19.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] EU4Business-FORBIZ презентував результати своєї роботи у сферах дерегуляції і політики підприємництва

Logo
EU4Business-FORBIZ презентував результати своєї роботи у сферах дерегуляції і політики підприємництва

English version is below

19 травня флагманський проєкт ЄС з підтримки бізнесу, що координував роботу Офісу ефективного регулювання (BRDO) і Офісу з розвитку МСП (SMEDO), підсумував свою п'ятирічну роботу в Україні. Регуляторні ініціативи й пропозиції щодо політики розвитку МСП, підтримані проєктом FORBIZ, стануть основою для подальших державних і підтриманих донорами кроків для покращення бізнес-клімату в Україні.

"У рамках ініціативи EU4Business Європейський Союз допомагає малому і середньому бізнесу в Україні отримати кращий доступ до фінансування, ринків і навичок, а також прагне в цілому покращити бізнес-клімат у країні. Робота проєкту FORBIZ була визначальною для бізнес-середовища і змін політики у сфері МСП, а також у виведенні інтересів МСП в пріоритети діяльності Уряду. Ми підтримуватимемо подальші кроки у сфері ефективного регулювання і МСП, щоб бізнес міг розвиватися  і розкривати свій потенціал," - зазначила Клое Алліо, Керівниця відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище" Представництва ЄС в Україні.

Завершення проєкту FORBIZ співпало з повідомленням Уряду про створення Офісу з розвитку підприємництва й експорту, що є істотним етапом інституціоналізації підтримки політики МСП й державних послуг для мікро-, малих і середніх підприємств (МСП) в Україні. Новий офіс використовуватиме досвід і практики Офісу з просування експорту, а також інтегрує досягнення Офісу з розвитку МСП, що до сьогодні працював як дорадчий орган Міністерства економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства. Серед цих досягнень, зокрема: покращений доступ до інформації для МСП завдяки Порталу для підприємців, доступ до фінансування через Державну програму доступних кредитів "5-7-9" і послуги факторингу для спрощення умов участі малого бізнесу у публічних закупівлях, а також зручніші загальні послуги, що надаються через 12 центрів підтримки МСП і 10 центрів бізнес-інновацій.

"Ми щасливі офіційно почати роботу Державної Установи «Офіс з розвитку підприємництва й експорту» для подальшого розвитку й міжнародного зростання українського бізнесу. А також висловлюємо вдячність ЄС за підтримку в розвитку МСП упродовж останніх років у рамках ініціативи FORBIZ й інших", - зазначила Тетяна Міськова, директорка Офісу з розвитку підприємництва й експорту.

З часу свого заснування у 2015 році Офіс ефективного регулювання (BRDO) розвинувся у незалежний експертно-аналітичний центр із підтвердженою репутацією. У результаті регуляторних реформ, розроблених за допомогою BRDO, підвищилася прозорість, були заощаджені кошти, прибрані бар'єри для бізнесу, покращився процес прийняття регуляторних рішень для бізнесу, споживачів і громадськості. За оцінками експертів Офісу, завдяки регуляторним ініціативам вдалося зекономити 1 мільярд євро для бізнесу. На сьогодні досягненнями Офісу є: 66 зелених книг у різних сферах державної політики; 166 ухвалених законодавчих актів; 1245 скасованих регуляторних актів, визнаних застарілими у процесі аналізу; 5 унікальних онлайн-інструментів, якими користуються мільйони підприємців, держслужбовців і представників місцевого самоврядування. Онлайн-інструменти від BRDO були відзначені такими нагородами, як Open Data Awards (2017-2019) і European Enterprise Promotion Awards 2020 (Переможець Національного відбору).

"Потенціал і продуктивність Офісу у розробці політик і прогнозуванні економічних результатів створили значний, міжнародно визнаний успішний кейс для BRDO. Важливими складовими цього успіху є локальна експертиза і високий рівень розуміння контексту експертами Офісу", - прокоментував Маттіас Хальдер, керівник проекту FORBIZ.

BRDO й надалі підтримуватиме впровадження середньострокових економічних реформ, незалежних від політичних змін, й ефективно й продуктивно долучатиметься до розробки політик у співпраці з іншими НГО.

"2020-й став роком ухвалення наймасштабніших ініціатив BRDO у сфері державної політики за весь час нашої роботи. Водночас Україна продовжує потерпати від гібридних викликів, яким не завжди можуть протистояти ослаблені державні та соціальні інституції. Це підвищує роль громадянського суспільства, готового підтримати державу своїми знаннями, досвідом та напрацюваннями", - зазначив Олексій Дорогань, виконавчий директор BRDO.

FORBIZ долучився до розробки першої Національної стратегії з розвитку МСП – 2020, а також відповідного Плану заходів, таким чином формуючи фундамент для подальшої розробки політики МСП з використанням кращих міжнародних практик. Завдяки роботі FORBIZ, BRDO і SMEDO пріоритети МСП були включені у Державну Антикоронавірусну Програму 2020-2022 й амбітну довгострокову Національну економічну стратегію 2030. Обидва документи наголошують на важливості розвитку МСП і обумовлюють необхідність залучення нових ресурсів для підтримки українського бізнесу.

