19.05.14

Президент России приказал отвести войска от границы с Украиной

Видео: Президент России приказал отвести войска от границы с Украиной


Президент России приказал отвести войска от границы с Украиной

Президент России приказал отвести войска от границы с Украиной

Президент России приказал отвести войска от границы с Украиной

17.05.14

Промова Штефана Фюле в пам’ять про 70-у річницю депортації кримських татар

Промова Штефана Фюле в пам'ять про 70-у річницю депортації кримських татар

Київ, 16 травня
Шановний Прем'єр-міністре, шановний Мустафа,
пані та панове!
Раніше поточного місяця ми відзначали 69-у річницу із дня закінчення Другої світової війни.
Пам'ятаючи про звірства війни та для уникнення будь-яких нових воєн, Європа постала з руїн та вдалася до безпрецедентних зусиль для побудови спільного європейського дому. Зрештою, це призвело до створення Європейського Союзу – об'єднання, в якому багато з тих, хто воював проти одне одного у минулому, зараз працюють разом заради кращого майбутнього.
Сотні тисяч проєвропейських протестувальників, яких ми бачили в Україні раніше поточного року, довели: ідеї, які лежать в основі створення Європейського Союзу, й досі живі і їх поділяють навіть за межами самого ЄС.
Для декого негативні наслідки Другої світової війни тривали протягом значно більшого часу. Кримським татарам, яких було депортовано зі своєї батьківщини у 1944 році за їхню начеб-то співпрацю із нацистською Німеччиною, дозволили повернутися на свої землі лише наприкінці 1980-х років. Їхня подальша реінтеграція у рамках української держави не проходила без розбіжностей і перешкод – однак процес йшов своїм шляхом.
Незаконна анексія Криму, яку ми ніколи не визнаємо, і складне становище кримських татар у новому середовищі змусили нас зібратися радше тут, у Києві, аніж у Криму, аби вшанувати 70-у річницю їхньої депортації.
Пані та панове!
Європейський Союз – це об'єднання верховенства права, прозорості та підзвітності. Це те, чим були натхненні протестувальники на Майдані, – виступаючи проти беззаконня та безкарності. Новий уряд України налаштований на проведення політичних і економічних реформ, включаючи забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин і які розмовляють мовами меншин і регіональними мовами, – у відповідності до стандартів Ради Європи.
У ті часи пройти через війну та депортації було трагедією для кримських татар. І якою трагедією та соромом є те, що зараз, у ХХІ столітті, коли кримські татари остаточно повернулися на свої землі, їх переслідують, залякують, нав'язують свій вибір та змушують приймати громадянство іншої держави.
Моя мати завжди казала мені: ти не повинен брехати і красти. Наразі, немов у не такому вже й далекому минулому, кримські татари знову зіштовхнулися із залякуванням на своїй рідній землі. Попри це, вони, на диво, залишаються мирними.
Європейський Союз займає тверду позицію у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності України, у підтримці довгоочікуваного процесу реформ. Підтримка кримських татар є і залишатиметься невіддільною частиною зобов'язань Євросоюзу щодо України.

Speech of Commissioner Štefan Füle at commemoration of 70th anniversary of the deportation of Crimean Tatars in Kyiv

