09.06.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] 5 українських організацій отримали грантову підтримку в один мільйон євро від програми ЄС «Креативна Європа»

Logo
5 українських організацій отримали грантову підтримку в один мільйон євро від програми ЄС «Креативна Європа»

English version is below

Опубліковано результати конкурсу «Проєкти міжнародної співпраці 2020» програми ЄС «Креативна Європа». Цей конкурс організувала програма ЄС «Креативна Європа», щоб підтримати співпрацю культурних і креативних індустрій європейських країн. Серед підтриманих організацій — 5 українських, що отримали загальну грантову підтримку в один мільйон євро. 

"У найскладніші часи для креативних індустрій у всьому світі надзвичайно важливо мати фінансову підтримку для поточної та майбутньої діяльності. Тому я надзвичайно пишаюся програмою ЄС «Креативна Європа», яка підтримала тисячі чудових проєктів по всій Європі, включно з десятками українських ініціатив. Ми раді повідомити, що цього року ще п'ятьом українським організаціям буде надано понад 1 млн євро на проєкти міжнародної співпраці з їхніми європейськими колегами", – зазначив Посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні.

Фінансування отримала організація «Інтерньюз-Україна» на проєкт ARTIFAKE: Art Invades Fakes, який об'єднає 25 вуличних артистів з України, Вірменії та Польщі для вивчення феномену пропаганди та використання інформації в сучасному світі в програмі мікрорезиденції на Донбасі, що слугує конкретним прикладом наслідків гібридної війни, маніпуляцій ЗМІ та дезінформації.

Крім того, програмою були підтримані ще чотири проєкти, де партнерами є організації з України:

  • Tbilisi Architecture Biennial – What do we have in Common, платформа «Тепле Місто». Проєкт має на меті показати декілька рівнів міського простору, як-от внутрішній та зовнішній, віртуальний і фізичний, а також вивчити виникнення, розвиток і наслідки таких територій.
  • Modernism for the Future 360/365, Інститут стратегії культури. Він залучить митців та авторів проєктів у тісній співпраці з жителями місць історичної спадщини, заохочуючи до обговорення повсякденного життя в об'єктах цієї спадщини, висвітлення позитивного досвіду збереження спадщини та діалогу про різноманітність модерністського руху по всій Європі.
  • B.R.A.N.D. NEW – Business, Relations, Audience, Narration, Digital for the NEW music world, «Арфові барви». Проєкт спрямований на навчання класичних музикантів техніці цифрових концертів для залучення нової аудиторії та молоді. Також в межах проєкту передбачені воркшопи щодо поширення та монетизації нових концертних форматів; інформаційні сесії та переведення міжнародних змагань у діджитал-події.
  • FACE to FAITH, Jam Factory Art Center. Партнери проєкту досліджуватимуть аспекти віри серед громадян країн-учасниць у порівнянні з їхнім культурним походженням; вони підготують 7 перформансів, прем'єри яких покажуть в їхніх країнах походження та країнах-партнерах в якості гостьових перформансів.

Загальний бюджет обраних проєктів за участі українських організацій складає понад 1 млн євро. 

Конкурс «Проєкти міжнародної співпраці» є одним з найбільших в межах підпрограми «Культура» програми ЄС «Креативна Європа». Цього року на конкурс було подано 391 заявки, включаючи 19 заявок з України. Загалом за цим конкурсом було підтримано 113 проєктів. 

Також принагідно нагадуємо, що 2 липня 2020 року Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні та Український культурний фонд організовують Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури. Щорічне проведення ярмарку стало доброю традицією та ефективним майданчиком для спілкування між грантодавцями та представниками культурних і креативних індустрій, які перебувають у пошуку фінансової підтримки для своїх культурних проєктів та ініціатив в Україні. Інформаційні партнери – Громадський Простір і Ресурсний центр ГУРТ.

Довідкова інформація: «Креативна Європа» – це рамкова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів. Із 2014 до 2020 року на підтримку європейських проектів було виділено 1,46 мільярди євро. Метою програми є розвиток сектору культурних і креативних індустрій у країнах Європи, посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також забезпечення промоції і захисту культурного та мовного розмаїття. 

