27.05.21

КРУГЛИЙ СТІЛ СПІЛЬНЕ СТІЙКЕ МАЙБУТНЄ: ЕКОНОМІКА МОРСЬКОГО КЛАСТЕРУ УКРАЇНИ (28 травня, м. Миколаїв)

Logo
КРУГЛИЙ СТІЛ СПІЛЬНЕ СТІЙКЕ МАЙБУТНЄ: ЕКОНОМІКА МОРСЬКОГО КЛАСТЕРУ УКРАЇНИ (28 травня, м. Миколаїв

English version is below:

КРУГЛИЙ СТІЛ

СПІЛЬНЕ СТІЙКЕ МАЙБУТНЄ: ЕКОНОМІКА МОРСЬКОГО КЛАСТЕРУ УКРАЇНИ

28 травня 2021, м. Миколаїв

Захід організовано командою Team Europe Mykolaiv за підтримки Представництва ЄС в Україні в рамках Європейських морських днів 2021.

Метою круглого столу є об'єднання та консолідація зусиль та спільних дій ключових гравців ринку, центральних та місцевих органів влади з метою підтримки розвитку морської галузі України, а також активізації діяльності України в Європейській морській спільноті. Завдання круглого столу - підняти питання розвитку морської галузі та її значення у розвитку стійкої економіки, підтримати стратегічний сектор регіонального економічного розвитку, об'єднати та консолідувати зусилля та спільні дії учасників регіональної спільноти морської галузі.

Під час заходу будуть розглянуті ключові тенденції ринку, політика та кращі практики Європейського Союзу, пов'язані зі стійким розвитком кластерів.

Проведення заходу дасть можливість визначити основні пріоритети та заходи щодо подальшого розвитку галузі як на національному, так і на міжнародному рівнях, а також обговорити питання співпраці всередині, інтеграцію в глобальні ланцюги доданої вартості та стійкі інновації як її основні передумови. В рамках круглого столу також планується обговорення перспектив кластерної діяльності, економічні драйвери морського кластера, технологічні та наукові результати, перспективи розробки нових технологій для промисловості, залучення великих технологічних компаній та підключення місцевих компаній до систем цінностей європейської морської спільноти.

У рамках зустрічі планується кілька напрямів обговорення:

  1. Міжнародна співпраця з метою взаємовигідного партнерства та розвитку морської галузі.
  2. Роль Морського кластеру України у функціонуванні та розвитку морської галузі загалом.
  3. EU Blue Economy Report 2021: впровадження інновацій в морській галузі
  4. НАВИЧКИ та ОСВІТА: кращі практики освітньої та промислової політики ЄС. Ефективні практики підвищення якості підготовки молодих кадрів для забезпечення нормального функціонування галузі.
  5. Стратегія розбудови морської галузі в Україні.

Учасники зустрічі: керівники та менеджери компаній, що працюють у сфері суднобудування, судноремонтну, проектування, обслуговування яхт і малих суден, торгівлі, фрахту суден, у сфері прибережного обслуговування, послуг марин, яхтових стоянок, крюїнгу, прокату, а також представники центральних та місцевих органів влади з залученням представників європейської морської спільноти.

Реєстрація: https://b24-ckufku.bitrix24site.ua/form16/

Пряма трансляція: https://youtu.be/_EH19wuBVME

Довідкова інформація: Ініціатива Team Europe об'єднує експертів і фахівців із різних сфер, які прагнуть посилити різносторонні відносини між Україною та ЄС. Експерти діляться ідеями для поширення європейських цінностей та способу життя, підтримки українських реформ, залучення фінансової та технічної допомоги ЄС у кожен куточок України. Заходи Team Europe підтримує Представництво ЄС в Україні.

Програма круглого столу

13:00 – 13:30

Вітальна кава. Нетворкінг

13:30 – 13:40

Відкриття круглого столу

Артем Ващиленко  І  Координатор Team Europe Mykolaiv

Віталій Кім  І  Голова Миколаївської ОДА

Олександр Сєнкевич  І  Миколаївський міський голова

13:40 – 14:00

Пріоритети розвитку блакитної економіки ЄС

Денис Черніков  І  менеджер проєкту "Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні"

14:00 – 14:10

New normality of European Maritime Community

Arjen Uytendaal  І  founder of Management and Consultancy Uytendaal B.V. President of the European Network of Maritime Clusters (ENMC)

14:10  - 14:20

Морський Кластер України. Роль у функціонуванні та розвитку морської галузі України. Стратегія та пріоритетні проекти розвитку

Олена Жукова  І  Виконавчий директор МКУ

14:20 – 14:30

Integration 4.0. Cluster collaboration

Олександр Юрчак  І  ген. директор Асоціації «підприємств промислової автоматизації України" (АППАУ), координатор національного руху 4.0

14:40 – 15:00

Питання розвитку цифрової інфраструктури промислових підприємств

Ігор Лисицький, начальник Управління розвитку цифрової інфраструктури на підприємствах Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

15:00 – 15:10

Кращі практики освітньої та промислової політики ЄС

Юрій Жуков  І  д.т.н., професор, завідувач кафедри Морського приладобудування НУК ім. адм. Макарова, директор інституту Новітньої корабельної інженерії (НКІ). Голова НР ТОВ «Сі-Джоб Миколаїв»

