02.04.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Європейська агенція прикордонної та берегової охорони: Єврокомісія вітає домовленість про постійний корпус із 10 000 прикордонників до 2027 року

Logo
Європейська агенція прикордонної та берегової охорони: Єврокомісія вітає домовленість про постійний корпус із 10 000 прикордонників до 2027 року

English version is below

Учора Рада ЄС дала «зелене світло» політичній домовленості, досягнутій минулого тижня, з метою посилення Європейської агенції прикордонної та берегової охорони. Мета – надати їй належний рівень повноважень для реагування на спільні виклики, з якими зіштовхується Європа у питаннях управління міграцією та кордонами.

Центральною частиною посиленої Агенції буде постійний корпус з 10 000 прикордонників, готових підтримати держави-члени в будь-який час. Агенція також матиме сильніший мандат на повернення і тісніше співпрацюватиме з країнами, що не є членами ЄС, зокрема і за межами найближчого сусідства Євросоюзу. Погоджена за рекордні терміни у понад 6 місяців, нова Європейська агенція прикордонної та берегової охорони є кроком у зміні здатності ЄС колективно захищати зовнішні кордони Європи.

Вітаючи цю згоду, перший віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс зазначив таке: «У зоні вільного руху без внутрішнього прикордонного контролю посилення і управління зовнішніми кордонами Європи є спільною відповідальністю. Я радий бачити, що 10-тисячний постійний корпус з необхідним обладнанням допоможе державам-членам краще захистити наші кордони і наших громадян. Працюючи разом констурктивно й швидко, ми можемо створити безпечнішу Європу».

Дімітріс Аврамопулос, Єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства, додав таке: «Відтепер Європейська агенція прикордонної та берегової охорони матиме повний оперативний потенціал і повноваження, необхідні для ефективної та повної підтримки держав-членів на місцях у будь-який час. Кращий контроль над нашими зовнішніми кордонами, боротьба з нелегальною міграцією, здійснення повернення і співпраця з країнами з-поза меж ЄС – ми зможемо досягти успіху лише якщо зробимо це разом. Зрештою, це також допоможе зберегти довгострокову життєздатність Шенгенської зони вільного руху».

Агенція підтримує держави-члени і не замінює їхніх обов'язків у сфері управління зовнішніми кордонами та процедурою повернення. Посилена Європейська агенція прикордонної та берегової охорони буде забезпечена більшими ресурсами та можливостями, зокрема:

постійним корпусом зі 10 000 прикордонників: до 2027 року буде створено постійний корпус у складі 10 000 прикордонників, які, у разі потреби, забезпечуватимуть підтримку з боку Агенції держав-членів. Постійний корпус об'єднає співробітників Агенції, а також прикордонників та експертів з повернення, яких буде прикомандировано і розміщено державами–членами. Вони підтримуватимуть понад 100 000 прикордонників країн-членів у виконанні їхніх завдань. Окрім того, Агенція матиме бюджет на придбання власного обладнання, на кшталт, кораблів, літаків та інших транспортних засобів.

• Виконавчі повноваження: постійний корпус матиме змогу виконувати завдання прикордонного контролю та повернення, як-то: перевірка ідентифікації, дозвіл на в'їзд на зовнішніх кордонах та здійснення нагляду за кордонами –  лише за згодою держави-члена.

• Більша підтримка щодо процесу повернення: на додаток до організації та фінансування спільних операцій з повернення, Агенція тепер також зможе підтримувати держав-членів на всіх етапах процесу повернення з державами-членами, які залишаються відповідальними за прийняття рішень щодо повернення. Така підтримка міститиме, наприклад, ідентифікацію громадян, які не є членами ЄС, які не мають права залишатися або купувати проїзні документи.

Посилення співпраці з країнами, що не є членами ЄС: Агенція матиме можливість – за попередньою домовленістю зацікавленої країни – розпочати спільні операції та розгорнути персонал за межами ЄС та за межами країн-сусідів Євросоюзу. Це потрібно для надання підтримки у сфері управління кордонами та міграцією.

Відділення-антени: Агенція матиме змогу створювати антенні офіси в державах-членах і в країнах, що не входять до ЄС (за умови угоди про статус), для підтримки логістики своєї операційної діяльності та забезпечення безперебійного функціонування Агенції.

Наступні кроки

Комітет Європейського Парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) все ще має підтвердити політичну згоду, досягнуту під час тріалогів 28 березня. Тоді Європейський Парламент та Рада ЄС повинні будуть офіційно ухвалити це Положення. Текст буде опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу, а розширений мандат Європейської агенції прикордонної та берегової охорони набере чинності через 20 днів. Новий постійний корпус Європейської агенції прикордонної та берегової охорони розпочне свою діяльність з 2021 року, коли стане повністю функціональним, та до 2027 року збільшить свою чисельність до 10 000 прикордонників.

Довідкова інформація

Європейську агенцію прикордонної та берегової охорони було створено у 2016 році, спираючись на структури Frontex, що вже існували. Мета створення такої охорони полягала у відповіді  на нові виклики та політичні реалії, з якими зіштовхується ЄС, як у сфері міграції, так і внутрішньої безпеки. Однак залежність від добровільних внесків зі сторони держав-членів щодо персоналу та обладнання призвела до постійних розривів, що впливали на ефективність підтримки, яку Європейська агенція прикордонної та берегової охорони могла запропонувати державам-членам.

Під час своєї промови  про Стан Європейського Союзу 2018 року Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Комісія ще більше посилить Європейську агенцію прикордонної та берегової охорони. Метою цього оновлення було оснащення Агенції постійним корпусом у 10 000 оперативних працівників і власним обладнанням для забезпечення того, щоб ЄС мав необхідні можливості –  постійні та надійні. 28 березня Європейський Парламент і Рада ЄС дійшли політичної домовленості щодо пропозиції Європейської Комісії, яку вчора підтвердили обидві інституції.

Для отримання додаткової інформації

Інформаційний бюлетень: Посилена та повністю обладнана Європейська агенція прикордонної та берегової охорони

Відео: Європейська агенція прикордонної та берегової охорони

 

----------

 

European Border and Coast Guard: The Commission welcomes agreement on a standing corps of 10,000 border guards by 2027

Brussels, 1 April 2019

Today, the Council green-lighted the political agreement reached last week to reinforce the European Border and Coast Guard, giving it the right level of ambition to respond to the common challenges Europe is facing in managing migration and borders.

The centre piece of the reinforced Agency will be a standing corps of 10,000 border guards – ready to support Member States at any time. The Agency will also have a stronger mandate on returns and will cooperate more closely with non-EU countries, including those beyond the EU's immediate neighbourhood. Agreed in the record time of just over 6 months, the new European Border and Coast Guard represents a step-change in the EU's ability to collectively better protect Europe's external borders.

Welcoming the agreement, First Vice-President Frans Timmermans said: "In an area of free movement without internal border controls, strengthening and managing Europe's external borders is a shared responsibility. I am glad to see that a 10,000-strong standing corps with the necessary equipment will help Member States to better protect our borders and our citizens. By working together constructively and swiftly, we can create a safer Europe."

Commissioner for Home Affairs, Migration and Citizenship Dimitris Avramopoulos added: "From now onwards, the European Border and Coast Guard will have the full operational capacity and powers needed to effectively and fully support Member States on the ground, at all times. Better controlling our external borders, fighting irregular migration, carrying out returns and cooperating with third countries – we can only succeed if we do this together. Ultimately, this will also help preserve the long-term viability of the Schengen area of free movement."

The Agency supports Member States and does not replace their responsibilities in external border management and return. The reinforced European Border and Coast Guard Agency will be equipped with more resources and capabilities including:

  • A standing corps of 10,000 border guards: A standing corps of 10,000 border guards will be set up by 2027 and will ensure that the Agency can support Member States whenever and wherever needed. The standing corps will bring together Agency staff as well as border guards and return experts seconded or deployed by Member States, who will support the over 100,000 national border guards in their tasks. In addition, the Agency will have a budget to acquire its own equipment, such as vessels, planes and vehicles.
  • Executive powers: The standing corps will be able to carry out border control and return tasks, such as identity checks, authorising entry at the external borders, and carrying out borders' surveillance – only with the agreement of the host Member State.
  • More support on return: In addition to organising and financing joint return operations, the Agency will now also be able to support Member States at all stages of return process with Member States remaining responsible for taking return decisions. This support will include for example by identifying non-EU nationals with no right to stay or acquiring travel documents.
  • Stronger cooperation with non-EU countries: The Agency will be able – subject to prior agreement of the country concerned – to launch joint operations and deploy staff outside the EU, beyond countries neighbouring the EU, to provide support on border and migration management.
  • Antenna offices: The Agency will be able to set up antenna offices in Member States and in a non-EU country (subject to a status agreement) to support logistically its operational activities and guarantee the smooth running of the Agency's operations.

Next steps

The European Parliament's LIBE Committee still has to confirm the political agreement reached in trilogues on 28 March. Then both the European Parliament and the Council will have to formally adopt the Regulation. The text will then be published in the Official Journal of the European Union and the European Border and Coast Guard's enhanced mandate will enter into force 20 days later. The new European Border and Coast Guard standing corps will be available for deployment starting from 2021, once it becomes fully operational and will reach its full capacity of 10,000 border guards by 2027.

Background

The European Border and Coast Guard was established in 2016, building on existing structures of Frontex, to meet the new challenges and political realities faced by the EU, both as regards migration and internal security. The reliance on voluntary Member States' contributions of staff and equipment has however resulted in persistent gaps affecting the efficiency of the support the European Border and Coast Guard could offer to Member States.

In his 2018 State of the Union Address President Juncker announced that the Commission will reinforce the European Border and Coast Guard even further. The objective of this upgrade was to equip the Agency with a standing corps of 10,000 operational staff and with its own equipment to ensure that the EU has the necessary capabilities in place — constantly and reliably. On 28 March, the European Parliament and the Council reached a political agreement on the Commission's proposal, which was confirmed by both institutions today.   

 

For More Information

Factsheet: A strengthened and fully equipped European Border and Coast Guard
Video: European Border and Coast Guard

 

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.