15.06.2021

Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Володимир Зеленський

Официальное интернет-представительство

Новости

Все области Украины пребывают в «зеленой» зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, которые достигли самых низких значений за последний год. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского.

https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-uvijshla-v-zelenu-zonu-navit-za-kriteriyami-yes-pok-69013

Украина сегодня ближе к получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, чем когда-либо. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-shodnya-dovodit-sho-gotova-buti-v-nato-volodimir-ze-69017

Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. «Мы благодарны членам НАТО за такое абсолютно логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года», – отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-prodovzhuye-ruh-do-chlenstva-v-nato-volodimir-zelen-69021

Если Вы желаете отписаться от рассылки или изменить ее параметры, перейдите по ссылке: Unsubscribe

14.06.2021

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Новий проєкт ЄС Твіннінг допоможе Україні вдосконалити фітосанітарне законодавство та роботу лабораторій

Logo
Новий проєкт ЄС Твіннінг допоможе Україні вдосконалити фітосанітарне законодавство та роботу лабораторій

English version is below

14 червня 2021 року консорціум у складі трьох країн-членів Європейського Союзу – Латвії, Польщі, Нідерландів – і Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) за фінансування ЄС розпочали новий проєкт Твіннінг з метою наближення українського законодавства до норм ЄС, удосконалення роботи Держпродспоживслужби та фітосанітарних лабораторій України.

У межах проєкту експерти ЄС та їхні українські колеги спільно розроблять пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у сфері генетично модифікованих організмів (ГМО), прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва. Проєкт допоможе вдосконалити українську систему контролю за виробництвом ГМО на місцях, щоб забезпечити безпечне виробництво та відстеження з самого початку. Огляд системи захисту прав на сорти рослин принесе користь селекціонерам рослин України та їхній інтелектуальній власності. Галузь насінництва та розсадництва отримає вигоду від можливостей торгівлі та підвищить якість виробництва.

Владислава Магалецька, керівниця проєкту від України та Голова Держпродспоживслужби, прокоментувала: «Мета експертних консультацій – вдосконалення роботи служби, впровадження дієвих механізмів, які допоможуть нам бути більш ефективними. Ми відкриті для змін та нових підходів у нашій роботі».  

Крістіан Бен Хелл, Керівник операційного сектору сільського господарства, продовольчої безпеки та земельних ресурсів Представництва ЄС в Україні, наголосив, що «Європейський Союз продовжує надавати підтримку уряду України в наближенні її фітосанітарного законодавства до норм та стандартів ЄС, зокрема у сфері ГМО, захисту прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва. Ми сподіваємось, ця підтримка посприяє подальшому зміцненню відповідних      державних служб, а Україна максимально використає практичний досвід, яким діляться країни-члени ЄС».

Проєкт у першу чергу спрямований на підтримку Держпродспоживслужби, що отримає рекомендації з питань підвищення ефективності від подібних установ ЄС, а також фітосанітарні лабораторії України, що отримають допомогу в акредитації згідно зі стандартом ISO 17065. Українські колеги отримають не лише знання, а й практичний досвід під час запланованих тренінгів та навчальних візитів до країн-членів ЄС.

«Державна служба захисту рослин Латвії вже раніше підтримувала Держпродспоживслужбу у проєктах  фітосанітарного сектору та цінує добру співпрацю з українськими колегами. Співпраця з експертами з Польщі та Нідерландів - це можливість поділитися більш глибокими галузевими знаннями та практичними прикладами», – зазначила Крістіне Ломакіна, керівниця проєкту від Латвії.

 

Довідкова інформація:

Проєкт Твіннінг «Наближення національного законодавства України у сферах державного нагляду (контролю) за ГМО у відкритих системах, захисту прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва відповідно до норм та стандартів ЄС» фінансується в межах Європейського інструменту сусідства та партнерства. Він буде реалізовуватися протягом 21 місяця Державною службою захисту рослин Латвійської Республіки, Польською державною службою охорони рослин та інспекції насіння, Польським дослідницьким центром з випробування сортів та Нідерландською інспекційною службою рослинництва Naktuinbouw  у партнерстві з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Бюджет: 1,1 млн євро. Тривалість: квітень 2021 - грудень 2022.

