12.11.14

Симпсоны и курс рубля

Видео: Симпсоны и курс рубля


Симпсоны и курс рубля

Симпсоны и курс рубля

Симпсоны и курс рубля

05.11.14

30-31 жовтня в Києві відбулась зустріч лідерів євроклубів України
30-31 жовтня в Києві відбулась зустріч лідерів євроклубів України

30-31 жовтня 2014 року Представництво Європейського Союзу в Україні організувало в Києві зустріч для лідерів євроклубів. Протягом дводенного візиту керівники найактивніших євроклубів з різних регіонів України зустрілись, щоб обмінятись досвідом, ідеями, презентувати результати своєї діяльності та познайомитися з новими колегами.

30 жовтня лідери євроклубів відвідали офіс Представництва ЄС в Україні, де поспілкувались з Юргісом Вілчінскасом, Керівником відділу преси та інформації, та Вікторією Давидовою, Радником з питань преси та інформації Представництва ЄС. Під час візиту керівники євроклубів розповіли про діяльність своїх клубів, пріоритетні напрямки розвитку, нові ідеї для заходів та вже реалізовані проекти. Також учасники обговорили варіанти подальшої співпраці і познайомилися з новими інформаційними матеріалами на тему ЄС. З 1995 року Представництво ЄС підтримує рух євроклубів в Україні та надає всебічну інформаційну підтримку - літературу, бази даних, організовує поїздки до Європи, інформаційні семінари та щорічні зустрічі. "Українські євроклуби виступають основним джерелом Представництва ЄС у роботі з учнями, школярами та дітьми. І ми раді підтримувати діяльність осередків, які виховують молодих людей у дусі спільних європейських цінностей. Такі зустрічі найактивніших керівників регіональних євроклубів в Києві допомагають водночас і дізнатись про проблеми та роботу євроклубів по Україні, і приділити увагу максимальній кількості учасників", - зазначила Вікторія Давидова.
У рамках візиту учасники зустрічі приєднались до проекту Школи європейських студії в Україні (EU Study Days) та прослухали лекцію на тему освітніх можливостей в Європі. Лектори, випускники програм Erasmus, College of Europe, CEU, розповіли про особливості навчання за кордоном, студентське самоврядування, процедури подачі заявок, терміни і форми участі в освітніх програмах, а також окреслили переваги міжнародних обмінів. Для керівників євроклубів це виявилась гарна нагода дізнатись більше актуальної інформації про навчання за кордоном, яку вони зможуть переказати учням та активістам у своїх містах.
Також керівники євроклубів прослухали лекцію з фандрайзингу та дізнались про особливості пошуку фінансування для своїх проектів, ознайомились з конкретними донорськими фондами та програмами від Європейського Союзу, які можуть надати кошти для реалізації ідей та заходів євроклубів.
31 жовтня керівники євроклубів разом зі студентами EU Study Days взяли участь в інтелектуальній грі "Що? Де? Коли?". Каверзні запитання та завдання гри стосувалися історії Європейського Союзу, його ключових осіб, історичних, географічних, культурних та фінансових особливостей. Запропонований формат гри керівники євроклубів зможуть адаптувати у своїх подальших шкільних ініціативах.
Завершилась зустріч лідерів Євроклубів екскурсією Києвом. Під час подорожі гості з різних міст України детальніше познайомились з містом, його історією та відвідали найвизначніші місця столиці.
Дводенна зустріч відзначились насиченою і цікавою роботою, що була спрямована на налагодження тісної співпраці між євроклубами. Учасники неодноразово висловлювали свої думки щодо важливості таких зустрічей, під час яких вони можуть познайомитись з колегами з різних куточків України, запозичити їхній досвід у роботі з євроклубами, набути нові навички та знання для розвитку власного клубу.

Проведені заходи відбулись в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Це серія інформаційно-просвітницьких заходів (публічних заходів, вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить протягом року в різних містах України. Мета кампанії – пояснити важливість впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.
Фотографії з події можна переглянути тут: https://www.flickr.com/photos/89735755@N03/sets/72157649125759751/
За додатковою інформацією щодо інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» звертайтесь, будь ласка, до Вікторії Давидової, Радника з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні за тел. +38 (044) 390-80-10, або e-mail: victoria.davydova@eeas.europa.eu.

