11.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] День кар’єри ЄС в м. Кропивницькому (12 травня), м. Суми (14 травня), м. Херсон (13 травня)

Logo
День кар'єри ЄС в м. Кропивницькому (12 травня), м. Суми (14 травня), м. Херсон (13 травня)

English version is below:

День кар'єри ЄС в м. Кропивницькому, 12  травня 2021 року

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Кропивницькому 12 травня 2021 року. Співорганізаторами події є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості, Рада євроклубів Кіровоградщини, ГО «Молодіжний центр Кіровоградської області», ГО «Агенція регіонального розвитку Кіровоградської області».

12 травня 2021, Час: 10:00

Відкриття «Дня кар'єри ЄС». Панельна дискусія:

«Професійний розвиток та європейська інтеграція»

Модератор: Олександр Гавриленко, директор установи "Агенція регіонального розвитку Кіровоградської області", експерт Team Europe м. Кропивницького

Спікери:

Вікторія Давидова, радниця з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні

Денис Черніков, менеджер проєкту "Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні"

Світлана Лобанова, заступник голови  Кіровоградської обласної державної адміністрації

Людмила Солонар, віце-президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

Ельза Лещенко, директор департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА

Віталій Останній, начальник управління комунікацій з громадськістю та інформаційної політики Кіровоградської ОДА

Сергій Михида, проректор із наукової роботи та міжнародних зв'язків ЦДПУ ім. В.Винниченка, доктор філологічних наук, професор

Сергій Дубровський, кандидат технічних наук, доцент, ректор Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті,

Ольга Мануйлова, директор ГО «Мовний центр "Giraffe Club"», засновниця "Giraffe Montessori School"

Пряма трансляція: https://youtu.be/QbiTkJrOtKU

 

12 травня 2021

Тренінги soft skills

14:00 Тренінг № 1 «Сучасні навички для кар'єрного розвитку молоді»

Тренерка: Олена Арутюнян, директор Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості, методист вищої категорії, тренерка, голова Ради євроклубів Кіровоградщини, голова ГО «Центр розвитку національних культур «Єдина родина» та ГО «Молодіжний центр Кіровоградської області»

14:00 Тренінг № 2 «Прокрастинація: рушійна сила чи стримувач успіху?»

Тренерка: Юлія Верещак, викладач факультету іноземних мов ЦДПУ ім. В. Винниченка, координатор Інформаційного центру ЄС у м. Кропивницькому, фрилансер, вчитель наукового ліцею 

14:00 Тренінг № 3 «PR, комунікації та маркетинг в особистому і професійному житті»

Тренерка: Неля Желамська, PR-експерт, медіаменеджер, засновниця медійної агенції Public Sensation, шеф-редактор суспільно-політичного аналітичного журналу Persona

14:00 Тренінг № 4 «Еко-стиль: мода чи свідомий вибір»

Тренерка: Євгенія Ткаченко, магістр міжнародних відносин, сертифікований тренер з питань асоціації України з ЄС

День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.

Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників; тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.

За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Кропивницькому, Верещак Юлія Миколаївна тел +380957139708, juliavv0617@gmail.com.

***

EU Career Day in Kropyvnytskyi, 12 May 2021 (online)

EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in  Kropyvnytskyi  on 12 May 2021. Event is organized by Central Ukrainian State House of Art and Technical Creativity, Council of Euroclubs of Kirovohrad Region, NGO "Youth Center of Kirovohrad Region", NGO "Regional Development Agency of Kirovohrad Region".

12 May, 10:00

Opening of the EU Career Day

Panel Discussion "Professional Development and European Integration"

Moderator: Oleksandr Gavrylenko, Director of the Kirovohrad Regional Development Agency, Team Europe expert, Kropyvnytskyi

Speakers:

Victoria Davydova, Press and Information Officer, EU Delegation to Ukraine

Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded project "Information Support of EU Networks in Ukraine"

Svitlana Lobanova, Deputy Head of the Kirovohrad Regional State Administration

Lyudmyla Solonar, Vice President of the Kirovohrad Regional Chamber of Commerce and Industry

Elza Leshchenko, Director of the Department of Education and Science of the Kirovohrad Regional State Administration

Vitaliy Ostanniy, Head of the Public Relations and Information Policy Department of the Kirovohrad Regional State Administration

Serhiy Mykhyda, Vice-Rector for Research and International Relations of the Central State Pedagogical University named after V. Vynnychenko, Doctor of Philology, Professor

Serhiy Dubrovsky, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Rector of the Robert Elworthy Institute of Economics and Technology,

Olga Manuylova, director of the NGO "Language Center" Giraffe Club ", founder of" Giraffe Montessori School"

Live broadcast: https://youtu.be/QbiTkJrOtKU

Soft Skill Trainings

12 May, 14:00 Training 1 "Modern skills for career development of youth"

Trainer: Olena Arutunian, Director of the Central Ukrainian State House of Art and Technical Creativity, Chairman of the Council of Euroclubs of Kirovohrad Region, Chairman of the Center for Development of National Cultures "United Family" and NGO "Youth Center of Kirovohrad Region"

