10.06.21

Підтримуваний Євросоюзом IT-проєкт автоматизує надання адміністративних послуг

Logo
Підтримуваний Євросоюзом IT-проєкт автоматизує надання адміністративних послуг

English version is below

Значення сучасних IT-рішень для покращення якості надання якісних адміністративних послуг обговорили на представницькій онлайн-конференції "ЦНАП у "Вулику": як інформаційні технології допомагають обслуговувати людей швидше та краще" представники Міністерства цифрової трансформації України, Представництва ЄС в Україні, Програми "U-LEAD з Європою" , центрів надання адміністративних послуг. Йшлося про впровадження інформаційної системи «Вулик», створеної в межах фінансованого Європейським Союзом проєкту EGOV4UKRAINE Програми «U-LEAD з Європою». Станом на початок червня 2021 року до "Вулика" підключено понад 250 ЦНАП  по всій Україні.

"Зебезпечення легкого, швидкого та вільного від корупції надання адміністративних послуг має вирішальне значення для якості життя громадян України та для розкриття потенціалу нових та уже працюючих підприємств. Я з гордістю почув, що завдяки інформаційній системі «Вулик», розробленій програмою «U-LEAD з Європою», понад 250 центрів адміністративних послуг по всій Україні вже можуть надавати такі високоякісні послуги.  - заявив Ремі Дюфло, заступник голови Представництва ЄС в Україні. - Звичайно, це спільне досягнення: я дуже вдячний українській владі як на центральному, так і на місцевому рівнях за їх тверду участь та внесок у цей успіх. ЄС продовжуватиме підтримувати розгортання систем електронного врядування в Україні через проект EU4DigitalUA з метою досягнення ефективної, прозорої та стійкої державної служби на користь як громадян, так і бізнесу. Ми твердо рухаємося вперед разом!"

"Вулик" автоматизує роботу ЦНАП, зменшує навантаження на адміністраторів та паперовий обіг і збільшує  швидкість надання послуг. Перевагою «Вулика» є інтегрованість з системою обміну даними "Трембіта", яка забезпечує електронну взаємодію між органами влади. Таким чином підключені до "Вулика" ЦНАП можуть отримувати дані з електронних реєстрів та інформаційних систем підключених до "Трембіти".

"Мінцифра впроваджує нові  IT-рішення, щоб повністю автоматизувати отримання державних послуг. Зокрема, завдяки "Вулику" при оформленні адміністративних послуг у ЦНАПі  людині тепер не потрібно приносити паперові копії документів, якщо у неї в смартфоні є авторизований мобільний застосунок Дія. Сервіс уможливлює передачу електронних копій документів заявника, які є в його Дії, - підкреслив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб. - Використання Дії значно прискорює оформлення заяви на отримання адмінпослуги, виключає помилки при заповненні, наближає безпаперовий документообіг. Можливість взаємодії інформаційної системи «Вулик» з мобільним застосунком стала одним з результатів постійного оновлення системи та розширення її функціоналу"

Очікується, що до завершення проєкту EGOV4UKRAINE в інформаційній системі "Вулик" працюватимуть близько 400 ЦНАП, які отримали підтримку Програми "U-LEAD  з Європою". Водночас, підключитися до системи й безкоштовно користуватися її перевагами може будь-який центр надання адміністративних послуг.

"Сподіваємося, що інформаційна система "Вулик" допомагатиме оптимізувати роботу ЦНАП, а також на її подальший розвиток відповідно до урядової стратегії з цифровізації надання послуг. ЦНАП забезпечують надання мешканцям та бізнесу послуг та консультацій у комфортних умовах, і Програма ЄС "U-LEAD з Європою" створює 1300 таких точок доступу до послуг у громадах", –  зазначила Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida.

Можливість розширення функціоналу є особливістю системи "Вулик". Уже в процесі масового підключення ЦНАП системі було додано функції взаємодії з мобільним застосунком Дія,  зчитування ID-карток, проведення онлайн платежів, оформлення кваліфікованого електронного підпису, формування зведеної звітності та інше.

"Під час створення та вдосконалення "Вулика" ми тісно співпрацювали з центрами надання адміністративних послуг та враховували їхні потреби й побажання, – підкреслила керівниця проєкту EGOV4UKRAINE Марі Педак. – Сподіваємося, що оснащені цією сучасною системою  ЦНАП сповна використовуватимуть її можливості для ефективнішої роботи на користь громадян".

Проєкт EGOV4UKRAINE реалізовує естонська Академія електронного управління, що має досвід підтримки електронного врядування у близько 130 країнах світу.

"Ми раді бути причетними до реалізації двох потужних українських реформ – цифрової трансформації  та децентралізації, – зауважив виконавчий директор Академії електронного управління Ханнес Асток. – Система обміну даними "Трембіта" та інформаційна система "Вулик" утворюють певний місток між цим реформами, забезпечують розвиток електронного врядування на центральному та місцевому рівнях".

***

Додаткова інформація:  Інформаційну систему «Вулик» розроблено і впроваджено протягом 2016-2021 років у рамках проєкту EGOV4UKRAINE програми з підтримки децентралізації в Україні "U-LEAD з Європою" та IT-компанією SoftХpansion (Україна). Відповідні роботи було профінансовано Європейським Союзом та його державами-членами Швецією, Данією, Німеччиною, Польщею, Естонією та Словенією.