Твіннінг – це інструмент Європейського Союзу для інституційного співробітництва між державними установами країн-членів ЄС та країн-партнерів. Проєкти Твіннінг ґрунтуються на безпосередньому обміні знаннями та досвідом.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до пана Модріса Фрікманіса, Постійного радника проєкту, за тел.: +380982799743 або на адресу ел. пошти: modris.frikmanis@vaad.gov.lv

______________

 

New EU Twinning project to help Ukraine improve phytosanitary legal framework and laboratories

 

On June 14, 2021, the Latvian-Polish-Dutch consortium and the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection (SSUFSCP) launched a new European Union-funded Twinning Project to approximate Ukrainian legislation to EU norms, to improve the functioning of SSUFSCP and phytosanitary laboratories of Ukraine.

In the framework of the project EU experts and their Ukrainian counterparts will jointly draft proposals for amendments to Ukrainian legislation relating to Genetically modified organisms (GMOs), plant variety rights, seed and seedling production. The project will help improve the Ukrainian control system for GMO production on the field to ensure the safe production and traceability from the start. The plant variety rights protection system review will benefit the plant breeders of Ukraine and their intellectual property rights. Seed and seedling production will benefit from trade possibilities and will increase the quality of production.

Vladyslava Magaletska, Project Leader from the Ukrainian side, Head of the SSUFSCP, said: "The objective of expert consultations is to improve the work of the Service, to implement effective mechanisms that will help us to be more efficient. We are open to changes and new approaches in our work."

Christian Ben Hell, Operations Sector Manager for Agriculture, Land, Forestry and Food Safety at the EU Delegation to Ukraine, highlighted that "the European Union continues to provide assistance to the government of Ukraine in the approximation of its phytosanitary legislation in line with EU norms and standards, notably in the fields of GMO, plant variety rights, seed and seedling production. We hope that this support contributes to further strengthen concerned state services and that Ukraine makes best possible use of the practical experience offered by EU Member States."

The project will primarily be addressed to SSUFSC that will receive recommendations on organisation efficiency improvement from similar institutions in the EU, and phytosanitary laboratories of Ukraine, which will receive assistance on accreditation according to the ISO standard 17065. Ukrainian counterparts will not only gain knowledge, but also the practical experience at planned trainings and study visits to EU Member States.

 "The State Plant Protection Service of Latvia has supported SSUFSCP in phytosanitary sector projects before and values the good cooperation with Ukrainian colleagues. Cooperation with experts from Poland and the Netherlands it is an opportunity to share more in-depth sectoral knowledge and practical examples", noted Kristīne Lomakina, Project Leader from the Latvian side.

 

Background information:

The Twinning Project "Approximation of national legislation of Ukraine in the fields of state supervision (control) of GMOs in open systems, protection of plant variety rights, and seed and seedling production in line with EU norms and standards" is financed under the European Neighbourhood Instrument. It will be implemented over a period of 21 months by the State Plant Protection Service of the Republic of Latvia, the Polish State Plant Health and Seed Inspection Service, the Polish Research Centre for Cultivar Testing and the Netherlands Inspection Service for Horticulture Naktuinbouw in partnership with the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection.

Budget: EUR 1.1 million. Duration: April 2021 - December 2022.

Twinning is a European Union tool for institutional cooperation between the public administrations of EU Member States and those of partner countries. Twinning projects are based on direct exchange of knowledge and expertise.

 

For additional information, please contact Mr. Modris Frikmanis, Resident Twinning Adviser, at 380982799743 or via modris.frikmanis@vaad.gov.lv

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Володимир Зеленський

Официальное интернет-представительство

Новости

Президент Владимир Зеленский приветствует поддержку независимости и суверенитета Украины, а также важных реформ в нашем государстве, которая высказана в финальном коммюнике саммита лидеров государств «Группы семи».

