11.06.21

20 громад східної України отримали нові бренди

Logo
20 громад східної України отримали нові бренди

English version is below

Завдяки ЄС і ПРООН 20 цільових громад Донеччини та Луганщини отримали унікальні маркетингові стратегії, візуальний стиль та бренди для зміцнення та просування місцевої ідентичності.

ЄС та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з командою проєкту Brandville завершили розробку візуального стилю для 20 цільових громад східної України, на підконтрольних уряду України територіях.

Проєкт об'єднав команду розробників із різними зацікавленими особами: представниками місцевих адміністрацій, бізнесу, сфери освіти, громадськими активістами та культурними діячами. Громадам та їхнім жителям дали змогу усвідомити переваги власних територій для розвитку і перетворити це в свій особистий унікальний бренд.

Керівник відділу місцевого та людського розвитку Представництва ЄC в Україні Мартін Шрьодер зазначив, що бренди для громад сприятимуть стійкому соціальному та економічному розвитку.

«Ми раді інвестувати в цю ініціативу в межах підтримки ЄС на сході України. Брендинг громади зміцнює місцеву ідентичність, визначаючи унікальні особливості Донецької та Луганської областей, і є ще одним кроком на шляху розкриття потенціалу областей для економічного розвитку», – сказав пан Шрьодер.

Пан Шрьодер також наголосив на важливості інклюзивного діалогу та механізмів залучення громадськості у вирішенні проблем усіх місцевих жителів. Це сприяло б збільшенню відповідальності за розвиток їхніх громад.

Керівник Програми ООН із відновлення та розбудови миру Віктор Мунтяну зазначив, що забезпечення навичок та потенціалу є не менш вагомим інструментом подолання кризових економічних та соціальних наслідків, пов'язаних зі збройним конфліктом на сході України.

«Висвітлюючи сильні сторони громад ми зосереджуємо увагу на згуртованості та прагненні до спільної мети, особливо у постраждалих громадах, розташованих вздовж «лінії зіткнення» та тих, що відновлюються після наслідків збройного конфлікту. Розроблені бренди допоможуть місцевим жителям та відвідувачам територій краще ідентифікуватися з громадою, що сприятиме економічному розвитку Донеччини та Луганщини», – додав пан Мунтяну.

Пан Мунтяну також підкреслив важливість використаного у проєкті підходу «знизу-вгору», оскільки він дає змогу залучити всіх зацікавлених осіб, зокрема вразливі групи населення, до процесу прийняття рішень.

Розроблені маркетингові стратегії та бренди представили також план впровадження на внутрішньому та зовнішньому рівнях, що передбачає, процес залучення громади до формування та прийняття свого іміджу та бренду задля спільного бачення, відчуття приналежності та ідентичності. Важливо, що плани також зобразили громадам переваги для збільшення економічних можливостей та залучення інвестицій.

Директор департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації Денис Денищенко переконаний, що така ініціатива сприятиме формуванню конкурентоспроможності області, згуртуванню місцевих мешканців та створенню інноваційних рішень у громадах.

«Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської ОДА всебічно сприяв впровадженню пілотного проєкту на території Луганської області. Я пишаюся, що завдяки спільним зусиллям з нашими надійними партнерами 13 територіальних громад отримали сучасні інструменти для промоції територій та сподіваюсь на підтримку ініціатив й масштабування проєкту на інші громади Луганщини», – додав пан Денищенко.

Тарас Доненко, керівник проєкту Brandville, розповідає, що тема брендингу була для багатьох жителів громад мало відома. Тому проєкт надав можливість поділитися думками про сутність та важливість брендингу.

«Я впевнений, що цей проєкт надзвичайно важливий та своєчасний. Розробка бренду – це нові можливості, активізація мешканців, процеси спільнодії в громадах. Це, врешті-решт, свіже бачення сучасної громади, її переваг для зовнішньої та, головне, внутрішньої аудиторії. Ми вже бачимо, що саме ці процеси запалюють ентузіазм та народжують цікаві ідеї розвитку громад», – додав пан Доненко.

За результатами проєкту Донецька та Луганська області стали лідерами у кількості територіальних громад, забезпечених власними брендами та інструментами їхнього впровадження, серед них: Бахмутська, Званівська, Курахівська, Очеретинська, Сіверська, Соледарська та Торецька громади Донеччини та Біловодська, Білокуракинська, Гірська, Кремінська, Лозно-Олександрівська, Марківська, Міловська, Новоайдарська, Попаснянська, Рубіжанська, Сєвєродонецька, Троїцька й Широківська громади Луганщини.