15:10 – 15:20

Інтеграція України в Європейську систему безпеки економічного простору Чорного моря

Оксана Врубльовська  І  Директор НВК "Клівер", член Наглядової Ради МКУ

15:20 – 15:30

Перспективи та інструменти кооперації українського суднобудування зі світовою суднобудівний спільнотою

Ольга Зєркалова  І  керівник департаменту стратегічного розвитку ПП РІА "МедіаКомпас"

15:30 – 15:40

Обмін позиціями та експертними думками на тему «Бачення розвитку морської галузі. Міжнародна співпраця з метою взаємовигідного партнерства»

15:40 – 15:45

Підсумки круглого столу

Round table

SHARING A SUSTAINABLE FUTURE: THE ECONOMICS BEHIND THE UKRAINIAN MARITIME CLUSTER

28 May 2021, Mykolaiv

The event was organized by Team Europe Mykolaiv with the support from the EU Delegation to Ukraine.

The aim of the round table is to unite the key market players, central and local authorities, consolidate their efforts and joint actions in order to support the development of Ukraine's maritime industry, as well as to intensify Ukraine's activities in the European Maritime Community. The objectives of the round table are to raise the problem of the maritime sector development and its importance in the sustainable economy development, to support the strategic sector of regional economic development, to unite and consolidate the efforts and joint actions of the regional maritime community.

Key market trends, policies and best practices of the European Union related to the sustainable development of clusters will be covered on the event.

The event will provide an opportunity to identify key priorities and measures for further development of the industry at both national and international levels, as well as to discuss issues of internal cooperation, integration into global value chains and sustainable innovation as its main prerequisites. Within the round table will be also discussed the next issues: the prospects of cluster activities, economic drivers of the maritime cluster, technological and scientific results, prospects for developing new technologies for industry, attracting large technology companies and connecting local companies to the value systems of the European maritime community.

The meeting will cover the following topics:

  1. International cooperation for mutually beneficial partnership and the maritime industry development.
  2. The role of the Maritime Cluster of Ukraine in the functioning and development of the maritime industry.
  3. EU Blue Economy Report 2021: implementation of innovations in the maritime sector.
  4. SKILLS AND EDUCATION: best practices in the education and the industry policy of the EU. Effecient practices for improving the quality of the training for the proper functioning of the industry.
  5. The strategy of the maritime industry in Ukraine development.

Participants of the meeting: chiefs and managers of companies working in the field of shipbuilding, ship repair, design, maintenance of yachts and small vessels, trade, ship freight, coastal services, marina services, marinas, crewing, rental, as well as representatives of central and local authorities with the involvement of European maritime community representatives.

Registration: https://b24-ckufku.bitrix24site.ua/form16/

Live broadcast: https://youtu.be/_EH19wuBVME

The Team Europe initiative brings together experts and experts from various fields who seek to strengthen multilateral relations between Ukraine and the EU. Experts share ideas for spreading European values and lifestyles, supporting Ukrainian reforms, and attracting EU financial and technical assistance to every corner of Ukraine. Team Europe events are supported by the EU Delegation to Ukraine.

Roundtable Agenda

13:00 – 13:30

Welcome coffee. Networking.

13:30 – 13:40

Opening of the roundtable

Artem Vashchylenko, Team Europe Mykolaiv Coordinator

Vitaly Kim, Chairman of the Mykolaiv Regional State Administration

Oleksandr Senkevych, Mayor of Mykolaiv

13:40 – 14:00

Priorities of the EU Blue Economy Development

Denys Chernikov, Project Manager, Information Support to the EU Networks in Ukraine

14:00 – 14:10

New normality of European Maritime Community

Arjen Uytendaal, a  founder of Management and Consultancy Uytendaal B.V., President of the European Network of Maritime Clusters (ENMC)

14:10  - 14:20

Maritime Cluster of Ukraine. Role in the functioning and development of the maritime industry of Ukraine. Strategy and priority development projects

Olena Zhukova, Executive Director of the Maritime Cluster of Ukraine

14:20 – 14:30

Integration 4.0. Cluster collaboration

Oleksandr Yurchak, Director General of the Association of Enterprises of Industrial Automation of Ukraine, Coordinator of the National Movement 4.0

14:40 – 15:00

Issues of Digital Infrastructure Development of Industrial Enterprises

Ihor Lysytskyi, Head of the Digital Infrastructure Development Department at the Enterprises of the Ministry of Strategic Industries of Ukraine

15:00 – 15:10

Best Practices of the EU Educational and Industrial Policies

Dr Yuri Zhukov, Professor, Head of the Department of Marine Instrument-Making, National University of Shipbuilding, Director of the Institute of Modern Ship Engineering. Chairman of the Board at LLC "Sea-Job Mykolaiv"

15:10 – 15:20

Integration of Ukraine into the European Security System of the Black Sea Economic Space

Oksana Vrublyovska, Director of the NVK "Cleaver", Member of the Supervisory Board of the MCU

15:20 – 15:30

Prospects and Tools of Cooperation of Ukrainian Shipbuilding with the World Shipbuilding Community

Olga Zerkalova, Head of the Strategic Development Department of MediaCompass

15:30 – 15:40

Exchange of positions and expert opinions on the topic "Vision of the maritime industry. International cooperation for mutually beneficial partnership "

15:40 – 15:45

Summary


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.