11.06.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Експерти проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи надали рекомендації щодо посилення Апарату Верховної Ради України

Logo
Експерти проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи надали рекомендації щодо посилення Апарату Верховної Ради України

English version is below

Експерти проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи представили заключний звіт за результатами проведення у січні-лютому 2020 структурно-функціонального аналізу Апарату Верховної Ради України. Предметом аналізу була поточна структура Апарату та його функції, від системи управління персоналом – до впровадження IT-рішень. Висновки звіту мають стати основою для розробки Плану стратегічного розвитку Апарату.

«Європейський Союз підтримує Україну у зміцненні державних інституцій, і ми віримо, що цей аналіз підготує підґрунтя для подальшого оновлення Апарату Верховної Ради України,» зазначив Посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні.

Головний висновок аналізу звіту полягає у тому, що зміна функцій окремих підрозділів та порядку взаємодії між ними навряд чи принесе відчутний результат без врахування нового стратегічного контексту та змін в організаційній культурі. Саме тому керівництву ВРУ рекомендується невідкладно розробити та затвердити стратегічний план розвитку Апарату. Основні рекомендації звіту включають наступне:

  • Запровадити стратегічне планування в Апараті ВРУ, визначити його місію, цінності та цілі на найближче майбутнє. На думку експертів, План стратегічного розвитку має стати одним з ключових документів програми реформи Апарату.
  • Підвищити ефективність кадрової політики – від добору до просування та переведення між підрозділами. 
  • Створити навчальний (тренінговий) центр для розвитку гнучких (soft skills) знань і навичок та стандартних (hard skills) дисциплін, що потрібні державним службовцям, які працюють в Апараті. 
  • Продовжити роботу над впровадженням IT-рішень щодо документообігу та законотворення. 
  • Посилювати внутрішню та зовнішню комунікацію, включаючи присутність парламенту у соціальних мережах

Постійна представниця Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Ґерчева заявила, що ПРООН високо цінує рішучу підтримку Апаратом процесу парламентської реформи.

«У Декларації щодо порядку денного до 2030 року йдеться про визначну роль парламентів у підтримці та моніторингу впровадження Цілей сталого розвитку,» відзначила Ґерчева. «Ми вітаємо дієвий підхід Апарату до запровадження організаційних змін, які сприятимуть підвищенню ефективності українського парламенту».

В свою чергу, Керівник Апарату Вячеслав Штучний подякував експертам проєкту Європейського Союзу та ПРООН, зазначивши значний обсяг виконаної роботи в рамках структурно-функціонального аналізу.

«Ми ретельно вивчимо всі рекомендації та, найбільш вірогідно, перетворимо їх на дорожню карту реформування Апарату парламенту,» сказав Штучний.

Додаткова інформація:

Структурно-функціональний аналіз був проведений Офісом парламентської реформи (ОПР) спільно з Вестмінстерською фундацією за демократію (Westminster Foundation for Democracy) у січні-лютому 2020 року в рамках проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи. ОПР є ключовим компонентом Проєкту та дорадчою групою для керівництва ВРУ та її Апарату, загальне керівництво роботою якого здійснює Голова ВРУ. Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи має на меті посилити функціонування українського парламенту, роблячи його суттєво більш ефективною, підзвітною та прозорішою інституцією.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до Миколи Ябченка за допомогою електронної пошти mykola.yabchenko@undp.org або телефоном +38 067 290 55 01.

______________

 

Experts of the EU-UNDP Parliamentary Project give recommendations on how to strengthen Secretariat of Ukrainian Parliament

 

Experts from the EU-UNDP Parliamentary Reform Project have presented a final report on an Institutional and Functional Analysis they carried out in January and February 2020 on the Verkhovna Rada Secretariat – the body that manages the work of Ukraine's parliament. The analysis assessed the Secretariat's current structure and functions, from human resource management to its use of IT solutions and will form the basis for the development of a Strategic Development Plan for parliament's Secretariat as it was suggested by the experts.

"The European Union supports Ukraine´s strengthening of its state institutions, and we believe that this analysis will lay the ground for a reform of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine," Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine, said.

A key finding is that adjustments to the roles and interrelations of individual departments will be unlikely to have the optimum effect if they are not carried out within a redefined strategic context and changes to organisational culture. To achieve these, recommend the VRU leadership should develop and agree on a new strategic plan as a matter of urgency.

The report's major recommendations include:

  • Introduction of the strategic planning in the Verkhovna Rada Secretariat to determine its mission, values and goals in the near future. The Strategic Development Plan should become one of the key documents for the reform programme in the Secretariat, the experts said.
  • A set of measures for a more effective human resources policy, from recruitment to promotions and transfers between units. 
  • The establishment of a training centre to provide training on soft and hard skills needed for public servants who work in the Secretariat. 
  • Further work on the introduction of IT solutions for document management and law-making. 
  • Further enhancing both internal and external communications, including parliament's presence in social networks.

United Nations Development Programme Resident Representative in Ukraine Dafina Gercheva said that UNDP highly appreciates the Secretariat's strong support for the parliamentary reform process.

"The Agenda 2030 Declaration acknowledges the significant role parliaments play in supporting and monitoring the implementation of the Sustainable Development Goals," Gercheva said. "We welcome the proactive approach of the Secretariat to introducing transformative changes, which will lead to increased organizational effectiveness."

In turn, Secretariat's head Viacheslav Shtuchniy thanked the experts from the European Union and UNDP project, saying they had done important work in conducting the institutional and functional analysis.

"We'll carefully study all conclusions and recommendations and will most probably transform them into a roadmap for reforming Parliament's Secretariat," Shtuchniy said.

 

Background information:

The institutional and functional analysis was conducted by the Parliamentary Reform Office (PRO) jointly with the Westminster Foundation for Democracy in January and February 2020, as part of the EU-UNDP Parliamentary Reform Project. The PRO is a key component of the project, and an advisory group to the Leadership and Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine under the general supervision of the VRU Chairperson. The EU-UNDP Parliamentary Reform Project aims to strengthen the functioning of the Ukrainian parliament, making it a progressively more effective, accountable and transparent institution.


For additional information, please contact Mykola Yabchenko via mykola.yabchenko@undp.org or +38 067 290 55 01

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.