01.04.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Україна: конкурентні вибори, але в умовах нестабільності країни в стані війни

Logo
Україна: конкурентні вибори, але в умовах нестабільності країни в стані війни

Ukraine: competitive elections, but in a volatile environment of a country at war

/English version is below/

 

Заява Даріуша Росаті, голови делегації Європарламенту зі спостереження за виборами, після першого туру президентських виборів в Україні, які відбулися 31 березня 2019 року.

1 квітня Даріуш Росаті виголосив свою промову на прес-конференції у Києві.

«Я радий вітати вас усіх сьогодні та подякувати вам за інтерес до нашого спостереження.

Насамперед я маю адресувати свої думки та слова українцям. Вони продемонстрували свою тверду прихильність демократії та свободі. І ми хочемо їх похвалити за це. Вони запросили та із радістю прийняли нас. Величезна кількість українців, зокрема жінок та молодих виборців, прийшли на виборчі дільниці, щоб виконати свої обов'язки та сказати своє слово щодо свого майбутнього. Результат вчорашнього голосування все ще є тимчасовим, але я хотів би наголосити на важливості для всіх суб'єктів, від кандидатів до прихильників і виборців, шанувати виборчий процес, добросовісно приймати майбутні результати і використовувати лише правові засоби для їх оскарження.

Що стосується всього виборчого процесу, делегація Європарламенту підтримує заяву про попередні результати та висновки, представлені сьогодні. Я користуюся цією можливістю, щоби подякувати всім присутнім за нашу хорошу та успішну співпрацю. Я хотів би доповнити деякі частини нашої спільної заяви, щоб усі ми мали чітке розуміння того, що поставлено на карту.

Передусім ми згадуємо складний контекст, в якому відбувалися ці вибори, зокрема, ситуацію в Криму та в деяких східних районах України. Погляньмо на реальність та назвемо речі своїми іменами: Україна знаходиться у стані війни з Росією з того часу, як остання відправила свої війська, щоб анексувати Крим, та окупувала частини Донецької та Луганської областей. Вона також безперервно надає всю військову та політичну підтримку і допомогу сепаратистам. Сьогодні прямими наслідками цього є 13 тисяч жертв, сотні тисяч поранених, мільйони біженців та внутрішньо переміщених осіб, масові порушення прав людини, гуманітарна катастрофа, спустошення та руйнування. Це – контекст, в якому проходили ці вибори. І ми маємо це враховувати.

Ці вибори були безумовно конкурентними, оскільки жодного кандидата не можна було чітко визначити як вірогідного переможця. Вибір серед кандидатів був, щонайменше, великим і розмаїтим і представляв широкий спектр політичних альтернатив – попри те, що лише 4 з 39 кандидатів були жінками.

Водночас не все було бездоганно: вчасно не змогли прийняти єдиного виборчого кодексу, незважаючи на давнє зобов'язання більшості українських суб'єктів швидко реагувати на це питання; повідомлялося про випадки підкупу голосів та нецільового використання адміністративного ресурсу; нейтралітет деяких високопосадовців ставиться під сумнів через їхню передвиборчу діяльність; явно незбалансований і нерівний доступ кандидатів до ЗМІ, на жаль, підкріплений упередженим висвітленням певних кандидатів і кампанії; відсутність справжньої дискусії між кандидатами. Крім того, процес реєстрації та голосування залишався занадто громіздким, тривалим і складним для надто великої кількості виборців, починаючи від внутрішніх трудових мігрантів до українців, які проживають за кордоном. Ми щиро очікуємо, що це буде виправлено вчасно до парламентських виборів наприкінці цього року.

Ми також повинні підкреслити, що дезінформація відіграла важливу роль у цій кампанії: хоча неможливо точно оцінити та кількісно визначити вплив дезінформації на виборців, ми знаємо, що внутрішні та зовнішні впливи та втручання відіграли важливу роль у способі відображення як кандидатів, так і їхніх намірів та представлених програм. Ці кампанії з дезінформації, а також цільові кібератаки слугують одній меті: делегітимізувати ці вибори, а також заплямити легітимність переможця та майбутніх президентських дій і рішень. Я переконаний, що українці та міжнародна спільнота не потраплять у цю пастку!

