26.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] День кар’єри ЄС в м. Бердянськ, 27-28 квітня 2021 року (онлайн)

Logo
День кар'єри ЄС в м. Бердянськ, 27-28 квітня 2021 року (онлайн)

English version is below:

День кар'єри ЄС в м. Бердянськ, 27-28 квітня 2021 року (онлайн)

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар'єри ЄС», що відбудеться в м. Бердянську 27-28 квітня 2021 року. Співорганізаторами події є ГО «Пролісок-Бердянськ», Бердянський державний педагогічний університет та Бердянський університет менеджменту і бізнесу.
27  КВІТНЯ,  11.00-12.30
Відкриття «Дня кар'єри ЄС». Вітальні слова
 1. Юрій Муха, заступник міського голови м. Бердянськ
 2. Вікторія Давидова, радниця з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні
 3. Вікторія Ліпич, проректор з науково-педагогічної роботи, к.філол.н., Бердянського державного педагогічного університету
 4. Лідія Антошкіна, ректор, д.п.н. Бердянського університету менеджменту і бізнесу
Панельна дискусія «Професійний розвиток та європейська інтеграція»
Модератор: Іван Харченко, к.і.н. Бердянський університет менеджменту і бізнесу, голова правління ГО «ПРОЛІСОК-БЕРДЯНСЬК, адвокат
Спікери:
Денис Черніков, менеджер проєкту ЄС "Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні"
Вікторія Ліпич, проректор з науково-педагогічної роботи, к.філол.н., Бердянського державного педагогічного університету
Максим Лєпський, Team Europe, Запоріжжя
Ірина Княженко, керівник навч. відділу, Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Юрій Муха, заступник міського голови м. Бердянськ
Єгор Корнієнко,  радник голови Запорізької ОДА з питань діджиталізації
Максим Міщенко, директор ЗОШ №11, депутат Бердянської міської ради
Тетяна Гончаренко, експерт із соціального підприємництва та комунікацій, працює: Consulting Partner в Crowe Mikhailenko, Founder в The Owners club, Соціальний консалтинг "Параграф" (https://www.facebook.com/Tgoncharenko/about)
Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/XvY706g
Лінк прямої трансляції: https://youtu.be/OwJEWpJw9Pg
Тренінг soft skills
 • 13:00 – 14:30 Тренінг № 1 «Співбесіда на роботу твоєї мрії: DO'S & DON'TS»
Тренер: Тетяна Гончаренко, експерт із соціального підприємництва та комунікацій, працює: Consulting Partner в Crowe Mikhailenko, Founder в The Owners club, Соціальний консалтинг "Параграф" (https://www.facebook.com/Tgoncharenko/about)
Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/PvUuoBF

 

28 КВІТНЯ
Тренінги soft skills
 • 10:00 – 11:30 Тренінг № 2 «Соціальні мережі -  як використовувати їх для творення власного бренду»
Тренер: Марина Говорухіна, експерт та тренер по брендингу та стратегічним  комунікаціям; Founder (Клуб Піранья), Член Правління (ZMINA. Центр прав людини) и Верховний Магістр (Клуб Піранья)
Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/AvUo2C2
 • 12:00 – 13:30 Тренінг № 3 «StartUp: від ідеї до власного бізнесу. Основні питання та проблеми стартаперів»
Тренер: Алла Журавель, тренер з започаткування бізнесу за методикою МОП,  Проєктний координатор Project «Inclusive Labour Markets for Job Creation in Ukraine»,  громадська організація «РЦ «ГУРТ»
Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/QvUdLqv
 • 14:00 – 15:30 Тренінг № 4 «Резюме по-європейськи: Europass та мотиваційний лист»
Тренер: Вікторія Талашкевич, журналіст, експерт із соціального підприємництва та комунікацій, координатор «Прес-клубу реформ», тренер із питань прав людини, блогерства, соціальних мереж, координатор «Прес-клубу реформ», співзасновниця бізнес-школи "Wake Up"
Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/EvUgNHm

 