Більше інформації про проєкт можна отримати на сайті Академії електронного управління (Естонія) - https://ega.ee/project/u_lead/ та на Фейсбук-сторінці проєкту - https://www.facebook.com/egov4ukraine

Відео про систему "Вулик": https://www.youtube.com/watch?v=bi9UlluIKiE

За подальшою інформацією будь ласка звертайтеся: Анатолій Марциновський, комунікаційний експерт проєкту EGOV4UKRAINE, Anatolii.Martsynovskyi@ega.ee

______________

 

 

EU project EGOV4UKRAINE helps to automate provision of administrative services

 

The importance of modern IT-solutions for the provision of quality administrative services was discussed at the high-level online conference "ASC in Vulyk: how information technology helps to provide services to people faster and better". Representatives of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, the EU Delegation to Ukraine, the U-LEAD with Europe Programme, and Hromadas ASCs took part in the conference. The event focused on the implementation of the Vulyk information system, developed within the EU-funded EGOV4UKRAINE project of U-LEAD with Europe Programme.

"Making sure that administrative services are delivered in an easy, fast, corruption-free and efficient manner is decisive for the quality of life of Ukraine's citizens, and for unleashing the potential of new and established businesses. I was proud to hear that, thanks to the Vulyk information system developed by the "U-LEAD with Europe" programme, more than 250 administrative service centres across Ukraine are already able to provide such high-quality services, - said Remi Duflot, Deputy Head of the EU Delegation to Ukraine. - Of course, it is a joint achievement: I am very grateful to the Ukrainian authorities, both at the central and the local levels, for their steadfast engagement and contribution to this success. The EU will continue supporting the deployment of e-governance systems in Ukraine through the EU4DigitalUA project, with a view to achieving an effective, transparent and sustainable public service for the benefit of citizens and businesses alike. We are firmly moving forward together!"

Vulyk automates the work of ASCs, reduces the load of paperwork on administrators, and increases the speed of service provision. One more advantage of Vulyk is its integration with the data exchange system Trembita, which provides electronic interaction between the state authorities. Thus, ASCs connected to Vulyk can receive data from the electronic registers and information systems connected to Trembita.

"The Ministry of digital transformation is implementing new IT solutions to make the delivery of public services fully automated. Thanks to Vulyk when receiving administrative services in the ASC, a person now does not need to bring paper copies of documents, if there is an authorized mobile application Diia in his smartphone. The service provides an opportunity to transfer electronic copies of the applicant's documents, which are in his mobile application, - said Oleksiy Vyskub, First Deputy Minister of Digital Transformation of Ukraine. - The use of Diia significantly speeds up proceeding  the application for administrative services, eliminates errors in filling, brings paperless paperwork. The possibility of interaction of the information system  Vulyk with the mobile application was one of the results of constant updating of the system and expansion of its functionality."

As of June 2021, more than 250 ASCs across Ukraine connected to Vulyk. It is expected that by the end of the EGOV4UKRAINE project, about 400 ASCs supported by the U-LEAD with Europe Programme will operate in the Vulyk information system. At the same time, any Administrative Service Centre can connect to the system and enjoy its benefits.

"We hope that the Vulyk information system will help optimise the operation of Administrative Service Centres and that the system will be further developed according to the Government strategy for digital transformation of services. ASCs provide services and consultations for citizens and businesses in a comfortable environment, and the U-LEAD with Europe Programme creates 1,300 such access points to services in Hromadas," noted Susanna Dellans, Sida Programme Director of U-LEAD with Europe.

An important feature of the Vulyk system is the ability to expand its functionality. During the process of mass connection of ASCs, the system was supplemented with a number of functions, such as interaction with the Diya application, ID-cards reading, online payments, a qualified electronic signature issuing, consolidated reports system and more.

"During the development and improvement of Vulyk, we worked closely with Administrative Service Centres and considered their needs and wishes. We hope that equipped with this modern system ASCs will fully use its opportunities to work more efficiently for the benefit of citizens," stated Mari Pedak, EGOV4UKRAINE project Team Leader.

The EGOV4UKRAINE project is implemented by the Estonian e-Governance Academy, which has experience in supporting e-governance in about 130 countries.

"We are happy to be involved in the implementation of two powerful Ukrainian reforms - digital transformation and decentralisation. Trembita data exchange system and Vulyk information system build a bridge between these reforms and ensure the development of e-governance at both national and local levels," said Нannes Astok, Executive director of e-Governance Academy.

***

Additional information: The Vulyk information system was developed and implemented during 2016-2021 within the EGOV4UKRAINE project of the U-LEAD with Europe Programme by IT-company SoftXpansion (Ukraine).

U-LEAD with Europe is an international programme funded by the European Union and its member states Germany, Sweden, Poland, Denmark, Estonia and Slovenia. U-LEAD with Europe contributes to the creation of a multilevel governance system in Ukraine, which is transparent, accountable and responsive to the needs of citizens.

More information about the project can be found on the website of the Estonian e-Governance Academy: and on the Facebook page of the project.

Video about Vulyk system: https://www.youtube.com/watch?v=bi9UlluIKiE

 

For further information, please contact: Anatoliy Martsynovsky, communication expert of the EGOV4UKRAINE project, Anatolii.Martsynovskyi@ega.ee

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.