17.06.21

Відносини Росія-ЄС: Європейська Комісія та Високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонували своє бачення подальших відносин

Logo
Відносини Росія-ЄС: Європейська Комісія та Високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонували своє бачення подальших відносин

English version is below

16 червня, на запрошення Європейської ради, Європейська Комісія та Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики представили Спільне комюніке щодо відносин ЄС з Росією. Спільне комюніке надає рекомендації напередодні зустрічі Європейської ради 24-25 червня щодо того, як посилити виконання політики ЄС щодо Росії.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила: "Історія, географія, а також люди об'єднують ЄС та Росію. Стан наших відносин є складним. Ми маємо визначити виклики та скористатися можливостями. Усвідомлені рішення та агресивні дії російської влади протягом останніх років створили негативний виток. Управління відносинами між ЄС та Росією продовжує становити стратегічний виклик для ЄС. У відповідь Євросоюзу потрібно продовжувати діяти згуртовано та послідовно, захищаючи наші засадничі цінності та інтереси".

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив: "З огляду на поточні обставини, відновлення партнерства між Європейським Союзом і Росією, що дозволило б ближчу співпрацю, виглядає далекою перспективою. Наша амбіція має полягати в пошуку шляхів, які могли б поступово перетворити поточну динаміку в більш передбачувані та стабільні відносини. ЄС буде одночасно і давати відсіч Росії, і стримувати її, і взаємодіяти з нею на основі спільного розуміння цілей Росії і нашого власного підходу: прагматизму, що спирається на принципи".

Відштовхувати, стримувати і взаємодіяти: відповідь на стратегічний виклик з боку РФ

ЄС та Росія мають  значний потенціал взаємодії, але для цього потрібні відповідні політичні умови. Однак російське керівництво активно переслідує цілі, які ведуть у протилежному напрямку. Росія часто випробовує та підриває міжнародне право та ключові принципи ОБСЄ та Ради Європи, щодо яких РФ взяла на себе зобов'язання. Росія намагається впливати на ЄС, втручатися в його внутрішні справи та дестабілізувати Євросоюз та його держави-члени, а також країни-партнери. Росія використовує посилення політичних репресій, зокрема проти прав людини та засадничих свобод, щоб зберегти поточний політичний та економічний порядок у країні.

Зважаючи на ці виклики, сьогоднішнє Спільне комюніке  містить огляд стану виконання п'яти принципів, якими  ЄС керується  у своїх відносинах з Росією, а саме:

  • Повне виконання Мінських домовленостей;
  • Зміцнення відносин зі східними партнерами ЄС та іншими сусідами;
  • Посилення стійкості ЄС;
  • Вибіркова взаємодія з Росією з питаннь, які становлять інтерес для Євросоюзу;
  • Підтримка міжлюдських контактів та громадянського суспільства в Росії.

Для такої відповіді на стратегічний виклик, який створено російським керівництвом, дотримуючись при цьому вище вказаних принципів, Європейська Комісія і Високий Представник пропонують, щоб ЄС одночасно відштовхував, стримував і взаємодіяв з Росією, з метою просування в напрямку конструктивнішої взаємодії та вагоміших політичних зобов'язань з боку російського керівництва. Необхідно змінити поточне непродуктивне русло в цих важливих відносинах.

 ВідштовхуванняЄС продовжуватиме  протидіяти порушенню прав людини та виступатиме за демократичні цінності, зокрема на міжнародних форумах. ЄС продовжуватиме  заявляти про систематичні порушення Росією міжнародного права в Україні, Грузії та інших країнах. Євросоюз надалі засвідчуватиме свою підтримку  України та її територіальної  цілісності , суверенітету та незалежності. Це, зокрема, передбачає, що ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність в якості сторони конфлікту та повністю виконати Мінські  угоди. ЄС продовжуватиме  належним чином реагувати на зловмисні дії російської влади, зокрема на гібридні загрози, а також буде прагнути обмежити ресурси, які російська влада може використати для здійснення своєї підривної зовнішньої політики.

Стримування

Для того, аби стримувати спроби Росії підірвати інтереси Євросоюзу, сам Союз повинен стати міцнішим і стійкішим. Спільне комюніке пропонує протистояти загрозам та зловмисним діям більш систематично та узгоджено , водночас, забезпечуючи координацію з партнерами-однодумцями, такими як НАТО та G7. Євросоюз повинен і надалі розвивати свій потенціал у сферах кібербезпеки та оборони, а також свої стратегічні комунікаційні можливості. Ми також повинні й надалі зміцнювати наші можливості проти гібридних загроз та краще використовувати важелі впливу, які забезпечують зміни у нашій енергетичній сфері.

Євросоюз посилить підтримку наших східних партнерів,працюючи  над повною реалізацією потенціалу Східного партнерства. Майбутній Саміт Східного партнерства стане важливим приводом для того, аби створити спільний порядок денний на період після 2020 року.

Взаємодія

Для просування своїх власних  інтересів  Євросоюз повинен залучити Росію до вирішення кількох ключових завдань. Пандемія COVID-19 продемонструвала спільний інтерес до конструктивної діяльності в галузі охорони громадського здоров'я. Поза тим, ми також маємо спільний інтерес у боротьбі зі зміною клімату та іншими екологічними проблемами. Це потребує тіснішого діалогу з Росією, особливо напередодні Конференції ООН зі зміни клімату 2020 року (COP-26) та Конференції ООН з питань біорізноманіття (COP-15). Спільне комюніке також пропонує збільшення технічної взаємодії з російською владою щодо величезної кількості економічних подразників для зміцнення конкурентних переваг ЄС. Євросоюз й надалі зміцнюватиме контакти між людьми, що може означати спрощення візового режиму для певних категорій громадян Росії, а також посилення підтримки російського громадянського суспільства та правозахисників. Також необхідна співпраця в рамках «Північного виміру», в Арктиці, із запобігання конфліктів, щодо регіональних та глобальних питань: від Ірану та Близького Сходу до Афганістану, від боротьби з тероризмом до нерозповсюдження ядерної зброї.