12 May, 14:00 Training 2 "Procrastination: a driving force or a deterrent to success?"

Trainer: Yulia Vereshchak, lecturer at the Faculty of Foreign Languages of the Central State Pedagogical University named after V. Vynnychenko, coordinator of the EU Information Center in Kropyvnytskyi, freelancer, teacher of scientific lyceum

12 May, 14:00 Training 3 "PR, communications and marketing in personal and professional life"

Trainer: Nelya Zhelamska, PR-expert, media manager, founder of the public agency Public Sensation, editor-in-chief of the socio-political analytical magazine Persona

12 May, 14:00 Training 4 "Eco-style: fashion or conscious choice"

Trainer: Yevhenia Tkachenko, Master of International Relations, Certified Trainer for Ukraine's Association with the EU

EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.

During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers from the future employees. Trainings will help the participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.

EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua

Contact person: Yulia Vereshchak, +380957139708, juliavv0617@gmail.com

***

День кар'єри ЄС в м. Херсон, 13 травня 2021 року

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м Херсон 13 травня 2021 року. Співорганізаторами події є Херсонський державний університет, відділ міжнародних ініціатив та проєктної діяльності ХДУ.

13.05.2021, 11:30: Відкриття «Дня кар'єри ЄС».

Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція»

Модераторка: Оксана Казакова – керівниця прес-центру Херсонського державного університету 

Спікери:

Олександр Співаковський, ректор Херсонського державного університету;

Ігор Колихаєв, міський голова м. Херсона;

Вікторія Остроумова, президент Херсонської торгово-промислової палати;

Вікторія Гавренкова, голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Херсонської обласної ради;

Олександра  Фадєєва, директорка  «Агенції регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області»»;

Оксана Глєбушкіна, виконавчий директор ГО «Громадський центр «Нова генерація»»;

Іван Глухов, член постійної комісії Херсонської міської ради VIII скликання.

Посилання на реєстрацію: https://docs.google.com/forms/d/1evdfKulIZBKe96_rrglKdPupgQ6bL8YnAzFWxWpdqXU/edit

Лінк прямої трансляції: https://youtu.be/1bIAxJWXDKA

13 травня 2021, Тренінги soft skills

10:00, Тренінг № 1 «Розвиток сучасних навичок: підприємництво, комунікація, лідерство, робота в команді» (Zoom)

Тренер/ка: Марина Дембровська, фінансовий директор  мережі магазинів «Господар»

Посилання на реєстрацію: https://docs.google.com/forms/d/1DxLNe5l8KC4JAoBkd5_Dt-vRcHKWJ177VzuULdYtb_s/edit

11:00, Тренінг № 2 «Розвиток лідерства у студентської молоді»

Тренер/ка: Дар'я Доманчук, провідний фахівець із соціальної роботи соціально-психологічної служби Херсонського державного університету

Посилання на реєстрацію:

https://docs.google.com/forms/d/1ih_ahicn0S4O9pCVXyXUJq9PlJy4TMvd8iXstICiS0c/edit

13.40, Тренінг № 3 «Сучасні тенденції на ринку праці»

Тренер/ка: Оксана Шестакова, завідувачка відділом соціокультурної діяльності Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара

Посилання на реєстрацію: https://docs.google.com/forms/d/1hATFR_B4Li19wmcZEZRDLtNd8HQB7xfR5aOJcytuEx4/edit

День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.

Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників; тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.

Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua.

За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Херсон, Наталія Кушнір,  +380954232797, kushnir@ksu.ks.ua***

EU Career Day in Kherson, 13 May 2021 (online)

EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Kherson on 13 May 2021. Event is organised by Kherson State University.

13 May, 11:30

Opening of the EU Career Day

Panel Discussion "Professional Development and European Integration"

Moderator: Oksana Kazakova - Head of the Press Center of Kherson State University

Speakers:

Alexander Spivakovsky, Rector of Kherson State University;

Igor Kolikhaev, Mayor of Kherson;

Victoria Ostroumova, President of the Kherson Chamber of Commerce and Industry;

Victoria Gavrenkova, Chairman of the Standing Committee on Budget and Finance of the Kherson Regional Council;

Oleksandra Fadeeva, Director of the Regional Development Agency of the European Integration Office of the Kherson Region ";

Oksana Glebushkina, Executive Director of the NGO "Public Center" New Generation "";

Ivan Glukhov, member of the standing commission of the Kherson city council of the VIII convocation

Registration: https://docs.google.com/forms/d/1evdfKulIZBKe96_rrglKdPupgQ6bL8YnAzFWxWpdqXU/edit

Live broadcast: https://youtu.be/1bIAxJWXDKA

Soft skill trainings

13 May, 10:00, Training 1  "Development of modern skills: entrepreneurship, communication, leadership, teamwork"

Trainer: Marina Dembrovska, CFO of Gospodar chain of stores

13 May, 11:00, Training 2 "Leadership development in student youth"

Trainer: Daria Domanchuk, leading specialist in social work of the social and psychological service of Kherson State University

13 May, 13.40, Training 3 "Current trends in the labour market"

Trainer: Oksana Shestakova, Head of the Department of Socio-Cultural Activities of the Kherson Regional Universal Scientific Library

EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.

