15.03.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС запустив новий проект з безпеки польотів в Україні

Logo
ЄС запустив новий проект з безпеки польотів в Україні

English version is below

15 березня Державна авіаційна служба України та призначений Європейським Союзом консорціум офіційно запустили проект «SAFER-U: Розвиток авіаційної законодавчої бази України шляхом наближення до законодавства ЄС», що фінансується ЄС. Проект допомагатиме гармонізувати авіаційну нормативно-правову базу України зі стандартами ЄС та закласти основу для безпечної, ефективної та надійної авіатранспортної системи. Бюджет проекту складає 2,5 млн євро. Проект триватиме три роки – з 2019 по 2021 рр.

«Всі українці заслуговують на безпечні та надійні авіатранспортні послуги, і ЄС сповнене рішучості сприяти цьому. Потужна законодавча база допоможе Україні отримати більше соціально-економічних переваг, які може принести авіаційна галузь», − прокоментував Посол Хюг Мінгареллі, голова Представництва ЄС в Україні.

В перший рік реалізації проекту експерти перевірять чинне авіаційне законодавство на відповідність базовим регламентам Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) ЄС 2018/1139, ЄС 965/2012 та ЄС 1178/2011. Після цього розпочнеться вдосконалення нормативно-правової бази відповідно до стандартів ЄС. Зокрема, проект SAFER-U допоможе вдосконалити правила безпеки польотів в сферах льотної експлуатації та сертифікації льотного персоналу. Всі зареєстровані українські авіакомпанії, навчальні організації та льотний персонал повинні будуть дотримуватися нових стандартів. Експерти проекту забезпечать підготовку персоналу Державної авіаційної служби України та авіаційної галузі з метою підвищення рівня знань, компетенцій та обізнаності щодо правил та практик ЄС.

Реформа транспортного сектору в Україні стане кроком до Угоди про Спільний авіаційний простір. Це дозволить зареєстрованим авіакомпаніям ЄС та України виконувати прямі рейси між будь-якими аеропортами ЄС та України, створить нові можливості для авіакомпаній, робочі місця, сприятиме економічному зростанню, торгівлі та розвитку мережі повітряного транспорту. Підвищення конкурентоспроможності також принесе користь авіапасажирам в Україні, забезпечить кращий вибір, кращу ціну та захист прав споживачів під час польотів.

Проект SAFER-U реалізує консорціум, який складається з трьох організацій з двох країн: міжнародного офісу Управління цивільної авіації Великої Британії, Агентства з безпеки польотів та авіаційної безпеки Іспанії та Міжнародного та іберо-американського фонду державного управління та громадської політики.

«Ми раді очолити цей важливий проект і працювати разом з двома поважними європейськими організаціями з Іспанії. У тісному співробітництві з ЄС та нашими партнерами-регуляторами в Україні, консорціум повною мірою сприятиме розвитку системи нагляду за безпекою польотів та реформуванню авіатранспортного сектору в Україні», − зазначила Марія Руеда, керуючий директор міжнародного офісу Управління цивільної авіації Великої Британії.

Довідкова інформація:

Міжнародний офіс Управління цивільної авіації Великої Британії (CAAi) − підрозділ технічного співробітництва Управління цивільної авіації Великої Британії, очолює консорціум. СААі засновано в 2007 році для того, щоб допомоги авіаційним організаціям розробляти та впроваджувати найкращі зразки законодавчих ініціатив та відповідати міжнародним стандартам.

Агентство з безпеки польотів та авіаційної безпеки (AESA) – авіаційне агентство Іспанії, яке здійснює нагляд за дотриманням стандартів цивільної авіації в країні і забезпечує технічне співробітництво з третіми країнами для сприяння та вдосконалення безпеки польотів, авіаційної безпеки та конкурентоспроможності авіаційного сектору.

Міжнародний та іберо-американський фонд державного управління та громадської політики (FIIAPP) − державна організація, що входить до системи міжнародного співробітництва Іспанії. Її мета – вдосконалення інституційної структури та функціонування державної системи за допомогою проектів, які сприяють обміну досвідом між адміністраціями.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до контактної особи- Stuart Coates: stuart.coates@caa.co.uk або тел. +44 1293 573562

_____________

EU launches new aviation safety project in Ukraine

On March 15, the State Aviation Administration of Ukraine and an EU-appointed consortium officially launched the "SAFER-U: Strengthening the Aviation Framework and European Regulations for Ukraine" project funded by the European Union. The project will harmonise Ukraine's aviation regulatory framework with EU standards and lay the foundation for a safe, efficient and secure air transport system. The budget is EUR 2.5 million. The duration of the project is three years: from 2019 until 2022.

"All Ukrainians deserve access to safe, secure and reliable air transport services and the EU is determined to ensure this happens. A sound regulatory framework will help Ukraine unlock more of the socioeconomic benefits aviation can bring," Ambassador Hugues Mingarelli, Head of the EU Delegation to Ukraine, commented.

In the first year, the project's experts will verify Ukraine's existing legislation against the European Aviation Safety Agency Basic Regulation EU 2018/1139, EU 965/2012 and EU 1178/2011. Then the secondary regulatory framework will be upgraded in accordance with EU standards. Namely SAFER-U will help to upgrade the safety regulations in Air Operations and Flight Crew Licencing. All Ukrainian registered airlines, training organisations and flight crew will be required to comply with the new standards. The project's experts will train the State Aviation Administration of Ukraine staff and industry throughout the project to build knowledge, competencies and awareness of EU-based rules and practices.

The reform of the transport sector in Ukraine will provide a step towards a Common Aviation Area agreement. It will allow EU and Ukrainian registered airlines to operate direct flights between any airport in the EU and Ukraine, providing new opportunities for airlines, jobs, growth, trade and connectivity. Increased competition will also benefit air passengers in Ukraine, providing better choice, value for money and consumer protection when they fly.

SAFER-U is implemented by a consortium of three organisations from two countries: the UK Civil Aviation Authority International, the Spanish Aviation Safety and Security Agency and the International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies.

"We are delighted to have been appointed to lead this important project and work alongside two excellent European organisations from Spain. Working with the EU and our regulatory counterparts in Ukraine, the consortium is fully committed to developing Ukraine's aviation oversight and reforming its air transport sector," Maria Rueda, Managing Director for the Civil Aviation Authority International, said.

Background information:

The Civil Aviation Authority International, the technical cooperation arm of the UK CAA, is leading the consortium. Founded in 2007, CAAi helps aviation organisations design and implement regulatory best practice to comply with international standards.

The Spanish Aviation Safety and Security Agency is the Spanish aviation authority that ensures that civil aviation standards are observed in all aeronautical activities in Spain and provides technical cooperation with third countries for the promotion and enhancement of a safe, secure and competitive aviation sector.

The International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies is a public operator, part of the Spanish international cooperation system. FIIAPP aims to improve the institutional framework and functioning of public systems through projects that promote the exchange of experience between administrations.

For additional information, please contact Stuart Coates via stuart.coates@caa.co.uk or at +44 1293 573562

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.