05.06.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Допомога ЄС для відновлення України у часи пандемії COVID-19 спрямована на сектори, які найбільше її потребують, − результати опитування

Logo
Допомога ЄС для відновлення України у часи пандемії COVID-19 спрямована на сектори, які найбільше її потребують, − результати опитування

English version is below

Українці розглядають Європейський Союз як головного партнера, що може допомогти Україні подолати кризу, спричинену пандемією COVID-19, з-поміж інших країн та організацій. На думку українців, пріоритетними напрямами, на які має бути спрямована така допомога, є система охорони здоров'я, вразливі верстви населення та малі й середні підприємства (МСП). Це повністю відповідає основним напрямам пакету екстреної допомоги для України у розмірі 190 мільйонів євро в межах відповіді ЄС на пандемію COVID-19. Про це свідчить опитування громадської думки, проведене агентством Gradus наприкінці травня 2020 року на запит Представництва ЄС в Україні.

«У відповідь на пандемію COVID-19 ЄС підтримує Україну й мобілізував пакет підтримки у розмірі 190 мільйонів євро. Ця допомога охоплює різні сектори, насамперед систему охорони здоров'я, малий і середній бізнес, малі фермерські господарства, боротьбу з дезінформацією та підтримку жителів регіонів, які постраждали від збройного конфлікту. Ми раді, що наша підтримка повністю відповідає першочерговим потребам українців, зазначеним в опитуванні», – повідомив голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас.

Пріоритетними напрямами, які вказали українці, є підтримка системи охорони здоров'я (81,2 %), допомога людям похилого віку та особам з інвалідністю (42,3 %), підтримка малого і середнього бізнесу (41,8 %), підтримка малих фермерських господарств (24,4 %), надання правдивої інформації (22,6 %), підтримка жителів регіонів, постраждалих від збройного конфлікту (15 %).

Найбільша частка респондентів (32 %) вважає, що ЄС є першим іноземним партнером, який допоможе Україні у відновленні після пандемії COVID-19. Респонденти також відзначили Всесвітню організацію охорони здоров'я (23,3 %), Сполучені Штати Америки (18,7 %), Китай (10,2 %) та інші країни.

Результати опитування відповідають ключовим напрямам відповіді ЄС на пандемію COVID-19 для України. Перш за все ЄС підтримує систему охорони здоров'я та надзвичайні потреби, співпрацюючи зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я для постачання медичного обладнання, тестів, масок, окулярів, захисних костюмів, халатів та іншого оснащення. Крім того, ЄС співпрацює з Європейським центром профілактики та контролю захворювань з метою забезпечення оцінювання й модернізації систем охорони здоров'я та епідеміологічного контролю, а також навчання персоналу. До того ж ЄС збільшив підтримку через свою програму EU4Business – доступ до грантів, позик і знань для допомоги МСП, малим фермерським господарствам та самозайнятим особам під час кризи. Значна частка допомоги спрямована на громадянське суспільство, а саме на підтримку вразливих громадян і людей похилого віку, заохочення і гранти для культурної та креативної сфери в онлайн-форматі та боротьбу з дезінформацією щодо COVID-19. ЄС також підтримує регіони, постраждалі від конфлікту та дестабілізації. Докладніша інформація представлена на інфографіці.

Опитування проводилось шляхом самостійного заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus. Панель репрезентує людей віком від 18 до 60 років, які проживають у містах із населенням 50 000 осіб і більше. В опитуванні взяли участь 1000 жінок і чоловіків віком 18–60 років.

