26.03.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Міністр Саєнко і представники ЄС обговорили, як система державного управління може краще реагувати на потреби громадян України

Logo
Міністр Саєнко і представники ЄС обговорили, як система державного управління може краще реагувати на потреби громадян України

English version is below

26 березня Україна представила останні результати реформи державного управління під час другого Діалогу високого рівня між Україною та ЄС щодо реформування державного управління в Києві. Цей захід проводиться щороку, і його спільно очолюють Олександр Саєнко, Міністр Кабінету Міністрів України, та Пітер Вагнер, керівник Групи підтримки України в Європейській Комісії.

Реформа державного управління є одним з пріоритетів України, адже без ефективних, компетентних та некорумпованих чиновників країна не здатна успішно впроваджувати амбітні реформи, і ЄС рішуче підтримує ці зусилля.

Міністр Саєнко зазначив: «Краще державне управління не лише сприятиме впровадженню реформ в усіх галузях, але й покращить конкурентоспроможність країни та надання послуг громадянам, що загалом поліпшить життя для всіх. Я реаліст і розумію, що такі зміни не реалізувати за один день. Для всіх країн, які переживали перехідний етап розвитку, реформування системи державного управління було тривалим. Тож і для України це буде довгий і непростий шлях, який натомість є важливим і необхідним. Я надзвичайно радий тому, що Європейський Союз активно підтримує цю ключову реформу».

Пітер Вагнер підкреслив: «Реформа державного управління є фундаментом для більш широких процесів реформування. Україна вже третій рік реалізує Стратегію реформування державного управління, і ми бачимо багато позитивних зрушень. Цього б не сталося без наполегливої роботи Міністра Саєнка та рішучих намірів Прем'єр-міністра України досягти успіху в реформуванні державного управління. Наступним кроком має стати прийняття Закону про адміністративну процедуру, наразі зареєстрованого у Верховній Раді України, який є надзвичайно необхідним для покращення того, як саме адміністративні органи служать громадянам і бізнесу. Прийняття цього закону дозволить упорядкувати численні нечіткі та малозрозумілі процедури, які наразі існують у різних сферах, зібравши їх у єдину, прозору та прогнозовану процедуру для всіх адміністративних дій. Цей закон зменшить можливості для корупції та надасть змогу адміністративним органам виконувати своє призначення, а саме надавати належні послуги громадянам і представникам бізнесу. Ще одним викликом залишається подальше вдосконалення структури оплати праці на державній службі з тим, щоб забезпечити кожному посадовцю справедливу заробітну плату, яка натоміть не є необґрунтовано високою, а належним чином винагороджує важку працю і не ґрунтується здебільшого на довільно визначених виплатах та іноді незрозумілих "преміях"».

Міністр Саєнко наголосив на таких поточних досягненнях у реформуванні державного управління:

  • Для громадян – наразі працюють близько 800 центрів надання адміністративних послуг, і понад 10 адміністративних послуг доступні для одержання в режимі онлайн.
  • Для бізнесу та суспільства в цілому – Україна наразі приєднується до кола країн, які є світовими лідерами у сфері відкриття урядових даних. Сьогодні Україна посідає 30-е місце у світовому рейтингу відкритих даних, а також входить до трійки країн, які за останні кілька років досягли найбільшого прогресу в цій сфері.
  • Для громадян і бізнесу, а також для ефективності державного управління – запуск системи «Трембіта» – платформи обміну даними, яка дозволятиме дедалі більше підвищувати рівень надання державних послуг. Зокрема, громадянам і бізнесу не потрібно буде подавати документи, що вже знаходяться у розпорядженні органів державного управління.
  • Запровадження електронної системи захищеного обміну документами. Близько 700 державних органів та установ приєднані до цієї системи, в якій щодня реєструють понад 5 тисяч документів, зменшуючи необхідність в обміні паперовими документами.
  • Покращення функціонування системи державного управління – кілька міністерств провели реорганізацію задля досягнення більшої ефективності та усунення дублювання та часткового перетинання функцій та повноважень. На посади державної служби залучено понад 600 фахівців з питань реформ за результатами конкурсних процедур, під час яких оцінювалися здобутки та компетентність кандидатів. В Україні тепер беруть на роботу завдяки тому, що ви знаєте, а не завдяки тому, кого ви знаєте.