Kyiv 16 May 2014
Dear Prime Minister, Dear Mustafa, 
Ladies and Gentlemen,
Earlier this month, we celebrated the 69th anniversary of the end of the Second World War.
With its atrocities in mind and to avoid any new wars, Europe rose from the ruins and engaged in an unprecedented joint effort to build a common European home. Ultimately, this led to the creation of the European Union where many of those who fought each other in the past now work together for a better future
The hundreds of thousands of pro-EU protesters we saw in Ukraine earlier this year show that the ideas underpinning the creation of the European Union are still very much alive and shared - even outside its borders.
For some, the negative consequences of the Second World War lasted for a much longer time. The Crimean Tatars, who had been deported from their homeland in 1944 for their alleged collaboration with the Nazi Germany, were only allowed to return in late 1980s. Their subsequent reintegration within the framework of the Ukrainian state was not without frictions and hurdles, but the process was ongoing.
The illegal annexation of Crimea, which we will never recognise, and the precarious situation of the Crimean Tatars in the new circumstances have made us gather here in Kyiv, rather than in Crimea, for the commemoration of the 70th anniversary of the deportations.
Ladies and Gentlemen,
The European Union is about rule of law, transparency and accountability. This is what protesters in Maidan aspired for, protesting against lawlessness and impunity. The new Ukrainian Government is well committed to a number of political and economic reforms, including ensuring the rights of persons belonging to national minorities and minority and regional language speakers, in line with the relevant standards of the Council of Europe.
Going through war and deportation back then, was a tragedy for the Crimean Tatars. And what a tragedy and shame that now, in the 21st century, when they got finally back to their lands, they are harassed, intimidated and forced to make imposed choices and accept imposed citizenship of another country.
My mother always told me: you should not lie and you should not steal. Crimean Tatars are sadly again, like in the not so distant past, facing intimidation in their homeland. They have nevertheless remained astonishingly and laudably peaceful.
The European Union stands firm in upholding Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and in supporting Ukraine's long overdue reform process. Support to Crimean Tatars is and will remain an inseparable part of the EU's commitment to Ukraine.


16.05.14

Срок ультиматума истёк. Что дальше?

Видео: Срок ультиматума истёк. Что дальше?


Срок ультиматума истёк. Что дальше?

Срок ультиматума истёк. Что дальше?

Срок ультиматума истёк. Что дальше?

15.05.14

Представництво ЄС в Україні запрошує на святкування Дня Європи та панельну дискусію з дипломатами та експертами

Київ, 15 травня 2014 року

Представництво ЄС в Україні запрошує на святкування Дня Європи та панельну дискусію з дипломатами та експертами

17 травня 2014 року о 12.00 у Мистецькому Арсеналі (вул. Лаврська, 10-12) в рамках святкування Дня Європи в Києві Представництво Європейського Союзу запрошує киян та гостей міста на панельну дискусію «Ідея Європи та нова Україна». Дипломати ЄС та України, а також українські інтелектуали та експерти поговорять про вектори зближення України та Європи: в політиці, економіці, інформаційному просторі, цінностях та інших сферах життя.

З 11.00 на території Мистецького Арсеналу розпочнеться низка цікавих заходів та ініціатив в рамках святкування Дня Європи: тематичні фотовиставки, інформаційно-інтерактивні зони, виступи дитячих і фольклорних колективів, ігротеки, майстер-класи тощо.
Усі охочі запрошуються на:
Що? Панельну дискусію «Ідея Європи та нова Україна» з 12:00 до 14:00; святкування Дня Європи (з 11:00 до 17:00)
Коли? 17 травня 2014 року
Де? Київ, Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 10-12)
Учасники дискусії обговорять такі питання:
· Досвід нових країн ЄС: 10 років після розширення Євросоюзу
· Чи може євроінтеграція побудувати нову Україну?
· Відносини ЄС-Україна в контексті нинішньої соціально-політичної ситуації в Україні
· Які нові можливості та виклики Угода про асоціацію нестиме для українського суспільно-економічного розвитку?
· Які внутрішні реформи потрібні Україні для подальшого поступу в напрямі ЄС?
· Наскільки близькими є цінності українців до цінностей громадян ЄС?
Експерти панельної дискусії:
· Ян Томбінські, Посол Європейського Союзу в Україні
· Яна Зікмундова, Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні
· Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України
· Ірина Бекешкіна, соціолог, спеціаліст у галузі політичної та електоральної соціології, директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
· Володимир Єрмоленко, директор європейських проектів Інтерньюз-Україна, старший викладач НаУКМА, доктор політичних студій (EHESS, Париж)
· Сергій Сидоренко, журналіст, експерт з європейської інтеграції, спеціальний кореспондент газети КоммерсантЪ-Україна у 2005-2013, тренер проекту BBC/Media Neighborhood для українських ЗМІ
Панельна дискусія «Ідея Європи та нова Україна» стане вісімнадцятим заходом інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Це серія інформаційно-просвітницьких заходів (публічних заходів, вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить протягом року по всій Україні. Мета кампанії – пояснити важливість підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.
Для інформації щодо панельної дискусії, будь ласка, звертайтесь до Катерини Григоренко, kgrygorenko@internews.ua, 0939311332, 0973546811.