Більше інформації про конкурс

Контактна інформація:

creativeeurope.in.ua@gmail.com

https://creativeeurope.in.ua/

https://www.facebook.com/creativeeurope.in.ua/

__________________

 


 

Five Ukrainian organisations received EUR 1 million grant support from EU-funded "Creative Europe" programme

Selection results for the call for proposals "Support to European Cooperation Projects 2020" have been published. This call was organised by the EU-funded Creative Europe programme to support the cooperation in cultural and creative sectors between European countries. Five Ukrainian organisations were among the winners and received overall EUR 1 million grant support. 

"During the most challenging time for the creative industries all over the world, it is extremely important to have funding support for ongoing and prospective activities. That is why I am extremely proud of the EU-funded Creative Europe programme, which supported thousands of great projects all over Europe, including dozens of Ukrainian initiatives. That is why we are delighted to announce that this year another five Ukrainian organizations will be awarded more than EUR 1 million for cooperation projects with their European colleagues," Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine, said. 

Funding was provided to the Internews Ukraine for the project "ARTIFAKE: Art Invades Fakes", which will bring together 25 street artists from Ukraine, Armenia and Poland to study the phenomenon of propaganda and information consumption in the modern world in a micro-residence programme in Ukrainian Donbas, which serves as a tangible case study of the effects of hybrid war, media manipulation and disinformation. 

It is the second Ukrainian organisation applying as a project leader. In 2019 Ukrainian-lead project "European Design Upgrade: Transnational Capacity Building" by K.Fund was also supported.

In addition, the programme supported four more projects where organisations from Ukraine are partners:

 

  • "Tbilisi Architecture Biennial - What do we have in Common", platform "Teple Misto"The project aims to address several layers of urban space, such as internal and external, virtual and physical, as well as examine the emergence, development and consequences of common areas.
  • "Modernism for the Future 360/365", municipal institution "Institute of culture strategy"It will engage artists and project producers in close relation to the local citizens and heritage communities encouraging discussion on everyday life in heritage objects, highlight some of the positive practices of heritage preservation and dialogue on the diversity of the modernist movement across Europe.
  • "B.R.A.N.D. NEW – Business, Relations, Audience, Narration, Digital for the NEW music world", Glowing Harp. The project aims to train the emerging classical musicians in developing new, digital concert formats to reach new and young audiences combined with workshops on how to disseminate and monetize these new formats; outreach sessions and turning an international competition into a digital event. 
  • "FACE to FAITH", Jam Factory Art CenterPartners of the project will investigate aspects of faith among the citizens of participating countries and in comparison to their own cultural backgrounds, they will develop 7 performances that will be premiered in the country of the residence and presented as guest performances in the partner countries. 

The selected projects with Ukrainian organisations have in total a budget of more than 1 million euros.

The call for proposals "Support to European Cooperation Projects" is one of the largest in the Culture sub-programme of the EU-funded "Creative Europe" programme. This year 391 applications were received, including 19 applications from Ukraine, and 113 projects were selected. 

We would also like to remind you that on July 2, 2020, the Creative Europe Desk Ukraine and the Ukrainian Cultural Foundation will hold the Third International Fair of Grants in the Field of Culture. The annual Fair has become a good tradition and an effective platform for communication between donors and representatives of cultural and creative industries who are looking for financial support for their cultural projects and initiatives in Ukraine. Information partners –– NGO Information Analytical Center "Civic Space" and GURT Resource Center.

Background information: Creative Europe is the European Union's programme to support the cultural, creative and audiovisual sectors. From 2014-2020, €1.46 billion is available to support European projects with the potential to travel, reach new audiences and encourage skill sharing and development. 

Find out more about the call of proposals 

Contact details:

creativeeurope.in.ua@gmail.com

https://creativeeurope.in.ua/

https://www.facebook.com/creativeeurope.in.ua/

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.