День Кар'єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у більше ніж 15 містах України протягом останніх п'яти років. День Кар'єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар'єру.
Під час заходу гості дізнаються: про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС; про кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках; обговорять сучасні тенденції на ринку праці та ті знання і навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників. Тренінги допоможуть учасникам розвинути soft skills, наприклад, навички комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.
Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua.
За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Бердянську: Іван Харченко, +380505779828, prolisok.berdyansk@gmail.com
***
EU Career Day in Berdyansk, 27-28 April 2021 (online)
EU Delegation to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants, and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Berdyansk on 27-28 April 2021. The event is co-organised by Prolisok-Berdyansk NGO, Berdyansk State Pedagogical University, and Berdyansk University of Management and Business.
27 April 2021
11:00
Opening of the EU Career Day
 • Yuriy Mukha, Deputy Mayor of Berdyansk
 • Victoria Davydova, Press and Information Officer, Delegation of the European Union to Ukraine
 • Victoria Lipych, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, Candidate of Philology, Berdyansk State Pedagogical University
 • Lydia Antoshkina, Rector, Ph.D. Berdyansk University of Management and Business
Panel discussion: "Professional Development and European Integration"
Moderator: Ivan Kharchenko, Ph.D., Berdyansk University of Management and Business, Prolisok-Berdyansk NGO, lawyer.
Speakers:
 • Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded Project "Information Support to the EU Networks in Ukraine"
 • Victoria Lipych, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, Candidate of Philology, Berdyansk State Pedagogical University
 • Maxim Lepsky, Team Europe, Zaporizhzhya
 • Iryna Knyazhenko, Head of Teaching Department, Berdyansk University of Management and Business
 • Yuriy Mukha, Deputy Mayor of Berdyansk
 • Yegor Kornienko, Advisor to the Head of the Zaporizhzhia Regional State Administration on Digitalization
 • Maksym Mishchenko, Director of Secondary School No. 11, Member of the City Council of Berdyansk
 • Tetyana Honcharenko, Expert in social entrepreneurship and communications, Consulting Partner in Crowe Mikhailenko, Founder in The Owners club, Social consulting "Paragraph"

 

Soft skill trainings
27 April, 13:00 – 14:30 Training № 1 «Your Dream Jon: DO'S & DON'TS»
Trainer: Tetyana Honcharenko, Expert in social entrepreneurship and communications, Consulting Partner in Crowe Mikhailenko, Founder in The Owners club, Social consulting "Paragraph"
28 April, 10:00 - 11:30 Training № 2 "Social networks - how to use them to set up your own brand"
Trainer: Marina Govorukhina, Expert and Trainer in branding and strategic communications; Founder (Piranha Club), Member of the Board at ZMINA, Center for Human Rights, and Supreme Master, Piranha Club.
28 April, 12:00 - 13:30 Training № 3 «StartUp: from idea to own business. Basic issues and problems of startups"
Trainer: Alla Zhuravel, Trainer for starting a business according to the ILO methodology, Project Coordinator of Project "Inclusive Labor Markets for Job Creation in Ukraine", NGO "RC" GURT "
28 April, 14:00 - 15:30 Training № 4 "Resume in European: Europass and cover letter"
Trainer: Victoria Talashkevych, Journalist, Expert on social entrepreneurship and communications, Coordinator of the Press Club of Reforms, Trainer on human rights, blogging, social networks, Coordinator of the Press Club of Reforms, Co-founder of the Wake Up Business School

 

EU Career Day is implemented within the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine" of the EU Delegation to Ukraine. For the last five years, the events have been taking place annually in 20 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities, discuss trends in the labour market, in particular, the knowledge and skills that young people need to build a successful career.
During the event, the participants will learn more about the EU's principles and approaches in the field of youth employment, lifelong learning, about the EU's priorities in social and economic development; the best practices in cooperation of higher educational institutions with the employers in order to forecast the needs for skill sets and knowledge; discuss current trends in the labour market, the knowledge and skills required by the employers from the future employees. Trainings will help the participants to develop soft skills, such as communication skills, cooperation, self-presentation and job-seeking skills, emotional intelligence, etc.
EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation in Ukraine. More information: http://euroquiz.org.ua (link is external).
Focal point: Ivan Kharchenko, +380505779828, prolisok.berdyansk@gmail.com
Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.