Kyiv, 15 May 2014

The EU Delegation to Ukraine invites for Europe Day celebration and panel debate with the diplomats and experts

On 17 May, 2014 at 12:00 in Mystetskiy Arsenal (Lavrska Str. 10-12) within the Europe Day celebration in Kyiv Delegation of the European Union to Ukraine invites Kyiv citizens and city guests for a panel debate "Idea of Europe and new Ukraine". EU and Ukrainian diplomats, Ukrainian intellectuals and experts will discuss vectors of rapprochement of Ukraine and Europe: in politics, economy, information area, values and other fields of life.

From 11:00 on the territory of Mystetskiy Arsenal a range of interesting events and initiatives within Europe Day celebration will begin: thematic photo exhibitions, information and interactive zones, performances of children and folk groups, game rooms, workshops etc.
Citizens are invited for:
What? Panel debate "Idea of Europe and new Ukraine" from 12:00 till 14:00; celebration of Europe Day (from 11:00 till 17:00)
When? 17 May 2014
Where? Kyiv, Mystetskiy Arsenal (Lavrska Str. 10-12)
Why? Participants of the debate will discuss the following questions:
- Experience of new EU member-states: 10 years after the EU enlargement
- Can European integration build new Ukraine?
- EU-Ukraine relations in the context of current social and political situation in Ukraine
- What are the new opportunities and challenges of the Association agreement for social and economic development of Ukraine?
- What internal reforms are essential for Ukraine to move further to the EU?
- How close are the values of Ukrainians and those of the EU citizens?
Citizens will get an opportunity to become active participants of panel debate and put questions to the EU Ambassador and Ukrainian experts.
Participants:
· Jan Tombinski, Ambassador of the European Union in Ukraine
· Jana Zikmundova, the ambassador of Belgium in the Ukraine
· Danylo Lubkivskiy, Deputy Minister of Foreign Affairs
· Iryna Bekeshkina, Ukrainian sociologist, Director of Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, specialist in political and electoral sociology, and civic activist
· Sergiy Sydorenko, journalist, expert on European integration, special correspondent of "Kommersant- Ukraine" newspaper in 2005-2013, trainer in BBC/Media Neighbourhood project for Ukrainian media
· Volodymyr Yermolenko, director of EU-related media projects at Internews Ukraine and senior professor of National University of Kyiv-Mohyla Academy, doctor of political studies (EHESS, Paris)
Panel debate "Idea of Europe and new Ukraine" will be the eighteenth event within "Building Europe in Ukraine" information campaign. The campaign embraces a series of informative and educating events (public events, street initiatives, seminars, trainings, round-tables) that will be conducted during the year by the EU Delegation to Ukraine. The campaign is aimed at explaining the importance of signature of the EU-Ukraine Association Agreement as well as spreading European values and raising citizens' awareness on the EU-Ukraine relations. Citizens, interested in these issues, are invited to join the information campaign's events.
For information about panel debate, please, contact Kateryna Grygorenko, kgrygorenko@internews.ua, 097-354-68-11, 093-931-13-32.


