09.08.21

Завдяки допомозі ЄС буде створено інфраструктуру світового класу для управління програмами і проєктами у складі Державного агентства України з управління зоною відчуження

Logo
Завдяки допомозі ЄС буде створено інфраструктуру світового класу для управління програмами і проєктами у складі Державного агентства України з управління зоною відчуження

English version is below

У червні 2021 року у партнерстві з Державним агентством України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), Європейська Комісія розпочала проєкт зі створення надійної та стійкої інфраструктури для управління сотнями проєктів, які будуть впроваджені у період до 2060 року чи пізніше в межах Державної стратегії поводження з радіоактивними відходами. Проєкт, що фінансується в межах Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) та фінансовий внесок якого складає майже 2 млн євро, буде реалізовуватися у дві фази.

«Передання сталих знань і досвіду завжди було в центрі уваги програми ІСЯБ від часу її заснування в 2007 році. Цей проєкт цілком відповідає згаданому принципу, і його успішне виконання дасть людям в Україні значну впевненість у тому, що проєкти в українському секторі поводження з радіоактивними відходами будуть виконуватись відповідно до накращої міжнародної практики; також він допоможе відповідним організаціям досягти найвищих стандартів ядернї безпеки», – зауважив д-р Ганс ван Влієт, керівник цього проєкту від Європейської Комісії.

Перша пілотна фаза залучить три організації – ДАЗВ, ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» і ДСП «Об'єднання «Радон». Умежах другої фази передбачається розповсюдження та впровадження Державним агентством результатів першої фази на ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Екоцентр» і, таким чином, створення повністю функціональної інфраструктури з управління програмами та проєктами в усій структурі ДАЗВ та підпорядкованих йому організацій. Передбачається, що виконання другої фази розпочнеться після завершення першої фази влітку 2024 року.

Роботи, початок яких заплановано на серпень 2021 року, буде виконувати команда висококваліфікованих експертів зі значним досвідом управління проєктами з ядерної безпеки в Україні та в інших країнах. Консорціум на чолі з Чорнобильським інститутом досліджень і розвитку (Україна) у співпраці з іспанською компанією «IDOM Consulting, Engineering, Architecture» та українською компанією НТ-Інжиніринг тісно співпрацюватиме з експертами ДАЗВ, ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» та ДСП «Об'єднання «Радон», реалізуючи задачі, що входять до складу проєкту. У навчанні персоналу Бенефіціара та Кінцевих користувачів підтримку надасть Українська асоціація управління проєктами, а слухачі, які успішно завершать курс, будуть сертифіковані Міжнародною асоціацією управління проєктами (ІРМА).

 «Реалізація цього проєкту є довгоочікуваною і дозволить підвищити інституційну спроможність як ДАЗВ, так і підпорядкованих йому підприємств. Ми переконані, що імплементація кращої міжнародної управлінської практики дозволить підвищити як нашу економічну ефективність, так і, що дуже важливо, рівень ядерної та радіаційноі безпеки», – зазначив Андрій Пляцко, перший заступник Голови ДАЗВ.

 

Довідкова інформація :

Починаючи з 1991 року Європейський Союз надав понад 1,07 млрд. євро на проєкти, спрямовані на підвищення безпеки атомної промисловості України. Проєкти забезпечили підтримку підвищення безпеки при експлуатації та обслуговуванні чотирьох атомних електростанцій України, розвиток відповідної національної інфраструктури для безпечного поводження з радіоактивними відходами, інституційну підтримку ядерного регулюючого органу, а також нещодавно заходи, пов'язані з очищенням та безпечною ремедіацією об'єктів ядерної спадщини. Крім того, значні фінансові внески ЄС підтримали створення нового безпечного конфайнмента та інших об'єктів для забезпечення безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, а також кількох соціальних проєктів на підтримку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року.

ГС Чорнобильський інститут досліджень і розвитку – українська неурядова організація, що спеціалізується на широкому колі питань діяльності зони відчуження, зокрема  її інфраструктурних та організаційних змін. IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. – міжнародна компанія зі штаб-квартирою у місті Більбао (Іспанія), яка впродовж більше, ніж 60 років, надає консультаційні та інжинірингові послуги у різних галузях, включаючи галузі атомної енергетики та поводження з радіоактивними відходами, у різних країнах світу. ТОВ «НТ-Інжиніринг» - українська інжинірингова компанія, яка працює в галузі ядерної та радіаційної безпеки, а також поводження з радіоактивними відходами.