Leaders of Ukrainian Euroclubs met in Kyiv on 30-31 October

On 30-31 October 2014, the EU Delegation to Ukraine gathered leaders of Euroclubs for a meeting in Kyiv. During the two-day visit, the most active coordinators of Euroclubs from different regions of Ukraine met to exchange experiences, ideas and present the results of their on-site work.

On 30 October, Euroclubs' leaders visited the office of the EU Delegation to Ukraine to communicate with Jurgis Vilcinskas, Head of Press and Information Section, and Victoria Davydova, Press and Information Officer of the EU Delegation. During the visit, leaders of Euroclubs presented activities of their clubs and informed about their priority development fields as well as implemented projects. The participants also discussed options for further cooperation and found out about the new EU information materials and publications. Since 1995, the EU Delegation has been supporting the network of Euroclubs in Ukraine and providing comprehensive information support – literature and information materials, access to databases, filed trips to Europe, informational seminars and annual meetings. "Ukrainian Euroclubs are the main contributors of the EU Delegation who help working with students, pupils and children. We are pleased to support the activities of raising young people in a spirit of common European values. Such meetings with the most active coordinators of regional European clubs in Kyiv at the same time help to learn about the problems and work of Euroclubs in Ukraine, and pay attention to the maximum number of participants," said Victoria Davydova.
During the visit, participants joined EU Study Days project and listened to a lecture on educational opportunities in Europe. Lecturers, alumni of Erasmus, College of Europe, CEU, described the features of study abroad, student government, procedures for submitting applications, timing and form of participation in educational programs and benefits of international exchangeі. It was a good opportunity for coordinators of European clubs to know more about relevant study abroad programs, which they will be able to share with the students and activists in their home cities.
Furthermore, leaders of European clubs had a training in fundraising and learned about the features of seeking financing for their projects. They found out about the donor funds and different programs of the European Union that can provide financial support in implementing ideas and initiatives of Euroclubs.
On 31 October, coordinators of European clubs and students of EU Study Days took part in the intellectual game "What? Where? When?" Tricky questions and tasks of the game related to the history of the European Union, its key personalities, historical, geographical, cultural, and financial features. Coordinators of Euroclubs will be able to adapt the proposed format of the game to their future school initiatives.
At the end of the meeting, leaders of Euroclubs took an excursion bus tour. During the overview sightseeing tour, guests from different cities of Ukraine acquainted with Kyiv, its history and visited the most prominent places of the capital.
The two-day meeting with rich and interesting program was aimed at establishing close cooperation between the European Clubs. Participants expressed their views on the importance of such meetings, during which they can meet with the colleagues from different parts of Ukraine, borrow their experience in working with European clubs, to acquire new skills and knowledge to develop their own club.
Meeting of Euroclubs' coordinators is a part of the information campaign "Building Europe in Ukraine", which the EU Delegation to Ukraine implements throughout the country. The campaign is a series of informational and educational events (public events, street actions, seminars, trainings, round tables) which the EU Delegation to Ukraine holds throughout the year in different cities of Ukraine. The goal of the campaign is to explain the importance of implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, promotion of European values and the enhancement of Ukrainians' knowledge concerning the development of EU-Ukraine relations.
.
Photos from the videoconference can be accessed here: https://www.flickr.com/photos/89735755@N03/sets/72157649125759751/
For further information concerning the informational campaign "Building Europe in Ukraine" please contact Victoria Davydova, Press and Information Officer of the EU Delegation to Ukraine, Tel.: +38 (044) 390-80-10, e-mail: victoria.davydova@eeas.europa.eu.


03.11.14

Спільна заява президентів України, Європейської Ради і Європейської Комісії з нагоди початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Спільна заява президентів України, Європейської Ради і Європейської Комісії з нагоди початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію

Ми вітаємо початок тимчасового застосування важливих частин Угоди про асоціацію між ЄС та Україною від 1 листопада. Це відповідає прагненням українського народу, який засвідчив свою підтримку тіснішим відносинам з Європейським Союзом – зокрема, зовсім нещодавно, під час парламентських виборів, які відбулися минулої неділі.
Угода про асоціацію стане ключовим елементом проведення таких необхідних реформ у наступні роки, які реалізовуватимуться за підтримки Євросоюзу. Тимчасове застосування Угоди стосуватиметься важливих сфер, зокрема верховенства права, боротьби проти злочинності і корупції, а також посиленої секторальної співпраці. Інавгураційна зустріч Ради асоціації, яка визначить пріоритети та започаткує моніторинг впровадження Угоди, відбудеться до закінчення поточного року.
Ми також вітаємо подовження автономних торговельних преференцій Євросоюзу для України до кінця 2015 року; ми вкотре підкреслюємо важливість адекватної підготовки до тимчасового застосування торговельних положень Угоди про асоціацію від 1 січня 2016 року.
Ми очікуємо на швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію усіма країнами-членами ЄС у відповідності до їхніх внутрішніх процедур. Ця Угода зробить внесок у процвітання і стабільність на нашому континенті та створить нові можливості для регіональної співпраці між Україною та її сусідами.
Євросоюз відданий ідеї підтримки України на її шляху до сучасної європейської демократії. Угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між ЄС і Україною.

Joint Statement by the Presidents of Ukraine, the European Council and the European Commission on the occasion of the beginning of the provisional application of the Association Agreement

We welcome the launch of the provisional application of important parts of the EU-Ukraine Association Agreement as of 1 November 2014. This follows the aspirations of the Ukrainian people, who have demonstrated their support for closer relations with the European Union, most recently in the parliamentary elections last Sunday.
The Association Agreement will be a key instrument for carrying out the much-needed reforms in Ukraine in the years to come, underpinned by the EU's support. The provisional application will cover important areas such as the rule of law, the fight against crime and corruption as well as intensified sectorial cooperation. The inaugural meeting of the Association Council, which will define priorities and launch the monitoring of the implementation of the Agreement, will be held before the end of the year.
We also welcome the extension of the EU autonomous trade preferences for Ukraine until the end of 2015 and reaffirm the importance of adequate preparations for the provisional application of the trade provisions of the Agreement as of 1 January 2016.
We look forward to swift finalization of the process of ratification of the Association Agreement by all the EU Member States in accordance with their national procedures. The Agreement will contribute to increased prosperity and stability on our continent and create new opportunities for regional cooperation between Ukraine and its neighbours.
The EU is committed to supporting Ukraine in its path towards a modern European democracy. The Association Agreement does not constitute the final goal in EU-Ukraine cooperation.

Новий склад Єврокомісії Юнкера розпочинає свою роботу

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Новий склад Єврокомісії Юнкера розпочинає свою роботу

Від 1 листопада розпочався мандат нового складу Європейської Комісії, яку очолив Жан-Клод Юнкер. Він триватиме до 31 жовтня 2019 року.
«Завдячуючи демократичній підтримці європейських громадян, Європейського Парламенту та голів держав і урядів ЄС, від 1 листопада розпочинає виконання своїх обов'язків новий склад Єврокомісії, – відзначив Юнкер, коментуючи початок роботи нової Єврокомісії. – Саме час закатати рукава і почати працювати. Проблеми Європи не можуть чекати. Від сьогодні [1 листопада], я та моя команда тяжко працюватимуть, аби надати Європі новий старт, який ми обіцяли. Разом з міцною і досвідченою командою я сподіваюся виконати обіцяне для Європи протягом наступних п'яти років».
Контекст
«Європейські проблеми не можуть чекати» – таким є гасло дня. Це вперше, коли нова Європейська Комісія розпочинає свою роботу у часи, коли вперше були започатковані слухання Європейського Парламенту (у 1994 році). Тоді Комісію очолював Жак Делор.
Початок мандату Єврокомісії Юнкера знаменує собою закінчення довгого процесу, результатом якого стало формування нового складу Європейської Комісії. 27 червня Європейська Рада запропонувала Європейському Парламенту кандидатуру Юнкера на посаду Президента Європейської Комісії. Цьому передувала всеєвропейська виборча кампанія. У такий спосіб Європейська Рада взяла до відома результати виборів до Європейського Парламенту, як це передбачено Статтею 17(7) Договору про Європейський Союз.
15 липня Європейський Парламент обрав Юнкера Президентом Європейської Комісії. На свою підтримку він отримав переважну більшість голосів європейських депутатів – 422 (за необхідної більшості у 376 голосів). Юнкера було обрано на основі Засадничих політичних принципів (Political Guidelines), які він представив на розгляд європейським депутатам.
Після цих виборів та процесу інтерв'ювання кандидатів на посаду Єврокомісарів, Юнкер відібрав інших членів Єврокомісії. У такий спосіб остаточний список призначених Єврокомісарів було погоджено між Юнкером і Радою ЄС 5 вересня. 10 вересня новий очільник Європейської Комісії представив свою команду та оголосив про розподіл портфелів у новій Єврокомісії. Після цього відбулися персональні слухання кандидатів на посаду Єврокомісара у відповідних комітатах Європейського Парламенту.
На основі цього, а також зважаючи на поправки, які Юнкер вніс у свою команду задля розгляду питань, піднятих під час слухань у Європейському Парламенті (з приводу цього детальніше можна ознайомитися за цим посиланням і за цим посиланням), Європейський Парламент схвалив усю колегію Європейської Комісії, віддавши за неї 426 голосів (із 699 можливих). Опісля, під час саміту, який відбувся 23 жовтня, Європейська Рада призначила нову Європейську Комісію.
Більше інформації:
Слідкуйте за Жан-Клодом Юнкером у Twitter: @JunckerEU

