12.04.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС та ПРООН запускають новий проект з протидії змінам клімату в Україні

Logo
ЄС та ПРООН запускають новий проект з протидії змінам клімату в Україні

English version is below

Враховуючи пряму та опосередковану загрози від зміни клімату, Європейський Союз запускає у 2019 році нову регіональну ініціативу EU4Climate, яка спрямована на підтримку шести країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова та України) у створенні та впровадженні кліматичних політик, які базуватимуться на зобов'язаннях країн відповідно до Паризької кліматичної угоди, угодах про асоціацію та партнерство з ЄС, політичної ініціативи Східного партнерства «20 ключових завдань на період до 2020 року» (зокрема, результатах 15 та 16, які стосуються кліматичних змін) та Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року (зокрема, цілі сталого розвитку 13 «Боротьба зі зміною клімату»). Проект фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН.

Національний запуск ініціативи в Україні надав можливість представникам влади та різних груп зацікавлених сторін обговорити пріоритети та наступні кроки щодо впровадження EU4Climate в Україні до 2022 року. З загальним фінансуванням у розмірі 1,13 млн євро для України на період з 2019 до 2022 рр., проект сприятиме розробці плану впровадження та дорожньої карти для національно-визначеного внеску (НВВ) до Паризької угоди, який відображає зусилля країни щодо скорочення національних викидів та адаптації до впливу кліматичних змін, а також національного та секторального адаптаційного плану для України. Він також сприятиме приведенню українського законодавства у сфері зміни клімату у відповідність до європейських норм, врахуванню проблематики кліматичних змін у політичній сфері та реалізації Стратегії низьковуглецевого розвитку в Україні, прийнятої у 2018 році.

«ЄС має більш ніж двадцятирічний досвід розробки, впровадження та підтримки кліматичної політики в країні та за кордоном. У ЄС нам вдалося розірвати зв'язок між викидами та процесами економічного зростання: викиди парникових газів в ЄС знизилися на 22% у 1990-2017 роках, тоді як загальний ВВП зріс на 58%. Технологічні зміни та інновації сприяли скороченню цих викидів. Угода про асоціацію між Україною та ЄС враховує політику енергетичного переходу та декарбонізації, що дозволить Україні перейти до низьковуглецевої економіки», - сказав Йоганнес БАУР, керівник відділу Представництва ЄС в Україні.

«ПРООН як наймасштабніший у системі ООН виконавець ініціатив, що націлені на пом'якшення кліматичних змін, співпрацює з країнами задля втілення в життя їхніх кліматичних цілей. Базуючись на попередньому успішному досвіді та передовій практиці проекту Clima East, який фінансувався ЄС, ПРООН допоможе визначити підходи до протидії змінам клімату та адаптації до них, щоб посилити потенціал партнерів, скоротити викиди парникових газів та пом'якшити наслідки зміни клімату в межах реалізації проекту EU4Climate в Україні», - сказав Армен ГРИГОРЯН, лідер команди з питань клімату та стійкості до катастроф Регіонального Хабу ПРООН у Стамбулі.

«Україна активно долучалася до заходів протидії змінам клімату і була однією з перших країн, які ратифікували Паризьку угоду. Уряд працював над розробкою національної політики у сфері зміни клімату, в результаті чого прийнято Концепцію реалізації державної кліматичної політики у сфері зміни клімату до 2030 року, розроблено та представлено Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року, схвалено Енергетичну стратегію та здійснено низку інших заходів. Підтримка міжнародних партнерів, зокрема ЄС та ПРООН, відіграла вирішальну роль у цих досягненнях. Ми вітаємо запуск проекту EU4Climate, який буде спиратися на те, що було досягнуто у сфері кліматичної політики до сьогодні, і займатиметься вирішенням нових потреб, пов'язаних із розробкою стратегії адаптації до змін клімату в Україні», - сказав Микола КУЗЬО, заступник Міністра екології та природних ресурсів України.

EU4Climate базується на попередньому досвіді впровадження подібних ініціатив (зокрема програмі Clima East) та поточних проектах, партнерствах та ініціативах, а також на експертизі ЄС та ПРООН у процесі розробки та впровадження кліматичної політики на регіональному і національному рівнях. Новий проект дозволить країнам-учасницям застосовувати різноманітні заходи з пом'якшення та адаптації до зміни клімату заради досягнення скорочення викидів парникових газів та ефективної боротьби з наслідками кліматичних змін.

