07.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС підтримує відкриття онлайн клубу для татів у Києві

Logo
ЄС підтримує відкриття онлайн клубу для татів у Києві

English version is below

За підтримки Європейського Союзу клуб для татів «Татоhub.Київ» розпочав свою роботу онлайн 6 квітня. Цей клуб створено для батьків Києва, які хочуть бути більш залученими та усвідомленими батьками, розподіляти побутові справи та піклування за дітьми зі своїми партнерками чи дружинами. Татоhub.Київ вже третій клуб для татів, відкритий в Україні в рамках «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства», що фінансується Європейським Союзом та реалізується Фондом ООН у галузі народонаселення  спільно з структурою ООН Жінки. Перші два клуби були відкриті наприкінці минулого року в Одесі і Вінниці.

Використовуючи мережу Фейсбук як основну платформу, Татоhub.Київ покликаний підтримувати чоловіків в подоланні гендерних стереотипів та просувати ідеї гендерної рівності через інформацію про те як покращити стосунки у родині, піклуватись про дітей, а також через розуміння психології дитини, проведення якісного часу разом із дітьми та розподіл домашніх обов'язків на засадах рівності та поваги. Чоловіки, які мають дітей або очікують на їхню появу, запрошуються приєднатися до групи у Фейсбуці: www.facebook.com/groups/tatohub.kyiv.

«Гендерна рівність є наскрізним пріоритетом для ЄС, вирішальним для демократичного управління та соціального розвитку в будь-якій країні. Ми переглянули та розширили свої зобов'язання у нещодавно прийнятому III Гендерному плані дій, де розвиток рівної участі та лідерства є одним із тематичних пріоритетів підтримки ЄС. Татохаби - інструмент залучення також чоловіків до боротьби за гендерну рівність, а не лише жінок. Вони є одним з численних практичних кроків, спрямованих на підтримку рівної участі жінок та чоловіків в сімейному та громадському житті в Україні», сказала Тетяна Шульга, радниця з гендерних питань та секторальна менеджерка в Представництві Європейського Союзу в Україні.

"Незважаючи на те, що сьогодні ми офіційно запустили Tatohub.Київ, у ньому вже є близько 100 учасників. Це для нас ознака значного попиту на такий вид підтримки чоловіків у їхньому батьківстві. Оскільки найближчим часом очікується прийняття нового закону про батьківські відпустки, ми плануємо допомогти сім'ям у забезпеченні рівноваги між роботою та підтримкою батьків на всіх етапах батьківства. Ми продовжуватимемо допомагати чоловікам зрозуміти важливість їхнього залучення в виховання та піклування для успішності та добробуту дітей, а також для розширення можливостей жінок та кращих стосунків з партнерками", каже Павло Замостьян, заступник Представника  UNFPA в Україні.

«Ми  всі хочемо змін, але не поспішаємо змінюватися самі. Проект Tatohub.Київ відкриває можливості для чоловіків змінити свої звички, брати більше відповідальність за виховання дітей, домашні справи та  спільне дозвілля. За підтримки  Фонду народонаселення OOН ми починаємо новий проект, щоб разом просувати цінності відповідального татівства у місті Києві», зазначила заступниця голови КМДА, уповноважена з питань гендерної рівності Марина Хонда.

Робота Tatohub.Київ координується імплементаційним партнером UNFPA Україна - Українською Фундацією Громадського Здоров'я – і забезпечується в партнерстві з Київською міською державною адміністрацією (зокрема, Службою для дітей та сім'ї, Київським міським центром гендерної рівності та попередження домашнього насильства, Департаментом з гендерної рівності) для дотримання, окрім іншого, потреб вразливих татів та татів з інвалідністю.

 

***

Для довідки: Ця ініціатива анонсована в рамках Програми «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства», що фінансується Європейським Союзом та реалізується Фондом ООН у галузі народонаселення  спільно з структурою ООН Жінки.

Більше інформації: Олександр Остапа, комунікаційний менеджер Tatohub.Kyiv, 063-387-58-27, tatohub.kyiv@gmail.com.

_______________

 

EU supports the launch of online Fathers' Club in Kyiv

 

With EU support,  the "Tatohub.Kyiv" Fathers' Club started operating online on April 6. It is addressed to fathers in Kyiv who would like to become more conscious and responsible parents by sharing childcare and household responsibilities with their spouses or partners. Tatohub.Kyiv is the third club for fathers to be launched in Ukraine in the context of the "EU 4 Gender Equality: Together against gender stereotypes and gender-based violence" programme, funded by the European Union, implemented jointly by UN Women and UNFPA. The first two clubs were launched at the end of 2020 in Odesa and Vinnytsia.

Using Facebook as the main platform, the Tatohub.Kyiv club aims to support men in overcoming gender stereotypes and to promote gender equality by providing information about improving partner relations, providing childcare, understanding child psychology, and learning how to spend meaningful leisure time with children and distribute household chores equally. Fathers and expecting fathers are welcome to join the group on Facebook at: www.facebook.com/groups/tatohub.kyiv.

"Gender equality is a crosscutting priority for the EU, crucial for the democratic governance and social development in any country. We have redefined and up scaled our commitment in the recently adopted Gender Action Plan III where Advancing equal participation and leadership is put among the thematic priorities for the EU support. Tato.Hubs – a tool to engage men in the fight for gender equality, and not only women –  are among the numerous practical steps to support equal participation in family and public life in Ukraine", said Tetiana Shulha, Gender focal point and sector manager at the EU Delegation to Ukraine.

"Even though we officially launched the Tatohub.Kyiv club today, it already has around 100 participants. This is a clear sign for us of the desperate demand for this kind of support for men in their fatherhood. As a new law on paternity leave is expected to be adopted soon, we plan to help families in keeping work-life balance and support dads at all stages of fatherhood.  We will continue to help men understand the value of men's engagement for the men themselves, for the children's performance and well-being, and for women's empowerment and better partner relations" said Pavlo Zamostian, deputy Representative of UNFPA in Ukraine.

"We all want changes, but we do not hurry up to change ourselves. Tatohub.Kyiv opens opportunities for men to change their habits, take more responsibility for raising children, household chores and leisure activities. With the support of the UN Population Fund, we are launching a new project to jointly promote the values of responsible fatherhood in the city of Kyiv", said Marina Honda, Deputy Head of the Kyiv City State Administration, City Commissioner for Gender Equality.

Tatohub.Kyiv is managed by the Ukrainian Foundation of Public Health, UNFPA Ukraine's project implementing partner, and will be operating in partnership with the Kyiv City Council (Service for Children and Family, City Centre for Gender Equality and Violence Prevention, Gender Equality Department) to tackle, among others, the needs of vulnerable fathers and fathers with disabilities.

 

***

Background: This initiative is announced in the framework of the "EU 4 Gender Equality: Together against gender stereotypes and gender-based violence" programme, funded by the European Union, implemented jointly by UN Women and UNFPA.

For additional information, please contact: Oleksandr Ostapa, communication manager of Tatohub.Kyiv, 063-387-58-27, tatohub.kyiv@gmail.com.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.