18.08.21

Проєкт «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» обрав 12 громад для партнерства

Logo
Проєкт «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» обрав 12 громад для партнерства

English version is below

Проєкт «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» розпочав співпрацю з 12 територіальними громадами щодо підтримки місцевого малого та середнього підприємництва (МСП) в умовах кризи COVID-19.

«У той час, коли пандемія COVID-19 суттєво впливає на суспільство загалом і на сектор підприємництва зокрема, цільова підтримка для малого бізнесу вкрай потрібна, щоб допомогти йому пройти цей складний період. Ми створили можливість проактивним містам отримати додаткові фінансові кошти для поліпшення і розширення місцевих умов і послуг для підприємців, щоб швидше подолати обмеження для ділової активності, які спричинила пандемія», – зауважила Клое Алліо, керівниця відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля" Представництва Європейського Союзу в Україні.

Учасниками такого партнерства стали українські міста та територіальні громади з населенням у межах 100 000 – 250 000 мешканців. Розмір наданих субсидій сягає до 1 000 000 гривень на реалізацію проєктних пропозицій, де передбачається: створення бесплатних онлайн-платформ для місцевих МСП; тренінги, консультації, форуми для МСП; облаштування онлайн-кімнати для проведення засідань та надання консультацій для МСП, співпрацю з центром «Дія.Бізнес»; онлайн або офлайн навчальні тури для МСП; розробка інвестиційних паспортів громад; створення сталих офісів для підтримки МСП та інше.

Ще 8 міст буде відібрано найближчим часом для поглибленої співпраці у сфері місцевого економічного розвитку. Друга хвиля відбору проєктних пропозицій від міст запланована на четвертий квартал 2021 року, тож зацікавлені територіальні громади ще мають час підготуватися і подати свої заявки. Загальна кількість партнерств у проєкті охопить до 40 міст, а період підтримки триватиме до березня 2024 року. 

«Ми співпрацюємо з містами задля забезпечення розробки та реалізації стратегій місцевого розвитку, спрямованих на економічне зростання, створення робочих місць, туризм, відпочинок і розвиток місцевої культури, а також виробництво місцевої продукції. Запрошуємо громади слідкувати за можливостями співпраці з проєктом, а підприємців – відвідувати безкоштовно в рамках проєкту навчальні та консультаційні заходи з підвищення компетенцій для розвитку власного бізнесу», – відзначив Армін Хофманн, програмний директор проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП».

Також проєкт прагне сприяти регіональним партнерствам між муніципалітетами України та ЄС для ініціювання або активізації двостороннього економічного обміну в заходах з нарощування потенціалу та розбудови стратегій економічного розвитку на місцях. Щонайменше 20 молодих українських підприємців отримають можливість відвідати виробничі активи бізнесу в країнах Європейського Союзу з метою стажування та обміну досвідом, що покращить їхні знання про міжнародні ринки та створить мережі для співпраці. Також проєкт запропонує програми міжнародного обміну досвідом у формі короткострокового стажування для представників муніципалітетів.

 

Довідкова інформація: Проєкт «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.

За додатковою інформацією звертайтеся до Анастасії Закоморної, anastasiia.zakomorna@giz.de

____________

 

The "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" project has selected
12
territorial communities for local partnership initiatives

 

The "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" project has started cooperation with 12 territorial communities to support local small and medium enterprises (SMEs) during the COVID-19 crisis.

"While the COVID-19 pandemic has a significant impact on society as a whole and on the business sector in particular, the targeted support for small businesses is of utmost importance to help them get through this difficult period. We have made up the opportunity for the proactive cities to obtain additional funding to improve and expand local conditions and services for entrepreneurs to more quickly overcome the constraints on business activity caused by the pandemic," says Chloe Allio, Head of Section "Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment" of the Delegation of the European Union to Ukraine.

Ukrainian cities and territorial communities with a population of 100,000 – 250,000 inhabitants joined such partnerships. The subsidies worth UAH 1,000,000 will be targeted at implementation of project proposals which include creation of free online platforms for local SMEs; trainings, consultations, forums for SMEs; equipment of online meeting rooms for SMEs; cooperation with "DIIA.Business" centers; hosting online/offline study tours for SMEs; developing investment passports of hromadas; establishing sustainable offices for SMEs support.

Eight more cities will be selected soon for in-depth cooperation with the project in the area of local economic development. The second wave of selection of project proposals from cities and communities is scheduled for the fourth quarter of 2021, so the interested local communities still have time to prepare and submit their applications. The total number of partnerships in the project will reach up to 40 cities, and the support period will last until March 2024.

"We cooperate with cities to ensure the creation and implementation of the local development strategies aimed at economic growth, job creation, tourism, recreation and enhancement of local culture, as well as the production of local products. We invite city communities to follow the opportunities of cooperation with the project, and invite entrepreneurs to attend free training and consulting activities to increase competencies for business development", said Armin Hofmann, Programme Director of the project "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation".

The project also aims to promote regional partnerships between Ukrainian and EU municipalities to initiate or intensify bilateral economic exchanges in capacity-building activities and the evolution of local economic development strategies. At least 20 young Ukrainian entrepreneurs will have the opportunity to visit businesses and facilities in the European Union for internships and experience exchanges, which will improve their knowledge of international markets and create networks for cooperation. The project will also offer international exchange programs in the form of short-term internships for municipal representatives.

 

Background: "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" initiative is co-financed by the European Union and German Government and is implemented by German Federal Company "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ). The programme aims to create better conditions for the development of Ukrainian small and medium-sized enterprises, support innovation and export promotion, resulting in sustainable and equitable economic growth. As part of the Team Europe approach, the initiative will also contribute to Ukraine's COVID-19 recovery.

For additional information, please contact Anastasiia Zakomorna via anastasiia.zakomorna@giz.de

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.