25.09.15

Експерти ЄС: Україна стала на крок ближче до внутрішнього ринку ЄС

Київ, 25 вересня 2015 року

Експерти ЄС: Україна стала на крок ближче до внутрішнього ринку ЄС

25 вересня експерти ЄС офіційно представили «Блакитну настанову», посібник з торговельних правил ЄС для українських виробників. Україна стала першою з країн Східного партнерства, для якої цей документ було перекладено рідною мовою. Про вплив «Блакитної настанови» та нещодавніх реформ технічного регулювання на український бізнес йшлось на конференції «Блакитна настанова» ЄС і реформи технічного регулювання відкриють ринок ЄС для української продукції». Експерти звітують про значний прогрес України у прийнятті технічних регламентів ЄС. Для того, щоб розширити свою частку на європейському ринку, українські виробники мають подолати новий виклик - вивчити нові правила та адаптуватись до них.
Конференцію було організовано проектом ЄС «Програма секторальної підтримки з усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС» у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Київським національним торговельно-економічним університетом.
«За останні кілька років Україна досягла значних успіхів в адаптації технічного регулювання своєї продукції до стандартів ЄС. Ми створили всі передумови, щоб запустити нову систему технічного регулювання в Україні. Це розширить ринок ЄС для українських виробників, і водночас створить нові виклики для них. «Блакитна настанова» допоможе українським виробникам зорієнтуватися у технічних регламентах ЄС і вийти на європейські ринки», – каже Стефанос Іоакемідіс, керівник проекту.
«Блакитну Настанову» широко використовують на практиці виробники, імпортери та дистриб'ютори, що працюють в ЄС або постачають свою продукцію на європейський ринок. Також, «Блакитна настанова» – це детальний посібник для державних органів влади та органів із оцінки відповідності.
«Після ключових законодавчих змін українські виробники отримали великий потенціал торгівлі на ринку ЄС. Але для того, щоб використовувати його, виробникам важливо інвестувати в інновації та модернізацію виробничої інфраструктури», – пояснює Евангелос Вардакас, колишній керівник Генерального директорату Європейської Комісії з підприємництва та промисловості. Він був одним із засновників сучасних правил ЄС щодо продукції, які сприяли створенню внутрішнього ринку, і спростили регуляторне навантаження на бізнес. З подальшою інтеграцією до ЄС Україна приєднається до цієї нормативної системи, відомої як «Новий підхід».
Українську версію «Блакитної настанови» підготував проект у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Повна версія документу доступна за посиланням: http://bit.ly/1fldP7Y
Проект «Додаткові заходи щодо виконання Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» розпочато з метою надати підтримку українським органам державної влади у модернізації системи технічного регулювання нехарчової продукції України та її привести її у відповідність до європейської системи. Проект співпрацює з урядом України та відповідними установами, зокрема, Національним органом стандартизації, Національним агентством з акредитації України, а також органами оцінки відповідності для впровадження змін, покликаних відкрити ринок ЄС для української продукції. Детальна інформація доступна за посиланням: http://ukr.no-trade-barriers.com

Kyiv, 25 September 2015

EU Experts: Ukraine Is One Step Closer to the EU Single Market

On 25th September EU experts formally presented the "Blue Guide", a handbook on EU product rules for Ukrainian manufacturers. Ukraine is the first EU neighbourhood country to receive this document in its native language. The impact of the "Blue Guide" and recent technical regulation reforms on the Ukrainian business were discussed during the conference "The EU Blue Guide and technical regulation reforms to open new markets for Ukrainian products". Experts reported about considerable progress Ukraine made in adopting EU technical regulations. With these considerable changes in progress, in order to extend their share at the EU market Ukrainian produces are expected to make efforts in learning the new rules and adapting to them.
 The conference was organised by the EU-funded project "Sector Policy Support Programme to remove Technical Barriers to Trade between the EU and Ukraine" with the support of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, as well as Kyiv National University of Trade and Economics.
"Over the last few years Ukraine achieved tremendous progress in adopting its technical regulation system to the EU standards. We have established all the prerequisites to launch the new technical regulation system in Ukraine. The EU market will be much widened for Ukrainian producers and will give them new challenges. The Blue Guide" will help Ukrainian producers to navigate in the EU technical regulations and enter EU markets." - stated Stefanos Ioakimidis, Project Team leader.
'The Blue Guide' is widely used in practice by administrators, businesses of all size, including manufacturers, importers and distributors which operate in and with European market. It will also help in understanding the new system of technical regulation that will be established in Ukraine.
"After essential legislative changes Ukrainian manufacturers have a great trade potential at the EU market. But in order to use it, it might be necessary for producers to invest in innovations and modernisation of their infrastructure." – said Evangelos Vardakas, former Director, European Commission Directorate General Industry. He was one of the key persons who created the modern EU product rules, which facilitated the establishment of EU common market, and simplified the regulatory burden on businesses. With further integration into the EU market Ukraine is to join this EU regulatory system known as "New Approach", one of the cornerstones of the EU Internal Market.
The Ukrainian version of the "Blue Guide" was prepared by the project in cooperation with the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. To read the document, please follow the link http://bit.ly/1C2GglO.
The Project "Complementary Measures to the Sector Policy Support Programme "Promoting mutual trade by removing technical barriers to trade between Ukraine and the European Union" was launched to help the Ukrainian government in modernising the technical regulation system for non-food products and to adopt it to the EU system. The Project cooperates with the Ukrainian government and related institutions such as the National Standards Body, the National Accreditation Agency of Ukraine as well as conformity assessment bodies with the purpose of improving their institutional capacity to contribute toward opening up the EU market to Ukrainian products. For more information please visit the website: http://no-trade-barriers.com/Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.