Под Краматорском и Славянском стрельба продолжается

Видео: Под Краматорском и Славянском стрельба продолжается


Под Краматорском и Славянском стрельба продолжается

Под Краматорском и Славянском стрельба продолжается

Под Краматорском и Славянском стрельба продолжается

14.05.14

Брат Добкина в Раде

Видео: Брат Добкина в Раде


Брат Добкина в Раде

Брат Добкина в Раде

Брат Добкина в Раде

7 украинских военных убиты под Краматорском

Видео: 7 украинских военных убиты под Краматорском


7 украинских военных убиты под Краматорском

7 украинских военных убиты под Краматорском

7 украинских военных убиты под Краматорском

Спільна заява після зустрічі між Європейською Комісією та урядом України

Брюссель, 13 травня

Спільна заява після зустрічі між Європейською Комісією та урядом України

Сьогодні у Брюсселі зустрілися члени Європейської Комісії та уряду України, очолювані відповідно Президентом Жозе Мануелом Баррозу та Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.
Відбуваючись після підписання політичних розділів Угоди про асоціацію 21 березня, сьогоднішня зустріч знаменує собою початок нового розділу у відносинах між ЄС і Україною. Вона є доказом спільного зобов'язання ЄС та України працювати у напрямі політичної асоціації та економічної інтеграції України у посиленому режимі.
Європейська Комісія знову підтвердила міцну підтримку єдності, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку ЄС. Єврокомісія та уряд України рішуче засудили незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, яка не буде визнана ані Україною, ані Європейським Союзом. Україна привітала підготовку Єврокомісії щодо всеохопних правових наслідків анексії Криму – зокрема, з урахуванням територіального застосування Угоди про асоціацію та глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) – та погодилася запровадити механізм двосторонніх консультацій щодо цих питань. Обидві сторони висловили стурбованість з приводу зусиль проросійських сепаратистів з дестабілізації ситуації на Сході та Півдні України. Також вони розглядають так званий «референдум», який самопроголошена влада організувала 11 травня у деяких частинах східної України, як незаконний.
Єврокомісія та уряд України погодилися щодо важливості проведення вільних і чесних президентських виборів 25 травня. Це потрібно для того, аби дозолити українському народу обрати своє власне майбутнє без незаконного зовнішнього втручання. Обидві сторони вкотре підтвердили свої зобов'язання у рамках спільної Женевської заяви від 17 квітня щодо початкових конкретних кроків зі зменшення напруги та відновлення безпеки для усіх громадян. Єврокомісія, своєю чергою, привітала кроки, зроблені Україною у цьому контексті, включаючи роботу у напрямі конституційної реформи і децентралізації у рамках широкого національного діалогу. Єврокомісія та український уряд погодилися щодо важливості рухатися уперед у конституційному процесі у всеохопний, прозорий та підзвітний спосіб для налагодження широкого та всеосяжного національного діалогу. Також обидві сторони погодилися щодо важливості проведення незалежного розслідування трагічних подій, які відбулися в Одесі 2 травня. Вони взяли до відома дорожню карту ОБСЄ та висловили повну підтримку зусиллям, які докладає ОБСЄ та її Голова, задля деескалації та стабілізації ситуації за допомогою конкретних кроків – включаючи проведення круглих столів зі збереженням власності України.
Під час зустрічі Єврокомісія та уряд України погодилися продовжувати впроваджувати спільний всеохопний Європейський порядок денний реформ, що поєднує коротко- і середньострокові потреби України та висловлені думки щодо першого прогресу у цьому контексті. Сторони обговорили шляхи підтримки Євросоюзом політичної, економічної та фінансової стабільності в Україні – зокрема, за допомогою Групи з підтримки для України, що була створена Європейською Комісією та інституцією у рамках уряду України для координації процесу європейської інтеграції. Вони підтвердили свою налаштованість щодо швидкого підписання решти положень Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі, та зазначили, що це не є остаточною метою у співпраці між ЄС і Україною.
З метою допомоги у забезпеченні ефективної передачі та задля того, аби максимізувати вплив економічної допомоги та допомоги з метою розвитку від ЄС, а також підвищити її видимість, Єврокомісія та Україна вивчають шляхи для зміцнення міжнародної донорської координації. Це відбувається за допомогою створення разом з міжнародною спільнотою та міжнародними фінансовими інституціями спеціальних механізмів координації діяльності донорів.
Під час зустрічі Україна та Європейська Комісія підписали фінансову угоду щодо контракту на державне будівництво із загальним бюджетом у 355 млн. євро. Його мета – допомогти країні у її перехідному періоді. Цей контракт також супроводжується фінансовою допомогою у розмірі 10 млн. євро, метою якої є посилити роль громадянського суспільства. Перший транш (250 млн. євро) буде виділено одразу після підписання угоди.
