01.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС підтримує вдосконалення системи управління людськими ресурсами в Держприкордонслужбі

Logo
ЄС підтримує вдосконалення системи управління людськими ресурсами в Держприкордонслужбі

EN version id below

31 березня – 1 квітня 2021 р. експерти Державної прикордонної служби України (ДПСУ) взяли участь у дводенному семінарі «Визначення найбільш актуальних концепцій, підходів та методик управління людськими ресурсами в ДПСУ», організованому в рамках проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні» (EU4IBM), що фінансується Європейським Союзом. Захід став частиною підтримки, що надається проєктом у вдосконаленні системи управління людськими ресурсами ДПСУ.

«Ми визнаємо важливість зобов'язань Держприкордонслужби щодо впровадження змін. Покращення управління людськими ресурсами в ДПСУ на основі належної практики та підходів ЄС є кроком на шляху до створення ефективного прикордонного відомства, яке відповідає стандартам інтегрованого управління кордонами ЄС. І ми раді підтримати ДПСУ у цьому важливому процесі» – прокоментував Ксав'є Камю, керівник відділу програм зовнішньої допомоги «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні.

Семінар був проведений міжнародними експертами проєкту з управління персоналом та аналізу бізнес-процесів для більш ніж 100 співробітників підрозділів управління персоналом Адміністрації та регіональних управлінь ДПСУ. Серед іншого, учасники розглянули приклад процесу подання клопотання про переведення персоналу – одного з найскладніших та найтриваліших бізнес-процесів у ДПСУ. Якщо рекомендації експертів EU4IBM будуть виконані, запропонована оптимізація зменшить кількість кроків процесу з 170 до 59, час його виконання - на 40%, а час очікування - на 84%. Подібні рекомендації, а також результати порівняльного аналізу належних практик управління персоналом, що застосовуються прикордонними, правоохоронними та державними службами країн ЄС, сприятимуть вдосконаленню системи управління персоналом ДПСУ.

«Державна прикордонна служба України відіграє вирішальну роль у реалізації концепції інтегрованого управління кордонами (ІУК), а також Національної стратегії та плану заходів ІУК в Україні, і неоціненна роль у цьому процесі змін належить працівникам ДПСУ. Адже саме людина стоїть в основі будь-якого процесу. Тому надзвичайно важливо забезпечити вдосконалення, функціонування та подальший розвиток системи управління людськими ресурсами відповідно до найкращих практик ЄС на користь як служби в цілому, так і окремих працівників» – відзначив Арунас Адоменас, керівник проєкту EU4IBM. 

Саме людина знаходиться також в центрі уваги запланованого дослідження рівня залученості персоналу, що має допомогти виявити проблемні місця в управлінні кадрами з точки зору пересічного прикордонника, а отже і збільшити загальний рівень відповідальності та залученості персоналу у довгостроковій перспективі. У поєднанні з іншими заходами проєкту, зокрема оцінкою існуючої системи підготовки кадрів ДПСУ, рекомендаціями з аналізу бізнес-процесів, а також результатами проведеного семінару, дослідження допоможе ДПСУ, за підтримки проєкту EU4IBM, у розробці ефективної Стратегії управління людськими ресурсами і відповідної Дорожньої карти та подальшому їх впровадженні.

Довідкова інформація: 

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в рамках Стратегії інтегрованого управління кордонами України, ухваленої Кабінетом Міністрів України 24 липня 2019 року. Проєкт триває з грудня 2019 р. до червня 2022 р.

За додатковою інформацією звертайтеся до Ігоря Сергеєва, ihor.serheiev@icmpd.org або +38 099 515 62 51.

 

________________________

 

 

 

 EU supports the improvement of human resources management

in State Border Guard Service of Ukraine

On 31 March-1 April 2021, State Border Guard Service of Ukraine (SBGS) experts attended a two-day workshop on "Identification of most relevant concepts, approaches and methodologies for SBGS human resources management" organised under the EU-funded project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)". The workshop was conducted as part of EU4IBM assistance to SBGS in improving human resources management (HRM).

"We recognise the importance of SBGS' commitment to change. The enhancement of the human resources management at the SBGS based on good EU practices and approaches is a step towards developing an effective border management agency that is aligned to EU IBM standards. We are happy to support the SBGS in this important process", said Xavier Camus, Head of the Good Governance and Democratisation Section at the Delegation of the European Union to Ukraine.

The workshop was delivered to more than 100 SBGS HRM staff representing both the Administration and the regional level by international HRM experts and business process analysts from EU4IBM. Among other things, the participants studied the case of staff reassignment, one of the most complicated and lengthy business processes within SBGS. If the recommendations of EU4IBM experts are implemented, the proposed reengineering will decrease the number of process steps from 170 to 59, its execution time by 40%, and the waiting time by 84%. Such recommendations as well as the results of the comparative analysis of good HRM practices applied by border management, law enforcement and public service agencies of EU countries will contribute to the enhancement of SBGS HRM capacities.

"The State Border Guard Service of Ukraine plays a crucial role in the implementation of the IBM concept as well as the National IBM Strategy and Action Plan in Ukraine, and an invaluable role in this process of change belongs to SBGS staff. As always, the person stands in the core of any process. Therefore it is of utmost importance to ensure that the HR system is improved, well-functioning and developed in accordance with best EU practices for the benefit of both the Service and the individual", commented Arunas Adomenas, EU4IBM Team Leader. 

The individual is also in the focus of the planned staff engagement survey, a bottom-up exercise helping to identify HR-related bottlenecks from the point of view of an average border guard, and thus to increase the overall ownership and engagement of staff in the longer term. Combined with other project activities such as review and assessment of the existing SBGS training architecture and capacity, recommendations from business processes analysis as well as conclusions of the past workshop on relevant EU and Ukrainian concepts, approaches and methodologies, the survey will help the SBGS, assisted by the EU4IBM project, develop an efficient HRM Strategy and its Roadmap, as well as their further implementation.

Background information: The project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)" funded by the EU and carried out by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). It supports the implementation of the reforms approximating the border management system of Ukraine to the EU standards and best practices in line with the Integrated Border Management Strategy of Ukraine adopted by the Cabinet of Ministers on 24 July 2019. The project runs from December 2019 until June 2022.

For additional information, please contact Ihor Serheiev via Ihor.Serheiev@icmpd.org or +38 099 515 62 51.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.