes to cover the urgent financing needs faced by Ukraine, while supporting the country's economic stabilisation. In addition, the EU's MFA package will assist the Ukrainian authorities in implementing important reforms in the areas of public finance management, governance and transparency, the energy sector, social safety nets, the business environment and the financial sector. By supporting the Ukrainian government's reform agenda in those areas, the EU intends to help Ukraine lay the ground for a durable return to economic growth.
Valdis Dombrovskis, the European Commission Vice-President responsible for the Euro and Social Dialogue, stated: "Today's disbursement reflects the EU's unfailing determination to stand by Ukraine in these challenging times. Through this financial assistance, the EU is proud to support the courageous reform agenda pursued by the government. I am confident that the implementation of those ambitious reforms will help Ukraine exploit its many assets to the full, so as to foster strong and sustainable economic growth for the benefit of all Ukrainian citizens."
Pierre Moscovici, European Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, declared: "The €600 million in macro-financial assistance disbursed today adds to the €1.6 billion already provided by the EU since the beginning of the crisis in Ukraine. In addition, the Commission envisages disbursing another €1.2 billion in the coming months subject to successful implementation of the economic and structural reforms agreed between the EU and Ukraine. This is more than the assistance extended by any other bilateral partner of Ukraine. Through the scope and magnitude of our assistance to Ukraine, we want to assure all Ukrainian citizens that they can count on the full support from their European neighbours."
Macrofinancial assistance (MFA) operations are part of the EU's wider engagement with neighbouring countries and are designed as an exceptional EU crisis response instrument available to EU neighbouring countries experiencing severe balance of payments problems. In addition to macro-financial assistance, the EU supports Ukraine through trade preferences, humanitarian assistance, development aid and budget support for reforms.
Background
Macro-financial assistance to Ukraine
Since the onset of the crisis in early 2014, Ukraine has benefitted from EU loans totalling € 2.21 billion: €610 million were disbursed as part of the first MFA operation, while €1 billion were released as part of the second programme for the country. Following today's disbursement, Ukraine will still be able to benefit from up to €1.2 billion from the existing programme, subject to the successful reform implementation.
Following Ukraine's request in late 2014 for additional financial assistance as a result of the deterioration of its macroeconomic situation, the Commission proposed a third MFA operation of € 1.8 billion on 8 January 2015 with the objective of alleviating the country's external financing needs. The Commission proposal was adopted by the co-legislators on 15 April. The Memorandum of Understanding (MoU) and Loan Facility Agreement (LFA) attached to the third EU macro-financial assistance programme were signed by Ukraine and the EU on 22 May 2015 in Riga. The two documents were then ratified by the Ukrainian Parliament on 18 June 2015 and entered into force on 3 July. The European Commission adopted a decision to initiate a process towards the disbursement of €600 million to Ukraine in the form of a loan on 7 July. The funding for today's disbursement was raised by the European Commission on the financial markets on 15 July 2015, when a €600 million bond was issued.
Together with the previous two MFA operations and additional assistance being provided by the EU (the State-Building Contract of up to € 355 million in grants, new lending by the European Investment Bank of up to € 3 billion for 2014-2016, a Euratom loan of € 300 million, the EU SURE programme – EU Support to Re-launch the Economy – of up to € 55 million, the DCFTA Facility for SMEs and humanitarian assistance, among others), this constitutes the largest EU financial assistance package ever granted to a non-EU country in such a short time.
Further information
European Commission support for Ukraine
EU-Ukraine relations
Information on MFA operations, including annual reports
EU investor relations website17.07.15

Заява Федеріки Моґеріні від імені ЄС щодо річниці збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17


Заява Федеріки Моґеріні від імені ЄС щодо річниці збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17

Європейський Союз і його країни-члени нагадують про трагедію літака рейсу МН17, яка сталася 17 липня 2014 року. Вони повторно висловлюють свої співчуття усім тим, хто втратив своїх близьких. Зі скорботою і печаллю ми усі пам'ятаємо те, що сталося рік тому. Акти насильства, які загрожують безпеці цивільної авіації, є кричущим порушенням міжнародного миру і безпеки. Було досягнуто прогресу у ідентифікації і поверненні на батьківщину жертв трагедії, відновленні уламків, а також у чинному розслідуванні збиття літака. Усі, хто прямо або опосередковано відповідальні за знищення літака рейсу МН17, мають, у відповідності до резолюції Ради безпеки ООН №2166, бути притягнуті до відповідальності та постати перед судом. У зв'язку із цим, ЄС і країни-члени повністю підтримують чинні зусилля зі створення зобов'язувального і надійного судового переслідування.

Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU on the anniversary of the downing of Malaysian Airlines flight MH17

The EU and its Member States recall the tragedy of flight MH17, which occurred on 17 July 2014, and renew their sympathy to all those who have lost their loved ones. We all remember what happened one year ago with sorrow and sadness. Acts of violence that threaten the safety of civil aviation are grave violations of international peace and security. Progress has been made with the repatriation and identification of the victims, the recovery of wreckage and the ongoing investigation into the downing of the airplane. Those directly or indirectly responsible for the downing of MH17 must be held accountable and brought to justice, in accordance with UNSC resolution 2166. In this respect the EU and its Member States fully support the ongoing efforts to establish a binding and credible prosecution mechanism.


15.07.15

Комітет асоціації між Україною і ЄС (13-14 липня)


Комітет асоціації між Україною і ЄС (13-14 липня)

Учора завершилася перша зустріч Комітету асоціації між Європейським Союзом і Україною у рамках нової Угоди про асоціацію. Учасники обговорили важливий прогрес, якого вдалося досягти Україні у трансформації своєї економіки і урядування у рамках Угоди про асоціацію за скрутних обставин. Також вони обговорили шляхи, які дозволять впоратися з чинними проблемами, включаючи зусилля України із впровадження реформ і підтримку з боку ЄС у їх імплементації.
Засідання Комітету асоціації між Євросоюзом і Україною пройшла 13-14 липня. Це була перша зустріч у рамках Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, важливі частини якої було тимчасово застосовано від 1 листопада минулого року.
Участь у зустрічі шістнадцяти заступників міністрів України і ґрунтовна дискусія з приводу широкого спектру питань у рамках Угоди про асоціацію демонструє поглиблення і зміцнення двосторонніх відносин між ЄС і Україною. Делегацію Євросоюзу очолював Керівний директор з питань Європи і Центральної Азії; також ЄС представляли Голова групи підтримки України і низка високопосадовців з Європейської служби зовнішньої дії та Європейської Комісії.
Користуючись нагодою, ЄС привітав реформи і прогрес, якого вдалося досягти наразі у їх імплементації. Також він закликав до швидкого впровадження законодавчих кроків, які було вже здійснено, – зокрема, йдеться про конституційну реформу, децентралізацію, боротьбу проти корупції, реформу юстиції, реструктуризацію енергетичного сектору та поліпшення бізнесового клімату. Брюссель нагадав про свою налаштованість зберігати безпрецедентний рівень фінансової підтримки України; зокрема, від весни 2014 року ЄС і європейські фінансові інституції мобілізували виділення 6 мільярдів євро.
Окрім того, ЄС і Україна обговорили підготовку до застосування від 1 січня 2016 року глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі. Також сторони обмінялися думками з приводу реакції на конкретні рекомендації, що містяться у звіті Європейської Комісії щодо впровадження Плану дій з візової лібералізації (від травня 2015 року).
Зустріч Комітету асоціації була проведена у ситуації, коли Україна зіштовхнулася з економічною і фінансовою невизначеністю та політичними і безпековими проблемами. ЄС і надалі докладатиме зусиль задля мирного розв'язання конфлікту.
Брюссель і Київ вкотре підтвердили свою прихильність до спільних цінностей і принципів. Вони привітали ратифікацію Угоди про асоціацію більшістю країн-членів ЄС; сторони чекають на закінчення процесу ратифікації у найближчому майбутньому.
Українська делегація, що була присутньою під час зустрічі Комітету асоціації, поточного тижня також бере участь у візиті до інституцій ЄС, який було організовано Групою Європейської Комісії з підтримки України. Метою візиту є сприяти тіснішим зв'язкам і поглиблювати взаєморозуміння між ЄС і Україною – зокрема, у сферах впровадження надважливих реформ. Також візит спрямований на сприяння впровадженню Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеохопну зону вільної торгівлі.
Більше інформації:
Докладніше про Угоду про асоціацію між ЄС і Україною 