Обидві сторони також привітали набуття чинності 23 квітня норми щодо зменшення або скасування митних зборів на товари, які походять з України. Це було виразним заходом підтримки України до 1 листопада 2014 року, який було ухвалено в очікуванні підписання та тимчасового застосування ГВЗВТ. Єврокомісія вітає перші кроки українського уряду з розв'язання довготривалих проблем, які стосуються торговельних заходів, несумісних з нормами СОТ, – зокрема, в автомобільному секторі та у зв'язку із проханням переглянути зобов'язання щодо зобов'язального митного тарифу.
Окрім того, український уряд та Європейська Комісія привітали рішення виконавчої ради МВФ щодо затвердження дворічної угоди про право використання кредиту для України на загальну суму в 12,4 млрд. євро (17,01 млрд. дол.). Незабаром ЄС виділить перший транш об'єднаної кредитної програми з макрофінансової допомоги (1,61 млрд. євро або 2,2 млрд. дол.), яку Євросоюз схвалив для України. Сьогодні, завдяки підписанню Міністром фінансів України Меморандуму про розуміння, впровадження цієї програми з макрофінансової допомоги почало просуватися вперед. Наразі Меморандум про розуміння очікує на ратифікацію у Верховній Раді України.
Обидві сторони відзначили важливість тристоронніх енергетичних переговорів, розпочатих у Варшаві 2 травня, що спрямовані на забезпечення безпеки постачань і транзиту природного газу до України та через її територію. Вони погодились з необхідністю забезпечити енергопостачання в Україну на підставі справедливої та прозорої ринкової ціни. Вони також погодились з важливістю продовження реформ в енергетичному секторі України. Сторони взяли до відома підписання Меморандуму про розуміння та Рамкової угоди про взаємозв'язок між Eustream і Укртрансгазом, що уможливлюють постачання газу зі Словаччини до України. Україна подякувала Євросоюзу за його тверду прихильність підтримці енергетичної безпеки України, зокрема модернізації її газотранспортної системи.
Європейська Комісія та уряд України висловили тверду підтримку підписанню угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС у рамках наступної зустрічі Транспортної ради, що відбудеться 5 червня. Ця угода принесе величезну користь щодо розширення можливостей для авіакомпаній, бізнесменів і подорожан. Також вона поліпшить умови торгівлі та призведе до зниження цін для споживачів.
Обидві сторони погодились з важливістю збільшення міжлюдських контактів між громадянами України та громадянами Європейського Союзу. Єврокомісія привітала ухвалення сьогодні Верховною Радою пакету з чотирьох важливих законів та інші нещодавні законодавчі кроки з реалізації першого етапу Плану дій з візової лібералізації. Також Єврокомісія запевнила Україну у своїй підтримці зусиль з якомога швидшого просування у процесі лібералізації візового режиму.
Сторони привітали намір України приєднатися до Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Horizon 2020».
Також сторони погодилися тісно взаємодіяти та підтримувати ефективну координацію з метою подальшого поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. 
Brussels, 13 May 2014
Joint statement after the meeting between the European Commission and the Ukrainian Government
Members of European Commission and of the Government of Ukraine, headed respectively by President Barroso and Prime Minister Yatseniuk, met today in Brussels.
Taking place after the signing on 21 March 2014 of the political chapters of the Association Agreement, today's unprecedented meeting marks the beginning of a new chapter in EU-Ukraine relations. It is proof of the EU's and Ukraine's joint commitment to bring forward work in a reinforced manner towards Ukraine's political association and economic integration with the EU.
The European Commission reaffirmed the EU's strong support for Ukraine's unity, sovereignty, independence and territorial integrity. The Commission and the Government of Ukraine reiterated their strong condemnation of the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation, which the EU and Ukraine will not recognise. Ukraine welcomed the Commission's preparations for comprehensive legal consequences of the annexation, also with regard to the territorial application of the Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area, and agreed to launch a mechanism of bilateral consultations on those issues. Both sides expressed alarm at the continued efforts by pro-Russian separatists to destabilise Eastern and Southern Ukraine and considered the so-called referenda organised by self-proclaimed authorities on 11 May in parts of Eastern Ukraine to be illegal.
The European Commission and the Government of Ukraine agreed on the importance of holding free and fair Presidential elections on 25 May to allow the Ukrainian people to choose their own future without undue external interference. Both sides reconfirmed their full commitment to the Geneva Joint Statement of 17 April on initial concrete steps to de-escalate tension and restore security for all citizens, the Commission welcomed the steps taken so far by the Ukrainian authorities to this end, including by working towards constitutional reform and decentralisation in a broad national dialogue. The European Commission and the Government of Ukraine agreed on the importance to move ahead in the constitutional process in an inclusive, transparent and accountable manner, to establish a broad and inclusive national dialogue and on the importance of an independent investigation into the tragic 2 May events in Odesa. Both sides took note of the OSCE roadmap and fully support the efforts undertaken by the OSCE and its CiO to contribute to de-escalating and stabilising the situation through concrete steps including the establishment of round tables while ensuring Ukrainian ownership.
