16.06.21

Чому необхідно невідкладно ухвалити закон «Про адміністративну процедуру»?

Logo
Чому необхідно невідкладно ухвалити закон «Про адміністративну процедуру»?

English version is below

14 червня 2021 року під час пресконференції було обговорено потреби у якнайшвидшому ухваленні законопроєкту  «Про адміністративну процедуру» (реєс. № 3475) у другому читанні та в цілому. Так, ще на початку квітня профільний парламентський комітет завершив роботу над доопрацюванням цього законопроєкту для другого читання і рекомендував його до остаточного ухвалення. Однак винесення проєкту на голосування неодноразово відкладалося.

Пресконференцію провів Центр політико-правових реформ з представниками Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, Міністерства юстиції України, Групи підтримки України в Єврокомісії  та Програми ОЕСР/SIGMA за підтримки проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), Офісу реформ Кабінету Міністрів України  та міжнародного фонду «Відродження».

Лариса Білозір, народна депутатка України, Голова підкомітету з питань адмінпослуг та адмінпроцедур Комітету Верховної Ради України з питань організації держвлади та місцевого самоврядування, звернула увагу, що законопроєкт якісно підготовлений і немає причин, щоб відкладати його ухвалення:

«Понад півроку ми разом з широким колом експертів, науковців у сфері адміністративного права і публічного адміністрування, представниками профільних міністерств, суддівського корпусу, міжнародними експертами доопрацьовували законопроєкт до
другого читання в межах робочої групи на базі нашого профільного парламентського комітету. Ми детально обговорили і погодили кожну його норму. Законопроєкт вийшов якісний та відповідає європейським стандартам. Я вважаю, що його необхідно ухвалити якнайшвидше, адже нашим громадянам і бізнесу вкрай потрібен такий закон».

Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції України, наголосив, що законопроєкт передбачає єдині правила прийняття індивідуальних (адміністративних) актів. Вони враховують стандарти належного урядування для усіх, без винятку, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, що змінить філософію відносин між громадянином і чиновником в Україні:

«Наразі у нас хаотичне правове регулювання правовідносин з прийняття адміністративних актів. Такі процедури і їхні елементи можуть бути навіть принципово різними для окремих сфер життєдіяльності, як, наприклад, будівельна сфера, земельні правовідносини, податкові тощо. Вони часто не враховують базові європейські стандарти адміністративної процедури. Ми серйозно відстали не лише від країн ЄС, але навіть від більшості країн пострадянського простору. Тому
настав час ухвалити такий закон».

Френк Пол, керівник сектору з питань юстиції і внутрішніх справ у Групи підтримки України в Єврокомісії  зазначив:

«Закон про адміністративну процедуру необхідний для впорядкування, уніфікації та спрощення процедур, а також для створення довіри громадян та бізнес-спільноти до надійної та передбачуваної адміністрації. Це ключовий елемент реформи державного управління. Цей закон спростить адміністративні процедури та зробить їх легко зрозумілими для кожного громадянина. Це зменшить масштаби корупції в адміністрації, а також навантаження як на адміністрації, так і на суди. Найголовніше, це дасть більше прав громадянам. Без такого закону цифрова трансформація застрягне в незліченній кількості надскладних адміністративних процедур. Подібні закони діють у всіх державах-членах Європейського Союзу як невід'ємна складова "права на належне управління", проголошеного Хартією основних прав Європейського Союзу. В Україні навряд чи існує закон, який би був розроблений настільки всеохопно та ретельно, як цей, за участю усіх відповідних міністерств, наукових кіл та громадського сектору, а також міжнародних експертів та Програми SIGMA. ЄС підтримує Україну на цьому шляху і продовжить підтримку на етапі впровадження Закону після його ухвалення».