Довідкова інформація:

Проект EU4Climate фінансується Європейським Союзом і впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН). Проект буде реалізовуватись з 2019 до 2022 ріки із загальним бюджетом 8,8 млн євро і здійснюватиме підтримку шести країн Східного партнера у розробці та впровадженні кліматичних політик.

За додатковою інформацією звертайтеся до Юлії Самусь, спеціалістки з комунікацій ПРООН, yuliia.samus@undp.org або за телефоном +38 097 139 14 75

______________

EU and UNDP Launch New Project to Tackle Climate Change in Ukraine

Given the direct and existential threat of the climate change, the European Union launched in 2019 a new regional initiative called EU4Climate, aiming to support the six Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, and Ukraine) to develop and implement climate-related policies based on the countries' commitments under the Paris Agreement on Climate Change, the Association and Partnership Agreements with the EU, the Eastern Partnership policy initiative "20 Deliverables for 2020," (in particular the climate-related Deliverables 15 and 16) and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (in particular SDG 13 on "Climate Action"). The project is funded by the European Union and implemented by the United Nations Development Programme.

The National Launch offered an opportunity for government officials and the representatives of various stakeholder groups to discuss priorities and next steps for EU4Climate implementation in Ukraine until 2022. With overall funding of EUR 1.13 million for Ukraine over the period of 2019-2022, the project will support the development of the implementation plan and roadmap for nationally determined contribution (NDC) to the Paris Agreement, which embody the country efforts to reduce national emissions and adapt to the impacts of climate change, as well as national and sector adaptation plan for Ukraine. It will also contribute to the alignment with the EU climate legislation, mainstreaming climate in policy sectors and the implementation of Ukraine's Low Emissions Development Strategy adopted in 2018.

"The EU has more than two decades of experience in designing, implementing and supporting climate policies at home and abroad. In the EU, we have already decoupled our emissions from economic growth: EU GHG emissions have fallen by 22 percent in 1990-2017, while total EU GDP has grown by 58 percent. Technological changes and innovations have delivered a majority of these emissions reductions. The EU-Ukraine Association Agreement includes energy transition and decarbonisation policies, which should allow Ukraine to follow the path towards a low greenhouse gas emissions economy," said Johannes BAUR, Head of Section at the EU Delegation to Ukraine.

"As the largest implementer of climate action in the UN System, UNDP works with countries to turn their climate goals into action. Based upon the previous successful experience and lessons from the EU-funded ClimaEast project, UNDP will help identify the climate change mitigation and adaptation approaches to better equip partners, cut greenhouse-gas emissions and mitigate climate change effects within EU4Climate project implementation in Ukraine," said Armen GRIGORYAN, Team Leader for Climate and Disaster Resilience at UNDP Istanbul Regional Hub.

"Ukraine has been actively contributing to tackling climate change and was among the first countries to ratify the Paris Agreement. The government has worked to develop national climate change policy, resulting in the adoption of a Concept for the implementation of state climate policy by 2030, the development and submission of the low carbon development strategy until 2050, the adoption of an Energy Strategy, and other measures. The international partners' support, notably, the EU and UNDP, has played a crucial role in these achievements. We welcome the launch of the EU4Climate project, which will build on what has been achieved to date in climate policy, but which will also address the emerging need to develop a climate change adaptation strategy in Ukraine," said Mykola KUZIO, Deputy Minister of Ecology and Natural Resources of Ukraine.

EU4Climate is based on experience gained during previous (notably the Clima East programme) and on-going projects, partnerships and initiatives, as well as on EU and UNDP expertise at both the regional and country levels in climate policy development and governance. This new project will enable the participating countries to apply various climate change mitigation and adaptation measures so as to achieve greenhouse gas (GHG) emission reductions and deal more effectively with the effects of climate change.

Background information: The EU4Climate Project is funded by the European Union and implemented by the United Nations Development Programme (UNDP). The project will run from 2019 to 2022 with a total budget of EUR 8.8 million and will help the six Eastern Partner countries to develop and implement forward-looking climate policies.

For additional information, please contact Yuliia Samus, UNDP Communications Specialist via yuliia.samus@undp.org, or at +38 097 139 14 75

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.