14.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] «Послуги для всіх» - на щорічній конференції Програми ЄС «U-LEAD з Європою» обговорили новий контекст надання адміністративних послуг в Україні

Logo
«Послуги для всіх» - на щорічній конференції Програми ЄС «U-LEAD з Європою» обговорили новий контекст надання адміністративних послуг в Україні

EN version is below

12 та 13 квітня відбулася онлайн-конференція «Послуги для всіх», організована Програмою ЄС «U-LEAD з Європою». Майже 400 лідерів місцевого самоврядування – голови громад, старости, керівники та працівники ЦНАП, експерти в сфері адмінпослуг, взяли участь у заході.

Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України привітав учасників та зазначив: «Цифрова держава - це перш за все про створення рівних можливостей для всіх українців. Тому одна з пріоритетних цілей Мінцифри — надати сучасний державний сервіс у кожному куточку України. Ми працюємо над тим, щоб до 2024 року розширити мережу ЦНАП до понад 3500 точок. Саме тоді кожен українець зможе отримати якісні державні послуги, незалежно від того, де він мешкає. Я дякую програмі U-LEAD за підтримку цієї амбітної мети, а також хочу подякувати місцевому самоврядуванню, новоствореним громадам за їх прагнення до стійкого розвитку, забезпечення мешканців якісними державними послугами та готовність до інновацій».

На конференції були представлені досягнення «U-LEAD з Європою» по створенню та модернізації ЦНАП у територіальних громадах України, методологічний пакет підтримки Програми та інструменти інституційної підтримки створення належних Центрів. Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації України, презентувала концепцію Центрів Дія.

Посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні, звернувся до учасників конференції та наголосив: «Забезпечення громадян доступом до державних послуг у сучасний та зручний спосіб є надзвичайно важливим для якості життя кожного мешканця у громадах. Я пишаюся тим, що Програма «U-LEAD з Європою», яка фінансується ЄС та шістьма його країнами-членами, підтримує реформу децентралізації в Україні та допоможе створити 484 Центри надання адміністративних послуг у країні до середини 2021 року. Я закликаю українську владу робити подальші кроки у розвитку доступних та якісних послуг відповідно до кращих Європейських практик, співпрацювати з новообраними головами, обмінюватися досвідом та будувати ще міцніші партнерські відносини. Європейський Союз та його країни-члени продовжуватимуть надавати всебічну підтримку та консультувати український Уряд і громади щодо покращення якості надання державних послуг, а отже життя громадян. Ми прямуємо разом».«U-LEAD сприяє створенню понад 1300 точок доступу до послуг від держави у громадах, виконуючи обіцянку наблизити ці послуги до всіх мешканців України, особливо до жителів віддалених населених пунктів та найбільш вразливих груп. Мільйони українських жінок та чоловіків отримають користь від покращення якості надання адміністративних послуг як у фізичних центрах, так і в онлайн режимі», – відзначив Тобіас Тиберг, Посол Швеції в Україні, під час вітального слова.

Під час заходу відбулися обговорення пріоритетів державної політики у сфері адмінпослуг, цифровізації послуг від держави та функції ЦНАП, інструментів навчання та обміну досвідом для працівників ЦНАП. 

Сергій Шаршов, Генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування Міністерства  розвитку громад та територій України, взяв участь в обговоренні пріоритетів державної політики у сфері адмінпослуг та зауважив: «Ми високо цінуємо системну та масштабну діяльність «U-LEAD з Європою» по створенню та модернізації ЦНАП у громадах протягом майже п'яти років. Системна робота Програми з більш ніж 500 громадами-партнерами, за підтримки уряду, принесла визначні результати, але виклики залишаються. Більше половини громад поки не мають центру надання адміністративних послуг. І ми вдячні, що Sida планує продовження підтримки місцевого самоврядування у їх прагненні забезпечити мешканців зручним доступом до послуг від держави».

Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida (Шведське агентство з питань співробітництва та розвитку): «Всі досягнення Програми стали можливими завдяки командній роботі, високому рівню довіри та взаємопідтримки. Я хочу подякувати кожному партнеру нашої програми за ваші великі зусилля, ентузіазм та наполегливу працю для забезпечення мешканців та бізнесу необхідними  послугами та консультаціями поруч з домом чи місцем діяльності. Ми будемо продовжувати підтримку децентралізації в Україні та разом з громадами, урядом та парламентом працювати над подальшим покращенням якості надання послуг від держави на місцях».