At the meeting, the European Commission and the Government of Ukraine agreed to continue implementation of the joint inclusive European Agenda for Reform which combines Ukraine's short- and medium-term needs and exchanged views on the first progress in this regard. The parties discussed the ways of EU support to political, economic and financial stability in Ukraine, notably through the Support Group for Ukraine set up by the European Commission and the institution within the Government of Ukraine to coordinate the process of European integration. They reconfirmed their commitment to swiftly sign the remaining provisions of the Association Agreement, including the Deep and Comprehensive Free Trade Area, and reiterated that this does not constitute the final goal in EU-Ukraine cooperation.
In order to help ensure effective delivery and maximise the impact of the EU economic and development assistance as well as heighten its visibility, the Commission and Ukraine are exploring avenues to enhance international donor coordination by setting up, together with the international community and international financial institutions, an ad hoc donor coordination mechanism.
At the meeting, Ukraine and the European Commission signed the Financing Agreement for a State Building Contract worth € 355 million to help the country's transition, accompanied by € 10 million to boost the role of the civil society. The first disbursement of € 250 million will take place shortly after the signature.
Both sides welcomed the entry into force on 23 April of the Regulation on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine as a meaningful support measure to Ukraine until 1 November 2014, pending signature and provisional application of the DCFTA. The European Commission welcomes the first steps by the Ukrainian Government to address long-standing concerns on WTO-inconsistent trade measures, in particular in the car sector and in relation to the request to renegotiate bound tariff commitments.
The Government of Ukraine and the European Commission also welcomed the IMF Executive Board decision to approve a two-year Stand-By Arrangement for Ukraine of € 12.4 billion ($ 17.01) billion. The EU will soon disburse the first tranche of a combined € 1.61 billion ($ 2.2 billion) Macro Financial Assistance loan programme approved for Ukraine by the EU. The implementation of this Macro-Financial Assistance programme has advanced today with the signature of the Memorandum of Understanding by the Ukrainian Minister of Finance and the Memorandum of Understanding is now pending ratification in the Ukrainian Parliament.
Both sides noted the importance of the trilateral energy talks launched in Warsaw on 2 May aimed at safeguarding the security of supply and transit of natural gas to and through Ukraine. They agreed on the need to ensure energy supply to Ukraine on the basis of a fair and transparent market price. They also agreed on the importance of continuing energy sector reforms in Ukraine. They took note of the signature of a Memorandum of Understanding and Framework Interconnection Agreement between Eustream and Ukrtransgaz enabling gas flows from Slovakia to Ukraine. Ukraine thanked the EU for its strong commitment in support of Ukraine's energy security sector, in particular modernisation of its gas-transit system.
The European Commission and the Government of Ukraine expressed their strong support to the signing of the EU-Ukraine Common Aviation Area Agreement at the occasion of the next Transport Council on 5 June. This agreement will bring huge benefits in terms of increased opportunities for airlines, business and travelling public and of improved trade conditions while leading to reduced prices for consumers.
Both sides agreed on the importance of increased people-to-people contacts between the citizens of Ukraine and of the European Union. The Commission welcomed adoption today by the Verkhovna Rada of a package of four important pieces of legislation and other recent legislative steps for the implementation of the first stage of the Visa Liberalisation Action Plan. The Commission assured its support to Ukrainian efforts to move forward the visa liberalisation process as quickly as possible.
The sides welcomed the intention of Ukraine to become associated to the EU Framework Programme for Research and Innovation "Horizon 2020".
The sides agreed to maintain close interaction and effective coordination with a view of further deepening Ukraine's political association and economic integration with the EU.


