14.06.21

Новий проєкт ЄС Твіннінг допоможе Україні вдосконалити фітосанітарне законодавство та роботу лабораторій

Logo
Новий проєкт ЄС Твіннінг допоможе Україні вдосконалити фітосанітарне законодавство та роботу лабораторій

English version is below

14 червня 2021 року консорціум у складі трьох країн-членів Європейського Союзу – Латвії, Польщі, Нідерландів – і Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) за фінансування ЄС розпочали новий проєкт Твіннінг з метою наближення українського законодавства до норм ЄС, удосконалення роботи Держпродспоживслужби та фітосанітарних лабораторій України.

У межах проєкту експерти ЄС та їхні українські колеги спільно розроблять пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у сфері генетично модифікованих організмів (ГМО), прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва. Проєкт допоможе вдосконалити українську систему контролю за виробництвом ГМО на місцях, щоб забезпечити безпечне виробництво та відстеження з самого початку. Огляд системи захисту прав на сорти рослин принесе користь селекціонерам рослин України та їхній інтелектуальній власності. Галузь насінництва та розсадництва отримає вигоду від можливостей торгівлі та підвищить якість виробництва.

Владислава Магалецька, керівниця проєкту від України та Голова Держпродспоживслужби, прокоментувала: «Мета експертних консультацій – вдосконалення роботи служби, впровадження дієвих механізмів, які допоможуть нам бути більш ефективними. Ми відкриті для змін та нових підходів у нашій роботі».  

Крістіан Бен Хелл, Керівник операційного сектору сільського господарства, продовольчої безпеки та земельних ресурсів Представництва ЄС в Україні, наголосив, що «Європейський Союз продовжує надавати підтримку уряду України в наближенні її фітосанітарного законодавства до норм та стандартів ЄС, зокрема у сфері ГМО, захисту прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва. Ми сподіваємось, ця підтримка посприяє подальшому зміцненню відповідних      державних служб, а Україна максимально використає практичний досвід, яким діляться країни-члени ЄС».

Проєкт у першу чергу спрямований на підтримку Держпродспоживслужби, що отримає рекомендації з питань підвищення ефективності від подібних установ ЄС, а також фітосанітарні лабораторії України, що отримають допомогу в акредитації згідно зі стандартом ISO 17065. Українські колеги отримають не лише знання, а й практичний досвід під час запланованих тренінгів та навчальних візитів до країн-членів ЄС.

«Державна служба захисту рослин Латвії вже раніше підтримувала Держпродспоживслужбу у проєктах  фітосанітарного сектору та цінує добру співпрацю з українськими колегами. Співпраця з експертами з Польщі та Нідерландів - це можливість поділитися більш глибокими галузевими знаннями та практичними прикладами», – зазначила Крістіне Ломакіна, керівниця проєкту від Латвії.

 

Довідкова інформація:

Проєкт Твіннінг «Наближення національного законодавства України у сферах державного нагляду (контролю) за ГМО у відкритих системах, захисту прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва відповідно до норм та стандартів ЄС» фінансується в межах Європейського інструменту сусідства та партнерства. Він буде реалізовуватися протягом 21 місяця Державною службою захисту рослин Латвійської Республіки, Польською державною службою охорони рослин та інспекції насіння, Польським дослідницьким центром з випробування сортів та Нідерландською інспекційною службою рослинництва Naktuinbouw  у партнерстві з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Бюджет: 1,1 млн євро. Тривалість: квітень 2021 - грудень 2022.

Твіннінг – це інструмент Європейського Союзу для інституційного співробітництва між державними установами країн-членів ЄС та країн-партнерів. Проєкти Твіннінг ґрунтуються на безпосередньому обміні знаннями та досвідом.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до пана Модріса Фрікманіса, Постійного радника проєкту, за тел.: +380982799743 або на адресу ел. пошти: modris.frikmanis@vaad.gov.lv

______________

 

New EU Twinning project to help Ukraine improve phytosanitary legal framework and laboratories

 

On June 14, 2021, the Latvian-Polish-Dutch consortium and the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection (SSUFSCP) launched a new European Union-funded Twinning Project to approximate Ukrainian legislation to EU norms, to improve the functioning of SSUFSCP and phytosanitary laboratories of Ukraine.

In the framework of the project EU experts and their Ukrainian counterparts will jointly draft proposals for amendments to Ukrainian legislation relating to Genetically modified organisms (GMOs), plant variety rights, seed and seedling production. The project will help improve the Ukrainian control system for GMO production on the field to ensure the safe production and traceability from the start. The plant variety rights protection system review will benefit the plant breeders of Ukraine and their intellectual property rights. Seed and seedling production will benefit from trade possibilities and will increase the quality of production.

Vladyslava Magaletska, Project Leader from the Ukrainian side, Head of the SSUFSCP, said: "The objective of expert consultations is to improve the work of the Service, to implement effective mechanisms that will help us to be more efficient. We are open to changes and new approaches in our work."

Christian Ben Hell, Operations Sector Manager for Agriculture, Land, Forestry and Food Safety at the EU Delegation to Ukraine, highlighted that "the European Union continues to provide assistance to the government of Ukraine in the approximation of its phytosanitary legislation in line with EU norms and standards, notably in the fields of GMO, plant variety rights, seed and seedling production. We hope that this support contributes to further strengthen concerned state services and that Ukraine makes best possible use of the practical experience offered by EU Member States."

The project will primarily be addressed to SSUFSC that will receive recommendations on organisation efficiency improvement from similar institutions in the EU, and phytosanitary laboratories of Ukraine, which will receive assistance on accreditation according to the ISO standard 17065. Ukrainian counterparts will not only gain knowledge, but also the practical experience at planned trainings and study visits to EU Member States.

 "The State Plant Protection Service of Latvia has supported SSUFSCP in phytosanitary sector projects before and values the good cooperation with Ukrainian colleagues. Cooperation with experts from Poland and the Netherlands it is an opportunity to share more in-depth sectoral knowledge and practical examples", noted Kristīne Lomakina, Project Leader from the Latvian side.

 

Background information:

The Twinning Project "Approximation of national legislation of Ukraine in the fields of state supervision (control) of GMOs in open systems, protection of plant variety rights, and seed and seedling production in line with EU norms and standards" is financed under the European Neighbourhood Instrument. It will be implemented over a period of 21 months by the State Plant Protection Service of the Republic of Latvia, the Polish State Plant Health and Seed Inspection Service, the Polish Research Centre for Cultivar Testing and the Netherlands Inspection Service for Horticulture Naktuinbouw in partnership with the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection.

Budget: EUR 1.1 million. Duration: April 2021 - December 2022.

Twinning is a European Union tool for institutional cooperation between the public administrations of EU Member States and those of partner countries. Twinning projects are based on direct exchange of knowledge and expertise.

 

For additional information, please contact Mr. Modris Frikmanis, Resident Twinning Adviser, at 380982799743 or via modris.frikmanis@vaad.gov.lv

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.