16.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] День кар’єри ЄС в м. Чернігів, 19-20 квітня 2021 року

Logo
День кар'єри ЄС в м. Чернігів, 19-20 квітня 2021 року

English version is below:

День кар'єри ЄС в м. Чернігів, 19-20 квітня 2021 року

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Чернігів 19 та 20 квітня 2021 року. Співорганізаторами події  є Інформаційний центр ЄС в м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка», ГО «Чернігів європейський».
19.04.2021, 11:00. Відкриття «Дня кар'єри ЄС».
Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція»
Модератор: Володимир Базилевич, координатор інформаційного центру ЄС в м. Чернігів
Спікери:
  1. Вікторія Давидова, радниця з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні
  2. Олег Новомлинець, ректор НУ «Чернігівська політехніка»
  3. Ганна Дивнич, голова ГО «Чернігів європейський»
  4. Ніна Гулак, начальник відділу молодіжної роботи Чернігівського обласного молодіжного центру
  5. Ольга Рись, координатор Чернігівського ІТ кластеру
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/efrYKqf3PkSQgynk9.
Лінк прямої трансляції: https://youtu.be/0fiSWQ_qImw
19-20.04, Тренінги soft skills
19 квітня, 12:30, Тренінг № 1 «Цифрова ера пошуку роботи. Правила проходження онлайн-інтерв'ю»
Тренер/ка: Олена Петрик, начальник відділу з питань працевлаштування, практики та зв'язків з громадськістю НУ «Чернігівська політехніка»
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/efrYKqf3PkSQgynk9
19 квітня, 14:00, Тренінг № 2 «Мотивація до навчання та пошуку нового. Як не перегорітипередчасно»
Тренер/ка: Тетяна Децюк, доцент кафедри соціальної роботи НУ «Чернігівська політехніка»
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/efrYKqf3PkSQgynk9
20 квітня, 11:00 Тренінг № 3 «Платформи для відео зустрічей та їх вплив на «Lifelong learning»
Тренер/ка: Дмитро Мехед, доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання НУ «Чернігівська політехніка»
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/efrYKqf3PkSQgynk9
20 квітня, 12:30 Тренінг № 4 «Фільмування та монтування відео-CV»
Тренер/ка: Володимир Базилевич, зав. кафедри інформаційних та комп'ютерних систем НУ «Чернігівська політехніка»
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/efrYKqf3PkSQgynk9
День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.
Під час заходу учасники дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії закладів вищої освіти вищих із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників. Тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.
Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua. (посилання на зовнішній ресурс)
За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Чернігів, Володимир Базилевич, 093 486 53 87, bazvlamar@stu.cn.ua
 
***
EU Career Day in Chernihiv, 19-20 April 2021 (online)
EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Chernihiv on 19-20 April 2021. Event is co-organised by the EU Information Centre in Chernihiv, Chernihiv Polytechnic National University, "Chernihiv European" NGO.
 
19 April 2021
11:00
 
Opening of the EU Career Day
Panel discussion: "Professional Development and European Integration"
Moderator: Volodymyr Bazylevych, Coordinator of the EU Information Centre in Chernihiv
Speakers:
1. Victoria Davydova, Press and Information Officer, the EU Delegation to Ukraine
2. Oleg Novomlynets, Rector of Chernihiv Polytechnic National University
3. Anna Divnych, Head of the NGO "Chernihiv European"
4. Nina Hulak, Head of the Youth Work Department of the Chernihiv Regional Youth Centre
5. Olga Rys, Coordinator of the Chernihiv IT cluster
19-20 April 2021
Soft skill trainings
19 April, 12:30, Training № 1 "Digital Era of Job Search. Rules of the online interview"
Trainer: Olena Petryk, Head of the Department for Employment, Practice and Public Relations of Chernihiv Polytechnic National University
April 19, 14:00, Training № 2 "Motivation to learn and look for something wew. How to avoid early burnout"
Trainer: Tetyana Detsyuk, Associate Professor of Social Work, Chernihiv Polytechnic National University
April 20, 11:00, Training № 3 "Platforms for Video Meetings and Their Impact on "Lifelong Learning"
Trainer: Dmytro Mehed, Associate Professor of Cybersecurity and Mathematical Modeling, Chernihiv Polytechnic National University
 
April 20, 12:30, Training № 4 "Video-CV Filming and Editing"
Trainer: Volodymyr Bazylevych, Head of the Department of Information and Computer Systems, Chernihiv Polytechnic National University
 
EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.
During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers expect from the future employees. Trainings will help participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.
EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua.
Focal point: Volodymyr Bazylevych, 093 486 53 87, bazvlamar@stu.cn.ua

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.