EU-Ukraine Association Committee (13-14 July 2015)

The European Union and Ukraine concluded today the first meeting of the Association Committee under the new Association Agreement. They discussed the important progress being made by Ukraine in transforming its economy and governance within the Association Agreement framework, under difficult circumstances. They also discussed the way ahead to deal with remaining challenges, including continued reform efforts by Ukraine and the EU's support to their implementation.
The EU-Ukraine Association Committee convened on 13 and 14 July 2015 in its first meeting under the EU-Ukraine Association Agreement, important parts of which are being provisionally applied since 1 November 2014.
The participation of sixteen Ukrainian Deputy Ministers in the meeting and the substantive dialogue on the broad range of areas under the Association Agreement demonstrates the deepening and strengthening of the bilateral relations between the EU and Ukraine. The EU delegation was led by Managing Director for Europe and Central Asia accompanied by the Head of the Support Group for Ukraine anda number of senior officials from the European External Action Service and European Commission.
The EU used the occasion to welcome reforms and progress made to date. It also called for the swift implementation of legislative steps taken, notably in relation to constitutional reform, decentralisation, the fight against corruption, the reform of the justice sector, the restructuring of the energy sector and the improvement of the business climate. The EU recalled its commitment to maintain its unprecedented level of financial support to Ukraine: since spring 2014 EUR 6 billion have been mobilised by the EU and European financial institutions.
The EU and Ukraine discussed the preparations for the application of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) as of 1 January 2016, and the follow-up to the concrete recommendations of the May 2015 European Commission report on the implementation of the Visa Liberalisation Action Plan (VLAP).
The Association Committee convened in a situation in which Ukraine is faced with economic and financial uncertainty and continuing political and security challenges. The EU will continue its efforts aiming at a peaceful settlement of the conflict.
The EU and Ukraine reaffirmed their commitment to common values and principles. They welcomed the ratification of the Association Agreement by the majority of EU Member States, and look forward to the finalisation of the ratification process in the near future.
The Ukrainian delegation at the Association Committee, is participating this week in a visit to EU institutions organised by the Support Group for Ukraine of the European Commission. The purpose of the visit is to foster closer links and deepen understanding between the EU and Ukraine in particular in crucial reform areas, and to facilitate the implementation of the Association Agreement, including the DCFTA.09.07.15

Тристоронні перемовини щодо зони вільної торгівлі між ЄС і Україною [Оновлена версія]


Тристоронні перемовини щодо зони вільної торгівлі між ЄС і Україною [Оновлена версія]

7-8 липня експерти з Європейського Союзу, Росії та України зустрілися у Брюсселі для проведення тристоронніх перемовин. Мета перемовин – віднайти шляхи розвінчання побоювань, що їх має Росія у зв'язку із впровадженням Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі (яка буде тимчасово застосована від січня 2016 року).
З урахуванням мандату, що міститься у Мінській декларації від 12 лютого 2015 року, і Спільних операційних висновків від травня поточного року, було обговорено питання, які зачіпають три сфери; йдеться, зокрема, про технічні регламенти, питання санітарії та фітосанітарії і митну співпрацю.
Обмін думками був доволі конструктивним. Було досягнуто певного прогресу, що ґрунтувався на конкретних пропозиціях з приводу усіх сфер, наданих Євросоюзом.
Протягом наступних тижнів експерти продовжать роботу і обмін думками. Це потрібно, аби у липні прозвітувати перед Міністром економічного розвитку Росії Олексієм Улюкаєвим, Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і Європейським Комісаром з торгівлі Сесілією Мальмстрьом.
Рішення про наступні кроки прийматимуться з огляду на це. Також до уваги братиметься наступна міністерська зустріч, яка відбудеться на початку вересня. Її мета – досягти спільного розуміння щодо двосторонніх і тристоронніх рішень, сумісних з Угодою про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі.

