16.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] День кар’єри ЄС в м. Одеса, 20 квітня 2021 року

Logo
День кар'єри ЄС в м. Одеса, 20 квітня 2021 року

English version:

День кар'єри ЄС в м.  Одеса, 20 квітня 2021 року
 
Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Одеса 20 квітня 2021 року. Організатором події є Інформаційний Центр ЄС Одеського національного економічного університету.
 
20 квітня 2021 року,  11:30. Відкриття «Дня кар'єри ЄС»
Привітання:
 1. Олександр Літвінов – д.е.н., проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету.
 2. Вікторія Давидова, Радниця з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні.
Панельна дискусія «Професійний розвиток та європейська інтеграція»
Модераторка: Ірина Шостак – доцент кафедри іноземних мов Одеського національного економічного університету, координатор Інформаційного Центру ЄС ОНЕУ
Спікери:
 1. Денис Черніков, менеджер проєкту ЄС «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні»
 • «Пріоритети політики Європейського Союзу та тренди, які вони створюють. Які програми ЄС діють в Україні для підтримки освітніх та професійних можливостей молоді»
 1. Валерій Никифоренко, професор, завідуючий кафедри управління персоналом та економіки праці ОНЕУ
 • «Ключові компетенції на ринку праці: тенденції змін»
 1. Діана Константиненко – начальник відділу активної підтримки безробітних
 • «Тенденції на ринку праці, попит і пропозиція знань і навичок. Які ключові навички обов'язково знадобляться молодій людині для побудови успішної кар'єри»
 1. Ольга Єрмакова – професор кафедри міжнародних економічних відносин ОНЕУ, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку економіко-екологічних досліджень НАН, лауреат премії Верховної Ради України найталановитіших молодих вчених
 • «Євроінтеграційні перспективи в сфері підприємницької політики»
 1. Володимир Червяков – експерт Виконавчого Агентства з питань малого та середнього бізнесу (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)),
 • «Дорожня мапа. Як отримувати дохід на рівні країни ЄС, працюючи в Україні»
 1. Ганна Місько – к.е.н. кафедри менеджменту організацій ОНЕУ, відповідальна за реалізацію академічної мобільності в ОНЕУ,
 • «Як взяти участь у програмі  подвійних дипломів та академічній мобільності за Програмою Erasmus
 1. Сергій Шульга – учасник програми академічної мобільності Erasmus + в Університеті Економіки м. Варна, Болгарія, засновник студентської організації «International Student Network in Odesa», ОНЕУ.
Лінк прямої трансляції: https://youtu.be/mqq2bdVCShc
 
20.04.2021, Тренінги softskills
 • 14:00, Тренінг № 1 «Розвиток кар'єри, написання резюме, мотиваційного листа. Підготовка до інтерв'ю»
Тренерка: Маргарита Загоровська – провідний фахівець з питань зайнятості відділу активної підтримки безробітних Міського Центру зайнятості м. Одеса.
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/xDTozBCaF4UPVVrA7
 • 14:00,  Тренінг № 2 «Як презентувати себе на співбесіді»
Тренерка: Олена Тринчук – кандидат психологічних наук, доцент Одеського національного економічного університету.
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/CFJLteceHFNUqv4c7
 • 15:00, Тренінг № 3 «Співбесіда на роботу твоєї мрії»
Тренерка: Анастасія Табанова -  кандидат економічних наук, ст. викладач Одеського національного економічного університету, керівник відділу рекрутингу IT компанії.
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/MJxPqnCM4g5SAMJr8
День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.
Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників. Тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.
Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua (посилання на зовнішній ресурс)
За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Одеса, Ірина Шостак, тел. 0972216515, irina.i.shostak@gmail.com.
***
       EU Career Day in Odesa, 20 April 2021 (online)
EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Odesa on 20 April 2021. The event is co-organised by the EU Information Centre of the Odesa National Economic University (ONEU).
20 April 2021, 11:30 a.m. Opening of EU Career Day
Welcoming remarks:
1. Alexander Litvinov - Doctor of Economics, Vice-Rector for Research at Odesa National Economic University.
2. Victoria Davydova, Press and Information Officer, EU Delegation to Ukraine.
Panel discussion "Professional Development and European Integration"
Moderator: Iryna Shostak, Associate Professor of Foreign Languages, Odesa National Economic University, Coordinator of the EU Information Centre of the ONEU
Speakers:
1. Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded Project "Information Support to the EU Networks in Ukraine"
- "EU's policy priorities and trends theyset. What EU programmes are operating in Ukraine to support the educational and professional opportunities for young people"
2. Valery Nikiforenko, Professor, Head of the Department of Personnel Management and Labour Economics, ONEU
- "Key competencies in the labour market: current trends"
3. Diana Konstantinenko, Head of the Department of Active Support tothe Unemployed
- "Trends in the labour market, demand and supply of knowledge and skills. What are the key skills young people need to build a successful career?"
4. Olga Yermakova, Professor of the Department of International Economic Relations, ONEU, Senior Research Fellow, Institute of Market Research Problems, National Academy of Sciences, Awardee of the Verkhovna Rada's Prize to the most talented young scientists
- "European integration prospects in the field of entrepreneurshippolicy"
5. Volodymyr Chervyakov, Expert of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME),
- "Road map. How to earn income at the EU level while working in Ukraine"
6. Anna Misko, Ph.D. Department of Management of ONEU, responsible for the implementation of academic mobility in ONEU,
- "How to participate in the Erasmus+ Dual Diploma and Academic Mobility Program"
7. Serhiy Shulha, Participant of the Erasmus+ academic mobility program at the University of Economics, Varna, Bulgaria, founder of the student organization "International Student Network in Odessa", ONEU.
20 April 2021, Softskill Trainings
14:00, Training № 1 "Career development:draftinga resume, cover letter. Preparing for an interview"
Trainer: Margarita Zagorovska, Leading Employment Specialist of the Department of Active Support of the Unemployed of the City Employment Center of Odesa.
14:00, Training № 2 "How to present yourself at an interview"
Trainer: Olena Trinchuk, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of Odessa National Economic University.
15:00, Training № 3 "Interview for the job of your dreams"
Trainer: Anastasia Tabanova - Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Odesa National Economic University, head of the IT company's recruitment department.
 
EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.
During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers expect from the future employees. Trainings will help participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.
EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation to Ukraine. Follow the link for more information: http://euroquiz.org.ua (link is external).
EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine.
More information: http://euroquiz.org.ua.
Focal point: Iryna Shostak, 0972216515, irina.i.shostak@gmail.com.
Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.