Завершилася конференція дискусією про те, як будуть надаватись послуги від держави у 2036 році, яку модерував Валерій Пекар, громадський діяч та викладач Києво-Могилянської Бізнес-Школи. 

Довідкова інформація: «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та відповідає потребам громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до комунікаційних експертів напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»: Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua.

 

_______________

 

 

"Services for Everyone" – a new context of the administrative service delivery in Ukraine discussed at the Annual Conference of the U-LEAD with Europe Programme

 

On April 12 and 13, the online conference "Services for Everyone" was held by the U-LEAD with Europe Programme. The event was attended by almost 400 local self-government leaders – hromada heads, village heads (starostas), ASC directors and employees, experts in the field of administrative services.

Mykhailo Fedorov, Deputy Prime Minister, Minister of Digital Transformation of Ukraine greeted the participants and noted: "The digital state is first and foremost about creating equal opportunities for all Ukrainians. Therefore, one of the priority goals of the Ministry of Digital Transformation is to provide a modern public service in every corner of Ukraine. We are working to expand the ASC network to more than 3,500 access points by 2024. Then every Ukrainian will be able to receive high-quality public services, regardless of where he or she lives. I am grateful to the U-LEAD Programme for supporting this ambitious goal, and I would like to express my gratitude to local governments, newly established hromadas for their commitment to sustainable development, providing residents with high-quality public services and willingness to innovate".

The conference presented the achievements of the U-LEAD with Europe Programme in the establishment and modernisation of ASCs in territorial hromadas of Ukraine, the Programme's methodological support package and other institutional support tools for the establishment of well-functioning Administrative Service Centres. Liudmyla Rabchynska, Deputy Minister of Digital Transformation of Ukraine, presented the concept of the DIIA Centres.

Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine in his address to the participants noted: "Access to public services in a modern, digital and transparent way is crucial for the quality of life in hromadas. I am proud that the U-LEAD with Europe Programme funded by the EU and six EU Member States, is supporting the decentralisation reform in Ukraine and will help establish 484 Administrative service centers throughout the country by mid-2021. I encourage the Ukrainian authorities to take further steps in the development of accessible and qualitative services in accordance with European practices, to work together with new mayors, to exchange experience and build even stronger partnerships. The EU will continue providing support to Ukrainian government and hromadas to improve the quality of public services and thus the life of citizens. We are moving forward together".

"U-LEAD contributes to the creation of over 1 300 access points for public service provision, delivering on the promise to bring public services closer to all Ukrainian citizens, including residents of remote settlements and the most vulnerable. Millions of Ukrainian men and women will benefit from improved service provision both in the physical centres and on-line", said Tobias Thyberg, Ambassador of Sweden to Ukraine in his welcoming speech.

During the event, the priorities of the state policy in the field of administrative services, digitalisation of public services and ASC functions, training tools and experience exchange for ASC employees were discussed.

Serhii Sharshov, General Director of the Directorate for Local Self-Government Development of the Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine, took part in the discussion on the priorities of the state policy in the field of administrative services and noted: "We highly appreciate the large-scale activities of the ULEAD with Europe Programme for the establishment and modernisation of ASCs in hromadas for almost five years. The systematic work of the Programme with more than 500 partner hromadas, with the support of the government, has brought significant results, but challenges remain. More than half of hromadas do not have an administrative service centre yet. And we are grateful that Sida plans to continue to support local governments in their efforts to provide residents with convenient access to public services".

Susanna Dellans, Sida Programme Director of U-LEAD with Europe (Swedish International Development Cooperation Agency) noted "All achievements of the Programme became possible due to teamwork, high level of trust and mutual support. I would like to thank each partner of our programme for their efforts, enthusiasm and hard work to provide residents and businesses with necessary services and advice close to their homes or places of business. We will continue to support decentralisation in Ukraine and work with Hromadas, Government and Parliament to further improve the quality of local public services".

The conference ended with a discussion on how public services will be provided in 2036, moderated by Valerii Pekar, a public activistand lecturer at the Kyiv-Mohyla Business School

Background information: U-LEAD with Europe is aninternational programme funded by the European Union and its Member States Germany, Sweden, Poland, Denmark, Estonia and Slovenia. The U-LEAD with Europe contributes to the establishment of a multilevel management system, which is transparent, accountable and meeting citizen's needs.

Web-site of the U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery component: https://tsnap.ulead.org.ua/

For more information, please contact the Communication Experts, U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: Olena Molodtsova, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Viktoria Zalozna, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua  

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.