04.08.21

ЄС виділив понад 2 мільйони євро на модернізацію інфраструктури двох закладів професійно-технічної освіти Рівненщини в межах програми EU4Skills

Logo
ЄС виділив понад 2 мільйони євро на модернізацію інфраструктури двох закладів професійно-технічної освіти Рівненщини в межах програми EU4Skills

English version is below

4 серпня Український Фонд соціальних інвестицій, державні навчальні заклади «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», «Вище професійне училище № 22 м. Сарни», Рівненська обласна державна адміністрація та Рівненська міська рада підписали меморандуми задля модернізації інфраструктури закладів. Співпраця відбуватиметься в межах проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні», який є компонентом масштабної Програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Проєкт фінансується Європейським Союзом та реалізується  Німецьким державним банком розвитку KfW. 

«Ми раді вітати Рівненську область серед семи регіонів, які візьмуть участь в програмі. Очікуємо, що досвід та фінансова допомога ЄС допоможуть не лише модернізувати інфраструктуру закладів професійно-технічної освіти, а й підтримає молодь у реалізації власного потенціалу», ― прокоментував Фредерік Куне, Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Відповідно до підписаного меморандуму в Рівненському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму 1 млн 600 тис. євро. За ці кошти буде оновлено та облаштовано технікою навчальні лабораторії закладу за такими професіями:

- «Майстер готельного обслуговування (кваліфікації: черговий по поверху, покоївка, адміністратор)»;

- «Майстер ресторанного обслуговування (кваліфікації: офіціант, бармен, адміністратор залу)»;

- «Варник харчової сировини та продуктів».

У Вищому професійному училищі № 22 м. Сарни згідно з підписаним документом планується закупівля дорожньо-будівельної техніки та обладнання на суму 800 тис. євро для навчання студентів за професією «Машиніст дорожньо-будівельних машин».

«Сподіваюсь, що учні зазначених профтехзакладів зможуть якнайшвидше оцінити результати цієї ініціативи. Адже молодь є однією із пріоритетних груп, на захист інтересів якої скеровуються урядові політики. МОН всебічно підтримує реалізацію міжнародних ініціатив, які сприяють покращенню якості підготовки у закладах професійно-технічної освіти. Тож ми вдячні партнерам за надані ресурси та сподіваємось на успішну реалізацію проєкту», ― зазначив заступник Міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук.

«Рівненщина ― в лідерах за кількістю навчально-практичних центрів серед регіонів. Переконаний, що вони стануть рушіями у підготовці якісно нової робочої сили, забезпечать нашу економіку кваліфікованими кадрами, зменшать безробіття», ― прокоментував Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Довідкова інформація:

Проєкт «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» є частиною Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» (Компонент 3) та спрямований на оновлення та модернізацію обладнання та інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні. Мета проєкту ― створити сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти, яка сприятиме підвищенню її привабливості для молоді. Проєкт має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Від імені Німецького державного банку розвитку KfW Проєкт реалізує Міністерство освіти і науки України та Український Фонд соціальних інвестицій. 

Остаточний відбір закладів ПТО, які беруть участь у проєкті, був здійснений на основі проведеного Українським Фондом соціальних інвестицій технічного обстеження закладів, рівня впливу інвестицій на їх діяльність, а також на основі їх поточних потреб.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Інни Павлюк, inna.pavljuk@brandcom.com.ua.

______________

 

EU allocates ca. EUR 2 million for infrastructure modernisation of

two vocational education institutions in Rivne region in the framework of the  EU4Skills programme

 

On 4 August 2021, the Ukrainian Social Investment Fund, State Educational Institutions "Rivne Higher Vocational School of Restaurant Service and Trade", "Higher Vocational School №22 in Sarny", the Rivne Regional State Administration and Rivne City Council signed memoranda to modernise infrastructure of the education institutions. This cooperation will take place in the framework of the project "EU4Skills: Modernisation of Vocational Education and Training Infrastructure in Ukraine", which is a component of the large-scale EU programme "EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine". The project is funded by the European Union and implemented by the German State Development Bank KfW.

"We are pleased to welcome Rivne region among the seven regions that will participate in the Programme. We expect that EU experience and financial assistance will help not only modernise the infrastructure of Vocational Education institutions, but also support young people in realising their potential," said Frederik Coene, Head of Cooperation at the European Union Delegation to Ukraine

According to the signed memorandum, the Rivne Higher Vocational School of Restaurant Service and Trade plans to carry out repair works and purchase equipment worth EUR 1.6 million. With these funds, training laboratories for the following professions will be updated and equipped :

- "Master of hotel services (qualifications: floor manager, maid, administrator)";

- "Master of restaurant service (qualifications: waiter, bartender, hall administrator)";

- "Food raw material and product cooker".

According to the signed document, the Higher Vocational School №22 in Sarny plans to purchase road construction machinery and equipment worth EUR 800,000 for training students in the profession "Road machinery operator".

"I hope that the students of these Vocational schools will be able to see the results of this initiative as soon as possible. After all, young people are one of the priority groups whose interests Government policies are aimed at. The Ministry of Education and Science fully supports the implementation of international initiatives that contribute to improving the quality of training in vocational education institutions. We are grateful to our partners for the provided resources and hope for the successful implementation of the project," said Deputy Minister of Education and Science of Ukraine Ihor Harbaruk.

"Rivne region is one of the leaders in the number of educational and practical centres among the regions. I am convinced that they will become drivers in the training of a qualitatively new workforce, provide our economy with qualified personnel, and reduce unemployment," said Vitaliy Koval, head of the Rivne Regional State Administration.

 

Background information:

The "EU4Skills: Modernisation of Vocational Education and Training Infrastructure in Ukraine" project is part of the "EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine" Program (Component 3) and aims to update and modernise the equipment and infrastructure of VET schools in Ukraine. The project aims to create a modern VET infrastructure, that contributes to increased attractiveness for students. The project should lay the foundation for effective education, demand-driven education that equips students with skills that the Ukrainian labour market seeks. On behalf of the German State Development Bank KfW, the project is implemented by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ukrainian Social Investment Fund.

The final selection of VET schools participating in the project was carried out, based on the Ukrainian Social Investment Fund's technical inspections, level of investment impact on their activities and their current needs.

 

For additional information, please contact Inna Pavliuk, inna.pavljuk@brandcom.com.ua.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.