Проєкт з реалізації маркетингових стратегій та створення візуального стилю для 20 цільових громад реалізовано у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

 

Для довідки

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

 

Для запитів ЗМІ

Максим Кицюк, спеціаліст із комунікацій, Програма ООН із відновлення та розбудови миру, maksym.kytsiuk@undp.org або +380 63 576 1839.

_____________

 

 

Twenty communities in eastern Ukraine now have new brands

 

With the help of the EU and UNDP, 20 target communities in Donetsk and Luhansk oblasts have been given unique marketing strategies, visual styles, and brands to strengthen and promote their local identities.

Some twenty target communities in government-controlled areas of eastern Ukraine have been given a visual styles developed by the United Nations Development Programme (UNDP) in Ukraine and the Brandville project team, with funding provided by the European Union.

The project brought together a team of developers and various stakeholders – representatives from local administrations, business, and education, along with civil activists and cultural actors. The communities and their residents were aided in identifying the development advantages of their territories, and transforming them into their own unique brand.

Martin Schroeder, Head of Local and Human Development Section at the EU Delegation to Ukraine, said community brands promote sustainable social and economic development.

"We're pleased to invest in this initiative as part of the EU Support to the East of Ukraine," Schroeder said. "Community branding strengthens local identities, pinpointing the unique features of Donetsk and Luhansk oblasts, and this is another step towards unlocking the regions' potential for economic development."

He also highlighted the importance of an inclusive dialogue and public participation mechanisms in addressing the concerns of all local residents. This would contribute to increasing people's ownership of the development of their communities, he said.

UN Recovery and Peacebuilding Programme Manager Victor Munteanu noted that boosting a community's skills and capacities was an equally effective tool for overcoming the economic and social consequences of the armed conflict in eastern Ukraine.

"By highlighting the strengths of communities, we focus on social cohesion and the pursuit of a common goal, especially in affected communities along the 'contact line' and those recovering from the armed conflict," Munteanu said. "The brands we've developed will help local residents and visitors identify better with the community, which will contribute to the economic development of Donetsk and Luhansk oblasts."

Munteanu also stressed the importance of the bottom-up approach used in the project, which allows all stakeholders, including vulnerable groups, to be involved in the decision-making process.

The marketing strategies and brands developed also contain an implementation plan at the internal and external levels, designed to engage communities in building and adopting their images and brand to produce a shared vision, a sense of belonging, and an identity. Importantly, the plans also show the communities the benefits of increasing their economic opportunities and attracting investment.

Denys Denyshchenko, the head of the Department of Foreign Relations, Foreign Economic and Investment Activities of Luhansk Oblast State Administration, said he was convinced that the initiative would help boost the Oblast's competitiveness, unite local residents, and produce innovative solutions to problems in communities.

"The Department of Foreign Relations, Foreign Economic and Investment Activities of Luhansk OSA has fully contributed to implementing a pilot project in the Luhansk Oblast," Denyshchenko said. "I am proud that thanks to joint efforts with our reliable partners, 13 territorial communities received modern tools for the promotion of their territories, and I hope to support such initiatives and scale the project up to other communities in Luhansk Oblast."

Brandville project manager Taras Donenko said that the topic of branding was new to many residents. The project was thus also an opportunity to share insights on the essence and importance of branding.

"I'm convinced that this project is both significant and timely," Donenko said. "Brand development brings new opportunities, increases citizen engagement, and enhances cooperation processes in communities. This is, after all, a fresh vision for a modern community, benefiting external and, most importantly, internal audiences. We can already see that these processes sparking enthusiasm and delivering interesting ideas about community development."

According to the project results, Donetsk and Luhansk oblasts are now regional leaders in the number of territorial communities with their own brands and tools for their implementation. The communities include: Bakhmut, Zvanivka, Kurakhove, Ocheretyne, Siversk, Soledar and Toretsk communities of Donetsk Oblast, and Bilovodsk, Bilokurakyne, Hirske, Kreminna, Lozno-Oleksandrivka, Markivka, Milove, Novoaidar, Popasna, Rubizhne, Sievierodonetsk, Troitske and Shyrokyne communities of Luhansk Oblast.

Developing marketing strategies and creating a visual style for 20 target communities was implemented under the UN Recovery and Peacebuilding Programme and with the financial support of the European Union.

 

Background

The United Nations Recovery and Peacebuilding Programme (UN RPP) is being implemented by four United Nations agencies: the United Nations Development Programme (UNDP), the UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).

Twelve international partners support the Programme: the European Union (EU), the European Investment Bank (EIB), the U.S. Embassy in Ukraine, and the governments of Canada, Denmark, Germany, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden & Switzerland.

 

Media enquiries

Maksym Kytsiuk, Communications Specialist, UN Recovery and Peacebuilding Programme, maksym.kytsiuk@undp.org, +380 63 576 1839.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.