Довідкова інформація:

Після набуття чинності Законом України «Про державну службу» в травні 2016 року, Уряд України схвалив Стратегію реформування державного управління на 2016-2021 роки, яка передбачає поступове оновлення та вдосконалення управління людськими ресурсами, організації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, стратегічного планування роботи уряду, процесів формування політики, надання послуг громадянам і бізнесу, а також запровадження належного процесу взаємодії між громадянами та державою, електронного врядування та в інших сферах, структурованих навколо європейських Принципів державного управління. Ця реформа вимагає якісного довгострокового планування та впровадження і має бути спрямована на створення прозорого, професійного та мотивованого корпусу державних службовців. Для реалізації реформи державного управління пакет фінансової допомоги Європейського Союзу, схвалений у жовтні 2016 року, передбачає надання допомоги в обсязі 104 мільйони євро (90 мільйонів євро у формі бюджетної підтримки та 14 мільйонів євро у формі технічної допомоги та допомоги за інструментом Twinning). Станом на кінець 2018 року виплачено 25,5 мільйонів євро.

______________

Minister Saienko and EU discuss how public administration can better respond to Ukrainian citizens' needs

On March 26, Ukraine presented the latest results of the ongoing public administration reform at the second EU – Ukraine Public Administration Reform High Level Dialogue in Kyiv. The event is organised annually and was co-chaired by Oleksandr Saienko, the Minister of the Cabinet of Ministers, and Peter Wagner, the Head of the European Commission's Support Group of Ukraine.

Public Administration Reform is among Ukraine's priorities - without efficient, competent and non-corrupt officials, Ukraine cannot successfully implement its ambitious reforms and the EU is committed to supporting the reform efforts.

"Better public administration will not only help implementing reforms in all sectors, but will improve Ukraine's competitiveness and provide services to citizens which will make everyone's lives better. I am realistic enough to know that changes cannot be achieved overnight, reforming the administration has been a long journey in all transition countries and will also be a long and difficult journey in Ukraine. But it is a necessary and important journey. I am very glad that the European Union actively supports this key reform," Minister Saienko said.

For his part, Peter Wagner emphasized: "Public Administration Reform is the foundation for the wider reform process. Ukraine is in the third year of implementing its Public Administration Reform Strategy and we see many positive developments. This would not have happened without Minister Saienko's hard work and the commitment of the Prime Minister himself to make Public Administration Reform a success. The next step should be the adoption of the Law on Administrative Procedure, currently in the Verkhovna Rada, which is much needed to improve the way public administration serves the citizens and businesses. This will streamline the multitude of opaque procedures that exist now into a uniform and transparent, predictable procedure for all administrative actions. The law will reduce opportunities for corruption and enable the administration to do what it is supposed to do, namely provide good services to citizens and businesses. A remaining challenge is also the further improvement of the salary structure in the civil service to provide every official with a fair, but not extravagant salary that compensates hard work and is not largely based on discretionary payments and sometimes obscure 'bonuses'."

Minister Saienko highlighted the achievements of Public Administration Reform so far:

• For the citizens – there are now close to 800 Administrative Services Centres and more than 10 administrative services available online;

• For the business and society in general – Ukraine is now joining the leading countries globally for open government data. Today, Ukraine ranks around 30th globally in the Open Government Index. Ukraine has been among the top 3 performers in this area during the last few years;

• For citizens and businesses as well as for the efficiency of public administration itself – the launching of TREMBITA, a data exchange platform, which will allow improving public services. For example, citizens and businesses will not be required to resubmit again and again documents that are already at the disposal of the public administration;

• Establishment of an electronic system for exchanging documents in a secure way. Close to 700 government institutions are connected to the system, more than 5,000 documents are registered in the system every day, thus reducing the need to exchange paper documents;

• Improving the functioning of public administration - several ministries have been reorganised to make them more efficient and to eliminate overlaps. More than 600 reform staff have been recruited, using advanced merit-based and competitive recruitment procedures. In Ukraine, you will now be recruited because of what you know, not because of who you know.

Background information: Following the entry into force of the new Civil Service Law in May 2016, the Government of Ukraine adopted the Public Administration Reform Strategy 2016-2021 that foresees gradual renewal and improvement in human resources management, in the organization of ministries and agencies, in strategic planning of government work, in policy making processes, in introducing due process in the citizen-state relations, in delivering services to the citizens and businesses in e-government and other areas structured around the European "Principles of Public Administration". Such a reform requires robust long-term planning and implementation and should aim at creating a transparent, professional and motivated corps of civil servants. For its implementation, an EU Support Package adopted in October 2016 provides EUR 104 mln assistance (EUR 90 mln budget support and EUR 14 mln for Technical Assistance/Twinning). A total of EUR 25.5 mln were paid as of the end of 2018.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.