Що стосується наступних кроків, то я із задоволенням підтверджую, що делегація Європейського Парламенту прийде і спостерігатиме за другим туром. За три тижні розпочнеться новий президентський мандат. Разом з Верховною Радою України, склад якої також незабаром буде оновлений, Президентові доведеться продовжувати і посилювати довгоочікувані реформи, які були натхненні й зрушені вперед на хвилі Революції гідності. Жага до реформ та конкретних дій у сфері боротьби проти корупції величезна. Українці заслуговують на те, щоби це вирішувалося без подальших зволікань. У зв'язку з цим Європарламент продовжить свою привілейовану та унікальну співпрацю з Верховною Радою України на благо українського народу».

Додаткова інформація

Профіль Даріуша Росаті (група Європейської народної партії; Польща)

Представництво Європейського Парламенту в Парламентському Комітеті Асоціації ЄС-Україна

Резолюція Європейського Парламенту від 12 грудня 2018 року щодо виконання Угоди про асоціацію з Україною

Прес-реліз: депутати Європарламенту відзначили зусилля України щодо реформ та засудили агресію Росії (12.12.2018)

Мультимедійний центр Європарламенту: безкоштовні фотографії, відео та аудіо матеріали

 

--------------

 

Ukraine: competitive elections, but in a volatile environment of a country at war

 

Statement by Dariusz Rosati, Head of the EP election observation delegation, following the first round of the presidential elections in Ukraine 31 March 2019.

 

The address was delivered by Mr Rosati at a press conference in Kiev on 1 April.

"It is my pleasure to welcome all of you today, and to thank you for your interest in our observation.

My first thoughts and words should go to the Ukrainian people. They demonstrated their strong commitment to democracy and freedom, and we want to praise them for that. They invited and welcomed us, and came in so high numbers to the polling stations, notably women and young voters, to fulfil their duties and have a say on their future. The outcome of yesterday's vote is still provisional, but I would like to emphasise the importance for all actors, from candidates to supporters and voters, to respect the electoral process, accept in good faith the upcoming results and use only legal means to contest them.

As concerns the whole electoral process, the European Parliament's delegation subscribes to the statement on the preliminary findings and conclusions that is being presented today. I take this opportunity to thank all those present here for our good and successful cooperation. I would like to complement some parts of our joint statement in order for all of us to get a clear understanding of what is at stake.

First of all, we do mention the challenging context in which these elections took place, notably as regards the situation in Crimea and in some eastern parts of Ukraine's territory. Let's face the reality, and call a spade a spade: Ukraine is at war since Russia sent troops to annex Crimea, occupied parts of the Donetsk and Luhansk regions and continuously provides all military and political backing and support to the separatists. The direct consequences are, so far, 13.000 casualties, hundreds of thousands wounded, millions of refugees and internally displaced persons, massive violations of human rights, a humanitarian catastrophe, devastation and destruction: this is the context of these elections, and we should all bear this in mind.

This election was definitely competitive, since no candidate could be clearly identified as the likely winner. The choice of candidates was, to say the least, vast and diverse, representing a wide spectrum of political alternatives, although only 5 out of 39 were women.

It was, however, not flawless: the unified electoral code could not be adopted on time, despite a long-standing commitment from a majority of Ukrainian actors to deliver swiftly on the matter; cases of vote-buying and of misuse of administrative resources have been reported; the neutrality of some high-level officials is questioned, because of their campaign activities; the clearly imbalanced and unequal access of candidates to media is unfortunately reinforced by biased coverage of certain candidates and of the campaign; no genuine debate took place between the candidates; and it remained too cumbersome, lengthy and complicated for too many voters to register or cast their votes, from internal labour migrants to Ukrainians living abroad. We sincerely expect this to be remedied in time for the parliamentary elections later this year.

We also have to stress that disinformation played an important role in this campaign: although one cannot assess and quantify precisely the impact of disinformation on voters, we know that internal and external influences and interferences have played an important role in the way candidates were portrayed as well as their intentions and programmes presented. These disinformation campaigns together with targeted cyber-attacks serve one goal: to delegitimise this election, and, to tarnish the legitimacy of the winner and of future presidential actions and decisions. I am convinced that the Ukrainians and the international community will not fall in this trap!

As regards the next steps, it is my pleasure to confirm to you that a delegation from the European Parliament will come and observe the second round. In three weeks' time, a new presidential mandate will start. Together with the Verkhovna Rada of Ukraine, which will also soon be renewed, the President will have to pursue and amplify the long awaited and long needed reforms that have been inspired and pushed forward in the wake of the Revolution of Dignity. The appetite for reform and concrete actions in the field of fighting corruption is immense, and the Ukrainians deserve that this is addressed without further delay. The European Parliament will, in this regard, continue its privileged and unique cooperation with the Verkhovna Rada of Ukraine, for the benefit of the Ukrainian people."

 

Further information 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.