Грегор Вірант, Голова Програми SIGMA підкреслив:

«Загальні принципи та правила адміністративних процедур недарма закріплені в правових системах усіх держав-членів ЄС: вони забезпечують громадянам та юридичним особам суттєві гарантії у взаємодії з органами державної влади. Коли рішення чи дії публічної адміністрації у конкретній справі зачіпають чиєсь право, повинен бути забезпечений ряд уніфікованих принципів. Наприклад, рішення може бути прийняте лише після того, як факти справи будуть встановлені з певністю, сторони повинні мати право бути заслуханими, отримати доступ до матеріалів справи, отримати письмове рішення з обґрунтуванням та подати апеляцію до вищої інстанції та суду. І перш за все, рішення ніколи не повинно бути свавільним, але завжди і суворо ґрунтуватися на законі. Ухвалення Закону "Про адміністративну процедуру" буде важливим кроком у покращенні позицій громадян у взаємодії з органами державної влади, обмеженні свавілля та корупції в Україні, а також значним прогресом у реформі державного управління. Законопроєкт відповідає передовій практиці ЄС. Він забезпечує необхідний правовий захист громадян та одночасно гарантує, що адміністративні процедури будуть розгортатися найбільш зручним та найпростішим способом для громадян. Саме тому ОЕСР/SIGMA рішуче підтримує ухвалення цього закону».

Віктор Тимощук, заступник Голови правління Центру політико-правових реформ звернув увагу, що через відсутність закону про загальну адміністративну процедуру громадянам не забезпечуються базові права при прийнятті індивідуальних актів щодо них:

«Скандальні забудови, свавільні інспекційні перевірки бізнесу, позбавлення громадян належних їм соціальних виплат – все це наслідки відсутності загальної адміністративної процедури в Україні. Адже громадянам не забезпечуються такі базові права, як право бути вислуханими та право доступу до матеріалів справи тощо. Відсутність цього Закону в Україні – це також найбільший недолік системи врядування за оцінкою європейських партнерів».

Експерт наголосив, що зараз ми вже перебуваємо на фінішній прямій, і важливо не затягувати з розглядом законопроєкту у другому читанні.

Також варто наголосити, що ухвалення Закону «Про адміністративну процедуру» – це реальний євроінтеграційний крок. Важливо відзначити, що законопроєкт отримав підтримку громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» та позитивний висновок Програми ОЕСР/SIGMA, яку співфінансує ЄС.

Європейський Союз надає суттєву безповоротну фінансову підтримку для реформи державного управління в Україні, зокрема близько трьох мільярдів гривень бюджетної підтримки Державному бюджету України. ЄС продовжить підтримувати Україну у цій надважливій реформі.

 

Заохочуємо:            - керівництво Верховної Ради України та усіх політичних фракцій і груп якомога швидше винести законопроєкт 3475 у залу для голосування у 2 читанні;

-  усі проєвропейські політичні сили, що підтримали законопроєкт 290 голосами у 1 читанні, дати йому таку ж консолідовану підтримку у 2 читанні. 

У разі виникнення будь-яких питань, звертайтеся до Івана Голода, комунікаційного менеджера ЦППР: holod@pravo.org.ua, +380 97 360 49 25.

______________

 

Why is it important to immediately adopt the Law "On Administrative Procedure" №3475?

 

On June 14, 2021, during a press conference, the need to adopt the draft Law "On Administrative Procedure" (Reg. № 3475) in the second reading and as a whole was discussed. Thus, in early April, the relevant parliamentary committee completed the work on finalising the Bill for the second reading and recommended it for the final adoption. However, putting the draft to a vote has been repeatedly postponed.

The press-conference was held by the Centre for Political and Legal Reforms with representatives of the Verkhovna Rada Committee on Public Administration and Local Self-Government, the Ministry of Justice of Ukraine, EU Support Group to Ukraine, the OECD/SIGMA Programme with support by the EU project "Support to Comprehensive Public Administration Reform in Ukraine" (EU4PAR), Reform Delivery Office of the CMU and the International Renaissance Foundation.

Larysa Bilozir, Member of Parliament, The Chairwoman of the Subcommittee on Administrative Services and Administrative Procedures of the Verkhovna Rada Committee on the Organisation of State Power and Local Self-Government, noted that the draft law was well prepared and there was no reason to postpone its adoption: 

"For more than six months, together with a wide range of experts, scholars in the field of administrative law and public administration, representatives of line ministries, the judiciary, international experts, we finalised the bill for the second reading within a working group based on our parliamentary committee. We discussed in detail and agreed on each of its rules. The bill is of high quality and meets European standards. I believe that it should be adopted as soon as possible, because our citizens and businesses desperately need such a law".