Juncker Commission takes office

On 1 November, the Juncker Commission officially started its term of office that will run until 31 October 2019.
On this occasion, European Commission President Jean-Claude Juncker said: "Thanks to the democratic support of European citizens, the European Parliament and Heads of State and government, today [on 1 November] the new Commission takes office. Now it's time to roll up the sleeves and get down to work. Europe's challenges cannot wait. As of today, my team and I will work hard to deliver Europe the new start we have promised. Together with a strong and experienced team I look forward to deliver for Europe during the next five years."
Background
"Europe's challenges cannot wait" – this is the motto of the day: It is the first time that a European Commission takes office on time since the first European Parliament hearings were introduced in 1994 under the Jacques Delors Commission.
The beginning of the mandate of the Juncker Commission marks the end of a long process leading up to the new European Commission. Following the first pan-European election campaign, Jean-Claude Juncker was proposed on 27 June by the European Council to the European Parliament as candidate for Commission President. The European Council thereby took the result of the elections to the European Parliament into account, as required under Article 17(7) of the Treaty on European Union.
On 15 July, Mr Juncker was then elected by the European Parliament by a strong majority of 422 votes (he needed a majority of 376 votes), on the basis of the Political Guidelines he presented to the Parliament.
Following this election and an interview process of candidates for Commissioners, the President-elect selected the other members of the Commission. The final list of Commissioners-designate was then agreed between the President-elect and the Council on 5 September. President-elect Juncker presented his team and the allocation of portfolios on 10 September which was followed by individual hearings of the Commissioners-designate in front of the relevant European Parliament committees.
On this basis, and following the adjustments Juncker made to his team to address issues raised in the European Parliament hearings (see IP/14/1163 and SPEECH/14/705), the European Parliament gave its consent to the entire College with 426 votes in favour (out of 699 votes). The European Council then appointed the European Commission at its Summit of 23 October.
For more information:
Visit the new Homepage of the Juncker Commission:
Follow the President on Twitter: @JunckerEU

Заява Моґеріні щодо «президентських» і «парламентських» виборів у східній Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Заява Моґеріні щодо «президентських» і «парламентських» виборів у східній Україні

Заява Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віце-президента Європейської Комісії Федеріки Моґеріні з приводу так званих «президентських» і «парламентських» виборів на Сході України:

«Я розглядаю «президентські» і «парламентські» вибори, які відбулися у Донецькій і Луганській народних республіках, як нову перешкоду на шляху до встановлення миру в Україні. Це голосування – незаконне і нелегітимне; Європейський Союз не визнає його.

Ці так звані «вибори» були проведені всупереч букві і духу Мінського протоколу, що його було підписано представниками тристоронньої контактної групи. Вони перешкоджають зусиллям, спрямованим на пошук раціонального політичного вирішення цієї кризи.

Дочасні місцеві вибори у відповідності до українського законодавства, як це передбачено Мінським протоколом, – законний і легітимний спосіб оновлення демократичного мандату місцевої влади у цій частині України. Я закликаю усі сторони працювати у напрямі проведення таких виборів.

Прагнення миру не може бути лише політичної заявою; воно вимагає політичної волі та сумлінності. Я сподіваюся, що усі сторони знову підтвердять свою прихильність до Мінського протоколу та діятимуть злагоджено, аби повністю виконати усі його частини.

