03.08.21

Три заклади професійно-технічної освіти Полтавщини стали учасниками програми EU4Skills

Logo
Три заклади професійно-технічної освіти Полтавщини стали учасниками програми EU4Skills

English version is below

3 серпня Український Фонд соціальних інвестицій, Державні навчальні заклади «Професійно-технічне училище № 44 м. Миргорода», «Вище професійне училище №7 м. Кременчук», «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського» та Полтавська обласна державна адміністрація підписали меморандуми задля модернізації інфраструктури у цих освітніх закладах. Співпраця відбуватиметься в межах проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні», який є компонентом масштабної Програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Проєкт фінансується Європейським Союзом та реалізується Німецьким державним банком розвитку KfW. 

«Як свідчить досвід ЄС, професійно-технічна освіта це можливість для молодих людей повністю реалізувати власний потенціал. Тому ми впевнені, що участь трьох закладів освіти Полтавської області у програмі EU4Skills сприятиме підготовці кваліфікованих кадрів для задоволення потреб ринку праці, а також стане поштовхом для розвитку та підвищення престижу закладів не лише в регіоні, а й в Україні загалом», ― прокоментував Фредерік Куне, Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Відповідно до підписаного меморандуму в Професійно-технічному училищі № 44 м. Миргорода планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму 950 тис. євро. За ці кошти буде оновлено та облаштовано технікою навчальні лабораторії закладу за професіями «Авторемонтник» та «Електромеханік з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури».

У Вищому професійному училищі №7 м. Кременчука планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму 1 млн євро. За ці кошти буде оновлено верстатний парк токарної та фрезерної майстерень, а також верстатів з числового програмного керування. Крім того, буде оновлено матеріально-технічне забезпечення кабінету-лабораторії операторів верстатів з програмним керуванням, а також верстатників широкого профілю.

Згідно з підписаним документом, у Решетилівському професійному аграрному ліцеї імені І.Г. Боровенського планується закупівля сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 800 тис. євро для навчання студентів за професією: «Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки».

«Визначені професії, для підготовки за якими буде оновлено обладнання, є затребуваними на українському ринку праці. Тож від реалізації проєкту очікуємо позитивний вплив не тільки на якість освітньої підготовки учнів, а й задоволення потреб реального сектору економіки України. Вже найближчим часом очікується підписання таких Меморандумів із закладами та регіональною владою решти областей, що беруть участь у пілоті Програми», ― зазначив заступник Міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук.

«Майже 3 мільйони євро для модернізації інфраструктури трьох навчальних закладів Полтавської області це вагомий внесок в розвиток професійно-технічної освіти регіону. Завдяки допомозі Європейського Союзу ми оновимо матеріально-технічне забезпечення закладів, облаштуємо нові лабораторії, закупимо нове обладнання. Переконаний, що це лише початок позитивних зрушень», ― додав Олег Синєгубов, голова Полтавської обласної державної адміністрації.

 

Довідкова інформація:

Проєкт «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» є частиною Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» (Компонент 3) та спрямований на оновлення та модернізацію обладнання та інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні. Мета проєкту ― створити сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти, яка сприятиме підвищенню її привабливості для молоді. Проєкт має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Від імені Німецького державного банку розвитку KfW Проєкт реалізує Міністерство освіти і науки України та Український Фонд соціальних інвестицій.  

Остаточний відбір закладів ПТО, які беруть участь у проєкті, був здійснений на основі проведеного Українським Фондом соціальних інвестицій технічного обстеження закладів, рівня впливу інвестицій на їх діяльність, а також на основі їх поточних потреб.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Інни Павлюк, inna.pavljuk@brandcom.com.ua.

______________

 

Three institutions of vocational education of Poltava region to participate in

EU4Skills programme

 

On 3 August 2021, the Ukrainian Social Investment Fund, State Educational Institutions "Vocational School #44 in Myrhorod", "Higher Vocational School №7 in Kremenchuk", "I. H. Borovensky Reshetyliv professional agrarian lyceum" and the Poltava Regional State Administration signed memoranda to modernise the infrastructure of those educational institutions. This cooperation will take place in the framework of the project "EU4Skills: Modernisation of Vocational Education and Training Infrastructure in Ukraine", which is a component of the large-scale EU programme "EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine". It is funded by the European Union and implemented by the German State Development Bank KfW.

"EU experience has shown that vocational education is an opportunity for young people to fully realise their potential. Therefore, we are confident that the participation of three institutions of Poltava region in the EU4Skills programme will contribute to the training of qualified personnel to meet the needs of the labour market. And it will also be an impetus for the development and increase of the prestige of institutions not only in the region, but also in Ukraine in general," said Frederik Coene, Head of Cooperation at the European Union Delegation to Ukraine.

According to the signed memorandum, repair works and purchase of equipment worth EUR 950,000 are planned at Vocational School #44 in Myrhorod. With these funds, the training laboratories of the institution will be updated and equipped for training of the professions "Car repairman" and "Electromechanic for repair and maintenance of electronic medical equipment."

The plan envisages repair work and purchase of equipment worth EUR 1 million at the Higher Vocational School #7 in Kremenchuk. With these funds, the machine park of turning and milling workshops will be updated, as well as computer numerical control (CNC) machines. The equipment of the office-laboratory of CNC  machine operators, as well as general-purpose machine operators, will also be updated.

According to the signed document, the I. H. Borovensky Reshetyliv professional agrarian lyceum plans to purchase agricultural machinery and equipment worth EUR 800,000 to train students in the following profession: "Master of operation, repair and maintenance of agricultural machinery.

"The professions for which the equipment will be upgraded are in high demand in the Ukrainian labour market. Therefore, we expect the project to have a positive impact not only on the quality of educational training of students, but also to meet the needs of the real sector of the Ukrainian economy. Such Memoranda are expected to be signed in the near future with institutions and regional authorities of other regions participating in the Programme's pilot," said Deputy Minister of Education and Science of Ukraine Ihor Harbaruk.

"Nearly 3 million euros for the modernisation of the infrastructure of three educational institutions in Poltava region is a significant contribution to the development of vocational education in the region. Thanks to the help of the European Union, we will upgrade the material and technical support of facilities, equip new laboratories, and purchase new equipment. I am convinced that this is just the beginning of positive changes," added Oleh Synehubov, head of the Poltava Regional State Administration.

 

Background information:

The "EU4Skills: Modernisation of Vocational Education and Training Infrastructure in Ukraine" project is part of the "EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine" Programme (Component 3) and aims to update and modernise the equipment and infrastructure of VET schools in Ukraine. The project aims to create a modern VET infrastructure, that contributes to increased attractiveness for students. The project should lay the foundation for effective education, demand-driven education that equips students with skills that the Ukrainian labour market seeks. On behalf of the German State Development Bank KfW, the project is implemented by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ukrainian Social Investment Fund.

The final selection of VET schools participating in the project was carried out, based on the Ukrainian Social Investment Fund's technical inspections, level of investment impact on their activities and their current needs.

 

For additional information, please contact Inna Pavliuk, inna.pavljuk@brandcom.com.ua.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.