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-vitaye-nepohitnu-pidtrimku-ukrayini-z-boku-lideriv-69005

Если Вы желаете отписаться от рассылки или изменить ее параметры, перейдите по ссылке: Unsubscribe

13.06.2021

Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Володимир Зеленський

Официальное интернет-представительство

Новости

Таким образом Глава государства поддержал инициативу представителей творческой общественности по созданию в городе Киеве музейно-культурного центра современного искусства, где будут представлены работы известного художника.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-ukaz-pro-stvorennya-centru-suchasnogo-mis-68993

Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик. В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zatverdiv-tririchnu-strategiyu-rozvitku-68997

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев. Андрей Ермак поблагодарил Всемирный конгресс украинцев за поддержку интересов Украины, в частности в вопросе европейской и евроатлантической интеграции.

https://www.president.gov.ua/ru/news/yevropejski-partneri-mayut-chuti-zlagodzhenij-golos-zakordon-69001

Если Вы желаете отписаться от рассылки или изменить ее параметры, перейдите по ссылке: Unsubscribe

12.06.2021

Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Володимир Зеленський

Официальное интернет-представительство

Новости

В рамках проекта «Наука – это она» затрагиваются вопросы гендерного дисбаланса в науке, а также популяризации технических (STEM) дисциплин среди украинских школьниц и студенток. Основная цель проекта – представить молодым девушкам успешных украинских женщин-ученых как ролевых моделей, которые вдохновят их поверить в собственное будущее в STEM.

https://www.president.gov.ua/ru/news/persha-ledi-olena-zelenska-vzyala-uchast-u-nagorodzhenni-per-68973

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно решения отдельных вопросов, связанных с проведением разведывательных мероприятий» № 1473-IX, который Верховная Рада приняла 21 мая 2021 года.

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakon-shodo-udoskonalennya-prov-68981

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» относительно повышения детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи» № 1477-IX, который Верховная Рада приняла 21 мая 2021 года.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-pidvishennya-viplat-dityam-ya-68985

Если Вы желаете отписаться от рассылки или изменить ее параметры, перейдите по ссылке: Unsubscribe

11.06.2021

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Українські прикордонники та митники навчаються оптимізувати робочі процеси за допомоги ЄС

Logo
Українські прикордонники та митники навчаються оптимізувати робочі процеси за допомоги ЄС

English version is below

11 червня 2021 року Державна прикордонна служба України та Державна митна служба України завершили дводенні тренінги з аналізу та перебудови бізнес-процесів (АПБП), що були організовані проєктом «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)». Тренінги, спрямовані на створення пулу експертів з АПБП всередині двох відомств, що працюють на кордоні, проводились вдруге.

«Інтегроване управління кордонами допомагає робити легальний перетин кордону людьми та товарами швидшим та ефективнішим, водночас дозволяючи реагувати на загрози безпеці та запобігати транскордонним злочинам. Це вимагає впорядкованих, захищених від корупційних ризиків робочих процесів як на кордоні, так і всередині кожного задіяного відомства, – коментує Ксав'є Камю, керівник секції «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні. – Аналіз бізнес-процесів також допомагає пріоритезувати ті напрямки, де ми можемо підтримати Україну на шляху до європейських стандартів та найкращих практик».

Перший раунд тренінгів з АПБП був проведений у червні 2020 року в якості підготовки до проведення аналізу та перебудови пріоритетних бізнес-процесів всередині ДПСУ та Держмитслужби в рамках EU4IBM. Ця методологія довела свою ефективність протягом останнього року та отримала нових послідовників. На запит відомств проєкт організував цей другий додатковий тренінг з тим, щоб підвищити їхню внутрішню спроможність використовувати сучасні техніки оптимізації та перебудови, широко визнані по всьому світу через ефективність як у приватному, так і в державному секторі.