Що далі?

Спільне комюніке буде представлено Європейській Раді 24-25 червня. На основі цього Спільного комюніке лідери обговорять відносини між Євросоюзом та Росією, а також шляхи подальшого розвитку політики ЄС щодо Росії.

На основі подальшого розвитку подій та настанов Європейської Ради, Єврокомісія та Високий представник ЄС введуть у дію пропозиції, викладені у Спільному комюніке.

Докладніше

Спільне комюніке щодо відносин між ЄС та Росією

Інформаційний бюлетень про відносини між ЄС та Росією

Вебсайт Представництва ЄС у Росії

 

                                                                             *     *     *

 

EU-Russia relations: Commission and High Representative propose the way forward

Today, upon invitation of the European Council, the European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy are presenting a Joint Communication on the EU's relations with Russia. The Joint Communication presents recommendations ahead of the European Council meeting of 24-25 June on how to strengthen the implementation of the EU's Russia policy.

The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, said: "History, geography and people bind the EU and Russia. The state of our relationship is complex. We have to identify the challenges and seize the opportunities. The deliberate choices and aggressive actions of the Russian government over the last years have created a negative spiral. Managing the EU-Russia relationship continues to represent a key strategic challenge for the EU. In response, the EU needs to continue to act in unity and with consistency, defending our fundamental values and interests."

High Representative/Vice-President Josep Borrell, said: "Under present circumstances, a renewed partnership between the European Union and Russia, allowing for closer cooperation, seems a distant prospect. Our ambition should be to explore paths that could help change the current dynamics gradually into a more predictable and stable relationship. The EU will simultaneously push back, constrain and engage with Russia, based on a strong common understanding of Russia's aims and an approach of principled pragmatism."

Push back, constrain, engage: managing a strategic challenge

Provided the political conditions allow for it, the potential for EU-Russia cooperation is considerable. However, the Russian government is actively pursuing objectives that go in the opposite direction. Russia often challenges and undermines international law and key principles of the OSCE and Council of Europe to which it has committed. It tries to influence, interfere in and destabilise the EU and its Member States, as well as our partner countries. And Russia uses growing political repression, including of human rights and fundamental freedoms, to preserve the current political and economic order in the country.

In light of this challenge, today's Joint Communication reviews the state of implementation of the five principles that guide the EU's relations with Russia, namely:

  • The full implementation of the Minsk agreements;
  • Strengthened relations with the EU's eastern partners and other neighbours;
  • Strengthened resilience of the EU;
  • Selective engagement with Russia on issues of interest to the EU;
  • People-to-people contacts and support to Russian civil society.

To meet the strategic challenge posed by the Russian leadership, in line with these principles, the Commission and the High Representative propose that the EU simultaneously pushes back, constrains and engages Russia, with the aim of moving towards a more constructive engagement and political commitment by the Russian leadership. This is indispensable to turn the current unproductive tide in this important relationship.

Push back

The EU will continue to push back against human rights violations and will speak up for democratic values, including in international fora. The EU will continue to raise Russia's consistent breaches of international law in Ukraine, Georgia and elsewhere. It will reaffirm its support to Ukraine and its territorial integrity, sovereignty and independence. This includes calling on Russia to assume its responsibility as a party to the conflict and to fully implement the Minsk agreements. The EU will continue to respond to the Russian government's malicious actions, including hybrid threats, in an appropriate manner, and will aim at limiting the resources the Russian government can draw on to carry out its disruptive foreign policy.

Constrain

To constrain Russia's attempts to undermine EU interests, the Union itself must become more robust and resilient. The Joint Communication proposes to counter threats and malign actions more systematically and in a joined up way, whilst ensuring coordination with like-minded partners such as NATO and the G7. The EU should further develop its cyber security and defence capacity, as well as its strategic communication capabilities. We should also continue to strengthen our capabilities against hybrid threats, and make better use of the leverage provided by our energy transition.

The EU will step up support to our Eastern partners, working to realise the full potential of the Eastern Partnership. The upcoming Eastern Partnership Summit will be an important occasion to forge this common post-2020 agenda.

Engage

To further its own interests, the EU should engage Russia on several key challenges. The COVID-19 pandemic has shown the common interest for constructive engagement on public health, while we also share a common interest to combat climate change and other environmental issues, necessitating a closer dialogue with Russia, most immediately in the run-up to the United Nations COP-26 and COP-15. The Joint Communication also proposes more technical engagement with the Russian government on the vast number of economic irritants, leveraging the EU's competitive advantages. The EU will further people-to-people contacts, which could include more visa facilitation for certain Russian citizens, and will also enhance its support to Russian civil society and human rights defenders. Cooperation under the Northern Dimension, in the Arctic, on conflict prevention and regional and global issues, from Iran and the Middle East to Afghanistan, counter-terrorism to non-proliferation is also necessary.

What next?

The Joint Communication will be presented to the European Council on 24-25 June. On the basis of this Joint Communication, the Leaders will discuss EU-Russia relations and the way forward in the EU's Russia policy.

On the basis of overall developments and guidance from the European Council, the Commission and the High Representative will operationalise the proposals set out in the Joint Communication.

For More Information

Joint Communication on EU-Russia relations

Factsheet on EU-Russia Relations

Website of the EU Delegation to Russia

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.