26.03.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Проект ЄС формує ради з питань реформи правосуддя в 6 регіонах

Logo
Проект ЄС формує ради з питань реформи правосуддя в 6 регіонах

English version is below

Проект ЄС «Право-Justice» сформував Ради з питань реформи правосуддя в Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Одеській областях та Донбасі, які сприяють формуванню політики у сфері реформи правосуддя на місцевому рівні. Їх представники вперше зібралися на щорічному Конгресі Регіональних рад з питань реформи правосуддя в Києві 26 березня 2019 року.

«Нам дуже важливо допомагати Україні в наближенні вашого сектора правосуддя до європейських стандартів, а також поверненні довіри громадськості до верховенства права. Люди в Україні, як і в будь-якій європейській країні хочуть мати неупереджену, ефективну, підзвітну й сучасну систему правосуддя Ефективне залучення регіонів є ключовим для подальшого прогресу реформи», – заявив Посол, Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

Процес формування цих рад тривав з липня 2018 року до лютого 2019 року. Кожна Регіональна рада з питань реформи правосуддя складається з представників широкого кола правничих професій, наукових кіл, студентів та громадських організацій, які регулярно зустрічаються з метою визначення та обговорення тем пов'язаних з реформою правосуддя, що мають найбільше значення для їхнього регіону. Їхня мета - забезпечити постійний і структурований діалог між центральним рівнем і регіонами, щоб дати політикам в Києві більш чітку картину потреб і очікувань регіонів щодо реформи правосуддя. Водночас ці ради будуть контролювати вплив впровадження реформ у своїх регіонах.

Регіональні ради з питань реформи правосуддя діють як постійні робочі групи, які сприяють обміну досвідом між представниками різних правничих професій та кращому формуванню політики у сфері юстиції. Проект ЄС «Право-Justice» підтримує Регіональні ради з питань реформи правосуддя, надаючи стратегічне керівництво, операційну підтримку, а також міжнародний досвід і кращі порівняльні практики.

Протягом усієї діяльності Регіональних рад з питань реформи правосуддя учасники рад з різних регіонів скористалися можливістю відвідати заходи, які проводили їхні колеги з інших регіонів. Щорічний конгрес допоможе учасникам визначити професійні напрями, в яких вони хочуть працювати, та сформувати групи відповідно до їх індивідуальних знань та інтересів.

Щорічний конгрес допоміг розпочати конструктивний діалог між регіональними радами з питань реформи правосуддя та особами, які приймають рішення. Основні команди рад презентували свої перші ініціативи, які включали моніторинг впровадження процедурних кодексів, розвиток служби приватних виконавців, імплементацію нового Кодексу з питань банкрутства.

Довідкова інформація:

Проект «Право-Justice» надає підтримку реформ у сфері правосуддя, серед яких перезавантаження судової влади через відбір і оцінку суддів, перебудова в системі управління судовою владою, створення служб приватних виконавців і пробації, створення електронних реєстрів і зміцнення права власності. Партнерами Проекту є Вища рада правосуддя, Міністерство юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Верховний Суд, Нотаріальна палата та інші інституції правосуддя. Проект Європейського Союзу «Право-Justice» є продовженням проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», реалізованого у 2014-2017 роках. За сприяння Проекту створено Раду з питань судової реформи при Президенті України, розроблена Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки та і План дій з виконання положень Стратегії.

Проект імплементує Експертиз Франс та партнери Justice Coopération Internationale, Central Project Management Agency, Женевський центр із демократичного контролю за збройними силами (DCAF), Ла Страда Україна, Canal France International. Бюджет Проекту: 15 290 000 євро. Термін впровадження: з 1 січня 2018 до 31 грудня 2020 року.

За додатковою інформацією звертайтеся до Оксани Торган, oksana.torhan@pravojustice.eu або за телефоном +380 95 500 76 80

_____________

EU project forms Justice Reform Councils in 6 regions of Ukraine

The EU Project "Pravo-Justice" has formed Regional Justice Reform Councils in Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Lviv, Odesa regions and Donbas, which contribute to policy-making in judicial reform at the local level. Their representatives came together for the first time at the Annual Congress of Regional Justice Reform Councils in Kyiv on March 26, 2019.

"It is crucial for us to assist Ukraine in bringing your justice sector closer to European standards as well as reinstating public trust in the rule of law. People in Ukraine or in any of our Member States, want impartial, efficient, accountable and modern justice system. The effective involvement of the regions is key for the further progress of the reform," Ambassador Hugues Mingarelli, Head of the EU Delegation to Ukraine, commented.

The process of formation of these councils lasted from July 2018 until February 2019. Each Regional Justice Reform Council consists of representatives of a broad range of legal professions, academia, students and CSOs, who are meeting on a regular basis in order to identify and discuss justice reform related topics of highest relevance for their region. Their goal is to enable a constant and structured dialogue between the central level and the regions to give politicians in Kyiv a more precise picture of the needs and expectations of the regions with regard to the justice reform. At the same time these councils will oversee the impact of the implementation of reform efforts in their regions.

The Regional Justice Reform Councils are acting as standing working groups that facilitate exchanges among legal professionals and contribute to a better policy-making in the justice sector. The EU Project "Pravo-Justice" supports Regional Justice Reform Councils by providing strategic guidance, operational support, as well as international expertise and best comparative practices.

During all RJRC activities, members from different regions have used the opportunity to visit activities, which have been implemented by their colleagues from other regions. The annual congress will be used to identify the expertise within the teams better and to group members according to their individual expertise and interest.

The Annual Congress helped to start a constructive dialogue between the Regional Justice Reform Councils and decision-makers in Kyiv. The councils' Core Teams presented their first initiatives there, which included monitoring of the implementation of procedural codes, privatisation of enforcement service, implementation of the new bankruptcy law.

Background information:

The EU Project "Pravo-Justice" supports the justice sector reforms, including re-set of the judiciary through selection and assessment of judges, restructuring the judiciary, creation of the private enforcement profession and the probation service, setting up electronic registers and strengthening property rights. The Project's partners are the High Council of Justice, the Ministry of Justice, the High Qualification Commission of Judges, the Supreme Court, the Notary Chamber, and other justice sector institutions.

The EU Project "Pravo-Justice" is a continuation of the EU Project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine", implemented in 2014-2017. With the assistance of the Project, the Judicial Reform Council under the President of Ukraine has been established, the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 and the Justice Sector Reform Strategy Action Plan (JSRSAP) have been developed. The Project is implemented by Expertise France, with partners including Justice Coopération Internationale, Lithuanian Central Project Management Agency, DCAF/La Strada Ukraine, and Canal France International. Budget: EUR 15,290,000. Duration: January 1, 2018 – December 31, 2020

For additional information, please contact Oksana Torhan via oksana.torhan@pravojustice.eu or at +380 95 500 76 80

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.