Trilateral talks on EU-Ukraine trade area

Experts from the EU, Russia and Ukraine met in Brussels on 7-8 July for trilateral talks. The aim of these talks was to find solutions to the concerns raised by Russia regarding the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area that will be provisionally applied as of January 2016.
Following the mandate set out in the Minsk Declaration of 12 February 2015 and the Joint Operational Conclusions of May this year, three areas were discussed: technical regulations, sanitary and phytosanitary (SPS) issues and customs cooperation.
The exchanges were constructive and some progress was made on the basis of concrete suggestions put forward by the EU for all areas.
The experts will continue work and exchanges in the coming weeks in view of reporting to Minister Ulyukayev, Minister Klimkin and Commissioner Malmström in July. Further steps will be decided on this basis, including a next ministerial meeting in early September, with a view of reaching a common understanding on bilateral and trilateral solutions compatible with the AA/DCFTA.


08.07.15

Тристоронні перемовини щодо впровадження Угоди про асоціацію між ЄС і Україною


Тристоронні перемовини щодо впровадження Угоди про асоціацію між ЄС і Україною

7-8 липня експерти з Європейського Союзу, Росії та України зустрілися у Брюсселі для проведення тристоронніх перемовин. Мета перемовин – віднайти шляхи розвінчання побоювань, що їх має Росія у зв'язку із впровадженням Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі (яка буде тимчасово застосована від січня 2016 року).
З урахуванням мандату, що міститься у Мінській декларації від вересня 2014 року, і Спільних операційних висновків від травня поточного року, було обговорено питання, які зачіпають три сфери; йдеться, зокрема, про технічні регламенти, питання санітарії та фітосанітарії і митну співпрацю.
Обмін думками був доволі конструктивним. Було досягнуто певного прогресу – зокрема, у питанні, яке стосується сфери митної співпраці. Водночас, аби досягти певних результатів з приводу технічних регламентів, потрібно більше роботи. Окрім того, попри те, що ЄС надав конкретні пропозиції щодо усіх сфер, перемовини з приводу питань, які стосуються санітарії та фітосанітарії, виявилися менш плідними.
Протягом наступних тижнів експерти продовжать роботу і обмін думками. Це потрібно, аби у липні прозвітувати перед Міністром економічного розвитку Росії Олексієм Улюкаєвим, Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і Європейським Комісаром з торгівлі Сесілією Мальмстрьом.
Рішення про наступні кроки прийматимуться з огляду на це. Також до уваги братиметься наступна міністерська зустріч, яка відбудеться на початку вересня. Її мета – досягти спільного розуміння щодо двосторонніх і тристоронніх рішень, сумісних з Угодою про асоціацію.

Trilateral talks on implementation of EU-Ukraine Association Agreement

Experts from the EU, Russia and Ukraine met in Brussels on 7-8 July for trilateral talks. The aim of these talks was to find solutions to the concerns raised by Russia regarding the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area that will start provisionally applying as of January 2016.
 Following the mandate set out in the Minsk Declaration of September 2014 and the Joint Operational Conclusions in May of this year, three areas were discussed: technical regulations, sanitary and phytosanitary (SPS) issues and customs cooperation.
The exchanges were constructive and some progress was made, in particular in the area of customs cooperation. The discussions on technical regulations need further work to reach some results, while the talks were slightly less fruitful in the SPS field, despite concrete suggestions put forward by the EU for all areas.
The experts will continue work and exchanges in the coming weeks in view of reporting to Minister Ulyukayev, Minister Klimkin and Commissioner Malmström in July. Further steps will be decided on this basis, including a next ministerial meeting in early September, with a view of reaching a common understanding on the bilateral and trilateral solutions compatible with the Agreement.


http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4992_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4992_en.htm

Єврокомісія ухвалила рішення про надання 600 млн. євро допомоги Україні


Єврокомісія ухвалила рішення про надання 600 млн. євро допомоги Україні

Учора Європейська Комісія ухвалила рішення, яким ініціювала процес надання 600 млн. євро Україні у формі кредиту. Це стосується першого траншу у рамках нової програми з макрофінансової допомоги Україні; її загальний бюджет – 1,8 млрд. євро у формі середньострокових кредитів. Це рішення ґрунтується на Меморандумі про розуміння і Угоді про кредитний інструмент. Обидва документи Україна і Євросоюз підписали 22 травня у Ризі. Меморандум про розуміння набув чинності 3 липня. Операції, пов'язані із макрофінансовою допомогою, є частиною ширшого залучення ЄС з країнами-сусідами. Вони є винятковим інструментом відповіді ЄС на кризові ситуації, що є доступним для сусідських країн, які мають глибокі проблеми платіжного балансу. За допомогою цієї програми ЄС робить внесок у задоволення нагальних фінансових потреб України, підтримуючи водночас економічну стабілізацію країни. Окрім того, пакет макрофінансової допомоги підтримає українську владу у впровадженні важливих реформ. Йдеться, зокрема, про реформи у сфері управління державними фінансами, належному урядуванні і прозорості, енергетичному секторі, наданні державної соціальної допомоги, бізнесовому кліматі і фінансовому секторі. Підтримуючи порядок денний реформ українського уряду у цих сферах, Євросоюз прагне допомогти України закласти підґрунтя для тривалого повернення до економічного зростання.
(Більше інформації: Annika Breidthardt – тел.: +32 229 56153; Audrey Augier – тел.: +32 229 71607)