 

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Анни Небеської: a.nebeska@brdo.com.ua або +380675553054

 

Довідкова інформація:

Проект FORBIZ в рамках ініціативи EU4Business підтримує обраний Україною курс на реформи та економічне відновлення, пропонуючи системні, добре продумані зміни для створення сприятливого бізнес-середовища у країні, приділяючи особливу увагу МСП. Проект працював в Україні з 21 березня 2016 року до 20 травня 2021 року.

______________

 

EU4Business-FORBIZ presented end-of-project results in regulatory and entrepreneurship policy areas

 

On May 19, the EU flagship business support initiative, which guided the work of the Better Regulation Delivery Office and SME Development Office, presented the results of its 5-year activityin Ukraine. The regulatory and SME policy framework strengthened by FORBIZ will become a building block for further state and international donor efforts to improve the business environment in Ukraine.

"Through the EU4Business initiative, the European Union helps SMEs to get better access to finance, markets and skills, and aims to improve the overall business environment in the country. The work of FORBIZ was instrumental in the recent business environment and SME policy changes, and bringing the SME interests to the forefront of the Government policy-making. We will continue to support further steps towards a better regulatory and operational environment for SMEs in Ukraine, in which SMEs can flourish and reveal their full potential," said Chloé Allio, Head of Operations Section - Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment, EU Delegation to Ukraine.

The FORBIZ project closure coincides with the Government announcement of the creation of the Office for Entrepreneurship and Export Development (EEPO), which represents a milestone in the institutionalisation of SME policy support efforts and Government's services to Micro, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Ukraine. The new office builds on the work of the Export Promotion Office and will also integrate the SME Development Office (SMEDO), which until now served as an advisory body to the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture with FORBIZ project support. SMEDO's piloting efforts to improve state services for SMEs will now be strengthened and further developed within the enlarged office. Such services include for example: improved access for entrepreneurs to information through the SME Info-Portal, access to affordable financial resources via the Government's 5-7-9% lending programme or factoring services to participate in public procurement, and more convenient general services, offered through 12 SME support points and 10 Business Innovation Centres.

"We are happy to launch officially the State Institution "Entrepreneurship and Export Promotion Office" for the further development and internationalisation of Ukrainian SMEs. And would like to express our gratitude to EU support in the SME development progress over the last years through FORBIZ project and beyond," said Tetyana Miskova, Director of the EEPO.

The Better Regulation Delivery Office (BRDO) since its creation in 2015 has grown into a reputable better regulation think tank. The regulatory reforms supported by BRDO resulted in increased transparency, cost savings, removal of barriers for doing business, and improved regulatory policy decisions for business, consumers, and the public. The estimated business cost savings for the last five years reach around EUR1 billion, thanks to regulatory improvements supported by BRDO. The main results of the Office also include: 66 Green Papers in various areas of state policy, 166 drafted legislation acts; removal of 1.245 obsolete or unnecessary regulatory acts; 5 unique online tools for entrepreneurs, civil servants and local governments, used by millions of Ukrainians and thousands of civil servants. For these digital online tools, BRDO received 4 national and international awards such as the Open Data Awards (2017-2019) and the European Enterprise Promotion Awards 2020 (National Winner).

"Both the capacity building and the performance of BRDO evolved into a significant, internationally recognised success case, due to the swift and convincing delivery of practical policy guidance and economic results. Paramount to the success, is the overwhelmingly localised expertise, benefitting from BRDO experts' high level of insight and understanding of context," said Matthias Halder, FORBIZ Project Manager.

BRDO is committed to further support medium-term economic reforms that are not susceptible to political changes and to contribute more prominently and effectively to policy making efforts in collaboration with other NGOs.

"Last year, we had the largest policy successes to date. At the same time, Ukraine is facing a combination of hybrid challenges with weak societal institutions and public administration. This makes our roles even more critical: reform engineers, advocates, watchdogs, advisers, coordinators," said Oleksii Dorogan, CEO of BRDO.

FORBIZ contributed to the development of the first ever National SME Development Strategy until 2020, and its respective action plan, thus forming the foundation for further SME policy updates, aligned with international best practices. Thanks to FORBIZ with BRDO and SMEDO, SME priorities were integrated into the Government's Anti-Covid-19 Programme 2020-22, and the ambitious longer-term National Economic Strategy 2030. Both policy papers emphasize SME development and necessitate provision of new resources to support Ukrainian businesses.

 

For additional information, please contact Anna Nebeska via a.nebeska@brdo.com.ua or at +380675553054

 

Background information:

The FORBIZ project within the EU4Business initiative supports Ukraine's reform agenda and its economic recovery by proposing a systemic, smart change to business-friendly environment in the country with particular focus on SMEs. The project has been operating in Ukraine from March 21, 2016, until May 20, 2021.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.