Oleksandr Banchuk, Deputy Minister of Justice, stressed that the bill provides for uniform rules for the adoption of individual (administrative) acts. They take into account the standards of good governance for all, without exception, the executive and local governments, which will change the philosophy of relations between citizens and officials:

"Currently, we have a chaotic legal regulation of legal relations for the adoption of administrative acts. Such procedures and their elements may even be fundamentally different for certain areas of life, such as construction, land relations, tax, and so on. They often do not take into account the basic European standards of administrative procedure. We are seriously behind not only the EU countries, but even most of the post-Soviet countries. Therefore, it is time to pass such a law".

Frank Paul, Team Leader, Justice and Home Affairs, including anti-corruption at the EU Support Group for Ukraine noted:

"The law on Administrative procedure is indispensable to streamline, unify and simplify procedures, as well as to create trust by citizens and the business community in a reliable, foreseeable administration. This is a key pillar of Public Administration Reform. This law will simplify administrative procedures and make them easily understandable for every citizen. It will reduce the scope for corruption in the administration as well as the workload of both the administration and the Courts.  Most importantly, it will give more rights to the citizens. Without such a law, digital transformation will get stuck in a myriad of different overcomplex administrative procedures. Similar laws operate in all Member States of the European Union as an integral part of the "right to good administration" proclaimed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. There is hardly any law in Ukraine that has been elaborated as inclusively and carefully as this one, involving all relevant ministries, academia and Ukrainian civil society organisations plus SIGMA/international experts. The EU supports Ukraine on this path and will continue to support it in the implementation phase of the Law after its adoption."

 

Gregor Virant, Chairman of SIGMA Programme emphasised:

"The general principles and rules of administrative procedures are enshrined in legal systems of all EU member states for a good reason: they provide the citizens and legal persons with substantial safeguards in interactions with public authorities. Whenever public administration's decision or action in a concrete case affects someone's right, safeguards must be in place, such as: the decision can only be taken after the facts of the case have been established with certainty, the parties must have right to be heard, to access to the files of the case, to receive a written decision with rationale and to make an appeal to a higher instance and a court. And above all, the decision must never be arbitrary but always and strictly based on law. The adoption of the Law on Administrative Procedure will constitute a significant step in improving the position of the citizen vis-à-vis public authorities, curtailing arbitrariness and corruption in Ukraine, and as such a substantial advancement in public administration reform. The draft law follows good practices from the EU, providing all necessary legal protection to citizens and at the same time ensuring that administrative procedures will unfold in the friendliest and simplest way possible for the citizens. All these are very good reasons for OECD/SIGMA to strongly support the adoption of this law."

 

Viktor Tymoschuk, Deputy Chairman of the Centre for Political and Legal Reforms pointed out that due to the lack of a law on general administrative procedure, citizens are not provided with basic rights when individual acts concerning them are adopted:

"Scandalous construction sites, arbitrary inspections of businesses, deprivation of citizens of their social benefits all these are the consequences of the lack of a common administrative procedure in Ukraine. After all, citizens are not provided with such basic rights as the right to be heard and the right to access case materials, and so on. The absence of this law in Ukraine is also the biggest shortcoming of the governance system according to European partners."

The expert stressed that we are now at the finish line, and it is important not to delay further the consideration of the bill in the second reading.

It should also be emphasised that the adoption of the Law "On Administrative Procedure" is a real step towards European integration. It is important to note that the bill is supported by the public initiative "Reanimation Reform Package" and has a positive opinion of the EU co-funded OECD/SIGMA Programme.

The European Union is providing substantial non-repayable financial support for the public administration reform in Ukraine (including ca. UAH 3 billion in form of budget support to Ukraine´s State budget). The EU is committed to continue to support Ukraine in this crucial reform.

 

We encourage:

- the leadership of the Verkhovna Rada of Ukraine and all political factions and groups to schedule the Bill №3475 for the 2nd reading as soon as possible;

- all pro-European political forces that supported the bill with 290 votes in the 1st reading, to give it the same consolidated support in the 2nd reading. 

For any questions, please contact Ivan Holod, Communication Manager of the Centre for Policy and Legal Reform: holod@pravo.org.ua, +380 97 360 49 25.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.