«Постійне вдосконалення – єдиний шлях до економічного розвитку, культурного обміну та добробуту країн світу, який також допомагає готуватися до нових викликів, подібних до того, що ми бачили у зв'язку з пандемією коронавірусу. Процеси, які раціонально використовують час та кошти, є основою ефективного управління кордонами, що сприяє міжнародній торгівлі та зв'язкам між людьми. Це саме те, чому ми хочемо зарадити у нашій спільній роботі з українськими службами», – пояснює Арунас Адоменас, керівник проєкту EU4IBM.

Проєкт EU4IBM нещодавно закінчив проведення 25 запланованих сесій з аналізу та оптимізації бізнес-процесів, попередньо визначених українськими партнерами як пріоритетні. У цій роботі активно брали участь представники ДПСУ та Держмитслужби, що пройшли відповідний тренінг минулого червня, а також європейські експерти. Сесії АПБП стосувалися широкого спектру тем, таких як міжвідомчий обмін інформацією та аналіз ризиків; транскордонний обмін інформацією; координація та проведення спільних операцій; перетин кордону особами та вантажем на автомобільних, повітряних, морських та залізничних пунктах перетину кордону тощо. Результати цих сесій вестимуть до безпосередньої перебудови бізнес-процесів, а також стануть основою для розробки модельних концепцій та рішень, які будуть в подальшому випробовуватися та поширюватися по всій Україні.

 

Довідкова інформація:

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в межах Стратегії інтегрованого управління кордонами України, ухваленої Кабінетом Міністрів України 24 липня 2019 року. Проєкт триває з грудня 2019 р. до червня 2022 р. За додатковою інформацією звертайтеся до Ігоря Сергеєва, ihor.serheiev@icmpd.org або +38 099 515 62 51.

___________

 

 

EU trains border guards and customs officers to optimise working processes

 

On 11 June 2021, the State Border Guard Service (SBGS) and the State Customs Service (SCS) of Ukraine completed their two-day training sessions on business process analysis and reengineering (BPAR) organised under the EU-funded project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)". This was the second series of such training aimed at creating a pool of BPAR experts within the two border agencies.

"Integrated Border Management helps make legitimate border crossing of persons and goods quicker and more efficient while addressing security threats and preventing cross-border crime. This calls for streamlined and corruption-proof processes both at the border and inside each of the agencies involved. Business process analysis also helps prioritise areas and activities where we can assist Ukraine on its way to EU standards and best practices", said Xavier Camus, Head of the Good Governance and Democratisation Section at the Delegation of the European Union to Ukraine.

The first round of BPAR training took place back in June 2020 to prepare the launch of analysis and reengineering of high-priority business processes within SBGS and SCS in the framework of EU4IBM. Over the year, the methodology has proven its worth, and won additional disciples. Upon the request of the agencies, EU4IBM organised this additional training to build the agencies' internal capacity to use modern optimization and reengineering techniques widely recognized for their effectiveness in both private and public sectors across the globe.

"Continuous improvement is the only way to ensure economic growth, cultural exchange and welfare of states and to be prepared for new arising challenges, as shown by the COVID-19 crisis. Efficient border management favourable to  international trade and cross-border human connections stands on timesaving and cost-effective processes that we strive to promote through our joint work with the Ukrainian agencies", explained Arunas Adomenas, EU4IBM Team Leader.

The EU4IBM project has recently accomplished the planned 25 analysis-and-optimisation sessions prioritized by the Ukrainian authorities, with extensive involvement of previously trained SBGS and SCS representatives as well as European experts. The sessions covered a wide spectrum of topics including interagency information exchange and risk analysis, cross-border information exchange, coordination and conduct of joint operations, processing of travellers and cargo at automobile, air, maritime and rail border crossing points, etc. Apart from redesigning the business processes, their findings fed into the development of a number of model concepts and solutions to be piloted and replicated throughout Ukraine.

