28.03.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Європарламент пропонує запровадити жорсткіші правила щодо фінансування для країн, які прагнуть членства у ЄС

Logo
Європарламент пропонує запровадити жорсткіші правила щодо фінансування для країн, які прагнуть членства у ЄС

English version is below

Фінансування Європейським Союзом для країн, які прагнуть долучитися до ЄС, повинно розподілятися за принципом «справедливої частки» і призупинятися у випадку постійних порушень у сфері верховенства права.

У середу, 27 березня, Європейський Парламент ухвалив свою позицію щодо запропонованого Інструменту передвступної допомоги ЄС  (IPA III) на період 2021-2027 років. Кошти ІРА допомагають країнам (що є кандидатами або потенційними кандидатами), які прагнуть вступити до ЄС, реформувати свої політичні, економічні та правові системи задля підготовки до прав та обов'язків членства у Євросоюзі.

Парламент проголосував за сильніші положення відповідності демократичним принципам, поліпшену узгодженість і посилену парламентську перевірку стосовно зовнішнього фінансування з боку ЄС.

 

Підхід, що ґрунтується на результатах

Парламент погоджується з тим, що запропоновані програмні рамки ІРА III повинні бути зосереджені радше на пріоритетах і принципі «справедливої частки», а не на фіксованих країнах. Це сприятиме більшій гнучкості задля задоволення потреб, що зростають, партнерських країн-кандидатів на вступ до ЄС. Це також дозволить заохочувати прогрес та результативність у виконанні критеріїв, потрібних для набуття членства у Євросоюзі.

Також депутати Європарламенту хочуть посилити парламентський контроль і поліпшити урядування, що стосується ІРА III, поставивши Парламент у рівні умови з Радою ЄС.

 

Узгодженість зовнішнього фінансування ЄС

Також Парламент прагне поліпшити злагодженість фінансування ЄС за допомогою взаємодоповнюваності правил, що регулюють зовнішнє фінансування Євросоюзу.

Ухвалений текст приводить до відповідності положення ІРА щодо пунктів перегляду, призупинення та урядування із запропонованим широким Інструментом сусідства, розвитку та міжнародної співпраці (NDICI).

 

Відповідність демократичним принципам

Задля зміцнення підходу, що ґрунтується на результатах, Парламент виступає за жорсткіші положення відповідності, що складаються із дієздатного пункту про призупинення. Вони передбачають накладення санкцій за регрес у сферах демократії, верховенства права та прав людини. Депутати Європарламенту прагнуть покласти зобов'язання на Європейську Комісію зупиняти або частково призупиняти надання допомоги ЄС у випадках послідовного порушення відповідною країною-кандидатом на вступ одного або декількох Копенгагенських критеріїв. Ці критерії є правилами, що визначають, чи є країна спроможною на вступ до Євросоюзу.

 

Більше видимості

Європарламент також закликає владу в країнах-кандидатах на вступ покращити свою комунікацію про фінансування Євросоюзу та надати інформацію медіа та громадськості про додану вартість допомоги Європейського Союзу.

 

Наступні кроки

Текст було ухвалено 513-а голосами «за», «проти» проголосували 97 європарламентарів, утрималися – 45. Він слугуватиме переговорною позицією Європарламенту під час майбутніх перемовин з Радою ЄС, під час яких буде сформовано остаточний текст норм IPA III. Очікується, що ці перемовини розпочнуться пізніше поточного року.

 

Довідкова інформація

Інструмент передвступної допомоги ЄС (IPA) – це програма ЄС для країн-кандидатів на вступ, яка була створена для програмного періоду 2007–2013 років. Вона замінила низку попередніх програм передвступної допомоги. У рамках поточних багаторічних фінансових рамок на 2014-2020 роки фаза програми називається «IPA II». Передвступні кошти допомагають країнам-кандидатам та потенційним кандидатам впоратися з політичними та економічними реформами та прогресивно підлаштовуватися під правила, стандарти, політики та практики Європейського Союзу на їхньому шляху до членства.

Запропонований бюджет на реалізацію ІРА III на період 2021-2027 років становить 14,5 млрд євро у чинних цінах. Позиція Європарламенту – 14,66 млрд євро у чинних цінах.

 

Додаткова інформація


----------------

 

Tougher rules on EU funding for countries wishing to join the Union

 

EU funding to countries that are aspiring to join the European Union must be distributed on a 'fair share' basis and suspended in cases of persistent rule of law breaches.

On Wednesday, the European Parliament adopted its position on the proposed Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) for the period 2021-2027. EU pre-accession funds help (candidate and potential candidate) countries aspiring to join the EU to reform their political, economic and legal systems, in order to prepare for the rights and obligations of an EU membership.

Parliament voted for stronger democratic conditionality provisions, improved coherence and enhanced parliamentary scrutiny of the EU's external financing.

 

Performance-based approach

Parliament agrees that the proposed IPA III programming framework should focus on priorities and 'a fair share principle' rather than fixed country envelopes, since this will introduce more flexibility to address the evolving needs of the 'EU enlargement partners' and make it possible to encourage progress and performance towards meeting the EU membership criteria.

MEPs want to strengthen parliamentary control and improve the governance of the IPA III by putting Parliament on an equal footing with the Council.

 

Coherence of EU's external financing

Parliament also aims to improve the consistency of the EU's funding by ensuring complementarity of the rules governing the Union's external financing. The adopted text aligns IPA provisions on the review, suspension and governance clauses with the proposed broad Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI).

 

Democratic conditionality

In order to reinforce the performance-based approach, Parliament further pushes for tougher conditionality provisions featuring a viable suspension clause, which would penalise backsliding in areas of democracy, the rule of law or human rights. MEPs want to compel the European Commission to suspend or partially suspend the EU assistance in cases of consistent breaches by a concerned enlargement country of one or more of the Copenhagen criteria, which are the rules that define whether a country is eligible to join the EU or not.

 

More visibility

Parliament also calls on the authorities in the EU enlargement countries to improve their communication about the EU funds and provide information to both media and the public about the added value of the European Union's assistance in the area.

 

Next steps

The text was approved by 513 votes in favour, 97 against with 45 abstentions. It will serve as the negotiating position of the Parliament during the upcoming talks with the Council that will shape the final text of the IPA III regulation. These negotiations are expected to start later this year.

 

Background

The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) is an EU programme for enlargement countries that was established for the 2007 to 2013 programming period and that replaced several former pre-accession assistance programmes. Under the current 2014 to 2020 multiannual financial framework, the phase of the programme is called IPA II. The pre-accession funds help candidate and potential candidate countries to cope with political and economic reforms and to progressively align to the European Union's rules, standards, policies and practices on their path towards EU membership.

The proposed budget for the implementation of IPA III for the period 2021-2027 is 14.5 billion euro in current prices, with the EP's position being 14.66 billion euro in current prices.

 

Further information 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.