The European Commission adopts a decision to disburse €600 million in assistance to Ukraine

Yesterday, the European Commission adopted a decision to initiate a process towards disbursing €600 million to Ukraine in the form of a loan. This corresponds to the first instalment under the new macrofinancial assistance (MFA) programme for Ukraine, which amounts to a total of €1.8 billion in medium-term loans. The decision builds on the Memorandum of Understanding (MoU) and Loan Facility Agreement (LFA), which Ukraine and the EU agreed on 22 May 2015 in Riga. The MoU came into force on 3 July 2015. Macrofinancial assistance (MFA) operations are part of the EU's wider engagement with neighbouring countries and are designed as an exceptional EU crisis response instrument available to EU neighbouring countries experiencing severe balance of payments problems. Through this programme, the EU contributes to cover the urgent financing needs faced by Ukraine, while supporting the country's economic stabilisation. In addition, the EU's MFA package will assist the Ukrainian authorities in implementing important reforms in the areas of public finance management, governance and transparency, the energy sector, social safety nets, the business environment and the financial sector. By supporting the Ukrainian government's reform agenda in those areas, the EU intends to help Ukraine lay the ground for a durable return to economic growth.
(For more information: Annika Breidthardt – Tel.: +32 229 56153; Audrey Augier– Tel.: +32 229 71607)


ЮНІСЕФ та ЄС збільшують гуманітарну допомогу для поліпшення водопостачання дітям та сім’ям на сході України


ЮНІСЕФ та ЄС збільшують гуманітарну допомогу для поліпшення водопостачання дітям та сім'ям на сході України

КИЇВ, 8 липня 2015 - Європейська Комісія надала 500 тис. євро Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, щоб покращити водопостачання та санітарно-гігієнічні умови для сімей, які постраждали від конфлікту на сході Україні. Завдяки цій спільній ініціативі, понад 36 000 дітей і дорослих отримають доступ до безпечної питної води у Донецькій і Луганській областях.
"Ми вдячні ЄС за постійну підтримку гуманітарної програми ЮНІСЕФ. Цей новий проект дозволить допомогти більш ніж 36 000 дітей і дорослих із Донецької та Луганської областей, які гостро потребують безпечної питної води та базових гігієнічних засобів," – зазначила Джованна Барберіс, Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.
Крім того, ЮНІСЕФ та Європейська Комісія відновлять водопостачання та санітарно-гігієнічні умови у 20 центрах для внутрішньо переміщених осіб і школах, постраждалих від конфлікту. Зокрема, буде проведено дрібний ремонт водопровідних ліній і насосних станцій для того, щоб поліпшити якість води в районах, які постраждали від конфлікту.
"Діти – найбільш безневинні жертви цього конфлікту", пояснив Мамар Мерзук, голова офісу Служби Європейської Комісії з гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ЕСНО) у Києві. "Разом з нашими партнерами, такими як ЮНІСЕФ ми хочемо вирішити найбільш нагальні базові потреби дітей, особливо на неконтрольованих урядом територіях, де гуманітарна ситуація викликає серйозну стурбованість в гуманітарному співтоваристві."
Конфлікт на Сході Україні продовжує впливати на життя дітей. Принаймні, 68 дітей були вбиті і 182 дитини були поранені з березня 2014 року. Понад 1,3 мільйона людей, у тому числі 173 000 дітей, стали внутрішньо переміщеними особами в Україні. Тисячі сімей досі живуть поряд з лінією бойових дій в Донецькій і Луганській областях, де збройний конфлікт значно пошкодив інфраструктуру, водопостачання та санітарно-гігієнічні умови.
З початку 2015 року, ЮНІСЕФ надав безпечну питну воду понад 550 000 людей на сході Україні за підтримки різних донорів, в тому числі ECHO. ЮНІСЕФ продовжує вести координацію в напрямку WASH (вода, санітарія та гігієна) з усіма партнерами, які беруть участь в наданні гуманітарної допомоги на сході України для поліпшення водопостачання та санітарно-гігієнічних умов.
Для додаткової інформації звертайтесь до:
Вероніка Ващенко, ЮНІСЕФ Україна, +38.044.254.2450, vvashchenko@unicef.org
Мамар Мерзук, офіс ECHO у Києві, Mamar.Merzouk@echofield.eu
***
Про ЮНІСЕФ: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) працює над покращенням життя дітей та сімей на всій території України з 1997 року. ЮНІСЕФ є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Більше інформації: www.unicef.org.ua . Приєднуйтесь до нас у Twitter, Facebook та ВКонтакте.
Про ЕСНО: Служба Європейської Комісії з гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ЕСНО) працює над збереженням життя, гідності та цілісності груп людей, що постраждали від природніх та антропогенних катастроф. Об'єм допомоги від ЄС – один із найбільших у світі, принципи її надання закріплені у Лісабонській угоді. Громадяни ЄС підтримують їх як вираження солідарності європейців зі всіма людьми, що потребують допомоги. Детальніше: www.ec.europa.eu ,www.facebook.com/ec.humanitarian.aid , www.twitter.com/eu_echo

