18.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС підтримав Міжнародний форум з залучення чоловіків, присвячений Міжнародному дню сім’ї

Logo
ЄС підтримав Міжнародний форум з залучення чоловіків, присвячений Міжнародному дню сім'ї

English version is below

14 травня, в межах проєкту «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів і гендерно зумовленого насильства», відбувся онлайн-форум «Обмін досвідом з впровадження ініціатив із залучення чоловіків», присвячений Міжнародному дню сім'ї.

На заході продемонстрували успішні приклади залучення татів до усвідомленого батьківства. Форум об'єднав представників та представниць 10 країн, щоб обговорити найкращі практики сприяння залученому батьківству. Чоловіки, що представляли Татохаби (батьківські клуби) із семи  регіонів України, поділились своїми успіхами та досвідом у створенні місцевих центрів для освіти батьків.

«Загальновідомо, що традиційні гендерні норми та стереотипи перешкоджають як здатності особистості розкрити весь свій потенціал, так і економічному розвитку суспільства, обмежуючи можливості жінок, їхнє кар'єрне зростання та особистий розвиток. Залучення чоловіків має вирішальне значення для розширення можливостей жінок та конструктивних і теплих  відносин між партнерами», – зазначила Тетяна Шульга, координаторка з гендерних питань в Представництві Європейського Союзу в Україні.

У роботі форуму взяли участь учасники і учасниці з України, Білорусі, Грузії, Азербайджану, Вірменії, Молдови, Туреччини, Сербії, США та Швеції. Форум став платформою для обміну досвідом для ініціатив залучення чоловіків у країнах Східного партнерства, представлення передових міжнародних практик залучення чоловіків до догляду за дітьми, а також продемонстрував успіх української моделі роботи з батьками – ініціативи Татохаб.

Зокрема, Татохаби з Києва, Вінниці, Одеси, Краматорська, Запоріжжя, Троїцького та Мирнограда поділилися своїми успіхами у створенні мережі батьківських клубів у великих та малих містах, залучаючи батьків до освітніх розваг, таких як риболовля, екологічна діяльність «Еко-Толока», йога для батьків і дітей тощо. Татохаби стають місцевими центрами батьківської освіти, де психологи проводять групові та особисті заняття та стають союзниками в батьківстві. Грузія представила ще один формат залучення чоловіків – комунікаційну кампанію MenCare Georgia та школи батьків, пілотовану в центрах репродуктивного здоров'я. Молдова представила моделі та програми для батьків, що базуються в школах та молодіжних центрах.

«Оскільки ми прагнемо до прогресу та розвитку демографічної стійкості та соціально-економічного відновлення, ми повинні визнати центральну роль, яку гендерна рівність відіграє для досягнення обох цілей. Це партнерство об'єднує ЄС, ООН Жінки та Фонд ООН у галузі народонаселення, щоб зосередитись на гендерно чутливій сімейній політиці, залученні чоловіків та сприянні більш рівномірному розподілу неоплачуваної домашньої роботи та догляду за дітьми. Протягом останніх кількох місяців ми стали свідками багатьох кроків, спрямованих на вирішення цих питань: прийняття нового закону про батьківську відпустку, Указу Президента України про невідкладні заходи щодо запобігання домашнього насильства, розробку комплексних програм з гендерної рівності в кількох містах. В UNFPA ми вітаємо подібні кроки і прагнемо продовжувати співпрацювати з нашими партнерами, поки не досягнемо повної рівності між чоловіками та жінками", – заявив Хайме Надаль, Представник UNFPA в Україні.

Міжнародний досвід має вирішальне значення при формуванні нових моделей залучення чоловіків та просуванні гендерної рівності. Громадські організації Promundo (США), MÄN (Швеція) та AÇEV (Туреччина) разом з UNFPA Туреччина представили свої висновки та досягнення щодо роботи з чоловіками у згаданих країнах та в усьому світі.

