17.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] День кар’єри ЄС в м. Тернопіль, 18-20 травня 2021 року

Logo
День кар'єри ЄС в м. Тернопіль, 18-20 травня 2021 року

English version is below:

День кар'єри ЄС в м. Тернопіль, 18-20 травня 2021 року

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Тернополі 18-20 травня 2021 року. Організатором події є Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

18 травня 2021 р.

11:00

Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція»

 • Петро Ясній, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • Вікторія Давидова, Радниця з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

Модератор: Андрій Крупка, к.е.н., начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню

Спікери:

 • Денис Черніков, менеджер проєкту ЄС «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні»
 • Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради.
 • Григорій Химич, директор наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • Ірина Яремчук, голова громадської організації «Атом»
 • Сергій Балуцький, журналіст (телеканал Тернопіль 1)
 • Ірина Крамар, д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів ТНТУ

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/YepqNbgCuQpwrrcQA

Пряма трансляція: https://youtu.be/k7biTGCf7js

Тренінги soft skills

 • 18.05.21 о 14:20, Тренінг № 1  «Робота в команді»

Тренерка: Катерина Романовська,  старший фахівець з персоналу ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/hdFHuiBwP899kMVH8

 • 19.05.21 о 13-00, Тренінг № 2 «Ефективна комунікація або ж як спілкуватись з людьми»

Тренерка: Вікторія Заблотська, віцепрезидентка з розвитку партнерських відносин у відокремленому підрозділі ВМГО «АЙСЕК в Україні» у місті Тернополі

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/95Ha7t69KDuUf3a8A

 • 19.05.21 о 14-20, Тренінг № 3 «Легкий старт в новій компанії. Як адаптуватися в новому середовищі»

Тренерка: Катерина Вустич, Executive Assistant, MagneticOne Group

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/bgmbcQ9bnKH4jDca7

 • 20.05.21 о 11-00, Ярмарка вакансій в онлайн форматі

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/7nqLRVWMJXvPGbki8

День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.

Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників; тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.

За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Тернополі, Крупка Андрій Ярославович, 0987172582, viddil.pr@gmail.com.

***

EU Career Day in Ternopil, 18-20 May 2021 (online)

EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Ternopil on 18-20 May 2021. Event is organised by the Ternopil Ivan Puluj National Technical University (TNTU) with support from the EU Delegation to Ukraine.

12 May, 10:00

Opening of the EU Career Day

 • Dr Prof Petro Yasniy, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Rector of TNTU
 • Victoria Davydova, Press and Information Officer, EU Delegation to Ukraine

Panel Discussion "Professional Development and European Integration"

Moderator:

Andriy Krupka, PhD, Head of Division of Pre-university Training, Vocational Guidance and Employment Promotion

Speakers:

 • Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded project "Information Support of EU Networks in Ukraine"
 • Yuriy Deyneka, Head of the Strategic Development Department of the Ternopil City Council
 • Hryhoriy Khimych, Director of the Ternopil Innovation and Investment Cluster Science Park
 • Iryna Yaremchuk, Head of the Atom NGO
 • Serhiy Balutsky, Journalist, Ternopil 1 TV channel. 
 • Dr Iryna Kramar, Professor of Chair of Economics and Finance of TNTU

Registration: https://forms.gle/YepqNbgCuQpwrrcQA

Live broadcast: https://youtu.be/k7biTGCf7js

Soft Skill Trainings

 • 18 May, 14:20, Training 1 "Teamwork"

Trainer: Kateryna Romanovska, Senior Personnel Specialist, SE Bordnetze-Ukraine LLC

Registration: https://forms.gle/hdFHuiBwP899kMVH8

 • 19 May, 13:00, Training 2 "Effective communication or how to communicate with people"

Trainer: Victoria Zablotska, Vice President for Partnership Development at AISEC in Ukraine NGO branch in Ternopil

Registration: https://forms.gle/95Ha7t69KDuUf3a8A

 • 19 May, 14:20, Training № 3 "Easy start in a new company. How to adapt to a new environment"

Coach: Kateryna Vustych, Executive Assistant, MagneticOne Group

Registration: https://forms.gle/bgmbcQ9bnKH4jDca7

 • 20 May, 11:00, Online Career Fair

Registration: https://forms.gle/7nqLRVWMJXvPGbki8

EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.

During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers from the future employees. Trainings will help the participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.

EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua

 (link is external).

Contact person: Andriy Krupka, 0987172582, viddil.pr@gmail.com

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.