 

За додатковою інформацією просимо звертатись до:

д-ра Ганса ван Влієта, керівника проєкту від Європейської Комісії; hans.vanvliet@ec.europa.eu,

п. Андрія Пляцка, першого заступника Голови ДАЗВ; dazv@dazv.gov.ua

_____________

 

EU to help State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management establish

World Class Programme and Project Management Infrastructure

 

In June 2021, in partnership with the State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management (SAUEZM), the European Commission launched a project to create a reliable and sustainable programme management infrastructure for the management of hundreds of projects planned to be implemented in the period up to 2060 or longer in the framework of the National Strategy for the Management of Radioactive Waste. The project, which is funded under the EU Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) with a financial contribution of circa EUR 2 million, will be implemented in two phases.

"The transfer of sustainable knowledge and expertise has been a key focus of the INSC Programme since its establishment in 2007. This project is fully aligned with that principle. Its successful implementation will provide a significant assurance to the people of Ukraine, that projects within the Country's Radioactive Waste sector, will be implemented in full alignment with international best practice and facilitate the organisations concerned in meeting the highest standards of nuclear safety", stated Dr Hans van Vliet, project leader on behalf of the European Commission.

The initial pilot phase will cover three organisations, namely SAUEZM, SSE Central Radioactive Waste Management Enterprise and SSE Association Radon. Phase 2 foresees the dissemination and implementation of Phase 1 results, by SAUEZM at SSE Chornobyl NPP and SSE Ecocentre, thus establishing a fully functional infrastructure for programme and project management within the entire structure of the SAUEZM and its subordinate organisations. Phase 2 of the project is expected to commence on completion of Phase 1, in the summer of 2024.

Work, which is scheduled to commence in August 2021, will be implemented by a highly qualified team of experts with significant experience in the management of Nuclear Safety projects both in Ukraine and internationally. The Consortium led by the Chornobyl Research and Development Institute (Ukraine) in partnership with the Spanish company IDOM Consulting, Engineering, Architecture and the Ukrainian company NT Engineering will work in close cooperation with their Beneficiary and End-User counterparts in implementing the tasks included in the scope of the project. Training of Beneficiary and End-User Staff will be supported by the Ukraine Project Management Association, with successful trainees being certified by the International Project Management Association (IPMA).  

"The implementation of this project is long-awaited and will improve the institutional capacity of both SAUEZM and its subordinate enterprises.  We strongly believe that the implementation of best international management practices will enhance both our economic efficiency and, more importantly, will upgrade nuclear and radiation safety level," emphasized Andriy Pliatsko, first Deputy Head of SAUEZM.

 

Background information:

Since 1991, the European Union has donated over EUR €1.07 billion to projects aimed at upgrading the safety of Ukraine's nuclear industry. The projects ensured support for safety upgrading in the operation and maintenance of four nuclear power plants in Ukraine and the development of adequate national infrastructure for the safe management of radioactive waste, Institutional support for the Nuclear Regulatory body and, more recently, measures related to the decontamination and safe remediation of nuclear legacy sites. Furthermore, significant EU financial contributions supported the establishment of the New Safe Confinement and other facilities to support the safe management of spent nuclear fuel and radioactive waste, and several social projects for the support of communities affected by the Chornobyl nuclear accident in 1986.

Chornobyl Research and Development Institute is a Ukrainian non-governmental organizsation focused on a wide range of activities within the Chornobyl Exclusion Zone, including its infrastructural and organisational improvements. IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. is an international company headquartered in Bilbao, Spain, that for over 60 years has been providing consulting and engineering services in various fields, including nuclear energy and radioactive waste management, in various countries around the world. NT-Engineering is a Ukrainian engineering company operating in the field of nuclear and radiation safety, as well as the radioactive waste management.

 

For further information please contact:

Dr Hans van Vliet, Project Manager on behalf of the European Commission; hans.vanvliet@ec.europa.eu

Mr Andriy Pliatsko, First Deputy Head of SAUEZM; dazv@dazv.gov.ua


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.