19.02.2016

На шляху до функціонуючого конкурентоспроможного ринку електроенергії в Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

19 лютого 2016 р.

На шляху до функціонуючого конкурентоспроможного ринку електроенергії в Україні

Програма INOGATE, яка фінансується ЄС, провела другу Дискусію з питань енергетичної політики у Києві 19 лютого 2016 року.

Друга Дискусія з питань енергетичної політики була зосереджена на обговоренні можливого впливу цього законодавства і шляхів його застосування в Україні. Існує кілька питань, які необхідно вирішити, наприклад:  очікувані переваги та проблеми нової моделі ринку електроенергії; правові, політичні та регуляторні заходи, які необхідно здійснити Уряду протягом наступних 18 місяців, щоб забезпечити успішний перехід електроенергетичної галузі на нову модель ринку; роль відновлюваних джерел енергії; можливий вплив поточних реформ ринку електроенергії на українських споживачів та способи підтрики вразливих споживачів.

У заході взяли участь представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, а також Секретаріату Енергетичного співтовариства (Відень), щоб обговорити питання конкурентного ринку електроенергії в Україні. «Реформа сектору електроенергетики є одним з ключових невирішених питань реформування всієї енергетичної галузі. Україна потребує цього нового закону про ринок електроенергії тому, що тільки чітка, сумісна з законами ЄС, законодавча база дозволить залучити іноземних стратегічних інвесторів, які необхідні, щоб започаткувати справжню конкуренцію на українському ринку електроенергії», - заявив Посол ЄС Ян Томбінський.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин підкреслив важливість нового закону про ринок електроенергії у контексті реформування енергетичного ринку.

Директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеш Копач закликав до швидкого прийняття та впровадження нового закону про ринок електроенергії. Він також нагадав про необхідність прийняття закону про регулятора у галузі енергетики, який є ключовою частиною законодавства, необхідного для просування реформи енергетичного ринку у правильному напрямку.

Член Парламенту Олександр Домбровський підтвердив готовність Верховної Ради України розглядати закони про регулятора енергетики та ринок електроенергії у першочерговому порядку.

Повний пакет документів, включаючи презентації доповідачів, буде розміщено 20 лютого за наступним посиланням: http://www.inogate.org/activities/708.

Додаткова інформація:

Україна зобов'язалась прийняти Електроенергетичну Директиву ЄС 2009/72/EC, яка є частиною так званого 3-го Енергетичного пакету ЄС, через Договір про заснування Енергетичного співтовариства та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Третій енергетичний пакет ЄС був прийнятий в ЄС з метою поліпшення функціонування енергетичного ринку і вирішення структурних проблем. Він передбачає відокремлення постачальників енергоносіїв від мережевих операторів, зміцнення незалежності органів регулювання енергетики та підвищення прозорості на роздрібних ринках в інтересах споживачів.

19 February 2016

Moving towards a functioning competitive electricity market in Ukraine

The EU-funded programme, INOGATE, held its second Energy Policy Talk in Kyiv on 19 February 2016.  

The Second Energy Policy Talk focused on discussions on how this will affect and will be applied in Ukraine. There are several issues that need to be resolved: the expected benefits and problems of the new electricity market model; the legal, policy and regulatory measures that should be undertaken by the government to ensure a successful transition by the electricity industry into the new market model; the role of renewable energies; how ongoing electricity reforms will affect Ukrainian consumers and vulnerable consumers be supported.

The event brought together representatives of the Ministry of Energy and Coal Industries,  the Verkhovna Rada Committee on Fuel and Energy, Nuclear Policy and Security and the Energy Community Secretariat (Vienna) to discuss the competitive electricity market in Ukraine.  "Electricity reform is one of the key outstanding issues of energy reform. Ukraine needs this new electricity law because only a clear and EU compliant legislative framework will be able to attract foreign strategic investors that are necessary to start real competition in the Ukrainian electricity market", EU Ambassador Jan Tombiński stated.

Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine Volodymyr Demchyshyn emphasized the importance of the new electricity market law in the context of energy market reform.

Director of the Energy Community Secretariat Janez Kopač urged for quick adoption and implementation of the new electricity market law. He also recalled the need for adoption of the law on energy regulator which is the key piece of legislation for moving the energy market reform in the right direction.

The Member of the Parliament Oleksandr Dombrovsky confirmed the readiness of the Verkhovna Rada of Ukraine to treat the energy regulator`s law and the law on electricity market as a matter of priority.

The complete follow-up documents including the presentations of the speakers will be available at the following link on 20 February: http://www.inogate.org/activities/708

Background info

Ukraine has taken the commitment to adopt the EU Electricity Directive 2009/72/EC, part of the so-called 3rd EU Energy Package, via the Energy Community Treaty and the EU-Ukraine Association Agreement. The 3rd EU Energy Package was enacted in the EU to improve the functioning of the energy market and resolve structural problems. It foresees unbundling of energy suppliers from network operators, strengthening the independence of energy regulators and increased transparency in retail markets to benefit consumers.


101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.