 

Довідкова інформація:

Ця ініціатива реалізується в межах проєкту «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства», що фінансується Європейським Союзом і реалізується спільно ООН Жінки та UNFPA. Він спрямований на зміцнення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків шляхом зміни соціальних уявлень навколо гендерних ролей, боротьби із гендерними стереотипами та збільшення участі чоловіків у догляді за дітьми та інших домашніх обов'язках. Проєкт триває з 2020 по 2023 рік.

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення працює над сприянням відповідальному батьківству та участі чоловіків у домашніх справах та догляді за дітьми. Починаючи з 2020 року, в рамках проєкту відкрито 3 батьківські клуби – у Києві, Одесі та Вінниці.

practices of  men involvement into care work 

Для отримання інформації звертайтеся до Альони Зубченко, zubchenko@unfpa.org.

__________________

 

 

EU supports International Forum on Men's Engagement dedicated to the International Family Day

 

 

On May 14, the project "EU4Gender Equality: Together against gender stereotypes and gender-based violence," organised an online forum "Cross Country Exchange on Men's Engagement Initiatives'' on the occasion of the International Family Day. The event showcased successful ways to engage fathers in parenting and brought together representatives from 10 countriesto discuss best practices for promoting involved fatherhood. Men representing Tatohubs (Fathers' Clubs) from six regions of Ukraine shared their successes and lessons learnt in creating local centres for fathers' education.

"It is well known that traditional gender norms and stereotypes impede both an individuals` ability to reach their full potential and economic development of the societies, limiting women's opportunities, career advancement and personal development. Men engagement is crucial for women's empowerment  and stable partner relations" - said Tetiana Shulha, Gender focal point at the European Union Delegation to Ukraine.

Participants from Ukraine, Belarus, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Moldova, Turkey, Serbia, USA, Sweden took part in the online forum. It served as a platform for experience exchange of men's engagement initiatives in the Eastern partnership countries, international good practices of men's involvement into care work as well as showcase success of Ukrainian model of work with fathers – the Tatohubs initiative.

For instance, Tatohubs from Kyiv, Vinnytsia, Odesa, Kramatorsk, Zaporizhia, Troitske and Myrnohrad shared their successes in building a network of fathers' clubs in big and small cities, engaging fathers into edutainment activities like fishing, "Eco-Toloka" green activities, father's yoga etc and becoming local centres of fathers' education, where psychologists conduct group and personal sessions and become allies in fathering. Georgia presented another format of men's engagement – MenCare Georgia Communication Campaign and Fathers' Schools piloted at reproductive health centres. Moldova introduced models and programmes for fathers based at schools and youth centres.

"As we strive to progress in building demographic resilience and socio-economic recovery, we must acknowledge the central role that gender equality plays for achieving both goals. This partnership brings together the EU, UN Women and UNFPA to focus on gender-responsive family policies, men-engagement and promotion of more equal distribution of unpaid domestic and care work. Over the past few months we have witnessed many steps taken to address these issues: the adoption of the new law on paternity leave, the Decree of the President of Ukraine on urgent actions of GBV prevention, and the development of comprehensive gender equality programs in several cities. At UNFPA we welcome such developments and are committed to continue working with our partners until we achieve full equality between men and women", Jaime Nadal, UNFPA Ukraine Representative said.

International experience is crucial while establishing new models of men engagement and advancing gender equality. NGOs Promundo (USA), MÄN (Sweden) and AÇEV (Turkey) together with UNFPA Turkey presented their findings and achievements on work with men in their countries  and globally.

 

Background information:

This initiative is announced in the framework of the "EU 4 Gender Equality: Together against gender stereotypes and gender-based violence" project, funded by the European Union, implemented jointly by UN Women and UNFPA. It seeks to strengthen equal rights and opportunities for women and men by shifting social perceptions around gender roles, tackling gender stereotypes and increasing men's participation in childcare and other domestic responsibilities. The project lasts from 2020 till 2023.

UNFPA Ukraine is working on promoting responsible fatherhood and men participation in household chores and caretaking of children. Starting from 2020, 3 father's clubs - in Kyiv, Odesa and Vinnytsia have been launched.

practices of  men involvement into care work 

For more information please contact Alona Zubchenko, zubchenko@unfpa.org.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.