During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers from the future employees. Trainings will help the participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.

EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua (link is external).

Contact person: Natalia Kushnir, +380954232797, kushnir@ksu.ks.ua

***

День кар'єри ЄС в м. Суми, 14 травня 2021 року

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Суми 14 травня 2021 року. Співорганізаторами події є Сумський Державний Університет, на базі якого функціонує Інформаційний Центр ЄС, ГО «Центр освіти дорослих впродовж життя», Сумській міський центр дозвілля молоді, Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Суми, ГО «Центр Європейських ініціатив».

14 травня, 10:00: Відкриття «Дня кар'єри ЄС». Панельна дискусія:

«Професійний розвиток та європейська інтеграція»

Модератор: Юрій Петрушенко, координатор Інформаційного Центру ЄС в м. Суми, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету.

Спікери:

Вікторія Давидова, радниця з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

Денис Черніков, експерт з питань євроінтеграції, менеджер проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні».

Тарас Савченко, заступник голови Сумської ОДА, доктор економічних наук, професор.

Тетяна Васильєва, директор ННІ бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету,  доктор економічних наук, професор.

Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/HbjtY7c.

Лінк прямої трансляції https://youtu.be/t1G4YMRCiFA

14 травня, Тренінги soft skills

12:00, «Можливості грантової програми ЄС Еразмус+ за напрямом міжнародної академічної мобільності».

Тренерка: Кристина Шечкова, координатор міжнародних програм академічної мобільності, керівник проєктів Еразмус + за напрямом "міжнародна кредитна мобільність" Сумського державного університету.

Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/HbjtY7c

12:00, «Кар'єра в ІТ. Основні професії та тенденції ринку праці».

Тренер: Владислав Домбровський, тренер Центру освіти дорослих «Education for Life» м. Суми.

Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/HbjtY7c

13:30, «Корисні і зручні інформаційно-комунікаційні технології для бізнесу, кар'єри та повсякдення»

Тренер: Тарас Лютий, доцент Сумського державного університету, експерт з інформаційних технологій.

Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/HbjtY7c

13:30, «Формування і розвиток ключових компетентностей через волонтерство»

Тренерка: координаторка волонтерських проєктів Ірина Новак та волонтери Європейського корпусу солідарності (ЄКС).

Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/HbjtY7c

День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.

Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників; тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.

Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua.

За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м.Суми, Петрушенко Юрій, керівник Інформаційного центру ЄС в м.Суми , 050 973 65 25,  yuriy.petrushenko@gmail.com

***

EU Career Day in Sumy 14 May 2021 (online)

EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in  Sumy on 14 May 2021. Event is organised by Sumy State University, EU Information Center, NGO "Center for Lifelong Adult Education", Sumy City Center for Youth Leisure, Business Information Support Center of Sumy, NGO "Center for European Initiatives".

14 May, 11:30

Opening of the EU Career Day

Panel Discussion "Professional Development and European Integration"

Moderator: Yuriy Petrushenko, Coordinator of the EU Information Center in Sumy, Head of the Department of International Economic Relations, Sumy State University.

Speakers:

Victoria Davydova, Press and Information Officer, EU Delegation to Ukraine

Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded project "Information Support of EU Networks in Ukraine"

Taras Savchenko, Deputy Head of Sumy Regional State Administration, Doctor of Economics, Professor.

Tatiana Vasilieva, Director of the Institute of Business, Economics and Management of Sumy State University, Doctor of Economics, Professor

Registration: https://cutt.ly/HbjtY7c.

Live broadcast: https://youtu.be/t1G4YMRCiFA

Soft skill trainings

14 May, 12:00 – Training 1 "Opportunities of the EU Erasmus + grant program in the field of international academic mobility"

Trainer: Kristina Shechkova, Coordinator of International Academic Mobility Programs, Erasmus + Project Manager, International Credit Mobility, Sumy State University.

14 May, 12:00 – Training 2 "Career in IT. The main professions and trends in the labour market"

Trainer: Vladyslav Dombrovsky, trainer of the Center for Adult Education "Education for Life"

14 May, 13:30 – Training 3 "Useful and convenient information and communication technologies for business, career and everyday life"

Trainer: Taras Lyutyi, associate professor of Sumy State University, information technology expert.

14 May, 13:30 – Training 3 "Formation and development of key competencies through volunteering"

Trainers: Iryna Novak, volunteer project coordinator together with volunteers of the European Solidarity Corps.

EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.

During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers from the future employees. Trainings will help the participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.

EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua (link is external).

Contact person: Yuriy Petrushenko, 050 973 65 25, yuriy.petrushenko@gmail.com

Read more

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.