20.02.2016

Тижневий анонс подій / Weekly announcement leaflet

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Анонси подій: 22 – 28 лютого

Події в Україні

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

22-26.02

Дискусійні клуби у різних містах України

Чернігів, Вінниця, Суми, Полтава

Від 22 до 26 лютого у кожному з цих міст відбудуться дискусійні клуби на теми, пов'язані з вищою освітою, реформами в Україні та партнерством з ЄС, Угодою про асоціацію між Євросоюзом і Україною тощо.

Контактна особа:

Ірина Диба,

ira.dyba@gmail.com

24.02.

Семінар щодо функціонування спеціальних економічних зон та індустріальних парків

Київ, Антимонопольний комітет України, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Захід організовано Антимонопольним комітетом та Групою з підтримки для України за підтримки Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС».

Детальніше:

bit.ly/1QqfMLb

24-25.02

Форум з підготовки матеріалів про переселенців та на інші теми, пов'язані з соціальними конфліктами

Київ

Форум відбудеться в рамках проекту «Голос місцевих ЗМІ». Проект фінансується Європейським Союзом та здійснюється медіа-консорціумом з п'яти організацій. Захід має на меті допомогти регіональними редакціями у налагодженні ділових контактів, створенні спільної бази даних як додаткового джерела інформації. Його учасники обговорять особливості висвітлення чутливих тем за професійними стандартами якісної журналістики, що є визначальною передумовою повноцінного суспільного діалогу.

Більше інформації:

http://regionalvoices.eu/ua/

25.02.

Прес-конференція за результатами проведення семінару «Системний підхід до управління бізнесом. Практичні аспекти» для підприємців-переселенців

Вінниця, Галерея «Інтершик», вул. Архітектора Артинова, 12а

Семінар організовано в рамках реалізації проекту ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області».

Детальніше про проект:

http://goo.gl/hVVgoF, www.ardvin.org.ua, www.facebook.com/tsentr.adaptatsii

25-26.02

Зустріч керівників Євроклубів

Київ, Представництво ЄС в Україні (вул. Володимирська, 101) та ГО «Інтерньюз-Україна» (вул. Ризька, 15)

Контактна особа:

Ольга Ґуртовенко,

098 741 48 14,

ogurtovenko@internews.ua 

26.02.

Запуск проекту «Team Europe» в Харкові

Харків, креативний простір «Циферблат», вул. Пушкінська, 74

Захід буде присвячено темам, пов'язаним з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ГВЗВТ) та крокам, до яких мають вдатися харківські малі та середні підприємства, аби отримати користь від ГВЗВТ.

Контактна особа:

Віра Тубальцева,

067 233 80 36,

vtubaltseva@internews.ua 

26-28.02

Другий вишкіл «Асоціація з ЄС від А до Я: що вона дає Україні?»

Харків

Детальніше:

bit.ly/1nQWFnl

Контактна особа:

Наталя Сад,

050 930 84 39,

nsad@internews.ua

Події в ЄС (або пов'язані з ЄС)

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

22.02.

Обговорення імплементації Угоди про асоціацію та застосування глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС

Лондон

У дискусії візьмуть участь Любов Акуленко, координатор ініціативи «Сильніші Разом», та Остап Семерак, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. 

Більше інформації:

http://on.fb.me/1mK3S7u


Announcements: 22 – 28 February  

Events in Ukraine

Date

Event

Location

Relevant information

22-26.02

Discussion clubs in different Ukrainian cities

Chernihiv, Vinnytsia, Sumy, Poltava

On 22-26 February, these cities will host discussion clubs where participants will debate issues related to higher education, reforms in Ukraine and partnership with EU, EU-Ukraine association agreement, etc.

Contact person:

Iryna Dyba,

ira.dyba@gmail.com

24.02.

Seminar on policy and regulatory issues regarding free economic zones and industrial parks

Kyiv, AMCU premises, 45, Mytropolyta Vasylia Lypkivskogo str.

The event is organised by Ukraine's Anti-monopoly Committee and Support Group of Ukraine with the support of EU-funded project "Harmonisation of public procurement system of Ukraine with EU standards".

More information:

http://bit.ly/1TqkYEd

24-25.02

Regional Media Editorial Exchange Forum

Kyiv

Forum is a part of the Project "Regional Voices: Strengthening Conflict Sensitive Coverage in Ukraine's Media", implemented by the media consortium, funded by the European Union. The aim of the seminar is to encourage inter-regional cooperation between news outlets, enabling better verification and fact checking mechanism, bypassing unattributed, often online, sources. During the forum, editors will discuss challenges of covering existing areas of social tensions in their communities, resulted from the conflict and explore opportunities of using each other as source base for debunking heightened rumours and propaganda.

More information:

http://regionalvoices.eu/ua/

25.02.

Press conference on the results of the Seminar "System approach to business management. Practical aspects" for IDPs-entrepreneurs

Vinnytsia, Galery "Intershyk", 12a, Arkhitektora Artynova str.

The Seminar will be held within implementation of the EU-funded project "Adaptation center for IDPs and entrepreneurs from ATO zone and Crimea in Vinnytsia region."

More information:

http://goo.gl/hVVgoF, www.ardvin.org.ua, www.facebook.com/tsentr.adaptatsii

25-26.02

Meeting of Euroclubs leaders

Kyiv, EU Delegation to Ukraine (101, Volodymyrska str.) and Internews Ukraine (15, Ryzka str.)

Contact person:

Olha Gurtovenko,

098 741 48 14,

ogurtovenko@internews.ua

26.02.

Team Europe kick-off event in Kharkiv

Kharkiv, art space "Cyferblat", 74, Pushkinska str.

The whole event will focus on the DCFTA and what steps should Kharkiv SMEs take to benefit from it.

Contact person:

Vira Tubaltseva,

067 233 80 36,

vtubaltseva@internews.ua

26-28.02

Second study session "Association with EU from A to Z: what it gives to Ukraine?"

Kharkiv

More information:

bit.ly/1nQWFnl

Contact person:

Natalia Sad,

050 930 84 39,

nsad@internews.ua

Events in EU (or related to EU)

Date

Event

Location

Relevant information

22.02.

Discussions on implementation of EU-Ukraine association agreement/DCFTA

London

Liubov Akulenko, "Stronger Together" Initiative Coordinator, and Ostap Semerak, First Deputy Head of the Verkhovna Rada's European Integration Committee, will take part in the event.

More information:

http://on.fb.me/1mK3S7u


101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.