UNICEF and EU scale up humanitarian response to improve access to water for children and families in eastern Ukraine

KYIV, 7 July 2015 – The European Commission has provided €500,000 to UN Children's Fund (UNICEF) to improve water, sanitation and the hygiene situation of conflict-affected communities in eastern Ukraine. Through this joint initiative, over 36,000 children and adults will benefit from hygiene supplies and will receive access to safe drinking water on government-controlled and non-government-controlled areas in Donetsk and Luhansk regions.
"We are grateful to the EU for their continued support to UNICEF's humanitarian programme in Ukraine. This new initiative enables us to reach over 36,000 children and adults, which are in dire need of water and basic hygiene supplies in Donetsk and Luhansk regions."– said Giovanna Barberis, UNICEF Representative in Ukraine.
In addition, UNICEF and the European Commission will rehabilitate water and sanitation facilities in 20 conflict- affected schools and collective centres for internally displaced people. Ukraine's water companies will be supported for minor repair of water supply lines and pumping stations to enable improved quality of water in the conflict-affected areas.
"Children are the most innocent victims of this conflict", explained Mamar Merzouk, Head of the European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO) office in Kiev. "Together with our partners such as UNICEF we want to address the most urgent basic needs of the children, especially in the non-government controlled areas where the humanitarian situation is of great concern to the humanitarian community."
The conflict in eastern Ukraine continues to impact the life of children. At least 68 children are reported to have been killed and 182 injured since March last year. Over 1.3 million people, including 173,000 children, have been internally displaced in Ukraine. Thousands of families are still living along the front line areas in Donetsk and Luhansk regions, where the armed conflict has significantly damaged the water and sanitation infrastructure.
Since the beginning of 2015, UNICEF has provided safe drinking water to over 550,000 conflict-affected people in eastern Ukraine with the support of several donors, including ECHO. UNICEF continues to lead the WASH (Water, Sanitation and Hygiene) coordination with all partners engaged in providing humanitarian assistance to improve water and sanitation conditions of conflict-affected people in eastern Ukraine.
For more information, please contact:
Veronika Vashchenko, UNICEF Kyiv, +38.044.254.2450, vvashchenko@unicef.org
Mamar Merzouk, ECHO Kiev, Mamar.Merzouk@echofield.eu
***
About UNICEF:
UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere. For more information about UNICEF and its work in Ukraine visit: www.unicef.org.ua. Join us on Twitter, Facebook and ВКонтакте.
About EU humanitarian aid:
The European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO) funds relief operations for victims of natural disasters and conflicts outside the European Union. Aid is provided impartially, directly to people in need, without discrimination of their race, ethnic group, religion, gender, age, nationality or political affiliation. For more information: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm, http://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid, https://twitter.com/eu_echo.