 

Довідкова інформація: ЄС підтримує Україну у боротьбі з пандемією COVID-19 шляхом надання пакету підтримки у розмірі 190 мільйонів євро. Ці кошти є частиною глобальної відповіді ЄС та її країн-членів на пандемію COVID-19 #TeamEurope і спеціальної підтримки країн Східного партнерства. Пакет поєднує три напрями: 1) невідкладна допомога для подолання кризи у галузі охорони здоров'я; 2) зміцнення систем охорони здоров'я; 3) подолання соціальних та економічних наслідків пандемії. Уже здійснюються заходи з надання медичного обладнання, навчання медперсоналу, допомоги вразливим групам населення, підтримки культури та мікро-, малих і середніх підприємств. Крім того, ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу у постраждалих від конфлікту східних районах України, у тому числі для боротьби з пандемією COVID-19.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь до Мартті Луцара, комунікаційного менеджера Представництва ЄС в Україні, Martti.LUTSAR@eeas.europa.eu

_________________

 

EU COVID-19 recovery response in Ukraine targets sectors most in need, – survey finds

 

Ukrainians consider the European Union as the principal partner who will most likely help Ukraine to overcome the crisis caused by COVID-19, comparing to other countries and entities. The health system, vulnerable people and small and medium-sized enterprises (SMEs) are the priority areas, which in the opinion of Ukrainians this assistance should be directed to. This fully reflects the main directions of the EUR 190 million emergency support package for Ukraine as a part of the EU COVID-19 response. These are key findings of the public opinion survey conducted by the Gradus agency at the end of May 2020, requested by the EU Delegation to Ukraine.

"In response to the COVID-19 pandemic, the EU stands by Ukraine and has promptly mobilized a EUR 190 million support package. This assistance covers various sectors, primarily, health care system, small and medium-sized businesses, small farms, fighting disinformation and support to the residents of regions affected by the armed conflict. We are delighted that our support completely responds to the foremost needs Ukrainians listed in the survey," Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine, said. 

The priorities enumerated by Ukrainians are health system support (81,2%), help for older people and people with disabilities (42,3%), support for small and medium-sized businesses (41,8%), small farms support (24,4%), providing truthful information (22,6%), support for residents of regions affected by armed conflict (15%).

The largest share of the respondents (32%) believes that the EU is the first foreign entity to assist Ukraine in the recovery from the COVID-19 pandemic. Respondents also mentioned the World Health Organisation (23,3%), the United States of America (18,7%), China (10,2%) and other countries.

The survey results match with the key directions of EU COVID-19 response for Ukraine. First of all, the EU supports the Health Sector and Emergency Needs working with the World Health Organisation to supply medical devices, testing, masks, goggles, safety suits, gowns and other equipment. Also, it cooperates with the European Centre for Disease Prevention and Control to provide assessment, training and upgrade to health systems and public epidemiologic systems. In addition, the EU has increased support through its EU4Business programme − access to grants, loans and knowledge to help SMEs, small farms and the self-employed through the crisis. A substantial share of assistance is directed to civil society, namely support of vulnerable citizens and elderly, promotion and grants for creativity online and fight against the disinformation on COVID-19. The EU also supports regions affected by the conflict and destabilisation. Find out more in the infographics.

The research was carried out through self-completion on smartphones among the participants of the online panel Gradus. This panel is representative of people aged 18-60 living in cities with a population of 50,000 or more. 1000 women and men aged 18-60 took part in this survey. 

Background information: The EU is supporting Ukraine in the fight against the COVID-19 pandemic with a EUR 190 million support package. This is part of the EU and its Member States' global #TeamEurope COVID-19 response and specifically support to the Eastern Partnership countries. The package combines three strands: 1) urgent assistance to tackle the health crisis, 2) strengthening health systems and 3) addressing social and economic consequences of the pandemic. Measures such as the provision of key medical material, capacity building for healthcare professionals, assistance to vulnerable groups, support to culture and micro, small, and medium-sized enterprises are already being rolled out. In addition, the EU continues to provide humanitarian assistance in the conflict-affected areas of eastern Ukraine, including to tackle COVID-19.

For more information, please contact Martti Lutsar, Communications Manager at the EU Delegation to Ukraine, Martti.LUTSAR@eeas.europa.eu

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.