18.08.21

Три заклади професійно-технічної освіти Чернівецької області стали учасниками програми EU4Skills

Logo
Три заклади професійно-технічної освіти Чернівецької області стали учасниками програми EU4Skills

English version is below

18 серпня Український Фонд соціальних інвестицій, державні навчальні заклади «Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки», «Професійно-технічне училище № 8 м. Чернівці», «Вище професійне училище № 24 м. Заставна» та Чернівецька обласна державна адміністрація підписали меморандуми задля модернізації інфраструктури в закладах. Співпраця відбуватиметься в межах проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні», який є компонентом масштабної Програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Проєкт фінансується Європейським Союзом та реалізується Німецьким державним банком розвитку KfW. 

«Європейський Союз продовжує підтримувати реформу професійно-технічної освіти та навчання в Україні. Впевнені, що участь в програмі EU4Skills допоможе зробити професійно-технічну освіту в Чернівецькій області більш привабливою та престижною для успішного кар'єрного шляху української молоді. Адже від цього залежить й майбутнє країни загалом», ― прокоментував Фредерік Куне, Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Відповідно до підписаного меморандуму в Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму 1 млн 100 тис. євро. За ці кошти буде оновлено та облаштовано технікою серверна кімната та навчальні майстерні закладу за професіями: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електромеханік з ліфтів», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» та «Авторемонтник».

У Професійно-технічному училищі № 8 м. Чернівці планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму 950 тис. євро. За ці кошти буде оновлено та облаштовано технікою навчальні майстерні за професіями: «Кухар», «Кондитер», «Офіціант», «Бармен», «Кравець», «Закрійник», «Швачка» та «Вишивальниця».

Згідно з підписаним документом у Вищому професійному училищі № 24 м. Заставна планується закупівля сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 800 тис. євро для навчання студентів за професіями: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Рихтувальник кузовів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

«Якість підготовки кваліфікованих робітників залежить від матеріально-технічного забезпечення закладу професійно-технічної освіти. Тому Уряд України дбає про оновлення обладнання у таких закладах і сприяє залученню інвестицій для цих цілей. Ми підтримуємо реалізацію різних ініціатив, зокрема міжнародних, що сприяють розбудові інфраструктури у закладах освіти», ― зазначив заступник Міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук.

«Питанню реформування професійно-технічної освіти наразі надається вкрай важливе значення. Модернізація цієї галузі дасть додаткові інструменти для якісної підготовки фахівців та виведе її на зовсім інший рівень уваги в суспільстві. Щиро дякуємо європейським партнерам, що допомагають нам модернізувати систему професійної освіти! Цей рік став хорошим стартом, який задав темп реформі, але попереду ще багато роботи. Впевнений, що за таких умов на Буковині точно вистачить кваліфікованих робітників», ― додав Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації.

 

Довідкова інформація:

Проєкт «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» є частиною Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» (Компонент 3) та спрямований на оновлення та модернізацію обладнання та інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні. Мета проєкту ― створити сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти, яка сприятиме підвищенню її привабливості для молоді. Проєкт має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Від імені Німецького державного банку розвитку KfW Проєкт реалізує Міністерство освіти і науки України та Український Фонд соціальних інвестицій. 

Остаточний відбір закладів ПТО, які беруть участь у проєкті, був здійснений на основі проведеного Українським Фондом соціальних інвестицій технічного обстеження закладів, рівня впливу інвестицій на їх діяльність, а також на основі їх поточних потреб.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Інни Павлюк, inna.pavljuk@brandcom.com.ua.

____________

 

Three vocational education institutions in Chernivtsi region to participate in

EU4Skills programme

 

On 18 August 2021, the Ukrainian Social Investment Fund, State Educational Institutions "Chernivtsi Higher Vocational School of Radio Electronics", "Vocational School #8 in Chernivtsi", "Higher Vocational School #24 in Zastavna" and the Chernivtsi Regional State Administration signed memoranda to modernise the infrastructure of the three vocational education and training institutions. This cooperation will take place in the framework of the project "EU4Skills: Modernisation of Vocational Education and Training Infrastructure in Ukraine", which is a component of the large-scale EU programme "EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine". The project is funded by the European Union and implemented by the German State Development Bank KfW.

"The European Union continues to support the reform of Vocational Education and training in Ukraine. We are confident that participation in the EU4Skills programme will help make Vocational Education in the Chernivtsi region more attractive and prestigious for the successful career path of Ukrainian youth. After all, the future of the country as a whole depends on it," said Frederik Coene, Head of Cooperation at the European Union Delegation to Ukraine

According to the signed memorandum, the Chernivtsi Higher Vocational School of Radio Electronics plans to carry out repair works and purchase equipment worth EUR 1.1 million. With these funds, the server room and workshops of the institution will be updated and equipped for training of the following professions: "Electrician for repair and maintenance of power equipment", "Elevator electromechanic", "Electromechanician for repair and maintenance of computers", "Automotive repairman".

Vocational School #8 in Chernivtsi will see repair work and purchase of equipment worth EUR 950,000. With these funds, workshops for the training of the following professions will be updated and equipped: "Cook", "Confectioner", "Waiter", "Bartender", "Tailor", "Cutter", "Seamstress" and "Embroiderer".

According to the signed document, the Higher Vocational School #24 in Zastavna will receive agricultural machinery and equipment worth EUR 800,000 for training students in the following professions: "Tractor operator of agricultural (forestry) production", "Panel beater", "Locksmith for repair of wheeled vehicles", "Locksmith for repair of agricultural machinery and equipment."

"The quality of training of skilled workers depends on the facilities and modernisation of Vocational Education institutions. Therefore, the Government of Ukraine cares about updating equipment in institutions and promotes investment for these purposes. We support the implementation of various initiatives, including international ones, which contribute to the development of infrastructure in educational institutions," said Deputy Minister of Education and Science of Ukraine Ihor Harbaruk.

"The issue of Vocational Education reform is currently extremely important. Modernisation of this industry will provide additional tools for quality training and bring it to a completely different level of attention in society. We truly thank our European partners for helping us modernise our vocational education system! This year has been a good start to the pace of reform, but there is still much work to be done. I am sure that under such conditions there will definitely be enough skilled workers in Bukovyna," added Serhiy Osachuk, head of the Chernivtsi Regional State Administration.

 

Background information:

The "EU4Skills: Modernisation of Vocational Education and Training Infrastructure in Ukraine" project is part of the "EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine" Programme (Component 3) and aims to update and modernise the equipment and infrastructure of VET schools in Ukraine. The project aims to create a modern VET infrastructure, that contributes to increased attractiveness for students. The project should lay the foundation for effective education, demand-driven education that equips students with skills that the Ukrainian labour market seeks. On behalf of the German State Development Bank KfW, the project is implemented by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ukrainian Social Investment Fund.

The final selection of VET schools participating in the project was carried out, based on Ukrainian Social Investment Fund technical inspections, level of investment impact on their activities and their current needs.

 

For additional information, please contact Inna Pavliuk, inna.pavljuk@brandcom.com.ua.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.