23.09.15

ЄС підтримує соціальну квартиру для жінок у складних життєвих обставинах

23 вересня 2015

ЄС підтримує соціальну квартиру для жінок у складних життєвих обставинах

23 вересня мешканки соціальної квартири для вагітних жінок та молодих матерів пригощали чаєм та власноруч приготованими пирогами журналістів, представників ЄС, міської влади та Міністерства соціальної політики. Прес-ланч організував МБФ «Українська фундація громадського здоров'я» в рамках проекту ЄС «Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних послуг в Україні». Він є частиною допомоги від ЄС Україні в розвитку послуг для потерпілих від насильства, внутрішньо переміщених та інших уразливих жінок, а також підтримкою реформаторської ініціативи київської влади щодо фінансування послуг громадської організації.
«Незалежно від соціального контексту, насильство щодо жінок трапляється в будь-якій європейській країні, і Україна не є винятком. Це негативно впливає не тільки на здоров'я і благополуччя жінок, а на їх фінансову незалежність та економіку країни в цілому. Підтримка ЄС послуг соціальної квартири є внеском до становлення гармонійного суспільства, якого прагне Україна", – сказав Сергій Полюк, координатор сектору охорони здоров'я та соціальної сфери Представництва Євросоюзу в Україні.
Учасники прес-ланчу говорили про допомогу потерпілим від насильства, внутрішньо переміщеним та іншим уразливим дівчатам і жінкам, а також про послуги соціальної квартири і можливості часткового фінансування через київський бюджет.
 «Соціальна квартира працює з травня 2013 року. Протягом 2,5 років квартиру фінансували різні донори, зокрема Європейський Союз. Нас підтримували Міністерство соціальної політики, міська влада, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та ін. З 2016 року частину послуг квартири планують включити до міського бюджету», – розповіла Галина Скіпальська, виконавчий директор МБФ «Українська фундація громадського здоров'я».
В квартирі отримують тимчасовий притулок та інші послуги вагітні жінки й молоді матері, які зазнали насильства, живуть або значну частину часу проводять на вулиці, переїхали до Києва з уражених збройним конфліктом регіонів. За два роки соціальна квартира допомогла 33 жінкам та 33 дітям.
«Київська міська влада підтримує всі інноваційні проекти, спрямовані на допомогу уразливим жінкам, що дозволяють їм повернутися до нормального життя та інтегруватися в суспільство. Саме тому, місто зацікавлене у створенні та функціонуванні таких соціальних квартир»,– зазначила Ганна Старостенко, заступник Голови КМДА.
До квартири приймають жінок без паспорту, свідоцтва про народження, київської реєстрації. Жінки отримують соціальну, юридичну та психологічну підтримку. Їм допомагають отримати документи, виплати на дитину, пережити наслідки насильства та інших травматичних подій.
«На рівні держави, ми приводимо закони у відповідність до Європейських норм. Працюємо над новою редакцією закону про попередження домашнього насильства, ратифікацією Стамбульської конвенції – зазначила Наталія Федорович, директор Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики. – Окрім законодавства, нам необхідно розвивати сучасні й ефективні моделі допомоги жінкам у складних життєвих обставинах та потерпілим від насильства. Таким прикладом є соціальна квартира, мешканкам якої не лише надають притулок, а й повертають до життя в громаді».
По додаткову інформацію, будь-ласка, звертайтесь до Галини Скіпальської, тел.: +38044 278 23 58; моб.: +38 050 519 18 85; email: Halyna.Skipalska@healthright.org

September 23, 2015

EU Supports the Halfway House Offering Shelter for Women in Difficulties

On September 23rd residents of the halfway house for pregnant women and new mothers in Kyiv served tea and pies that they cooked to welcome media, the EU representatives, Kyiv city authorities and Ministry of Social Policy at the first halfway house for pregnant women and new mothers in Kyiv. The press lunch was organized by the Ukrainian Foundation for Public Health within the EU-funded project "Against Violence: Improving Access to Social Services in Ukraine". It is a part of the EU support to Ukraine in developing services for women who have survived violence, internally displaced and other vulnerable women, and supports of the reformatory initiative of the Kyiv city authorities to fund services provided by NGO.
'Regardless of social background gender-based violence happens in any European country and Ukraine is not exclusion. It not only affects women's health and well-being, but as well negatively affecting their financial independence and country's economy in general. EU support of the halfway house is a small contribution to the harmonious society Ukraine aspires to be.' - said Sergey Polyuk, sector manager on health and welfare of the EU Delegation to Ukraine.
Participants of the press-lunch discussed assistance to survivors of violence, internally displaced and other vulnerable women, services provided at the halfway house and perspectives for partial funding through the Kyiv budget.
"The halfway house was established in May 2013. During 2.5 years it was financed by donors, including European Union. We also received support from the Ministry of Social Policy, Kyiv city authorities, Kyiv City Center of Social Services for Family, Children and Youth and other partners. In 2016 Kyiv authorities plan to fund a part of the halfway house services from the city budget." – said Halyna Skipalska, Executive Director of the Ukrainian Foundation for Public Health.
Halfway house provides residence assistance to pregnant women and young mothers, who suffered from violence, are street-involved, and internally displaced. A total of 33 women with 33 their children received shelter and assistance at the halfway house.
"Kyiv local authorities support all innovative projects aimed to provide help to vulnerable women that brings them back to the normal life and integrates into the society. That's why the city is willing to create and support the work of such halfway houses", – noted Anna Starostenko, Deputy Mayor of the Kyiv City State Administration.
Services of the halfway house are available for women without identification documents (passport or birth certificate) and without registration in Kyiv city. Women at the halfway house receive social, legal and psychological support, assistance in obtaining identification documents, entitlements for children, recover from violence or other traumatic events.
"At the state level, we adjust Ukrainian laws to European standards. We work on an amended law on domestic violence, the ratification of the Istanbul Convention, – said Natalia Fedorovych, Director of the Department on Family, Gender Policies and Combatting Human Trafficking of the Ministry of Social Policy. – Beside legislation, we need to develop modern and effective models of care for women in difficult living circumstances and survivors of violence. The halfway house is an example of such services, as far as it not only provides shelter but helps women to integrate in the community and social life".
For more information, please contact: Halyna Skipalska, tel.: 044 278 2358, cell: +38 050 519 18 85; email: halyna.skipalska@healthright.org


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.