 

Background information: The project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)" is funded by the EU, carried out by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) and supports the implementation of the reforms approximating the Ukrainian border management system to the EU standards and best practices in line with the Integrated Border Management Strategy of Ukraine adopted by the Cabinet of Ministers on 24 July 2019. The project runs from December 2019 until June 2022.

For additional information, please contact Ihor Serheiev via Ihor.SERHEIEV@icmpd.org or +38 099 515 62 51.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Фонд підтримки кліматичного фінансування міст схвалив надання підтримки Львову та п’яти іншим містам

Logo
Фонд підтримки кліматичного фінансування міст схвалив надання підтримки Львову та п'яти іншим містам

English version is below

 • Безкоштовна технічна допомога у підготовці початкової фази проєктів, спрямованих на протидію змінам клімату
 • Проєкти у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики, сталої мобільності, поводження з відходами та водопостачання
 • Фонд підтримує міста у країнах, що розвиваються, а також країнах, ринкова економіка яких формується

 

9 червня Фонд підтримки кліматичного фінансування міст (City Climate Finance Gap Fund) оголосив другу групу міст, що отримають безкоштовну технічну допомогу для підготовки міських кліматичних проєктів, прийнятних для фінансування. Обрані міста розташовані в Україні, Чорногорії, Еквадорі, ПАР, Вануату та Мексиці. Проєкти охоплюють озеленення міських територій, енергоефективність, відновлювану енергетику, сталу мобільність, водопостачання та поводження з відходами. Деякі уряди країн-членів ЄС, зокрема, Німеччини та Люксембургу, надають фінансову підтримку Фонду.

Фонд підтримує міста з усього світу, що стикаються з перешкодами, як-от неспроможність або недостатній рівень технічних знань під час розробки та фінансування міських кліматичних проєктів. Фонд підтримки допомагає містам на початковому етапі, надаючи безкоштовні технічні та консультаційні послуги щодо визначення пріоритетів та підготовки міських кліматичних інвестицій. Метою Фонду підтримки є прискорення підготовки інвестицій, підвищення якості проєктів та забезпечення їхньої прийнятності для фінансування банками.

Світовий банк та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) впроваджують Фонд підтримки кліматичного фінансування міст – нову спільну ініціативу з підтримки зелених, інклюзивних, стійких, креативних та конкурентоспроможних міст у країнах, що розвиваються. За допомогою технічної підтримки, що фінансується організаціями-донорами (ціль – фінансування щонайменше у розмірі 100 млн євро), Фонд має на меті надати доступ до майже 4 мільярдів євро, щоб допомогти містам перетворити плани щодо питань клімату на проєкти, готові до фінансування.

 

Заходи у містах, що були оголошені сьогодні, передбачають:

 • Львів, Україна: підтримка дизайну вулиць міста, що сприятиме комфортнішому пересуванню пішоходів і велосипедистів.
 • Подгориця, Чорногорія: підтримка міста у створенні схеми громадських будівель, що допоможе визначити, які з них можуть бути використані для побудови «зелених» дахів разом із фасадами для покращення енергоефективності будівель та підвищення провідності поверхонь у громадських місцях.
 • Куенка, Еквадор: Фонд підтримає аналіз гідрометеорологічної мережі, оцінку сценаріїв зміни клімату та заходів для боротьби/запобігання повеням.
 • Мбомбела, ПАР: підтримка в оформленні генерального плану поводження з дощовими водами.
 • Порт-Віла, Вануату: надання технічних консультацій щодо технологій виробництва біогазу для аналізу ймовірності розвитку пілотного проєкту з переробки відходів для виробництва біогазу у Порт-Вілі.
 • Наукальпан, Мексика: оцінка інституційної спроможності для побудови лінії легкорейкового транспорту, що з'єднає райони міста Наукальпана та центр міста Мехіко.

