16.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] За підтримки ЄС Славутич створює сприятливу бізнес-інфраструктуру та інвестиційне середовище

Logo
За підтримки ЄС Славутич створює сприятливу бізнес-інфраструктуру та інвестиційне середовище

EN version is below

15 квітня 2021 року у м. Славутич Київської області під час конференції «Досвід міст в економічному розвитку» та Першого Інвестиційного Форуму «Славутич: тут є життя» були представлені досягнення у реалізації проєкту місцевого розвитку.

«У Славутичі вже докладено значних зусиль в економічну диверсифікацію, покращення професійних перспектив персоналу атомної промисловості, створення сприятливих умов для бізнесу та технологічних інновацій, за допомогою значного внеску грантового проєкту, який фінансувався ЄС та щойно завершився. Місто також досягло значного успіху в діджиталізації та відновлюваній енергетиці і має гарні перспективи для вивчення інших можливостей зеленого переходу, таких як циркулярне виробництво або розумна мобільність», – зазначила Хлоя Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні.

У 2017 році виконавчий комітет Славутицької міської ради переміг у конкурсі на грантове фінансування в межах Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання» для реалізації проєкту « План місцевого економічного розвитку. Славутич – драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону». У 2018-2021 роках у Славутичі було успішно реалізовано План місцевого економічного розвитку; започатковано партнерство громад; створено Інвестиційний портал, службу юридичного захисту бізнесу та нові електронні послуги для бізнесу; проведено програму бізнес- навчання; був побудований і введений в експлуатацію сучасний бізнес-парк.

«Славутич вчора – монопрофільне місто, місто-супутник Чорнобильської АЕС. Славутич сьогодні – місто з диверсифікованою економікою. Славутич дякує нашим європейським партнерам за надану можливість та фінансову підтримку проєктів місцевого економічного розвитку. За даними Регіонального центру економічних досліджень та підтримки бізнесу, у 2019 - 2021 роках Славутич, за рівнем інвестиційної привабливості, займає перше місце у Київській області серед малих та середніх громад Київщини, та входить в десятку кращих громад України. Яким бути Славутичу, залежить від кожного з нас» – зазначив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

Загальний бюджет грантового проєкту ЄС становив 850 050 євро, з яких 650 000 євро – грантові кошти Європейського Союзу та 200 050 євро – кошти міського бюджету Славутича.

 

Довідкова інформація

Ініціатива ЄС «Мери за економічне зростання» (M4EG) підтримує міста Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України для сприяння зростанню та створенню робочих місць шляхом поліпшення місцевого бізнес-середовища, стимулювання підприємництва та залучення інвестицій для сталого економічного розвитку. Ініціатива спрямована на:

- заохочення та підтримку місцевої влади у розробці та впровадженні планів місцевого економічного розвитку (ПМРЕ);

-посилення спроможності місцевих органів влади впроваджувати ПМРЕ відповідно до принципів належного врядування та ефективного фінансового управління;

- заохочення створення місцевих партнерств та мереж на основі діалогу між державним і приватним секторами з метою реалізації заходів, що сприяють зростанню, розвитку та зайнятості;

- поширення ноу-хау та передових практик для мотивації місцевих зацікавлених сторін, демонстрації нових підходів у роботі та підтримці місцевої політики та заходів, спрямованих на розвиток.

Ініціатива M4EG також має грантовий компонент, що фінансує «новаторські проєкти», подібні до того, що успішно реалізований у Славутичі.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Лариси Нікітенко, lnikitenko93@gmail.com або за телефоном +38 050 669 54 69

 

 

___________________

 

 

With EU support, the city of Slavutych is establishing conducive business infrastructure and investment environment

 

On April 15, 2021, achievements of a local development project implementation were presented In Slavutych, Kyiv region, during the conference «Experience of Cities in Economic Development» and First Investment Forum «Slavutych: Life is Here».

«In Slavutych, substantial efforts have already been invested in economic diversification, better occupational outlook for the nuclear industry workforce, an enabling business environment and technological innovations, with a notable contribution by the EU-funded grant project which has just been completed. The city has also made good progress in digitalisation and renewable energy, and is well positioned to explore other green transition opportunities, such as circular production or smart mobility» – stated Chloe Allio, Head of the Economic cooperation, energy, infrastructure and environment section at the  European Union Delegation to Ukraine.

In 2017, the Executive Committee of Slavutych City Council won a competition for grant funding in the framework of the EU initiative "Mayors for Economic Growth", to implement the project "Local Economic Development Plan: Slavutych is a growth driver of open and free economy of the region". In 2018-2021, the Plan for local economic development was successfully implemented in Slavutych; the partnership of communities was established; the investment portal, legal business protection service and new electronic services for business were created; a business training programme was implemented; a modern business park was constructed and put in operation.

«The Slavutych of yesterday is satellite city of Chornobyl Nuclear Power Plant, with its economic and social situation dependent on nuclear industry. The Slavutych of today is a city with a diversified economy. Slavutych thanks our European partners for the opportunity and financial support for local economic development projects. According to the Regional center of economic research and business support, in 2019 – 2021 Slavutych ranks first in Kyiv region among small and medium-sized communities in investment attractiveness and is among the top ten best communities of Ukraine. The future of Slavutych depends on each of us» – stated the Mayor of Slavutych city Yuriy Fomichev.

The total budget of the project was EUR 850,050, including a EUR 650,000 EU  grant and EUR 200,050 from the Slavutych city budget.

Reference information: EU initiative "Mayors for Economic Growth" supports cities in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine to facilitate growth and job creation by improving the local business environment, stimulating entrepreneurship and attracting investment for sustainable economic development. The initiative aims to:

  • Encourage and support local authorities to design and implement local economic development plans;
  • Strengthen the capacity of local authorities to implement LEDPs in line with the principle of good governance and sound financial management;
  • Encourage the creation of local partnerships and networks based on public-private dialogue in order to implement actions to promote growth, development and jobs;
  • Share know-how and best practices to motivate local stakeholders, demonstrate new approaches at work, and sustain local pro-development policies and actions.

The M4EG initiative also has a grant component funding "pioneer projects", such as the one successfully implemented in Slavutych.

For additional information, please contact Larisa Nikitenko, lnikitenko93@gmail.com or by phone +38 050 669 54 69

 

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.