Європейський Союз відданий ідеї підтримки цих зусиль та продовжуватиме працювати у напрямі розв'язання кризи в Україні. Я закликаю усі сторони діяти із повною шаною до територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та єдності України».


Statement by Mogherini on "presidential and parliamentary elections" in Eastern Ukraine

Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the "presidential and parliamentary elections" in Eastern Ukraine:

"I consider "presidential and parliamentary elections" in Donetsk and Luhansk "People's Republics" a new obstacle on the path towards peace in Ukraine. The vote is illegal and illegitimate, and the European Union will not recognise it.

These "elections" were held contrary to the letter and the spirit of the Minsk Protocol, signed by the representatives of the trilateral Contact Group, and obstruct efforts to find a sustainable political solution to the crisis. 

Early local elections in accordance with Ukrainian law, as foreseen in the Minsk Protocol, are the legal and legitimate means of renewing the democratic mandate of the local authorities in these parts of Ukraine. I call on all sides to work towards such elections. 

The aspiration for peace can't be only a political statement, it requires political will and good faith. I hope all parties will reaffirm their commitment to the Minsk Protocol, and will act coherently in order to implement it fully in all its parts.

The European Union is committed to supporting these efforts and will continue working towards the solution of the crisis in Ukraine. I call on all parties to act in full respect of the territorial integrity, sovereignty, independence and unity of the country."
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15

Спільна заява президентів України, Європейської Ради і Європейської Комісії з нагоди початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Спільна заява президентів України, Європейської Ради і Європейської Комісії з нагоди початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію

Ми вітаємо початок тимчасового застосування важливих частин Угоди про асоціацію між ЄС та Україною від 1 листопада. Це відповідає прагненням українського народу, який засвідчив свою підтримку тіснішим відносинам з Європейським Союзом – зокрема, зовсім нещодавно, під час парламентських виборів, які відбулися минулої неділі.

Угода про асоціацію стане ключовим елементом проведення таких необхідних реформ у наступні роки, які реалізовуватимуться за підтримки Євросоюзу. Тимчасове застосування Угоди стосуватиметься важливих сфер, зокрема верховенства права, боротьби проти злочинності і корупції, а також посиленої секторальної співпраці. Інавгураційна зустріч Ради асоціації, яка визначить пріоритети та започаткує моніторинг впровадження Угоди, відбудеться до закінчення поточного року.

Ми також вітаємо подовження автономних торговельних преференцій Євросоюзу для України до кінця 2015 року; ми вкотре підкреслюємо важливість адекватної підготовки до тимчасового застосування торговельних положень Угоди про асоціацію від 1 січня 2016 року.

Ми очікуємо на швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію усіма країнами-членами ЄС у відповідності до їхніх внутрішніх процедур. Ця Угода зробить внесок у процвітання і стабільність на нашому континенті та створить нові можливості для регіональної співпраці між Україною та її сусідами.

Євросоюз відданий ідеї підтримки України на її шляху до сучасної європейської демократії. Угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між ЄС і Україною.


Joint Statement by the Presidents of Ukraine, the European Council and the European Commission on the occasion of the beginning of the provisional application of the Association Agreement

We welcome the launch of the provisional application of important parts of the EU-Ukraine Association Agreement as of 1 November 2014. This follows the aspirations of the Ukrainian people, who have demonstrated their support for closer relations with the European Union, most recently in the parliamentary elections last Sunday.

The Association Agreement will be a key instrument for carrying out the much-needed reforms in Ukraine in the years to come, underpinned by the EU's support. The provisional application will cover important areas such as the rule of law, the fight against crime and corruption as well as intensified sectorial cooperation. The inaugural meeting of the Association Council, which will define priorities and launch the monitoring of the implementation of the Agreement, will be held before the end of the year.

We also welcome the extension of the EU autonomous trade preferences for Ukraine until the end of 2015 and reaffirm the importance of adequate preparations for the provisional application of the trade provisions of the Agreement as of 1 January 2016.

We look forward to swift finalization of the process of ratification of the Association Agreement by all the EU Member States in accordance with their national procedures. The Agreement will contribute to increased prosperity and stability on our continent and create new opportunities for regional cooperation between Ukraine and its neighbours.

The EU is committed to supporting Ukraine in its path towards a modern European democracy. The Association Agreement does not constitute the final goal in EU-Ukraine cooperation.

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15