 

Віцепрезидент ЄІБ Амбруаз Файоль прокоментував: «Міста в усьому світі виробляють понад дві третини світових обсягів викидів CO2. Багато міст відчувають згубний вплив кліматичної кризи, а пандемія COVID-19 ще більше ускладнила подолання цієї кризи. Фонд підтримки демонструє, як за допомогою співпраці та партнерства ми можемо надати містам в усьому світі від Мексики до України підтримку, якої вони потребують для перетворення проєктних ідей на проєкти, прийнятні для фінансування. Я хочу подякувати містам, Світовому банку, нашим донорам та партнерам з глобальних мереж міст за чудову співпрацю задля досягнення наших спільних цілей Фонду підтримки».

 

Більше про подію: https://www.eib.org/en/press/all/2021-192-city-climate-finance-gap-fund-approves-support-for-six-cities

 

Докладніше про Фонд підтримки кліматичного фінансування міст (City Climate Finance Gap Fund): www.citygapfund.org.

_____________

 

City Climate Finance Gap Fund approves support for Lviv and other five cities

 

 • Free technical assistance for the preparation of early-stage climate action projects
 • Energy efficiency, renewable energy, sustainable mobility, waste management and water projects
 • The Gap Fund is supporting cities in developing and emerging economies

 

On 9 June the City Climate Finance Gap Fund (Gap Fund) announced the second round of cities that will receive free technical assistance to prepare bankable urban climate projects. The cities are located in Ukraine, Montenegro, Ecuador, South Africa, Vanuatu and Mexico. The projects include greening urban spaces, energy efficiency, renewable energy, sustainable mobility, and waste and water management. Among the financial partners of the Fund are the governments of the EU Member States – Germany and Luxembourg.

The Gap Fund supports cities around the world that face barriers such as insufficient capacity or technical knowledge when developing and financing urban climate projects. The Gap Fund helps cities at an early stage by offering free technical and advisory services to prioritise and prepare urban climate investments. The goals of the Gap Fund are to accelerate the preparation of investments, enhance quality and ensure projects are bankable.

The World Bank and the European Investment Bank (EIB), in cooperation with the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), are implementing the City Climate Finance Gap Fund, a new partnership supporting green, inclusive, resilient, creative and competitive cities in developing countries. Through donor-supported technical assistance, with a target of at least €100 million in funding, the Gap Fund aims to unlock an estimated €4 billion to help cities transform climate ambition into finance-ready projects.

 

The activities in the cities announced today are:

 • Lviv, Ukraine: supporting the city's street design to make it more favourable for pedestrians and cyclists.
 • Podgorica, Montenegro: supporting the city in mapping relevant public buildings to help identify which ones could be suitable for green roofs combined with facades to improve energy efficiency in buildings and increase the permeability of surfaces in public spaces.
 • Cuenca, Ecuador: the Gap Fund will support the analysis of the current hydrometeorological network, the evaluation of climate change scenarios, and alternatives to counter/prevent flooding.
 • Mbombela, South Africa: supporting the completion of a stormwater management masterplan.
 • Port Vila, Vanuatu: providing technical expertise on biogas generation technologies to analyse the potential of establishing a waste-to-biogas pilot project in Port Vila.
 • Naucalpan, Mexico: assessing the institutional capacity to develop a light rail train line linking the Naucalpan municipality with downtown Mexico City.

EIB Vice-President Ambroise Fayolle commented: "Cities around the world produce more than two-thirds of global CO2 emissions. Many cities are experiencing the devastating impact of the climate crisis and the COVID-19 pandemic has made it even more difficult to respond to the challenge. The Gap Fund shows how through cooperation and partnerships we can provide cities from Mexico to Ukraine with the support they need to move project ideas to bankable projects. I want to thank the cities, the World Bank, our donors and partners from city networks for their excellent cooperation to deliver on our common Gap Fund objectives."

 

More information on the initiative visit https://www.eib.org/en/press/all/2021-192-city-climate-finance-gap-fund-approves-support-for-six-cities

 

For more information on the City Climate Finance Gap Fund visit www.citygapfund.org.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection