04.09.15

План дій щодо економічного відновлення обговорили на Міжнародному економічному форумі в ХарковіХарків, 4 вересня 2015

План дій щодо економічного відновлення обговорили на Міжнародному економічному форумі в Харкові 

Сьогодні в Харкові відбувся VII Міжнародний економічний форум «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!». Вище керівництво країни та представники транснаціональних корпорацій і фінансових установ обговорили хід реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», перспективи залучення інвестицій в економіку України, електронне урядування, реформу децентралізації та інші важливі теми.
Пан Беренд Де Гроот, керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні привітав учасників Форуму та зазначив під час своєї промови: «Європейський Союз схвалює сильні прагнення України щодо реформування та інтеграції у світову економіку в цілому і Європи зокрема. Підписання Угоди про Асоціацію та Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі рік тому та їх порядок денний для реалізації, задає напрямок для швидкого зростання і акти­візації співпраці. Українські підприємства, які виробляють товари та послуги високої якості для експорту, матимуть хороші шанси для зростання і утвердження на експортному ринку ЄС обсягом у 500 мільйонів споживачів. Малий і середній бізнес в ЄС є рушійною силою економічного зростання, інновацій та створення робочих місць на регіональному рівні. Саме тому ЄС ініціював масову під­тримку для просування і сприяння малому і середньому бізнесу та інноваційним молодим фірмам в Україні».
Під час панельної дискусії, присвяченій питанням регіональної політики, керівник групи експертів Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» пан Колін Меддок також мав виступ. Він зазначив: «Реалізація ефективної комплексної системи регіонального розвитку має вирішальне значення для забезпечення сталого розвитку та майбутнього зростання України. Підвищення якості життя громадян України, незалежно від їх місця проживання завдяки ефективним програмам та системі регіонального розвитку, має бути кінцевим результатом поточних зусиль Уряду України, що підтримуються Європейським Союзом».
Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» виступив співорганізатором Форуму.
Для отримання додаткової інформації про Проект, будь ласка, контактуйте з: пані Ольгою Григоращенко, експертом Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», тел.: +38 (067) 501-80-42, email: info@surdp.eu
Загальна інформація:
Програма Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку України» (ППРРУ) розпочала свою діяльність у січні 2013 року та діятиме до липня 2016 року. Метою програми є сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню України. Реалізація програми надасть можливість підвищити потенціал українських органів державної влади та інших зацікавлених сторін щодо розробки та впровадження ефективної політики регіонального розвитку. Також, програма надає фінанси для реалізації конкретних проектів місцевих та регіональних органів влади. Загальний бюджет програми становить 31 млн. євро. Для більш детальної інформації завітайте, будь ласка, на сайт: www.surdp.eu

Kharkiv, 4 September 2015

Action Plan for the Economic Recovery discussed at the Kharkiv International Economic Forum

Today VII International Economic Forum "INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES" took place in Kharkiv. Top officials of the country and representatives of international business and financial corporations discussed the implementation of the Strategy for Sustainable Development "Ukraine – 2020", prospects for investments in Ukraine, electronic governance, decentralization reform and other important issues.
Mr. Berend De Groot, Head of Cooperation of the EU Delegation to Ukraine, welcomed the participants of the Forum and stated in his speech: "EU is welcoming Ukraine's strong aspirations for reform and integration with the world economy in general and Europe in particular. The signing of the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement year ago and its agenda for implementation set the direction for rapidly growing and intensifying cooperation. Ukrainian businesses that produce high quality goods and services for exports will have good chances to grow and establish themselves by exporting to the EU's market of 500 million consumers. SME's in the EU are the driving force for economic growth, innovation and job creation at regional level. This is why the EU has initiated massive support to promote and assist SME's and innovative young firms in Ukraine".
During a panel discussion devoted to the regional policy issues, Team Leader of the EU-funded project "Support to Ukraine's Regional Development Policy", Mr. Colin Maddock, also took the floor. He underlined: "The implementation of an effective comprehensive system of regional development is critical to ensure the sustainable development and future growth of Ukraine. Enhancing quality of life of the citizens of Ukraine, irrespective of where they live, through effective regional development programmes and system, should be the ultimate outcome of current efforts of the Government of Ukraine, supported by the EU."
The co-organizer of the Forum is the EU-funded project "Support to Ukraine's Regional Development Policy" (SURDP).
For more information please contact: Ms. Olga Grygorashchenko, expert of the EU-funded project "Support to Ukraine's Regional Development Project", tel.: +38 (067) 501-80-42, email: info@surdp.eu
Background Information:
EU Programme SURDP started its activity in January 2013 and will operate until July 2016. The overall objective of the programme is to contribute to the social, economic and territorial cohesion of Ukraine. Implementation of the programme will support Ukrainian authorities and other stakeholders in developing and implementing effective regional development policies. Further, the programme provides a budget for realization of concrete Regional Development projects in Ukrainian regions and municipalities. The overall budget of the programme is EUR 31 million. For more information about the EU funded SURDP programme, please, visit the website: www.surdp.eu.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.