13.05.14

Запрошення Посольства Латвійської Республіки в УкраїніШановні друзі,
Від імені Посольства Латвійської Республіки в Україні та пані посла Латвії Д-р Аргіти Даудзе маємо честь запросити Вас 16 травня о 18:00 в Національний художній музей України (вул.Грушевського 6) в рамках експозиції виставки «Наш шлях до незалежності» та комунікаційної кампанії «Рига 2014» на зустріч з депутатом Ризької думи, екс-міністром культури Латвії пані Сарміте Елерте на тему "Рига 2014 – Культурна столиця Європи"
(вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією за номером 044 279 6462, або за е-поштою namumuseum@gmail.com).
Протягом всього 2014 року Рига є культурною столицею Європи. Пані Елерте презентує проект, розповість про роль культури з метою об`єднання нації, розкаже про основні події, ідеї створення та впровадження заходів.
В рамках «Рига 2014» в Ризі проводяться заходи міжнародного рівня, а Рига перетворилася на європейський центр культурних подій. Ці заходи знайомитимуть з творчістю великих діячів минулих століть, що мали величезний вплив на розвиток мистецтв, культури та освіти в Латвії. У жителів і гостей міста буде можливість відвідувати різноманітні музейні експозиції, виставки образотворчого мистецтва, кіноподії, концерти класичної та поп-музики, оперні та естрадні вистави, перформанси, виступи народних колективів тощо.
Фотографії та основна інформація про події, програма та інша корисна інформація : http://office.riga2014.org/ru/2013/10/11/foto/
380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15

Інформаційні та комунікаційні програми 2014


Представництво Європейського Союзу в Україні нагадує, що воно планує підписати контракти в рамках Інформаційних та комунікаційних програм 2014 року по наступним проектам:
1. Школа європейських студій в Україні
2. Інформаційна кампанія Представництва ЄС «Будуймо Європу в Україні»
3. Послуги новин ЄС для журналістів і широкої громадськості
4. Медіа моніторинг з питань ЄС
5. Підтримання та оновлення бази даних та розсилки веб-сайту Представництва ЄС
6. Виробництво публікацій та промо матеріалів з логотипом ЄС
7. Культурні проекти
Представництво ЄС запрошує всіх потенційних учасників тендерів надсилати листи зацікавленності, вказавши назву проекту/проектів, в яких бажають взяти участь, на наступну адресу:
DELEGATION-UKRAINE-PI-TENDER@eeas.europa.euThe EU Delegation to Ukraine reminds that it intends to sign contracts for the following projects under its Information and Communication Programme 2014:
1. EU Study Days in Ukraine
2. Information campaign of the EU Delegation "Building Europe in Ukraine"
3. EU News Services for Journalists and Wide Public
4. Media Monitoring on EU Issues
5. Maintenance and Update of EU Delegation web site database and distribution services
6. Production of publications and promo items with the EU logo
7. Cultural projects
EU Delegation to Ukraine invites all potential bidders to send letters of interest to the following address, indicating the project/s tender they would like to participate in:
DELEGATION-UKRAINE-PI-TENDER@eeas.europa.eu
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15

08.05.14

НАТО призывает Россию прекратить поддержку сепаратистов и начать диалог с Украиной

Видео: НАТО призывает Россию прекратить поддержку сепаратистов и начать диалог с Украиной


НАТО призывает Россию прекратить поддержку сепаратистов и начать диалог с Украиной

НАТО призывает Россию прекратить поддержку сепаратистов и начать диалог с Украиной

НАТО призывает Россию прекратить поддержку сепаратистов и начать диалог с Украиной

Путин высказался против референдума на востоке Украины

Видео: Путин высказался против референдума на востоке Украины


Путин высказался против референдума на востоке Украины

Путин высказался против референдума на востоке Украины

Путин высказался против референдума на востоке Украины

Петр Порошенко: из шоколадных королей – в президенты

Видео: Петр Порошенко: из шоколадных королей – в президенты


Петр Порошенко: из шоколадных королей – в президенты

Петр Порошенко: из шоколадных королей – в президенты

Петр Порошенко: из шоколадных королей – в президенты

Украина начала получать деньги от МВФ

Видео: Украина начала получать деньги от МВФ


Украина начала получать деньги от МВФ

Украина начала получать деньги от МВФ

Украина начала получать деньги от МВФ

06.05.14

Джемилев: на крымских татар оказывают давление российские власти

Видео: Джемилев: на крымских татар оказывают давление российские власти


Джемилев: на крымских татар оказывают давление российские власти

Джемилев: на крымских татар оказывают давление российские власти

Джемилев: на крымских татар оказывают давление российские власти